Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetenta Småföretag III

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNäringsliv Skåne
KontaktpersonJörgen Delin
E-postjorgen.delin@skane.se
Telefonnummer040-623 98 22
Beviljat ESF-stöd983 000 kr
Total projektbudget983 000 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-09-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Att under förprojekteringfasen via redan pågående projekt riktade mot småföretag:
inventera och identifiera potentiella deltagande företag,
intressera och förankra genomförandeprojektet hos deltagande samverkansparter,
stärka kontaktytor och utveckla nätverk mellan samverkansparterna,
utforma en ansökan för genomförandeprojektet byggd på småföretagens behov och erfarenhet från tidigare genomförda kompetensutvecklingsprojekt med inriktning mot småföretag.

Syftet med detta är att bygga upp en kvalificerad samordningsplattform och vidareutveckla och visa på en framgångsrik modell för att underlätta för småföretagen i Skåne och i Blekinge att kunna ta del av olika former av resurser för att tillgodose sina behov av nödvändiga kompetenshöjande insatser inom områden som ekonomi, IT-kunskap, hållbar utveckling, mångfald, marknadsföring, ledarskapsfrågor m m. ( områden som vanligtvis inte ligger inom dessa företags kärnverksamhet) för att dessa företag ska bibehålla och/eller öka sin konkurrenskraft.


Bakgrund

De flesta företag är små. Andelen småföretag med färre än 10 anställda uppgår i Skåne/Blekinge till ca. 95%. De små företagen sysselsätter lika många som de riktigt stora. För att få en ökad konkurrenskraft och en ökad sysselsättning i Sverige krävs att även de små företagen utvecklas och stärks. Dessa företag, vare sig de verkar inom tjänste- eller tillverkningssektorn, har ofta en mycket hög kompetens och stort kunnande när det gäller den egna produktionen och har också möjlighet att ta del av olika former av fortbildningar och andra kompetenshöjande insatser för att hålla branschkunnandet på topp. När det gäller kunskaper inom andra områden som behövs i ett företag och som är avgörande för att rent affärs- och konkurrensmässigt inte halka efter, har vi i olika projekt konstaterat brister i företags kunnande. Områden inom vilka dessa mindre företag har behov av att höja sin kompetens är t ex ekonomi, mångfald, hållbar utveckling, IT-kunskap, marknadsföring och ledarskapsfrågor. Småföretagens sämre kunskap inom dessa områden beror inte på ovilja från dessa företag att skaffa sig den nödvändiga kunskapen utan istället, p g a småföretagens arbetssituation, på brist på tid, brist på medel, brist på personal, okunskap om var kunskapen kan hittas och vem som tillhandahåller den. Få aktörer erbjuder kompetensutveckling för småföretag och de som gör det gör det oftast enbart för att det finns projektmedel att söka regional eller nationellt. Projektet syftar till att dels erbjuda kompetensutveckling till små företag inom strategiska områden, dels att få regionala aktörer i Skåne och Blekinge att implementera en framgångsrik metod för företagsutveckling riktade till de allra minsta företagen. Det är även ett konstruktivt tillvägagångssätt för att stärka de enskilda individerna och öka deras drivkraft. Genom stärkta individer säkerställs således företagets långsiktiga överlevnad och främjar en miljö där effektiviseringar och tillväxtskapande åtgärder utifrån det befintliga humankapitalet premieras.

För att underlätta för små företag med upptill 4 anställda att kunna ta del av kompetenshöjande insatser inom dessa områden samt för att minska den administrativa bördan för resp. företag avser Region Skåne att tillsammans med samarbetspartners genom denna förprojektering identifiera småföretag i behov av kompetenshöjning och därefter via en samordningsplattform anpassa ett projektupplägg för att matcha dessa företages behov mot adekvata kompetenshöjande resurser och möjligheter.

Att vi valt denna arbetsmodell beror på flera andra lyckade projekt som via finansiering genom socialfondsmedel genomfördes i Sverige under föregående strukturfondsperiod och som vi tagit del av och/eller deltagit i.
Ett av dessa projekt är Kompetenta Småföretag som Region Skåne tillsammans med Företagarna Skåne och LRF Skåne med mycket lyckat resultat genomförde i Skåne under åren 2004-2007.

P g a den uppmärksamhet som projektet Kompetenta Småföretag rönte och den positiva respons som projektet fick avser Region Skåne, Företagarna Skåne och LRF Skåne att tillsammans med en utvidgad samverkansgruppering både vidareutveckla den påbörjade modellen samt att utvidga konceptet över en större geografisk yta till att även omfatta Blekinge.

Denna förprojektering har som mål att förankra konceptidén hos ett ökat antal organisationer, jämfört med tidigare projektgenomförande, både i Skåne och i Blekinge samt att identifiera de företag där anställda fr o m januari 2009 har möjlighet att ingå i ett större kompetenshöjande projektgenomförande finansierat via socialfondsprogrammet, för att på så sätt stärka både den enskilde individens kompetens och företagens möjligheter på en alltmer konkurrensutsatt marknad.

I Skåne och Blekinge drivs kontinuerligt genom flera offentliga aktörer både nationella program och regionala projekt i syfte att öka antalet nyföretagare, stärka redan befintliga företag, utveckla nya innovationer i företag, produktutveckling i företag osv...Dessa projekt/program kan rikta sig mot unga företagare, företagare med utländsk bakgrund, kvinnors företagande, tjänsteföretag eller mot branscher som turism eller småskalig livsmedelsproduktion och andra. Dessa projekt och program fokuserar till stor del på att öka företagets kompetens inom det egna produktionsområdet men inte inom de tidigare uppräknade områdena som: ekonomi, IT-kunskap, marknadsföring och ledarskapsfrågor. För att småföretagen i Skåne/Blekinge ska bibehålla och öka sin konkurrenskraft är det därför viktigt att de anställda i dessa företag får tillgång till kompetenshöjande insatser och resurser även inom dessa områden.

I Kompetenta Småföretag III vill vi utveckla och bygga vidare på den metod som redan finns från föregående period. Kompetenta Småföretag III skiljer sig på en rad punkter, bl.a. med de nya inriktningarna mot mentorssystem, mångfaldsfrågor, transnationella aspekter, nya samarbetsaktörer, tydligare koppling till programområde två samt geografisk spridning. Kompetenta Småföretag III kommer att "höjas upp" i genomförandefasen mot tidigare perioder och vända sig till företag med en verklig ambition att växa. Företagen ska ha varit igång i minst tre år. Företagen kommer att få tillgång till en mentor, företrädelsevis en före detta företagsledare, för att få rådgivning. Färre företag kommer att vara med än tidigare, men dock en mer kvalitativ och djupgående utbildning. Högre krav kommer att ställas på deltagande företag, t.ex. att man ska kunna försörja sig på sitt företag. Upplägget med en analysdel i nätverksgrupp och en del med mentorsstöd från före detta företagsledare kompletteras med obligatoriska temaföreläsningar i bl.a. mångfaldsfrågor.


Syfte

Syftet med Kompetenta Småföretag III är att:
- kompetensutveckla individer genom samverkan
- skapa nya samverkansytor med aktörer ur det privata, offentliga och ideella
- stärka företagarnas och medarbetarnas medvetenhet om de utvecklingsbehov som inte ligger inom företagens kärnproduktion genom en vidareutveckling på tidigare erfarenheter.
- stärka företag med en ambition att växa och öka dessas intresse för kompetensutvecklinginsatser i samverkan

Under förprojekteringen kommer en ansökan att utformas byggd på småföretagens behov och erfarenhet från tidigare genomförda kompetensutvecklingsprojekt med inriktning mot småföretag.

Målsättning

Förprojekteringsfasen:
Att det antal företag som styrgruppen kommer fram till ska omfattas av genomförandeprojektet och deras behov är identifierade och klara för att ingå i genomförandeprojekt.
Att projektidén är förankrad bland samverkansparterna
Stärka kontaktytor och utveckla nätverk mellan samverkansparterna
Att en fullständig projektbeskrivning och en ansökan om medel från socialfondsprogrammet föreligger.
Informera och identifiera nyckelaktörer.
Utse företagsmentorer inför den kommande genomförandefasen.

Genomförandeprojektet:
Ökad kompetens hos anställda inom områden som inte ligger inom företagets kärnproduktion.
Stärka företagsledarnas roll
Stärkt konkurrenskraft hos småföretagen i Skåne och Blekinge.
Ökad omsättning i de företag som genomgår den kompetenshöjande insatsen
På sikt fler sysselsatta i dessa företag.
Förlängda säsonger hos företag inom besöksnäringen
Se möjligheter inom mångfald som affärsidé
Generell utveckling av de mindre företagen i Skåne/Blekinge
Utveckla och visa på en framgångsrik modell för att förse små företag med nödvändiga kompetenshöjande insatser.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning


I förprojekteringen har behovet av projektets anpassningsbarhet efter olika typer av funktionshinder identifierats och beaktats:

Fysisk tillgänglighet: Möteslokalerna kommer att anpassas för personer med olika typer av funktionshandikapp. Detta gäller exempelvis tillgång till hiss och ramper.

Verksamhetens tillgänglighet: Expertkunskap hos organisationer verksamma inom området funktionshinder kommer bland annat att nyttjas i dessa sammanhang och speciellt för deltagande företag verksamma inom besöksnäringen är en obligatoriskt modul kring bemötandekunskap för personer med funktionshinder tänkt att ingå som en del i kompetensutvecklingsinsatsen.

Kommunikation tillgänglighet: Hjälpmedel i form av exempelvis teleslingor och tolkservice kommer att finnas tillgängliga vid behov. Arbetsmiljön kommer att karaktäriseras av god akustik och belysning. Lokalernas geografiska läge kommer även att verka för att främja transport med ordinarie kollektivtrafik.

Transnationellt samarbete

Projektet ingår inte i ett formaliserat samarbete med något annat land eller transnationellt projekt men i och med Region Skånes och andra offentliga aktörers nära samarbete med aktörer som på den danska sidan och i södra Östersjöområdet arbetar med näringslivs- och företagsutvecklande insatser kommer projektet och projektets fortlöpande resultat att förmedlas via de upparbetade samverkanskanaler över Öresund och i södra Östersjöområdet som redan existerar eller planeras. Kompetenta Småföretag III önskar även identifiera två regioner i EU som haft motsvarande verksamhet och därefter arbeta med benchmarking gentemot dessa. Det pågår redan nu ett sökande efter sådana regioner i två andra EU-länder.

Samarbetspartners

 • Företagarna
 • Lantbrukarnas Ekonomi AB, Serviceenheten i Skåne

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge