Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Landskrona - Event

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFolkuniversitetet Landskrona
KontaktpersonKatarina Andersson
E-postkatarina.andersson@folkuniversitetet.se
Telefonnummer046-197727
Beviljat ESF-stöd226 980 kr
Total projektbudget302 980 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2009-07-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Vi vill genom anpassade eventutbildningar med praktisk inriktning, riktade till framför allt ungdomar som riskerar utanförskap, bidra till att fler ska få arbete, komma närmare egen försörjning eller stimuleras till fortsatta studier och ökad mobilitet i sitt jobbsök.

Bakgrund

Tankarna bakom detta projekt är mycket väl förankrade inom det lokala partnerskapet i Landskrona och representanter från såväl kommun som arbetsförmedling har varit delaktiga i framtagningen av denna ansökan.

PROBLEMET

Landskrona centrum präglas av ökande sociala klyftor, mellan svenskar och invandrare, unga och äldre, sysselsatta och arbetslösa. Det skapar otrygghet och gör att framför allt ungdomarna har svårt att hitta en väg in i arbetslivet och samhället i stort. Undersökningar har visat att det finns flera unga med avbruten skolgång och att den genomsnittliga betygsnivån är lägre i centrum än i andra delar av Landskrona.

En naturlig följd av denna segregering är att en stor grupp människor står utanför. Man känner inget ansvar för det samhälle man lever i och konsekvensen är många gånger ett destruktivt beteende och dessvärre ett beteende som förstärks med tiden och får näring av att individen söker sig till grupper med samma beteende. Utvecklingen är lavinartad och måste brytas, för att dessa individer ska kunna ta del av och bidra till det vi alla vill leva i, nämligen ett tryggt samhälle, där individens resurser kommer samhället till gagn.

Vi kan hitta presumtiva deltagare inom alla de grupper ESF-projekten kan vända sig till - kvinnor och män, med olika etniskt ursprung. arbetslösa, sjukskrivna, personer som är bidragsberoende på olika sätt, unga som inte kommit in på arbetsmarknaden. Åldern på de presumtiva deltagarna kan också variera - från 16 - 64. Vi vill i första hand inrikta oss på de unga, men vill i förprojektet analysera problemställningar och möjliga lösningar även för övriga målgrupper. Vi tror dessutom att det kan vara en fördel att arbeta med en heterogen målgrupp i genomförandeprojektet. Detta är också en anledning till att vi vill söka om ett större projekt, och räknar med att ansökan för genomförandeprojektet att överstiga 3 miljoner kronor.

MÖJLIGHETER SOM SKA UTVECKLAS

Vår grundläggande idé bygger på att skapa nya mötesplatser och engagera de människor, kvinnor och män, som bor i området. De kan vara arbetslösa, långtidssjukskrivna, försörjningsstödstagare eller unga som inte riktigt har fått fotfäste i arbetslivet och erbjuda dem en möjlighet att på olika sätt engagera sig. Siktet är inträde eller återinträde på arbetsmarknaden och vägen går genom samverkan i olika aktiviteter inriktade på målfokusering, engagemang och kompetensutveckling - som vi manifesterar i form av ett eller flera events på olika teman. Genom detta projekt kommer vi också att bidra till att motverka diskriminering och hjälpa människor bygga upp nya kontaktytor och nätverk. Vi vill särskilt fokusera på dem som är unga och riskerar att hamna utanför eller aldrig får en chans att komma in i arbetslivet. Våra projektidéer stämmer väl överens med prioriteringsgrunderna i utlysningen, samt med mål och värden som den regionala planen bygger på.

Rent konkret vill vi erbjuda:
- en kreativ och flexibel väg in i arbetslivet för människor som befinner sig i utanförskap.

- anpassade studier i ämnen som är relaterade till eventskapande, och som deltagarna kan ha nytta av i arbetssökande och framtida yrkesliv.

- coachning för dem som vill engagera sig djupare.

- träning i kreativt och positivt tänkande och agerande.

- praktiskt arbete för dem som deltar i projektet genom skapandet av egna events, från idé till genomförande. Praktiskt arbete eller praktik behöver i det här fallet inte nödvändigtvis betyda praktik inom eventområdet eftersom de aktiviteter och nätverk som skapas i ett projekt kan leda vidare till praktiskt arbete inom andra områden.

- ett vidgat nätverk som gör det möjligt att träffa potentiella arbetsgivare.

- stimulans till vidare studier och utveckling av egna affärsidéer.

- stimulans till större mobilitet både i jobbsökandet och mentalt.

Genom detta tar vi vara på de resurser som idag inte kommer samhället till gagn i form av arbetskraft.

Ett event: en utställning, seminarium, workshop, musikafton, poesikväll, diskotek osv, kräver många olika kompetenser, allt från att sköta teknik, bära och installera utrustning, skapa webbsidor, marknadsföra och administrera till att stå på en scen och medverka i någon form av scenisk framställning. Många kommer därför att finna ett område som väcker intresse och stimulerar till fortsatt engagemang och vidareutveckling. Vi kommer även att uppmuntra till arbetssökande utanför Landskrona och erbjuda introduktionskurs i danska och danskt arbetsliv. Vi har också beredskap både i egen regi och i samarbete med påbörjade satsningar i Landskrona på mentorskap, företagsrådgivning och via ett planerat Nystartskontor, att lotsa dem vidare som vill starta något eget, antingen som egenföretagare eller tillsammans med andra i form av socialt företagande.

Vi vill tillvarata medborgarnas inneboende kraft och vilja att förändra sin tillvaro och bejaka den mångfald som staden erbjuder. Vi tror, att alla har något att bidra med i detta arbete och att man endast kan uppnå varaktiga resultat om man arbetar med gemensamma krafter från många olika delar av samhället. Därför avser vi att i detta förprojekt uppbåda ett brett engagemang, inte bara från kommunala förvaltningar utan också från företagar- och branschorganisationer, Arbetsförmedlingen, ideella föreningar och inte minst från den tänkta målgruppen.

Det pågår för närvarande ett omfattande arbete, inom den särkskilda storstadssatsning som regeringen initierat, med att stimulera de centrala delarna av Landskrona under ledning av den kommunala projektorganisationen "Centrum & Österlyftet". Vi har redan påbörjat samarbete och vill fördjupa det, med sikte på samordning och bättre resursutnyttjande.

Tillsammans med Landskrona kommun planerar vi ytterligare ett projekt: en internationell trädgård i Landskrona. Om båda projekten godkännes, kommer en kreativ samverkan att ske mellan dem.

Syfte

Syftet är att undersöka förutsättningarna, planera och ansöka om projektmedel för genomförandefasen och att bygga upp ett väl fungerande samarbete inför detta. En genomförandefas som ska resultera i anpassade utbildningar inom eventområdet, för främst unga människor i de centrala delarna av Landskrona, och som ska leda till att deltagarna får arbete, kommer närmare egen försörjning eller stimuleras till fortsatta studier. Syftet är också att öka mobiliteten i jobbsökandet och motverka diskriminering och sociala problem.

Under förprojekteringen vill vi

- fördjupa problemanalysen

- engagera samverkanspartners och representanter för presumtiva projektdeltagare för att förankra och utveckla projektidén.

- skapa en projektorganisation inför genomförandefasen.

- planera utbildningsinnehåll i en anpassad eventutbildning i samråd med samverkansparter och representanter för målgruppen i genomförandefasen.

- arbeta upp ett kontaktnät med nyckelpersoner i eventbranschen och dess målgrupper.

- forma den slutliga idén till en ansökan om genomförande av projektet.

Målsättning

Målsättningen under förprojekteringsfasen är att:

- skapa ett nätverk av samverkanspartners mellan olika aktörer i samhället som förstår och stöder idén om att skapa anpassade eventutbildningar för att motverka utanförskap och bidra till ekonomisk tillväxt.

- skapa en projektorganisation med representanter från de tänkta samverkansparterna och representanter för målgruppen i genomförandefasen.

- skapa en genomarbetad plan för utbildning och coachning inom området event.

- skapa en detaljerad handlingsplan för genomförandet av projektet.

- färdigställa en ansökan till ESF om genomförande av projektet.

I genomförandeprojektet planerar vi att ha 40 - 80 deltagare, och att minst 75 % av dem ska gå vidare till anställning eller vidare studier.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringsfasen kommer vi att säkra för att funktionshindrade har både fysisk, kommunikativ och informativ tillgänglighet till projektet. Under det inledande seminariet kommer vi att genomföra en SWOT-analys i det tänkta partnerskapet för att göra projektdeltagarna medvetna om frågor som rör tillgänglighet. Resultatet av analysen kommer att utgöra grund för uppföljning och utvärdering i det fortsatta projektet. Vi avser dessutom att samverka med DHR och/eller andra handikapporganisationer för att säkerställa tillgängligheten i projektet.

Transnationellt samarbete

I första hand kommer vi att undersöka liknande projekt i Danmark. Nämnas kan, att Folkuniversitetet i många år samarbetat med partners i Danmark när det gäller "Praktiska och mentala broar över Öresund" samt företags- och föreningssamarbeten. Aktuellt för närvarande är en större projektansökan inom Interreg, inriktning socialt entreprenörskap. De båda projekten kommer att samarbeta för ömsesidig nytta.

Nyttan av de transnationella aktiviteterna är dels att vi kan hjälpa deltagare in på den danska arbetsmarknaden, dels att vi tar vara på idéer och metoder som används i Danmark inom arbetsmarknadsinriktade projekt.

Medfinansiärer

  • AF Landskrona
  • Centrum & Österlyftet/Strategikontoret

Kommun

  • Landskrona