Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstors Kommun

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunstyrelsen/ledningskontoret
KontaktpersonCarola Frohm
E-postcarola.frohm@perstorp.se
Telefonnummer0435-39115
Beviljat ESF-stöd7 044 417 kr
Total projektbudget7 044 417 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-01-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektets avsikt är att tillsammams skapa en ny anda, en ny kultur och ett nytt gemensamt förhållningssätt på alla arbetsplatser i Perstorps kommun. Detta ska bidra till en ökad förståelse och bättre kommunikation inom verksamheten samt bättre bemötande. Andan skapas genom utökade kunskaper och erfarenheter om sig själv och andra. Genom obeprovade utvecklings- och utbildningsinsatser inom behovsidentifierade områden stärks organisationen i att bli mera professionell och effektiv. Projektet förväntas att skapa förutsättningar till att göra visionen om "Den lärande organisationen" till verklighet - en långsiktg, hållbar kompetensutveckling som ökar motivationen, stärker verksamheten mot en organisation präglad av mångfald och utan diskriminering. Detta sammantaget gör kommunen mer attraktiv ur såväl ett boendeperspektiv som en plats att verka i. Projektet ska i sin helhet leda kommunen mot en förbättrad effektivitet samt bättre förmåga att möta omvärldens krav.

Bakgrund

Perstorps Kommun som är Skånes minsta kommun, har drygt 7 000 invånare och kommunen som arbetsplats har ca 547 tillsvidareanställda. Kommunen har en för de flesta kommuner traditionell organisationsstruktur: ett antal förvaltningar med speciella verksamheter och i dessa särskilda ansvarsområden. Den politiska organisationen är traditionell med olika facknämnder som knyts till de olika förvaltningarna och som ansvarar för dess verksamhet. Här finns det risk för att verksamheten bedrivs i stuprör och att samverkan mellan de olika förvaltningarna blir svårt. Detta gör det svårt att ta till vara möjligheterna till ett livslångt lärande och utveckling av nya innovativa idéer och arbetsformer. En liten kommmun som Perstorp har också begränsade personella resurser. Det finns ett krav från olika håll i samhället på ökad effektivitet och nya styrformer i den kommunala verksamheten. Detta i kombination med miskade ekonomiska resurser bidrar också till att en genomgripande och innovativ organisationsförändring krävs för att möta dessa krav.
Många befattningshavare/medarbetare har ofta flera funktioner och detta inom flera områden. Det är därför viktigt med ett gemensamt synsätt, gemensamt arbetssätt och filosofi. För att förändringsarbete ska lyckas krävs det att det i organisationen finns ett förhållningssätt och en inre kultur som medger utveckling av verksamheten i önskad riktning. Den gemensamma kulturen/värdegrunden är således ett mycket viktigt utvecklingsområde. Samtidigt finns ett behov av att främja entreprenöriella individer och entreprenörskap så att individen, enskilt eller i samarbete, lär sig och vågar att utveckla idéer och omforma dessa till aktiviteter eller insatser som förbättrar arbetet eller arbetsorganisationen som helhet.
I Perstorps Kommun finns såväl kommunövergripande mål som förvaltningsspecifika mål. Gemensamt för samtliga mål är att utveckla och förbättra verksamheterna i kommunen. Kommunens personalpolitiskt specifika mål är bl a ökad kompetens, öppnare organisation, bättre service, mer dialog och bäst i landet på bemötande och service samt att öka kommunens attraktivitet.
Under hösten 2010 genomfördes i kommunen en medarbetarundersökning där alla medarbetare i kommunen fick möjlighet att yttra sig om sin upplevda arbetssituation. Enkätsvaren har bearbetats och analyserats vid kommunledningsförvaltningen.
Analysen av svaren från medarbetarenkäten visar bl a att man inte anser att kommunen har ett bra rykte gentemot
ESF Ansökan om stöd 20110505 Ver 3.03
Sid 3 (24)
Ej diarieförd
omvärlden, att högsta ledningen inte är tillräckligt handlingskraftig, inte fattar beslut på rätt sätt, inte är tillräckligt kompetent samt att högsta ledningen inte har formulerat en tydlig målsättning för kommunen som helhet och för varje serviceområde.
Utifrån kommunens nuvarande organisationsstruktur, fastställda mål sammantaget med en ny politisk organisation, utfallet av medarbetarenkäten och påtalade upplevelser av behov finns ett behov av att få överblick över medarbetarnas/kommunens nuvarande kompetens och att hitta nya sätt att arbeta samt nya sätt att förhålla sig till såväl medarbetare och medborgare har 10 fokusområden för utveckling kunnat identifieras.

MOBILISERINGSFAS: För att kunna ta tillvara den kompetens personalen har och hitta nya sätt att arbeta samt identifiera nya sätt att utveckla personalen görs under mobiliseringsfasen en kartläggning av den kompetens personalen besitter. Här används ett datorbaserat verktyg för utveckling och styrning av kompetens. Deltagarna som kommer från de olika verksamheterna i kommunen ska stärkas genom att projektet synliggör deras kompetens och höjer kompetensnivån. Genom kompetensstyrning utvecklas dels den enskilda medarbetarens kompetens och dels den samlade kompetensen i kommunen.
GENONFÖRANDEFAS: Inom samtliga 10 fokusområden kommer utbildning av personalen att ske i relevans till de anställdas uppdrag och tjänst. Genomförandet av utbildningen är aktiverande och sker genom en till största delen upplevelsebaserad inlärningsmetodik: praktiska övningar kombinerat med teoretiska föreläsnngar. Metodiken innehåller 4 faser: konkret upplevelse, processgenomgång, generalisering/insikt/teoribildning, nytt beteende. Utbildningen jämställdhetssäkras.
Vision och värdegrund Framtagandet av kommunens vision och värdegrund kommer att göars med hjälp av en extern konsult som handleder de förtoendevalda och ledningsgruppen i deta. Värdegrunden ska därefter kommuniceras och implementeras i hela organisationen.
Professionalism Professionalism kräver att kommunen använder och utvecklar medarbetarnas kompetens och resurser till att på ett professionellt och effektivt sätt lösa problem och ge service med hög kvalitet. Efter mobiliseringsfasens identifiering av kommunens nuvarande kompetens säkerställs och förstärks nödvändig kompetens genom riktade utbildningsinsatser.

Effektivitet Med hänvisning till att kompetensutvecklingsinsatser i offentlig sektor ska syfta till ökad effektivitet och förbättrad servicekvalitet finns ett behov av att medarbetarna i kommunen behöver lära sig konstruktiv problemlösning och effektiva, gruppdynamiska processer. I projektet kommer de att erbjudas utbildning, verktyg och tekniker.
Kommunikation och bemötande Kommunen behöver öka medvetenheten om betydelsen av god kommunikation och ett professionellt bemötande samt hitta metoder och strategier för att arbeta vidare med att utveckla det professionella bemötandet.
Mångfald och likabehandling Kommunen vill skapa en organisation där alla mänskliga resurser tas tillvara oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Utbildning av styrgrupp/projektgrupp/deltagare i jämställdhets/tillgänglighetsfrågor.
Samarbete och samverkan - med fokus på arbetsmiljö och hälsa Hur väl en medarbetargrupp fungerar tillsammans bestämmer ofta sjukfrånvaro och personalomsättning. Den psykosociala miljön på jobbet och inte minst relationerna i arbetsgrupen spelar ofta en helt avgörande roll för vår
ESF Ansökan om stöd 20110505 Ver 3.03
Sid 4 (24)
Ej diarieförd
hälsa. Medarbetarna i kommunen kommer att erbjudas ett utvecklingsprogram och metod med sikte på sjävinsikt och grupproceser där individen enskilt eller i samarbete lär sig att utveckla och omforma idéer inom sin verksamhet och omformar dessa till konkreta aktiviteter som förbättrar det dagliga arbetet eller arbetsorganisationen eller som har en positiv inverkan på arbetsmiljön som helhet.
Medborgarservice och attraktion En liten kommun har i många avseenden större utmaningar för att kunna utvecklas till en attraktiv arbetsplats och plats att bo på eller verka vid. Att ha medarbetare med rätt kompetens är avgörande för att kunna leverera den service och de tjänster medborgarna förväntar sig. En kartäggning av medarbetarnas kompetens är nödvändig.
Ledarskap Ledarskapsfrågorna är en av de viktigaste frågorna för att medarbetarna ska få en god arbetsmiljö. Kommunens attraktionskraft som arbetsgivare är också kopplad till vilket ledarskap vi kan erbjuda medarbetarna. Här gäller det också för kommunen att se över hur organisationens strukturer stödjer ett gott ledarskap och vilka förutsättningar våra chefer har. Här behövs utbildning, verktyg/tekniker och träning vilket skapar effektiva utvecklingsprocesser för våra chefer. Perstorps Kommun har 2006-2007 genom konsultativ hjälp arbetat med utvecklande av kulturen i kommunen. Deltagare var chefer och tjänstemän. I denna process användes en psykoanalytisk teori och metod. Insatserna ledde inte till det positiva utvecklande av kulturen som var ambitionen när insatserna beställdes. Den ekonomiska kostnaden för denna process stod Perstorps Kommun ensam för.


Målsättning

Vi förväntar oss följande effekter efter att ha genomfört projektet: Att Perstorps kommun som helhet uppnår en ökad kompetens genom sina medarbetares, ledares och de förtroendevaldas ökade kompetens. Organisationen blir mer hållbar med en utvecklad lärande miljö där den enskilde medarbetaren och organisationen som helhet genom förbättringsarbete och entreprenörsanda får en samlad vision och värdegrund att utgå ifrån, ett professionellt och accepterat förhållningssätt och bemötande mellan arbetsgivare, arbetstagare och kollegor. Ett professionellt bemötande av externa intressenter och brukare. Professionalitet i yrkesutövning. Effektivitet vid problemlösning. Ett bejakande arbetssätt där fokus finns i möjligheterna. Ett optimalt användande av befintliga resurser. Säkerställande av kompetens. En kommunikativ organisation. Att alla mänskliga resurser tas tillvara och utanförskap ersätts med delaktighet i syfte att skapa framgång i kommunens utveckling och därmed skapa ett mervärde. En attraktiv kommun att besöka, leva och verka i. Ett ledarskap som genererar utveckling av verksamheten.
ESF Ansökan om stöd 20110505 Ver 3.03
Sid 7 (24)
Ej diarieförd
En annan målsättnimg är att den medarbetarenkät som genomfördes under hösten 2010 och som beskrivs under bakgrunden genomförs igen när projektet är genomfört.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Utgångspunkten är att alla, oavsett om deltagarna har något funktionshinder eller inte, ska kunna delta i projektets samtliga delar. För att säkra tillgänglighetsarbetet i projektet kommer vi inom nedanstående fyra delar att ha återkommande översyner och investeringar för att tillgängligheten ska vara optimal för deltagarna. Alla utbildningsinsatser tillgänglighetssäkras.
Fysisk tillgänglighet Alla ska kunna ta sig in i lokaler, delta på möten, konferenser och utbildningar etc oavsett funktionshinder eller hjälpmedel.
Tillgänglig verksamhet För att öka kunskapen om tillgänglighet kommer samarbete att inedas och utvecklas under genomförandet med Processtöd Tillgänglighet. Ett bra bemötande och en god arbetsmiljö kommer att belysas i projektet och seminarier kommer att anordnas för att sprida och fördjupa kunskapen.
Kommunikativ verksamhet Målsättningen är att samtliga deltagare ska ha möjlighet att höra/ta del av och delta i projektets aktiviteter. Inför möten, seminarier och utbildningar kommer projektteamet att se till att kommunikativ tillgänglighet finns vid behov.
Informativ verksamhet Vid utformning av informationsmaterial finns en medvetenhet om att människor är olika och har behov av olika informationsvägar. Projektteamet kommer därför att säkerställa att det finns information i alternativa former när det behövs.
För att säkra beslut och kvalitet i frågor kring tillgänglighet kommer projektet att använda material framtagna av HANDISAM samt genom samarbete med Processtöd Tillgänglighet.

Transnationellt samarbete

Perstorps Kommun som organisationen, medborgare och företag verkar i en mer och mer globaliserad miljö. Kommunen behöver lära sig mer och ta vara på de möjligheter detta ger för tillväxt och effektivitet. Hur kompetensutvecklar man i andra länder? Vilka lärande miljöer har man utvecklat inom organisationer i andra länder för ett lyckat livslångt lärande på arbetsplatserna? Vilken är nyttan för de anställda att få erfarenhet transnationellt? För att få svar på dessa frågor och utveckla en framtida samverkan är det inom projektet kopplat ett transnationellt samarbete inom området för organisationsutveckling/kompetensutveckling.
Perstorps kommun har gjort en överenskommelse med "Town Hall of Sokolow Podlanski" kommun i Polen. Samarbetet handlar om ett utbyte inom personalutvecklingsområdet mellan kommunerna. "Town Hall of Sokow Podlaski" kommun i Polen är redan igång i ett projekt kallat "Efficient goverment" som förväntas leda till förbättring av den offentliga serviceverksamheten. Projektet är helt i linje med och stämmer väl överens med det Perstorp vill förändra och utveckla inom sin organisation.
En första aktivitet ska ske inom mobiliseringsfasen där representant(er) för Perstorps kommun besöker Town Hall of Sokolow Podlaski kommun och där resp organisation presenteras för varandra och där såväl Perstorps kommun som Town Hall of Sokolow kommun presenterar sitt projekt. Därutöver undersöker kommunerna tillsammans olika samarbetsområden.
Under genomförandefasen bjuds representant(er) från "Town Hall of Sokoow Podlaski" kommun in till Perstorp. Här görs en presentation av vad man i detta läge kan se för påverkan på organisationen - vilken skillnad som eventuellt har blivit. Eventuellt kan nya behov ha blivit identifierade under resans gång. "Jobb-skuggning" planeras för under denna fas. Detta innebär att man gör ett utbyte mellan kommunerna där någon(ra) arbetstagare från resp kommun under en kortare tid får prova på att arbeta i den andra kommunen.
Därutöver ska man i slutet av projekttiden bjuda in representant(er) från "Town Hall of Sokolow Podlaski" kommun för deltagande i slutseminariet.

Deltagande aktörer

 • Kommunstyrelsen/ledningskontoret

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge