Logotyp på utskrifter

KulturKraft Syd 2.0

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKulturkraft Syd, Trygghetsrådet TRS
KontaktpersonRobert Karlsson
E-postrobert@kulturkraftsyd.se
Telefonnummer0705-302507
Beviljat ESF-stöd12 939 102 kr
Total projektbudget12 939 102 kr
Projektperiod2011-09-01 till 2014-03-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

KulturKraft Syd 2.0 är ett kompetensutvecklingsprojekt inom kulturbranschen vars syfte är att stärka såväl individer som organisationer och att förbereda branschen inför en förändrad framtid. Tanken är att skapa en varaktig branschövergripande plattform för samverkan och kompetens. Under denna andra etapp av projektet kommer vi att ha speciellt fokus på genreövergripande aktiviteter, användning av ny teknik, verksamhets- och organisationsutveckling samt entreprenörskap inom de kulturella näringarna.

Projektet omfattar anställda, egenföretagare och frilansare inom alla yrkeskategorier i kultursektorn (scenkonst, musik och film/tv).

Bakgrund

1 mars 2010 påbörjade vi genomförandet av den första etappen KulturKraft Syd som skall pågå t.o.m. 29 feb 2012. Bakgrunden till projektet var de strukturella problem som finns inom kultursektorn med en allt mer fragmentiserad och splittrad arbetsmarknad där ingen har vare sig resurser eller möjligheter att ta ansvar för den nödvändiga kontinuerliga kompetensutvecklingen. KulturKraft Syd var och är ett försök från branschens egen sida att komma till rätta med dessa problem. Den grundläggande problembeskrivningen som lades fram i samband med den ansökan är i allra högsta grad fortfarande aktuell och relevant och bifogas som bilaga.

Under det år som projektet har bedrivits har behoven av ett branschövergripande initiativ på området ytterligare stärkts. Av den feedback projektet har fått så här långt upplever vi att projektet fyller ett stort uppdämt behov i hela branschen. Individer har stärkts i sina yrkesroller och vi har exempel på att våra aktiviteter direkt har bidragit till att man har fått nya uppdrag. Konkreta kompetensluckor hos såväl enskilda deltagare som hos hela organisationer har täppts till. Nya nätverk och kontakter mellan och inom olika yrkeskategorier, mellan regionens kulturinstitutioner och det fria kulturlivet samt inom och mellan de olika konstformerna har skapats och utvecklats. Och inte minst har frågan om kompetensutveckling och lärandeprocesser hamnat på dagordningen hos såväl de deltagande organisationerna som hos enskilda individer.

Det år som projektet pågått är dock alldeles för kort tid för att dra några säkra slutsatser av vilket resultat projektet kan ha på längre sikt. Och eftersom hela det övergripande syftet med projektet har varit att undersöka förutsättningarna för en varaktig lösning på de strukturella problem som finns inom branschen krävs mer tid. Därför söker vi nu om medel från ESF till en förlängning av projektet som innebär en fortsatt utveckling där erfarenheterna från den första etappen kan tas tillvara.

BEHOV PÅ OLIKA NIVÅER
Inom branschen finns det stora behov på individnivå, organisationsnivå samt på övergripande branschnivå. På individnivå är det mycket viktigt att kompetensutvecklingen håller jämna steg med de krav som ställs på en uppdaterad och aktuell yrkeskompetens. På enskild organisationsnivå handlar det dels om att den samlade kompetensen skall hålla tillräckligt hög nivå för att verksamheterna skall kunna utvecklas samtidigt som det finns behov av arbetsorganisatoriska förändringar. För att möta såväl de individuella behoven - inte minst från alla frilansare, fria grupperingar och små egenföretagare - som organisationernas behov behövs en samlad lösning. Genom att lösa branschens samlade behov skapas även förutsättningar för att lösa såväl individernas som organisationernas behov.

KONKRETA BEHOV
De olika yrkesgruppernas konkreta behov som definierades i samband med den första etappen av projektet är fortfarande relevanta. Det handlade då framför allt om övergripande och ständigt aktuella behov av en kontinuerlig kompetensutveckling och ett ständigt pågående lärande för att kunna hänga med i utvecklingen inom respektive område. De olika konkreta behoven av kompetensutveckling för respektive yrkeskategori utgör även i fortsättningen den grund på vilken en kommande aktivitetsplan kommer att byggas. Detaljerna utformas under mobiliseringsfasen.

Under vårt första år har dock några övergripande områden utkristalliserats där vi ser att det finns stora behov och stora utvecklingsmöjligheter av speciell vikt inför framtiden. Det handlar om: 1. Organisationsutveckling, ledarskap, styrning, 2. Konstnärlig verksamhetsutveckling baserad på yrkesrelaterad spetskompetens, 3. Genreövergripande och korsbefruktande aktiviteter, 4. Användning av ny teknik samt 5. Entreprenörskap/utveckling av kulturella näringar

ORGANISATIONSUTVECKLING, LEDARSKAP, STYRNING
För att lösa de strukturella problemen och möta branschens behov på sikt behövs insatser och aktiviteter som syftar till att stärka kompetensen inom arbetsledning, styrning och organisationsutveckling. Detta gäller både på individnivå och på organisatorisk nivå såväl inom de enskilda organisationerna som övergripande i branschen. Eftersom hela branschen är så fragmentiserad och uppdelad med många aktörer av skiftande storlek och stabilitet finns inte förutsättningarna för att varje enskild organisation eller aktör skall kunna göra detta själva utan det krävs branschövergripande insatser. Detta hindrar dock inte att insatserna även kommer att riktas mot att få igång enskilda processer inom respektive deltagande organisation.

KONSTNÄRLIG VERKSAMHETSUTVECKLING BASERAD PÅ YRKESRELATERAD SPETSKOMPETENS
En förutsättning för att de olika verksamheterna skall utvecklas är att det finns en grundläggande yrkesrelaterad specialkompetens såväl hos de enskilda individerna som inom varje enskild organisation. För att kompetensutvecklingsinsatserna på detta område skall ha någon effekt är det en förutsättning att de knyts till de aktuella behov som de olika aktörerna har. Det kan t.ex. handla om konstnärliga uttryck hos scenkonstnärer kopplade till aktuella uppsättningar och produktioner, kompetens inom publikutveckling, mediekontakter och sociala medier hos kommunikatörer od för att utveckla kontakten med publiken eller olika tekniska och hantverksmässiga skickligheter hos scen- och ateljépersonal för att möjliggöra konstnärernas intentioner.

GENREÖVERGRIPANDE OCH KORSBEFRUKTANDE AKTIVITETER
Kulturbranschen är på många sätt både mycket homogen och mycket diversifierad. Oavsett genre eller konstform finns det många områden där man har gemensamma behov. Samtidigt skiljer sig ofta sätten att lösa dessa behov. Här tror vi att man kan ha mycket att lära av varandras erfarenheter och specialkompetenser. Under det år som etapp 1 av KulturKraft Syd pågått är det tydligt att behoven av genreövergripande och korsbefruktande aktiviteter och kontakter är stort och att projektet fyller ett uppdämt behov. Detta är något vi vill utveckla ytterligare inom alla yrkeskategorier, oavsett om det handlar om konstnärligt experimenterande, tekniska innovationer eller praktiska administrativa funktioner.

ANVÄNDNING AV NY TEKNIK
Den tekniska utvecklingen går framåt med full fart. Detta har t.ex. Region Skåne tagit fasta på i sin regionala kulturplan där man har som mål att regionen skall vara ledande i Sverige när det gäller användning av ny teknik inom kulturområdet. För att detta skall bli verklighet måste naturligtvis branschens kompetensutveckling hänga med. Här finns det stora behov såväl kring hur den ”nya” tekniken skulle kunna användas i ett konstnärligt utvecklingsarbete som kring hur man kan utnyttja ”ny” teknik för att nå nya publikgrupper. På tekniksidan kommer det även ständigt nya direktiv och krav på olika certifieringar och behörigheter som branschens personal måste leva upp till.

ENTREPRENÖRSKAP/UTVECKLING AV KULTURELLA NÄRINGAR
Branschen är genomsyrad av entreprenörskap med ett stort antal frilansare, egenföretagare, små fria grupper och konstellationer, småbolag etc. Samtidigt är institutionerna, filmbolagen och andra uppdragsgivare allt mer beroende av dessa entreprenörers tjänster. Här ser vi att det finns behov av kompetensutveckling på båda sidor, dvs både beställarkompetens och kompetens kring vad det innebär att vara egenföretagare/entreprenör. Det viktiga i detta sammanhang är att kompetensutvecklingen tar sin utgångspunkt i de speciella förutsättningar som råder i kulturbranschen där man ofta har andra drivkrafter för sitt företagande.

Här finns även behov av att undersöka hur den existerande kulturbranschen kan knyta an till Regeringens handlingsprogram för de kulturella och kreativa näringarna.

Gemensamt för de fem definierade behoven är att det finns såväl individaspekter som organisationsaspekter och övergripande branschaspekter. Under mobiliseringsfasen kommer dessa att undersökas och analyseras ytterligare.

Syfte

Projektet ryms inom ramen för den första projektinriktningen inom programområdet ”Att underlätta för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav.”

UTVECKLING UNDER ETAPP TVÅ AV PROJEKTET
Syftet med etapp två av KulturKraft Syd är, att med utgångspunkt från de resultat vi hittills uppnått, utveckla projektet mot en varaktig och hållbar lösning för branschens gemensamma behov på kompetensutvecklingsområdet. Vi har definierat följande utvecklingsmöjligheter av strategisk art som projektet syftar till att möta:

Fortsatt utveckling mot en varaktig plattform för kompetensutveckling och samverkan inom kulturbranschen i regionen
Kulturbranschen och dess aktörer präglas av en hög grad av specialisering, slimmade organisationer och en fragmentiserad arbetsmarknad med projektanställningar, kortare uppdrag och entreprenörskap. Detta innebär bl a att den kontinuerliga kompetensutvecklingen på individnivå sätts på undantag. Varje enskild organisation och aktör är dessutom för liten för att på egen hand kunna ta hand om frågan utan det krävs branschövergripande lösningar. En gemensam plattform för kompetensutveckling och samverkan för hela branschen innebär att frågorna tas på allvar och alltid finns aktuella på dagordningen. Vilket på sikt är en förutsättning för att varje enskild organisation och aktör skall kunna integrera den nödvändiga kompetensutvecklingen i den egna verksamheten.

Under den första etappen av KulturKraft Syd har det framför allt handlat om att möta såväl individers som organisationers konkreta och aktuella behov av kompetensutveckling. Syftet med etapp två är att fokusera på en utveckling av en varaktig och branschövergripande lösning av strategisk art.

Stöd till verksamhetsutveckling
Detta knyter an till de skrivningar i utlysningen där det bl a står att traditionell kompetensutveckling behöver integreras med verksamhetsutvecklingen. En förutsättning för att de olika verksamheterna ska kunna utvecklas såväl konstnärligt som organisatoriskt är att respektive individs och organisations kärnkompetenser utvecklas i takt med omvärldens krav och förändringar. Syftet med etapp två av KulturKraft Syd är därför att koppla kompetensutvecklande aktiviteterna med såväl de mycket konkreta behov som finns inom aktuella konstnärliga produktioner som mer övergripande behov av verksamhets- och organisationsutveckling.

I detta arbete kommer vi att undersöka om det går att använda den metod som Trygghetsrådet TRS har utvecklat - den sk KIV-processen - för att få fram behoven för såväl de enskilda verksamheterna som hela branschen.

Utvecklat entreprenörskap
Kulturbranschen är en bransch genomsyrad av entreprenörskap med en hög andel av egenföretagare, ett flertal fria grupper och konstellationer, frilansare samt många små företag och bolag. Inom detta område finns det stora behov av olika former av stöd och användbara verktyg. Detta gäller såväl bland de aktiva entreprenörerna som hos de institutioner, organisationer, bolag och andra aktörer som regelbundet använder sig av dessa kulturentreprenörers tjänster. Syftet är att stärka entreprenörskapet och bidra till utvecklingen av regionens kulturella näringar.

Förutom aktiviteter i form av bl a kurser, workshops, föreläsningar och seminarier planerar vi att erbjuda rådgivning, matchmaking, skyltfönster/showcases od. Utformningen av dessa insatser definieras under mobiliseringsfasen.

Vidgning av målgruppen för projektet
Under den första etappen har KulturKraft Syd i första hand omfattat de producerande aktörerna inom scenkonst, musik och film/tv. Projektet har således inte omfattat kulturformer som bildkonst och text eller arrangörssidan. Samtidigt är gränsdragningarna inte alltid så enkla att göra i verkligheten. Såväl bild som text ingår t ex som naturliga inslag i både scenkonsten och filmen och flera aktörer fungerar både som producenter och som arrangörer. De strukturella behoven, problemen och förutsättningarna är de samma för hela kulturbranschen och på en övergripande nivå finns det många gemensamma beröringspunkter. I en utveckling mot en varaktig plattform för kompetensutveckling och samverkan är ambitionen att vara så heltäckande som möjligt. Mobiliseringsfasen syftar därför bland annat till att undersöka möjligheterna och förutsättningarna att vidga projektets målgrupp.

Transnationellt nätverksbyggande och samarbete
Stora delar av kulturbranschen är till sin natur internationell och gränsöverskridande. Detta gäller inte minst arbetsmarknaden för musiker, dansare och andra liknande yrkesgrupper där det inte finns några språkliga barriärer eller begränsningar. Och på filmsidan är ett brett internationellt nätverk nödvändigt för att hänga med i utvecklingen, både tekniskt och konstnärligt.

Kulturen har även traditionellt använts som en brobyggare och kulturbranschen är en naturlig mötesplats där människor med olika bakgrunder kan mötas på lika villkor. De flesta av de deltagande organisationerna i KulturKraft Syd har egna väl upparbetade transnationella kontakter och ingår i olika former av nätverk. En av de utvecklingslinjer vi vill arbeta med under etapp två av projektet är att lägga in ett transnationellt och europeiskt perspektiv.

Med tanke på att branschen redan har tydliga och naturliga transnationella kopplingar är detta en naturlig utveckling för projektet och arbetet kommer i huvudsak att ta sin utgångspunkt i de olika samarbeten som de deltagande organisationerna redan är inblandade i. Formerna för projektets transnationella arbete utformas under mobiliseringsfasen.

ÖVERGRIPANDE SYFTE
Dessutom gäller fortfarande de övergripande syftena som fanns inför etapp 1 av projektet även om vi idag har kommit en bra bit på vägen. Då liksom nu handlar det om följande punkter:

Att skapa metoder för ett fortsatt utvecklingsarbete
- Att fortsätta utvecklingen av ett flexibelt arbetssätt som innebär att vi kan fånga upp branschens dagsaktuella behov
- Att undersöka om det går att använda KIV-processen (kompetensutveckling för individ och verksamhet) för en hel bransch

Att stärka individer och organisationer
- Att stärka såväl individernas möjligheter på arbetsmarknaden som organisationernas samlade förmåga och kompetens
- Genom att erbjuda såväl organisationer som individer en bredare, djupare och spetsigare kompetens skapas förutsättningar för såväl konstnärlig utveckling som höjd kvalitet

Att förbereda branschen för en förändrad framtid
- Utvecklingen på alla plan går framåt - kompetensutvecklingen måste hålla jämna steg

Att stärka och synliggöra regionens samlade kompetens
- Projektet får en överblick över regionens samlade kompetens på kulturområdet
- Genom att synliggöra denna kompetens kan vi stärka Sydsverige som en attraktiv region att verka i som kulturarbetare, kulturskapare och kulturproducent
- Verksamma i branschen får lättare att hitta varandra och efterfrågad kompetens till framtida projekt
- Kulturlivets samlade kompetens kan synliggöras och erbjudas det omgivande samhället

Att utveckla nya och befintliga nätverk
- KulturKraft Syd erbjuder nya mötesplatser och nätverk inom och mellan olika konstformer och yrkesgrupper samt mellan institutioner, det fria kulturlivet och övriga aktörer i branschen

Att främja ett integrerat mångfaldsarbete
- Att erbjuda deltagarna verktyg för att bedriva ett integrerat mångfalds- och jämställdhetsarbete i respektive verksamhet
- Projektet sätter fokus på mångfaldsarbetet i branschen
- Mångfaldsarbetet skall ta sig uttryck både i de egna organisationerna och i arbetet mot publiken och det omgivande samhället

Att främja ett hälsoförebyggande arbete
- Ny kunskap och nya verktyg bidrar till att stärka den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön
- Genom att stärka såväl individer som organisationer bidrar projektet till ett förebyggande hälsoarbete som ska minimera risker för sjukskrivningar

Målsättning

MÄTBARA MÅLSÄTTNINGAR
Mätbara målsättningar i termer av antal aktiviteter, deltagare, nya nätverk, nya arbetstillfällen, nya näringar etc kommer att definieras närmare under mobiliseringsfasen.

I övrigt är det svårt att sätta upp några generella mätbara mål. Varje deltagande organisation och individ måste sätta upp sina egna mål för varje enskild aktivitet och resultatet måste mätas utifrån respektive deltagares utgångspunkt.

ÖVERGRIPANDE MÅL
Det övergripande målet för projektet är att skapa en varaktig plattform för kompetensutveckling och samverkan inom kulturbranschen i södra Sverige som kan bidra till en lösning av branschens strukturella problem på området. Exakt hur denna varaktiga plattform skall se ut måste växa fram under projekttiden. Det som är viktigt är att det är en lösning utifrån branschens förutsättningar och behov som alla de deltagande aktörerna kan stå bakom och känna att de får ut något av.

Därutöver kan målsättningen för projektet brytas ner i följande separata men sammankopplade mål:

- Kompetensutveckling och lärandeprocesser hamnar på dagordningen hos de deltagande organisationerna

- Att utveckla modeller och metoder för verksamhetsanknuten kompetensutveckling som går att applicera på en hel bransch

- De deltagande organisationerna och individerna blir bättre rustade att möta en föränderlig framtid såväl vad gäller användning av ny teknik som andra krav medborgarna och det omgivande samhället kan ställa

- Deltagarna skall bli attraktivare för tänkbara arbetsgivare genom att de erbjuds både kompetensbreddning, fördjupning och ökad spetskompetens

- Regionens arbets- och uppdragsgivare får större möjligheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens på hemmaplan

- Regionens samlade resurser och kompetenser inom kultursektorn stärks och synliggörs

- Genom att blanda deltagare från olika sektorer och sammanhang skapas kontaktytor som kan öppna upp för nya fruktbara samarbeten med nya arbetsmöjligheter för de deltagande yrkesutövarna

- De transnationella nätverken skall öppna upp för såväl en vidgad arbetsmarknad för regionens kulturarbetare som ny input och nya intryck till regionen från den europeiska horisonten

- Publiken och det omgivande samhället får möjlighet att ta del av ett vitaliserat kulturliv i hela regionen

- Att stärka och utveckla entreprenörskapet och de kulturella och kreativa näringarna i regionen. Detta gäller såväl att öka den individuella kompetensen och förmågan att driva och utveckla ett eget företag som en allmän entreprenörmässig hållning hos både individer och organisationer

- Att sätta fokus på mångfaldsarbetet inom kultursektorn oavsett om det handlar om mångfald gällande kön, etnicitet, ålder, klass, hälsa etc. Utvecklingen av mångfaldsarbetet gäller såväl internt inom de egna organisationerna och branschen som gentemot publiken och det omgivande samhället

- Genom att stärka såväl individer som organisationer bidrar projektet till ett förebyggande hälsoarbete där målsättningen är att minimera risker för både långa och korta sjukskrivningar

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet är kopplad till rättigheten för alla kvinnor och män oavsett funktionshinder att kunna ta del av vad samhället har att erbjuda och känna sig som aktiva medborgare.

Deltagarna i KulturKraft Syds aktiviteter är personer yrkesverksamma inom scen, ton, film och tv och alla skall naturligtvis kunna delta utifrån sina förutsättningar. I planeringen av alla våra aktiviteter skall vi göra allt vi kan för att ingen skall känna sig utestängd. Detta gäller såväl vilka lokaler vi använder som det arbetssätt och det material vi tar fram. När det behövs skall vi även kunna göra individuella anpassningar utifrån specifika behov.

Det processtöd KulturKraft Syd erbjuder aktiviteternas pedagoger/föreläsare/ledare skall innehålla teoretiska fakta, goda exempel, tips och råd. Processtödet är tänkt att fungera som ett verktyg för att medvetandegöra ledare och pedagoger för de olika aktiviteterna. Genom det kan okunskap eller omedvetna fördomar förebyggas vid planeringen och genomförandet av de skilda aktiviteterna kan ske på ett hänsynsfullt och tillgängligt sätt.

KulturKraft Syds hemsida ska vara uppbyggd på ett överskådligt sätt och ha en tydlig struktur och layout som ger god läsbarhet och ha grundläggande information om verksamheten i alternativa format och på ett lättläst språk.

Tyvärr finns det generellt i branschen en stor risk att personer med olika former av funktionshinder redan är eller känner sig utestängda. Branschen som sådan har brister när det gäller möjligheten för personer med funktionshinder att känna sig delaktiga. Inom KulturKraft Syd planerar vi därför speciella aktiviteter som riktar sig till bland annat chefer, ledare och arbetsledare på temat tillgänglighet. Genom föreläsningar om tillgängliga arbetsplatser och tillgänglighet i publik verksamhet kan kunskapsnivån höjas och förutsättningarna för tillgängliga verksamheter inom kulturbranschen förbättras.

Jämställdhetsintegrering

HUR SKALL VI ARBETA MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING UNDER MOBILISERINGSFASEN?
Genom att ha ett jämställdhetsperspektiv i den kartläggning av entreprenörskapet i branschen som vi planerar att göra.

Genom att ha en jämn könsfördelning i vår referensgrupp.

Genom att sätta på oss ”jämställdhetsglasögonen” när vi utformar vår aktivitetsplan.

Genom att särskilt beakta det underrepresenterade könets behov av kompetensutveckling i yrken med ojämn balans mellan könen när vi utformar aktivitetsplanen.

Genom att i aktivitetsplanen ha med aktiviteter som i sig syftar till ökad jämställdhet och genusmedvetenhet. Detta gäller inte minst de aktiviteter vi planerar inom organisationsutveckling, ledarskap och styrning.

Genom att följa upp resultat och erfarenheter från den första etappen av projektet.

Genom att göra en förnyad SWOT-analys gällande jämställdheten i såväl branschen som helhet som inom projektet.

HUR SKALL VI ARBETA MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING UNDER GENOMFÖRANDEFASEN?
Genom att ha en så jämn könsfördelning som möjligt bland deltagarna i olika aktiviteter.

Genom att aktivt verka för att få en så jämn könsfördelning som möjligt bland de pedagoger, föreläsare, workshopledare etc som vi anlitar.

Genom att lyfta upp vikten av jämställdhetsintegrering på dagordningen i våra kontakter med pedagoger, föreläsare, workshopledare etc.

Genom att medvetandegöra våra pedagoger, föreläsare, workshopledare etc om att verksamheten skall vara jämställdhetsintegrerad och att det åligger dem att via processtöd, information, samtal och självreflektion dra slutsatser av hur det påverkar det ämne de undervisar i.

Genom att erbjuda processtöd till våra pedagoger, föreläsare, workshopledare etc som verktyg för jämställdhetsintegrering i form av faktablad, samtal, checklistor etc.

Genom att särskilt beakta jämställdhet och genus i uppföljningen och utvärderingen av våra aktiviteter. Detta åligger såväl oss själva i projektteamet som den externa utvärderaren vi anlitar.

Genom att ständigt ha frågan om jämställdhetsintegrering på dagordningen inom projektteamet och att kontinuerligt ge utrymme för självreflektion, självutvärdering och intern kompetensutveckling.

Genom att arrangera olika aktiviteter med speciellt fokus på jämställdhet. Föreläsningar, workshops, kurser etc där man både arbetar praktiskt med frågorna och får en grundläggande teoretisk kunskap.

Genom att använda goda exempel på hur man arbetat med jämställdhetsintegrering bland de deltagande organisationerna för att deltagarna skall kunna lära och inspireras av varandra.

Genom att utveckla och använda vårt mentorprogram till att sätta fokus på jämställdhetsfrågorna och att stärka självförtroendet hos deltagare från det underrepresenterade könet i yrken med könsmässig obalans.

Genom att ge samma utrymme åt såväl kvinnliga som manliga kulturentreprenörer i vårt arbete med att stödja och främja de kulturella näringarna.

Transnationellt samarbete

Kulturen är till sin natur internationell och gränsöverskridande och har traditionellt använts som en brobyggare mellan människor och kulturer. Kulturbranschen är en naturlig mötesplats där kulturarbetare med olika bakgrunder ständigt möts, utbyter erfarenheter och låter sig inspireras av varandra.

Vi har en internationell arbetsmarknad för bl a musiker, dansare och andra liknande yrkesgrupper, där det inte finns några språkliga barriärer eller begränsningar. Detta gäller inte minst Öresundsregionen och den vidgade regionala arbetsmarknaden som närheten till Danmark och Köpenhamn för med sig.

För att den (syd)svenska filmen skall hänga med i utvecklingen, både tekniskt och konstnärligt, krävs det att man tänker och rör sig över gränserna och har ett brett internationellt nätverk. Även på scenkonstsidan (teater, dans, performance) intresserar man sig allt mer för ett internationellt utbyte och influenser från andra traditioner ger tydliga avtryck på våra scener.

Den ökande internationaliseringen ställer naturligtvis krav på att kompetensutvecklingen även inom detta område skall hänga med. Samtidigt ger ett ökat internationellt utbyte i sig möjligheter till nya influenser, ny utveckling och höjd kompetens. Därför är det en naturlig utveckling för projektet att lägga in ett transnationellt perspektiv.

Flera av de deltagande organisationerna i KulturKraft Syd har internationella kontakter och ingår i olika former av transnationella nätverk. Arbetet kommer därför i huvudsak att ta sin utgångspunkt i de olika samarbeten som de deltagande organisationerna redan är inblandade. Vi vill undersöka hur dessa skulle kunna utvecklas och om det kan tänkas finnas några möjliga samverkansvinster och nya spännande konstellationer och utbyten.

Vi är även intresserade av att hitta exempel på liknande genreöverskridande kompetensutvecklingsprojekt inom kulturbranschen på andra ställen i Europa. I Köpenhamn finns t.ex. Artlab, som arbetar med jobb- och kompetensutveckling inom konst, kultur och upplevelseindustrin. De exakta formerna för projektets transnationella arbete utformas under mobiliseringsfasen.

EXEMPEL PÅ EXISTERANDE TRANSNATIONELLA SAMARBETEN
Malmö Stadsteater har under året bland annat bjudit in konstnärliga team från Island, Tyskland och England som ett led i sitt arbete med att öppna upp dörren mot en vidare europeisk teaterkultur.

Skånes Dansteater ingår i ett nätverk med danskompanier från Island, Norge, Tyskland och Skottland där man bland annat utbyter erfarenheter och diskuterar gemensamma behov, problem och möjligheter.

Dramatic Writing Research Centre (DRC) är ett samarbete mellan bland andra Teaterhögskolan i Malmö och Teatr Weimar. Ambitionen är att bygga samtalsbroar mellan teaterns praktik och teori utifrån en kontext där den europeiska och internationella dimensionen är central.

Operakonsten är internationell till sin natur och Malmö Opera samarbetar kontinuerligt med andra operahus runt om i Europa.

Flera av Danscentrums juridiska medlemmar (Rörelsen, Memory Wax, Sardine Sauvage, Dansstationen m.fl.) har väl upparbetade kontakter och samarbeten med andra europeiska partners.

Örescenen är ett projekt som undersöker hur man kan förbättra rörligheten för scenkonsten och publiken i Öresundsregionen.

Flera av filmbolagen i regionen medverkar regelbundet i olika internationella samproduktioner.

De regionala aktörerna på filmområdet - Film i Skåne, Filmcentrum, Boost Hbg och Reaktor Sydost - deltar alla i olika internationella nätverk och samarbeten.

Musik i Syd är inblandade i flera gränsöverskridande projekt och arrangerar t.ex. vartannat år Öresundsfestivalen Music Around i samarbete med bland andra symfoniorkestrarna på båda sidor sundet.

Region Skånes kulturnämnd har sedan 2007 bedrivit ett internationellt arbete med fokus på Öresundsintegration och samarbete med delstaten Hamburg. Detta arbete omfattar naturligtvis flera av de deltagande parterna i KulturKraft Syd.

Samarbetspartners

 • AF Kultur södra regionen
 • Boost Hbg
 • Danscentrum Syd
 • Helsingborgs Symfoniorkester
 • Malmö Stadsteater
 • Malmö Symfoniorkester
 • Media Evolution Southern Swede
 • Mentalverkstan
 • Moriska Paviljongen
 • Musik i Blekinge
 • Musikhögskolan
 • Nya Teaterhögskolan
 • Regionteatern Blekinge Kronobe
 • Skånes Dansteater
 • Spiritus Mundi
 • Ventus

Deltagande aktörer

 • Boost Hbg
 • Danscentrum Syd
 • Good World AB
 • Helsingborgs Symfoniorkester
 • Lennart Ström
 • Malmö Stadsteater
 • Malmö Symfoniorkester
 • Mentalverkstan
 • Moriska Paviljongen
 • Musik i Blekinge
 • Musikhögskolan
 • Nya Teaterhögskolan
 • One Tired Brother
 • Regionteatern Blekinge Kronobe
 • Skånes Dansteater
 • Slugger Film AB
 • Solid Entertainment
 • Spiritus Mundi
 • Way Creative Films AB
 • Ventus

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge