Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

LaTurista

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStadsledningskontoret
KontaktpersonJan Nilson
E-postjan.nilson@landskrona.se
Telefonnummer0418-470613
Beviljat ESF-stöd158 000 kr
Total projektbudget416 000 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

LaTurista fokuserar på turism/besöksnäring och sammanhängande branscher - handel, service, kultur med flera - i Landskrona. Inom LaTurista ska branschinriktade projekt arbetas fram, syftande till att motverka utanförskap för personer med utländsk bakgrund samt unga. Arbetet ska grunda sig på analyser av förutsättningarna att stimulera sysselsättning inom branscherna samt av genusrelaterade skillnader inom branscherna. LaTurista är utarbetat med utgångspunkt från den satsning på arbete, utbildning och trygghet som kommunen med statens stöd nu gör i de centrala delarna av Landskrona – Centrum & Österlyftet.
I bakgrunden finns tanken om att Landskrona har en reell och stor potential att utvecklas som besöksmål. Inom turism/besöksnäring och sammanhängande branscher finns, inte minst i Landskrona, ett innovativt klimat som utgör en naturlig grund för tillväxtbefrämjande nytänkande. Det finns vidare en grund för och en vilja till samverkan mellan olika aktörer – en tradition av konkurrens i samverkan. Entreprenörskap i olika former kan relativt lätt åstadkommas då investeringskostnaderna i många fall är lägre än i andra branscher.
Om dessa möjligheter tas till vara skapas nya arbetstillfällen med relativ låg ingångströskel. Arbetstillfällen som därmed relativt snabbt kan besättas av arbetssökande individer (vuxna och unga) i Landskrona och då inte minst från Centrum och Öster.

Bakgrund

LaTurista är en förprojektering med fokus på turism/besöksnäring och sammanhängande branscher - handel, service, kultur med flera - i Landskrona. Inom LaTurista ska branschinriktade projekt arbetas fram, syftande till att motverka utanförskap för personer med utländsk bakgrund samt unga. Arbetet ska grunda sig på analyser av förutsättningarna att stimulera sysselsättning inom branscherna samt av genusrelaterade skillnader inom branscherna. Det sistnämnda för att tillförsäkra att de färdiga projekten inte bidrar till och/eller förstärker existerande ojämlikhet. LaTurista är utarbetat med utgångspunkt från den satsning på arbete, utbildning och trygghet som kommunen med statens stöd nu gör i de centrala delarna av Landskrona. Förprojektering inom LaTurista kan, till del, även komma att ligga till grund för projekt syftande till att främja komptensutveckling. LaTurista ska övergripande medverka till att stimulera tillväxt och därmed ökad sysselsättning inom turism/besöksnäring och sammanhängande branscher - handel, service, kultur med flera - i Landskrona

Landskrona Kommun har med staten tecknat lokalt utvecklingsavtal inom ramen för den urbana utvecklingspolitiken. Avtalet avser stadsdelen Centrum och Öster, de centrala delarna av staden Landskrona. Centrum och Öster har strategisk betydelse för hela Landskrona Kommun. Stadsdelen är mittpunkten för handel, kultur- och nöjesliv samt privat och offentlig service i Landskrona. Centrum och Öster är även stadens historiska kärna med kulturhistoriskt betydelsefulla byggnader och miljöer. Den rymmer, eller borde rymma, en mängd mötesplatser som är välkomnande och öppna för alla landskronabor och besökare.

Stadsdelen liksom kommunen i dess helhet drabbades hårt av strukturomvandlingarna under 1900-talets avslutande decennier. Tekokrisen och varvskrisen slog hårt i Landskrona. Effekterna av kriserna är alltjämt, trettio år senare, synliga, och många menar att kommunen fortfarande söker sin nya postindustriella identitet. En av effekterna är den etniska och sociala segregation som kännetecknar de centrala delarna av Landskrona.

Centrum och Öster uppvisar mycket låga ingångsvärden inom samtliga de målområden som är i fokus för den urbana utvecklingspolitiken. Stadsdelen kännetecknas bland annat av hög arbetslöshet, högt försörjningsstödsberoende samt låga skolresultat. Det har blivit allt tydligare att riktade och långsiktiga insatser är nödvändiga i Centrum och Öster om Landskrona i dess helhet ska kunna förändras. Vad som händer i de centrala delarna av Landskrona påverkar kommunen i dess helhet – såväl positivt som negativt.

För att leda, koordinera och utveckla insatser i stadsdelen Centrum och Öster, inom ramen för det lokala utvecklingsavtalet med staten, har Centrum & Österlyftet etablerats. Centrum & Österlyftet är en projektledningsorganisation, centralt placerad, politiskt och förvaltningsmässigt, inom kommunen.

I det lokala utvecklingsavtalet anges under målområde Ökad tillväxt (6) följande:

• Stadsdelen ska ha ett brett, varierat och attraktivt handels- och serviceutbud
• Nyetableringar inom handel och service ska stimuleras, både lokala entreprenörer och externa större aktörer ska långsiktigt kunna verka i stadsdelen
• Turismnäringen ska stimuleras
• Antalet arbetstillfällen och företag ska öka i stadsdelen och i kommunen

LaTurista baseraras på ovanstående mål. Med utgångspunkt från de förhållanden och de förutsättningar som är för handen i Centrum och Öster, kommer en målinriktad satsning syftande till att stimulera sysselsättning och tillväxt inom turism/besöksnäring och sammanhängande branscher (handel, service, kultur med flera) att genomföras. I bakgrunden finns tanken om att Landskrona har en reell och stor potential att utvecklas som besöksmål. Inom turism/besöksnäring och sammanhängande branscher (handel, service, kultur med flera) finns, inte minst i Landskrona, ett innovativt klimat som utgör en naturlig grund för tillväxtbefrämjande nytänkande. Det finns vidare en grund för och en vilja till samverkan mellan olika aktörer – en tradition av konkurrens i samverkan. Entreprenörskap i olika former kan relativt lätt åstadkommas då investeringskostnaderna i många fall är lägre än i andra branscher.

Om dessa möjligheter tas till vara skapas nya arbetstillfällen med relativ låg ingångströskel. Arbetstillfällen som därmed relativt snabbt kan besättas av arbetssökande individer (vuxna och unga) i Landskrona och då inte minst från Centrum och Öster.

Inom LaTurista ska, i nära dialog med branschföreträdare med flera, utvecklas projekt som väsentligt underlättar möjligheterna för personer med utländsk bakgrund samt unga att få arbete inom turism/besöksnäring och sammanhängande branscher (handel, service, kultur med flera). Vidare ska förprojekteringen utmynna i gemensamma utgångspunkter för att långsiktigt kunna stimulera ökad sysselsättning inom de berörda branscherna.

I dagsläget är inte projektidéerna formulerade. Men de finns i tankarna och som skisser bland branschföreträdare,eldsjälar, gymnasieskola, arbetsförmedling, presumtiva deltagare (vuxna och unga), kommunala förvaltningar med flera. LaTurista ska, i linje med det underifrånperspektiv som ska prägla arbetet inom det lokala utvecklingsavtalet, göra det möjligt att gemensamt samla, analysera och, i slutändan, förverkliga de projektidéer som är bärkraftiga.

Syfte

LaTurista syftar till att utveckla projekt som:

• stimulerar och rustar arbetssökande, framför allt med utländsk bakgrund, för arbete inom turism/besöksnäring och sammanhängande branscher (handel, service, kultur med flera)
• stimulerar och rustar unga i åldern 16 till 24 för arbete inom turism/besöksnäring och sammanhängande branscher (handel, service, kultur med flera)

Projekten ska präglas av ett innovativt nytänkande och ta utgångspunkt i de förhållanden och förutsättningar som är för handen i stadsdelen Centrum och Öster. Detta ska bland annat uppnås genom utnyttjande av de möjligheter som finns i den etniska mångfald som kännetecknar stadsdelen, och då, inte minst, genom att sammanföra och befrämja samverkan mellan branschföreträdare och presumtiva deltagare med olika etnisk bakgrund. Projekten ska vidare i så stor utsträckning som möjligt innebära direktkontakt mellan deltagarna och yrkesverksamma samt företagare inom branscherna, till exempel genom integrering av lärande och arbetsplatsförlagd praktik samt genom mentorskap.

LaTurista ska koordineras med ett parallellt arbete syftande till att:

• stödja och därmed utveckla och stimulera turism/besöksnäring och sammanhängande branscher (handel, service, kultur med flera)
• stimulera och utveckla social ekonomi som drivkraft för sysselsättning och tillväxt
• stimulera och utveckla kultur som drivkraft för sysselsättning och tillväxt
• utveckla Öresundsregional samverkan kring turism/besöksnäring och sammanhängande branscher (handel, service, kultur med flera)

Övergripande ska eftersträvas att projekt och verksamheter är tydligt kopplade till varandra inom ramen för en sammanhållen strategi. I detta ligger att projekt med olika finansieringar (till exempel ESF, regionalfonden och Interreg) tillsammans bildar en helhet. Projektidéer finns kring att skapa en Saluhall-Basar som i sig skulle infatta flera olika delprojekt/delverksamheter för olika målgrupper samt med olika finansiering. Saluhallen-Basaren skulle kunna inrymma till exempel projekt för att stimulera entreprenörskap bland kvinnor med utländsk bakgrund, arbetsträningsprojekt för personer som står långt från arbetsmarknaden samt innovationsprojekt för nya entreprenörer inom handel.

Arbetet inom LaTurista kommer att fokuseras på följande områden:

• Etablerande och förankrande av nätverk med branschföreträdare (enskilda näringsidkare och representanter för organisationer o. dyl.), gymnasieskola, arbetsförmedling, presumtiva deltagare (vuxna och unga), enskilda eldsjälar, kommunala förvaltningar med flera
• Arbetsseminarier och workshops med och för nätverket (bland annat SWOT-analyser)
• Studiebesök
• Kartläggnings- och analysarbete
• Projektutveckling och projektförankring

Målsättning

LaTurista ska utmynna i:

• Minst ett färdigställt projekt syftande till att stimulera och rusta arbetssökande, framför allt med utländsk bakgrund, för arbete inom turism/besöksnäring och sammanhängande branscher (handel, service, kultur med flera)
• Minst ett färdigställt projekt syftande till att stimulera och rusta unga i åldern 16 till 24 för arbete inom turism/besöksnäring och sammanhängande branscher (handel, service, kultur med flera)
• Inom nätverket gemensamma utgångspunkter för stimulering av sysselsättning inom turism/besöksnäring och sammanhängande branscher (handel, service, kultur med flera)

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De projekt som utarbetas inom LaTurista ska utformas på sådant sätt att de är tillgängliga för personer med funktionshinder. Vidare ska, inom LaTurista generellt, frågan om tillgänglighet för besökare/turister med funktionshinder finnas med som en viktigt komponent i det övergripande arbetet.

När det gäller det konkreta arbetet inom LaTurista ska ingen aktör vara utestängd som följd av funktionshinder. Centrum & Österlyftets lokal, i vilken delar av förprojektets aktiviteter kommer att genomföras, är direkt tillgänglig från gatuplanet samt utrustad med WC anpassad för personer med funktionshinder. I övrigt kommer projektets aktiviteter att förläggas i lokaler som är anpassade för personer med funktionshinder. Vid behov kommer även dokumentation att anpassas med hänsyn till personer med funktionshinder.

Transnationellt samarbete

LaTurista kommer, i begränsad omfattning, att innehålla transnationell verksamhet. Inom ramen för Centrum & Österlyftet har etablerats samverkan med den danska motsvarigheten till urban utvecklingspolitik. Detta sker bland annat genom dialog med kvarterløft i Köpenhamn. Man har inom kvarterløft arbetat med att stimulera sysselsättning och tillväxt inom turism/besöksnäring och sammanhängande branscher (handel, service, kultur med flera). Det rör sig om metoder för att utveckla mångfalden som grund för turism med mera. De metoder man tillämpat är av stort intresse ur ett Landskronaperspektiv. Det finns ett ömsesidigt intresse att utbyta erfarenheter, inspireras av varandra samt gemensamt utveckla nya metoder. Som en del av förprojekteringen kommer att ingå utbyte (studiebesök med mera) med företrädare för kvarterlöft med flera i Danmark.

Medfinansiärer

 • Centrum & Österlyftet/Strategikontoret

Samarbetspartners

 • AF Landskrona
 • Folkuniversitetet Landskrona
 • LandskronaPlus AB

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge