Logotyp på utskrifter

KulturKraft Syd

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKulturkraft Syd, Trygghetsrådet TRS
KontaktpersonRobert Karlsson
E-postrobert@kulturkraftsyd.se
Telefonnummer0705-302507
Beviljat ESF-stöd16 047 624 kr
Total projektbudget16 047 624 kr
Projektperiod2010-03-01 till 2012-02-29
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

KulturKraft Syd är ett kompetensutvecklingsprojekt för yrkesverksamma inom kultursektorn. Syftet är att stärka individer och organisationer och förbereda branschen inför en förändrad framtid. Projektet bidrar även till att skapa nya befruktande och utvecklande kontaktytor mellan branschens aktörer.

Bakgrund

De senaste decennierna har arbetsmarknaden för yrkesverksamma inom kultursektorn förändrats kraftigt. Antalet fasta tjänster har minskat och omvandlats till olika former av visstidsanställningar och korta uppdrag. Samtidigt har kulturarbetsmarknaden utanför institutionerna växt, dels beroende på utvecklingen av nya medier, tekniker och uttryckssätt, dels av att personer som tidigare kunde få en fast anställning i stället har skapat sin egen arbetsmarknad. Den vidgade kulturarbetsmarknaden kännetecknas av att det är en renodlad frilansmarknad där uppdragen i regel har mycket kort varaktighet. De yrkesverksamma har ofta flera uppdragsgivare samtidigt och växlar mellan anställningar och uppdrag.

STRUKTURPROBLEM
Denna förändrade arbetsmarknad har medfört att den nödvändiga fortlöpande kompetensutvecklingen har satts på undantag. Eftersom en allt större del av arbetet läggs ut på frilansare i form av uppdrag med kort varaktighet har arbets-/uppdragsgivarna allt svårare att ta ansvar för en löpande kompetensutveckling. I en redan hårt slimmad produktionsprocess finns enbart utrymme för det mest nödvändiga. Konsekvensen blir att de yrkesverksamma själva får bära det fulla ansvaret för sin kompetensutveckling och yrkesfördjupning. Samtidigt har utvecklingen medfört att kraven på de yrkesverksammas kompetens ökat, både vad gäller spetskompetens och multikompetenser. Resultatet är en växande spänning och obalans mellan en kulturarbetsmarknad beroende av personer med uppdaterad och aktuell kompetens och de yrkesverksammas möjligheter att utveckla och bredda sin kompetens. Detta är ett strukturellt problem som beror på en allt mer fragmentiserad och uppdelad arbetsmarknad. Utmaningen ligger därför i att skapa strukturer som gör det möjligt att möta de konkreta behoven av specialiserad kompetensutveckling när de uppstår. Ett branschövergripande resurscentra för kompetensutveckling och samverkan, där det finns plats för såväl institutioner, branschorganisationer och företag som fria grupper och enskilda kulturutövare, är ett viktigt steg för att lösa de strukturella problemen.

SOCIALFONDSPROGRAMMET OCH REGIONAL UTVECKLING
I det nationella strukturfondsprogrammet 2007-2013 står det: "Kulturen har betydelse för sysselsättning och entreprenörskap, dynamik, förändringsbenägenhet och rörlighet. Kulturen och upplevelseindustrin bidrar därmed i allt högre grad till Europas tillväxt och sysselsättning. Detta bör beaktas i utarbetandet av de regionala ESF-planerna." Även i tidigare budgetpropositioner (Prop.2007/08, Utg.område 13, arbetsmarknad, 6.5.1 Analys och slutsatser/Europeiska Socialfonden sid 69) poängterar man kulturens roll: "Vidare bör kulturens betydelse för bl.a. sysselsättningen beaktas i arbetet med de regionala ESF-planerna". För att kulturen ska kunna bidra till en stärkt tillväxt och sysselsättning samt till en utveckling av upplevelseindustrin som tillväxtområde krävs tillgång till yrkesverksamma med aktuell och relevant spetskompetens.

KONKRETA BEHOV
Vi har undersökt dels vilka konkreta behov av kompetensutveckling som finns och dels hur man kan komma till rätta med det strukturella problemet. Det vill säga inom vilka områden finns det behov av kompetensutveckling samt vilka former och modeller krävs för att tillgodose behoven. I arbetet har vi utgått både från enskilda yrkesutövares behov och från de behov och krav regionens kulturinstitutioner, organisationer och andra arbetsgivare har. Projektet omfattar alla yrkeskategorier - konstnärliga, tekniska och administrativa yrken - inom scen- ton, film- och tv-området, sammanlagt ca 80 yrken.

Scen - dans
- Dansarnas möjligheter på arbetsmarknaden är beroende av att den fysiska och tekniska förmågan bibehålls och utvecklas. De har därför behov av workshops och olika träningsmöjligheter
- Koreograferna behöver få möjlighet att arbeta praktiskt med dansare under förutsättningslösa former för att utvecklas
- Dansare och koreografer har behov av en utvecklad kompetens inom det tekniska - ljus, ljud, film etc - för att kunna turnera mer och för att bättre kunna presentera sig för framtida uppdragsgivare

Scen - teater/dramatik
- Skådespelare har ett ständigt behov av att utveckla sitt konstnärliga uttryck för att vara attraktiva för arbets- och uppdragsgivare
- Regissörerna har behov av både konstnärligt utvecklingsarbete och att skaffa sig bättre hantverksmässiga verktyg
- Manusförfattare och dramatiker behöver utvecklas för att vara rustade att följa med i utvecklingen, både vad gäller kulturella förändringar och framväxten av nya medier och uttrycksformer

Ton/musik
- Sångare och musiker har behov av utveckling av det sceniska uttrycket
- Sångarnas och musikernas möjligheter på arbetsmarknaden är beroende av att den fysiska och tekniska förmågan bibehålls och utvecklas. De har därför behov av workshops och olika övningsmöjligheter

Konstnärliga utövare - generellt
- Dansare, skådespelare, artister, musiker, sångare, programledare m.fl. som ständigt möter en publik har flera gemensamma behov, bland annat av mental träning/utveckling samt hur man bäst använder kroppen som ett arbetsredskap. Här kan även de olika yrkesgrupperna lära mycket av varandras arbetsmetoder

Film/tv/rörliga medier
- Finns ett stort behov av höjd kompetens när det gäller utveckling av nya plattformsöverskridande projekt
- På filmsidan finns en regional brist på erfaren personal med rätt kompetens. Nu rekryteras stora delar av filmpersonalen utifrån. Denna regionala brist kan kopplas till ett behov av ökat nätverkande så att man kan upptäcka och identifiera den kompetens som redan finns i regionen
- Filmarbetarnas kompetens behöver utvecklas i takt med den tekniska utvecklingen

Kreatörer/upphovsmän (scenografer, ljussättare, kostymtecknare etc)
- Har behov av spetskompetens inom respektive område och att utvecklas i takt med den tekniska förändringen
- Finns behov av ökat nätverkande som kan leda till att kreatörer hittar nya områden där deras kompetens kan användas, dvs ett ökat utbyte mellan de olika genrerna och delarna av kultursektorn

Tekniker/hantverkare
- Behöver utvecklas i takt med den tekniska förändringen
- Allt mer slimmade organisationer ställer högre krav på multikompetenser
- Ny lagstiftning och EU-anpassning ställer högre krav på certifieringar och behörigheter

Ledning/marknadsföring/administration/projektledning
- Chefer/arbetsledare/projektledare/producenter behöver ständigt hålla sig ajour med det senaste vad gäller nya lagar, förordningar, avtal od
- Chefer/arbetsledare behöver verktyg för att aktivt kunna arbeta med jämställdhetsintegrering, mångfaldsarbete, tillgänglighet samt med ett förebyggande hälsoarbete
- Generellt behov av kompetens- och erfarenhetsutbyte med kollegor från övriga delar av kultursektorn. De är ofta ensamma om sin yrkesroll på sin arbetsplats och nätverkandet är ett sätt att utvecklas
- Producenter/projektledare har behov av utveckling inom sina yrkesroller, t.ex. vad gäller ekonomi, finansiering och att arbeta i större samverkansprojekt
- Marknadsförare/informatörer har behov av ökad kompetens inom nya medier och tekniker för kommunikation och marknadsföring

Entreprenörskap
- Inom alla yrkeskategorier finns behov av nödvändiga kunskaper och redskap för att utveckla ett eget företagande. Det handlar om såväl praktisk kunskap om vad det innebär att driva en firma som verktyg för att utveckla affärsidéer mot nya marknader och områden inom hela den kreativa sektorn
- Behov av ökat nätverkande för att öka möjligheterna inom sina ursprungliga områden och för att kunna vidga sina arbetsfält mot nya marknader och medier
- Kunskaper om hur man kan utveckla ett entreprenörmässigt förhållningssätt i sitt ordinarie verksamhetsområde/yrkesutövande

Övergripande
- Behov av verktyg för att kunna arbeta integrerat med frågor kring jämställdhet, mångfald, tillgänglighet och ett hälsoförebyggande arbete

Syfte

ATT STÄRKA INDIVIDER OCH ORGANISATIONER
Det övergripande syftet med projektet ryms inom ramen för den första projektinriktningen inom programområdet "Att underlätta för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav."

Alla förslag till aktiviteter inom KulturKraft Syd bygger på konkreta behov och önskemål formulerade av kulturinstitutioner, branschorganisationer, företag, fria grupper eller enskilda kulturutövare.

Kompetensutvecklingsinsatserna är inriktade mot såväl breddning som spetsning och syftet är att stärka såväl individernas möjligheter på arbetsmarknaden som organisationernas samlade förmåga och kompetens.

Även om huvudsyftet med KulturKraft Syd ryms inom den första programinriktningen finns det naturliga kopplingar till de övriga två projektinriktningarna: "Att öka kunskapen i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas" samt "Att öka kunskapen i arbetslivet om hur långtidsarbetslöshet kan förebyggas". Närmare beskrivning av dessa kopplingar finns nedan under rubrikerna "Ett utvecklat integrerat mångfaldsarbete" samt "Främja ett hälsoförebyggande arbete".

ATT FÖRBEREDA BRANSCHEN INFÖR EN FÖRÄNDRAD FRAMTIDEN
Kultursektorn är en bransch i förändring och för att kunna leva upp till alla nya krav som ställs måste branschens samlade kompetens vara i fas med utvecklingen. Scenkonsten utvecklas ständigt och ny kompetens behövs för att locka och möta nya publikgrupper. Nya digitala tekniker ställer nya krav på den tekniska personalen, både på scen- och filmsidan. Hela området rörliga medier står inför en förändringsexplosion där det gäller att stå rätt rustad för att hänga med. Just inom det området görs redan stora satsningar i regionen, inte minst genom Moving Media Southern Sweden som drivs med stöd från bland annat Regionalfonden. För att få full utväxling av dessa satsningar gäller det att även kompetensförsörjningen inom området säkras.

ATT SKAPA FORMER OCH METODER FÖR ETT FORTSATT UTVECKLINGSARBETE
Ett viktigt syfte med projektet är att skapa och utarbeta former och metoder som möjliggör en fortsatt kontinuerlig satsning på kompetensutveckling inom branschen. Projektorganisationen och utformningen av aktiviteterna är skapade för att snabbt kunna anpassas efter de dagsaktuella behoven. Det betyder att formerna och metoderna för kompetensutvecklingsarbetet är centrala för projektets möjlighet att lyckas.

Genom att blanda anställda på institutioner, företag och fria grupper med frilansare och egenföretagare i projektet skapar vi nya mötesplatser där arbets- och uppdragsgivare kan få en större kännedom om vilka kompetenser de yrkesverksamma i regionen har. Aktiviteter med blandade deltagare innebär att deltagarna, förutom den höjda kompetensen, får ett vidgat kontaktnät, något som är väl så viktigt som yrkesskickligheten för de yrkesverksammas möjligheter till utveckling och sysselsättning.

ATT SKAPA EN LÅNGSIKTIG PLATTFORM FÖR KOMPETENSUTVECKLING
Projektet har som långsiktigt mål att skapa en varaktig plattform för kompetensutveckling inom kultursektorn. Genom att det är en samlad kultursektor i regionen som står bakom ansökan finns förutsättningar för att KulturKraft Syd skall kunna fortsätta att utvecklas även bortom den ESF-finansierade projektperioden.

ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT UTVECKLAT ENTREPRENÖRSKAP
Den höga andelen entreprenörer i kultursektorn och de ökande kraven på att yrkesutövarna själva skall skapa sin egen arbetsmarknad medför att det finns ett stort behov av kompetensutveckling som syftar till att ge dem de redskap de behöver för att utveckla entreprenörskapet, det egna företagandet och möjligheterna till en affärsmässig utveckling. Det kan handla om konkreta kunskaper inom t.ex. marknadsföring, ekonomi och omvärldsanalys men även om coachning och ett ökat nätverkande.

Bland egenföretagarna och entreprenörerna i kultursektorn finns olika drivkrafter till varför man driver ett eget företag. Det som är gemensamt för de flesta kulturarbetarna är dock att lusten i det egna skapandet är en drivande faktor till varför man har valt sitt yrke. Kärnan i mycket av det konstnärliga skapandet ligger i att testa nya idéer, uttryck och modeller. Konst och kulturlivet kan liknas vid samhällets forsknings- och utvecklingsavdelning. Som kulturarbetare är man van att skapa sina egna förutsättningar och möjligheter vad gäller såväl det konstnärliga uttrycket och det egna skapandet som den egna försörjningen och utvecklingen av verksamheten mot publiken och det omgivande samhället. Eftersom branschen är genomsyrad av entreprenörskap präglas alla aktiviteter inom KulturKraft Syd av ett entreprenörmässigt förhållningssätt. Samtidigt bidrar projektet - inte minst genom kurserna i kulturentreprenörskap - till att höja den konkreta kompetensen och medvetenheten rörande marknad, målgrupp, ekonomi och strategi.

För att ytterligare utveckla entreprenörskapet inom kultursektorn är det samtidigt viktigt att det primära yrkesutövandet inte kommer i skymundan. Det är därför av mycket stor betydelse att alla kompetenshöjande insatser har ett starkt fokus på att utveckla individernas primära yrkesroller, genom en satsning på såväl breddning som spetskompetens.

ATT UTVECKLA DET INTEGRERADE MÅNGFALDSARBETET
Projektet skall verka för ett utökat och fördjupat mångfaldsarbete i alla dess aspekter: kön, etnicitet, ålder, klass, hälsa etc. Genom att delta i de olika aktiviteterna kan individer, oavsett bakgrund, stärkas och på så sätt bli attraktivare på arbetsmarknaden. Men framför allt handlar det om att arbeta med strukturfrågor och ge organisationer, institutioner, företag och individer verktyg, kunskap, förmåga och beredskap att ta emot och utnyttja de olika kompetenser som kan finnas hos personer och individer med skiftande bakgrund och erfarenhetshorisont.

En av kulturens viktigaste och mest centrala uppgifter ligger i att spegla och ifrågasätta rådande samhällsstrukturer och förhållanden. Det innebär att kultursektorn har en unik möjlighet att påverka mångfaldsarbetet i samhället i övrigt genom det som visas och presenteras på våra scener, på film och tv, via andra medier, i konsertsalar etcetera. Därför är det viktigt att även ha ett publikperspektiv i allt mångfaldsarbete, att ständigt söka möjligheter att bredda basen för den publik som tar del av det som skapas inom kultursektorn.

Genomgående för alla aktiviteter inom KulturKraft Syd är att det skall finnas ett mångfalds-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv. För att säkerställa detta kommer vi att ta fram ett processtöd inom dessa områden med kunskap, fakta, checklistor med mera som alla kursledare, föreläsare, workshopledare, föredragshållare, lärare etc skall gå igenom. Genom processtödet kan okunskap eller omedvetna fördomar undanröjas vid planering och genomförande av de olika aktiviteterna.

Under samlingsnamnet "Aspekter på mångfald" arrangerar vi temadagar för nyckelpersoner där vi tar upp mångfaldsfrågorna i hela dess bredd.

ATT FRÄMJA ETT HÄLSOFÖREBYGGANDE ARBETE
Kultursektorn är till stora delar projektorienterad. För kulturarbetarna innebär detta att det ofta handlar om korta och osäkra anställningar där man tvingas arbeta under stor tidspress. Och eftersom man dessutom tvingas ta ansvar för såväl den egna arbetsmiljön som den egna kompetensutvecklingen finns det en strukturell hälsoproblematik inom kultursektorn. Genom att individer får möjlighet att delta i KulturKraft Syds aktiviteter stärks deras förutsättningar och förmågor på arbetsmarknaden vilket förhoppningsvis bidrar till att förebygga utslitnings- och utbränningsproblem. Samtidigt får organisationer, företag och institutioner verktyg till ett förbättrat hälsoförebyggande arbete.

I projektet har vi även några konkreta aktiviteter som direkt syftar till ett förebyggande hälsoarbete. Det handlar bland annat om våra aptitretardagar kring mental träning och kroppen som arbetsredskap.

Målsättning

MÄTBARA MÅLSÄTTNINGAR
Vi har som målsättning att under projektperioden genomföra 139 kurser/aktiviteter med sammanlagt cirka 1800 deltagare från hela kultursektorn (scen, ton, film och tv) i regionen.

I övrigt är det svårt att sätta upp några generella mätbara mål. Varje deltagande organisation och individ måste sätta upp sina egna mål för varje enskild aktivitet och resultatet måste mätas utifrån respektive deltagares utgångspunkt.

ÖVERGRIPANDE MÅL:
- Deltagarna som deltar i projektet skall bli attraktivare för tänkbara arbetsgivare genom att de erbjuds både kompetensbreddning och ökad spetskompetens.

- Regionens samlade resurser och kompetenser inom kultursektorn stärks och synliggörs.

- De deltagande organisationernas personal blir bättre rustade att möta en föränderlig framtid.

- Regionens arbets- och uppdragsgivare får större möjligheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens på hemmaplan.

- Genom att blanda deltagare från olika sektorer och sammanhang skapas kontaktytor som kan öppna upp för nya fruktbara samarbeten med nya arbetsmöjligheter för de deltagande yrkesutövarna.

- Medborgarna får möjlighet att ta del av ett vitaliserat kulturliv i hela regionen.

- KulturKraft Syd är startskottet för uppbyggnaden av en kontinuerlig och varaktig plattform för kompetenshöjande verksamhet för professionellt yrkesverksamma inom kultursektorn i regionen.

- Att stärka och utveckla entreprenörskapet inom kultursektorn. Detta gäller såväl att öka den individuella kompetensen och förmågan att driva och utveckla ett eget företag som en allmän entreprenörmässig hållning hos både individer och organisationer.

- Att sätta fokus på mångfaldsarbetet inom kultursektorn oavsett om det handlar om mångfald gällande kön, etnicitet, ålder, klass, hälsa etc. Utvecklingen av mångfaldsarbetet gäller såväl internt inom de egna organisationerna och branschen som gentemot publiken och det omgivande samhället.

- Genom att stärka såväl individer som organisationer bidrar projektet till ett förebyggande hälsoarbete där målsättningen är att minimera risker för både långa och korta sjukskrivningar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet är kopplad till rättigheten för alla kvinnor och män oavsett funktionshinder att kunna ta del av vad samhället har att erbjuda och känna sig som en aktiv medborgare.

Deltagarna i KulturKraft Syds verksamhet är personer yrkesverksamma inom scen, ton, film och tv. När projektledningen tar emot anmälningar till de olika aktiviteterna skickar man ut ett formulär med specificerade frågor rörande eventuell funktionsnedsättning och av vilken art den är. Planeringen av aktiviteten görs sedan utifrån den information som inkommit och den ansvariga kan med vägledning av det välja lämpliga lokaler, ett passande arbetssätt, form av informationsmaterial, göra individuella anpassningar o dyl efter de aktuella behoven och ge ett gott bemötande.

Det processtöd KulturKraft Syd erbjuder aktiviteternas pedagoger/föreläsare/ledare är bland annat baserat på Handisams hemsida med teoretiska fakta, information om hur man bygger en tillgänglig verksamhet, goda exempel, tips och råd. Processtödet är tänkt att fungera som ett verktyg för att medvetandegöra ledare och pedagoger för de olika aktiviteterna. Genom det kan okunskap eller omedvetna fördomar förebyggas vid planeringen och genomförandet av de skilda aktiviteterna kan ske på ett hänsynsfullt och tillgängligt sätt.

KulturKraft Syds hemsida ska vara överskådligt uppbyggd och ha en tydlig struktur och layout som ger god läsbarhet och ha grundläggande information om verksamheten i alternativa format och på ett lättläst språk.

I KulturKraft Syds målgruppsinriktade kompetenshöjande aktiviteter som riktar sig till chefer, ledare och arbetsledare ingår träffar på temat tillgänglighet. Genom föreläsningar om tillgängliga arbetsplatser och tillgänglighet i publik verksamhet kan kunskapsnivån höjas och förutsättningarna för tillgängliga verksamheter inom kulturbranschen förbättras. I detta arbete kommer vi bland annat att dra nytta av den forskning och utbildning som bedrivs på Malmö Högskola, Hälsa och Samhälle.

Jämställdhetsintegrering

HUR SKA KULTURKRAFT SYD ARBETA FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING I PROJEKTETS DELAR OCH KULTURLIVET I STORT?
Genom att ha en så jämn könsfördelning som möjligt vid val av pedagoger för projektets olika aktiviteter samt vid val av deltagare till de skilda seminarierna/kurserna/workshoparna etc.

Genom att lyfta upp jämställdhetsintegrering på dagordningen när vi anlitar pedagoger till de skilda aktiviteterna.

Genom att utforma kontrakten med pedagogerna så att det framgår att verksamheten ska vara jämställdhetsintegrerad och att det åligger dem att via processtöd, information, samtal och självreflektion dra slutsatser av hur det påverkar det ämne de undervisar i.

Genom att erbjuda processtöd till pedagogerna som verktyg för jämställdhetsintegrering i form av en databaserad utbildning, faktablad, samtal och checklistor.

Genom att den aktivitetsansvarige följer upp arbetet vid genomförandet av de enskilda aktiviteterna med hänsyn till jämställdhets- och genusfrågor.

Genom att ha uppföljande samtal och skriftlig utvärdering efter aktiviteterna kring hur jämställdhetsintegreringen fungerat.

Genom extern utvärdering av projektets arbete.

Genom att samla och lyfta fram goda exempel och sprida information om dessa till andra.

Genom att informera om organisationer som arbetar för jämställdhet och genusmedvetenhet inom branschen.

AKTIVITETER SOM I SIG SYFTAR TILL ÖKAD JÄMSTÄLLDHET OCH GENUSMEDVETENHET:
Målgruppsinriktade nätverksträffar för chefer och arbetsledare med spetsföreläsningar om hur man genomför jämställdhetsintegrering på sin arbetsplats och tar tillvara på såväl kvinnors som mäns resurser och får en väl fungerande arbetsplats/verksamhet med ett gott arbetsklimat.

Nätverk för kvinnor inom tekniska yrken, för att ge dem som arbetar inom manligt dominerade yrken kompetenshöjande föreläsningar med efterföljande samtal och diskussioner, för att stärka dem och skapa möjligheter för dem att fungera optimalt på sina arbetsplatser och komma till sin rätt yrkesmässigt.

Temadagar kring skilda aspekter av mångfald - inklusive jämställdhet och genusmedvetenhet - där vi under olika rubriker tar upp problem, möjligheter, utmaningar och goda exempel rörande mångfaldsarbete i bred bemärkelse.

Manusworkshop med temat 'Kvinnliga subjekt inom film och scen' i syfte att skapa nya berättelser för scen, film och tv med möjlighet till fler, större och intressantare kvinnoporträtt.

Konstnärliga workshops som ska ge regissörer och skådespelare chansen att utforska hur kön gestaltats traditionellt och på vilket sätt man kan utveckla och vidga skildrandet av kön, för att därmed möjliggöra en mera genusmedveten gestaltningskonst.

Mentorprogram som ett sätt att uppmuntra det underrepresenterade könet att ta sig an nya uppgifter och utveckla sin fulla potential.

Transnationellt samarbete

Vi har inga konkreta planer för några utvecklade transnationella aktiviteter. Under förundersökningen hade vi dock kontakter med ett projekt i Danmark som heter ArtLab och som bedriver en liknande kompetensutvecklande verksamhet. Dessa kontakter är naturligtvis intressanta att vårda och utveckla för att se om det i framtiden finns möjligheter för ett mer utvecklat samarbete över Öresund.

Samarbetspartners

 • Danscentrum Syd
 • Malmö Symfoniorkester
 • Regionteatern Blekinge Kronobe
 • Skånes Dansteater

Deltagande aktörer

 • Clownronden
 • Danscentrum Syd
 • Malmö Symfoniorkester
 • Regionteatern Blekinge Kronobe
 • Rockad text & layout
 • Skånes Dansteater
 • Teater InSite
 • Ventus

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge