Logotyp på utskrifter

Kompetensvagen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSocialförvaltningen i Höganäs kommun
KontaktpersonEwa Sjöborg
E-postewa.sjoborg@hoganas.se
Telefonnummer042-337754
Beviljat ESF-stöd194 250 kr
Total projektbudget194 250 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2009-05-04
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Ansökan avser en förprojektering inom programområde 1 för kompetensutveckling av personal inom Individ- och familjeomsorgen samt LSS verksamheten i Höganäs kommun. Förprojekteringen ska följas av en ansökan om medel för genomförande av i förprojekteringen prioriterade kompetensutvecklingsbehov.

Bakgrund

År 2006 genomfördes en förprojektering för socialförvaltningen ( 750 personer). I förprojekteringen intervjuades samtliga medarbetare av 16 utvalda "intervjuare" ur personalgrupperna, för att identifiera kommande behov av kompetens. Ett antal seminarium och ett internat genomfördes för ca 60 medarbetare för att identifiera framtidens utmaningar och behov i verksamheten.
De utmaningar som Individ- och familjeomsorgen och LSS-verksamheten framförallt såg inför framtiden och som medför kompetensutvecklingsbehov var:
- Det finns nya målgrupper bland dem som söker hjälp.
- Fler klienter behöver av kostnadsskäl få stöd på hemorten vilket ökar kraven på spetskompetens bland personalen.
- Det finns ett ökat behov av samverkan mellan olika aktörer runt brukaren.
- Man måste vara konkurrenskraftiga och tillgängliga med brukaren i centrum.
Inom LSS verksamheten definierades de utmaningar som kan kopplas till behov av kompetensutveckling på följande sätt:
- Brukarna är både yngre och äldre.
- Det finns nya diagnoser i brukargrupperna.
- Kraven från brukare och anhöriga ändras.
- Lagar har ändrats.
- Arbetstiderna måste EU anpassas.
- Det finns ett behov av långsiktigt tänkande.
Personalens individuella kompetensutvecklinbsbehov matchades mot verksamhetens behov och ett antal prioriterade utvecklingsaktiviteter identifierades.
Kompetensutvecklingsinsatserna kunde inte genomföras år 2006 eftersom ESFs pengar tog slut. Sedan den tidigare analysen gjordes har kraven på ökade kunskaper ytterligare accentuerats genom förändringar i förutsättningar och behov hos brukarna. Det finns också mer kunskap tillgänglig genom ny forskning som möjliggör ett evidensbaserat socialt arbete. Vår organisation behöver få möjlighet att ta till sig dessa kunskaper. Det har också tydliggjorts att det är viktigt för organisationens utveckling att kunna arbeta med attityder, synsätt och inställningar i arbetet.
Problemdefinition: Behov finns att förnya och utveckla sysselsatta kvinnor och mäns kompetens så att de utvecklas i takt med arbetslivets krav och leder till förändringar i arbetssätt och arbetsorganisation.
Målsättning:Att rusta medarbetarna med adekvat kompetens.Vi vill revidera och komplettera tidigare kartläggning/analys inom de områden som deltar i aktuell förprojektering så att vi får en heltäckande bild av kompetenssituationen i relation till de krav som ställs på verksamheterna i framtiden. Vår avsikt och förhoppning är att förprojekteringen denna gång ska omsättas i ett genomförandeprojekt som ska tillgodose de behov av kompetensutveckling som förprojekteringen har identifierat.

Syfte

Höganäs kommun vill genom projektet säkerställa en långsiktigt hållbar plan för kompetensutveckling anpassad till utvecklingen av de deltagande verksamheternas uppgifter och förändringar i omvärlden.

Avsikten med förprojekteringen är att:
- Revidera och komplettera tidigare kartläggning och analys av behov
att utveckla yrkeskompetensen som genomfördes år 2006.
- Versamheterna behöver i aktuell förprojektering dessutom kartlägga
och analysera vad som kan göras i relation till jämställdhets- och tillgänglighetsfrågorna.

Förprojekteringen ska utmynna i en ansökan om medel till projekt för att genomföra de kompetensutvecklingsinsatser som bedöms vara viktiga för att verksamheterna i framtiden ska kunna utföra sitt uppdrag med bästa möjliga professionella kvalitet och servicenivå i enlighet med verksamhetens uppdrag

Målsättning

Förprojekteringen ska resultera i:

- En SWOT-analys av jämställdhetsintegreringen.
- En utbildning av alla medarbetare som berörs av förprojekteringen i
jämställdhetsintegrering.
- En plan för hur berörda verksamheter ska arbeta med jämställdhets-
frågorna under planerat genomförandeprojekt.
- En kartläggning och analys av arbetsplatsernas tillgänglighet för
personer med funktionshinder.
- En checklista som beaktar tillgänglighetsperspektivet.
- En plan för ett transnationellt erfarenhetsutbyte.
- En beskrivning och analys av de medverkande verksamheternas behov
av kompetensutveckling ur både ett versamhets-och individperspektiv.
- En plan för när och på vilket sätt kompetensutvecklingsinsatserna ska
genomföras.
- En ansökan till ESF Rådet om medel till genomförande av kompetens-
utvecklingsplanen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Generellt används tillgänglighet för att beskriva vad som krävs för att personer med funktionshinder ska kunna delta på lika villkor som andra. Tillgänglighet för personer med funktionshinder omfattar fyra integrerade delar, fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet. När samhället är otillgängligt skapar det funktionshinder.

Under förprojekteringen kommer vi att:
- Göra en kartläggning och analys av arbetsplatsernas tillgänglighet för personer med funktionshinder.
- Ta fram rutiner för hur vi ska kunna säkra verksamheterna ur ett tillgänglighetsperspektiv i form av en checklista.

Tillgänglighetsfrågorna är mycket viktiga för våra verksamheter då en betydande andel av brukarna har olika former av funktionshinder. Kompetensen i tillgänglighetsfrågor inom de enheter som ingår i förprojekteringen är betydande.

Transnationellt samarbete

Under förprojekteringsfasen vill vi undersöka möjligheterna till ett transnationellt utbyte i ett genomförandeprojekt. Det är i första hand verksamheter i Norge, Danmark och England som vi avser.

Individ- och familjeomsorgen bedömer att det finns verksamheter i England som skulle kunna tillföra nya perspektiv och metoder.England har kommit långt fram vad gäller sociala åtgärder och insatser.
LSS verksamhetens benchmarkingkommuner finns i Norge och Danmark. I Danmark har t ex personalen för funktionshindrade pedagogisk utbildning på högskolenivå. Intressant kompetens för svensk personal att lära av. Ett annorlunda sätt att leda personliga assistenter är utvecklat i Danmark. Norge har annan lagstiftning och tillämpning vilket också kan ge ett bredare perspektiv.

Båda enheterna kan genom en kontaktperson på högskolan i Halmstad, med kännedom om de aktuella verksamhetsområdena i de tre länderna, erhålla tips om vilka kommuner/verksamheter som skulle kunna vara lämpliga att ta kontakt med.

Den transnationella verksamheten skulle kunna utgöras av ett erfarenhetsutbyte i samband med studiebesök. Som ovan angivits anser vi att detta skulle kunna tillföra våra organisationer nya perspektiv och alternativa metoder i verksamheternas arbete.

Kommun

  • Höganäs