Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling för mediabranschen i Sydsverige - genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
KontaktpersonSofia Magnusson
E-postsofia@n3p.se
Telefonnummer0739-730000
Beviljat ESF-stöd4 270 126 kr
Total projektbudget4 270 126 kr
Projektperiod2009-01-19 till 2010-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet ska säkra medarbetares livslängd inom branschen och att de följer med utvecklingen. Kartläggningen visar en låg kompetens inom digitala medier och entreprenörskap. Branschen har få anställda med utländsk bakgrund och manlig dominans på högre tjänster. Aktiviteterna ska förändra detta.

Bakgrund

Projektet avser säkerställa vad som behövs för att säkra medarbetares "livslängd" inom mediabranschen samt att branschen i sig utvecklar sig och tar ett starkt fäste i den nya kommunikationskanalerna som har kommit och kommer. Inom byråbranschen finns inte många anställda med utländsk bakgrund som vi även vill undersöka om varför samt hur man skulle kunna öka detta. De flesta medarbetare med sk. högre befattning är män och hur ska denna bransch kunna bli mer jämställd inom de högre befattningarna.

Fördelen i detta projekt har varit att reklambyråerna är en väldigt homogen grupp och deras behov och kunskaper är väldigt lika.

Branschen och dess medarbetare har ett tydligt och stort utbildningsbehov. Tekniken har gått snabbt framåt och personalen har inte utbildats i samma takt. Medarbetarna har genom kompetensinventeringar själva fått bedömma sin kompetensnivå och angett vad de behöver kompetensutvecklas inom. Generellt anser man att man har låg kompetens inom nya digitala medier och inom entreprenörskap/intraprenörskap och att den generella nivån behöver höjas för att kunna möta framtiden. Detta styrks av även byråledningen. Medarbetarna och byråerna har även fått ange hur man ser på framtiden i denna bransch och man anser att framtiden ligger inom mer och mer ny digital kommunikationsteknik och lönsammare affärer. Eftersom deras kompetens inom dessa områden är låg så är kompetensutvecklingbehovet inom detta stort. Risken är annars stor att nya yngre förmågor kommer att tas in i företagen och de "äldre" kommer att få svårt att försvara sin position och få nya tjänster inom branschen.

Vad gäller jämställdhet så anser medarbetarna överlag att den är bra, men byråledningen håller inte med. Kanske är man jämställd med att man har en bra blanding anställda män och kvinnor, men få kvinnor på högre befattningar. Man söker gärna kvinnor till dessa befattningar och hoppas på att mer utbildning kan locka dem till dessa. Man ser även att många kvinnor efter föräldrarledighet söker sig till marknadsavdelningar. Trolig anledning är att byråbranschen är en väldigt tidspressad och stressad bransch med många sena kvällar för att hålla deadlines.
Vad gäller mångfald så anser man att man är öppen för mångfald, men ytterst få är med utländskbakgrund är anställda. Diskussionerna har varit många och det handlar någon likformighet och en kulturell skillnad som gör att få med utländsk bakgrund söker sig till branschen. En anledning kan även vara att man sällan söker ny personal via annonsering utan rekryterar via kontaktnät. Det svårt att komma in i denna bransch. Jämställdhet och mångfald är något som kommer att jobbas vidare på bla via den ledningsgrupp/branschgrupp som kommer att startas om projektet beviljas för genomförande. Man anser att man kan bli mycket bättre i dessa frågor.

Utbildningar man efterfrågar är allt från rena mjukvaruutbildningar inom mediaproduktioner till utbildningar inom nätmarknadsföring, digital marknadsföring på sociala plattformar, Digital direktmarknadsföring till konsumentbeteende nya medier, försäljning, entreprenörskap/affärsmannaskap, kreativa workshops. Se mer i bifogad kurslista. Denna lista kan komma att förändras något inför genomförandefasen då ytterligare några byråer vill delta i projektet och de genomför just nu sin kompetensinventering.

Syfte

Ge branschen och dess medarbetare en möjlighet att kompetensutveckla sig inom den intensiva kommunikationsteknikutveckling som sker och detta med affärsnytta. Under en lågkonjunktur kommer kunskaper som affärsutveckling och affärsnytta vara en allt mer vikigt kompetens som företagen kommer att kräva av sina medarbetare.

Man måste även kunna erbjuda ett flexibelt lärande då branschen lever med tajta deadlines och högt tempo. Detta försvårar möjligheten att vara borta i flera dagar på utbildning. Att utbildningarna dessutom till största del ligger i Stockholm hindras kompetensutvecklingen än mer. Projektet har även syfte till att få en gemensam oberoende mötesplats där företagen kan träffas och diskutera branschens utveckling både idag och i framtiden.

N3P har för avsikt att sedan starta en Yrkeshögskola för branschen. Regionen växer och Malmö Stad satsar på Media Moving Center och för att attrahera mediaföretag att lokalisera sig i Malmö. Tanken är att ledningsgruppen som kopplas till detta genomförande projektet ska följa med in i Yrkeshögskolan. Reklamförbundet ser framemot satsningen då de önskar att media Sverige ska spridas över hela landet och inte bara vara fokuserat kring Stockholm.

Projektet har även till syfte att hjälpa byråerna att bli mer öppna för mångfald, jämställdhet och tillgänglighet, både på det egna företaget men även utifrån ett kommunikationsperspektiv.

Målsättning

Säkerställa medarbetarnas kompetens så att besitter de kunskaper som krävs på arbetsmarknaden inom sina respektive yrkesområden.

Säkerställa reklambyråernas framtid och att medarbetarna har den kompetens som krävs även om 3-5 år.

Att reklambyråerna kan möta och agera mer proaktivt gentemot sina kunder.
Att reklambyråerna för en ökad öppenhet gentemot mångfaldsfrågor både internt och utifrån ett kommunikationsperspektiv

Att reklambyrårena får en ökad öppenhet gentemot jämställdhetsfrågor och försöker attrahera kvinnor till söka sig till högre befattningar och att de väljer att stanna kvar även efter familjebildning.

Att reklambyråerna får en ökad förståelse för tillgänglighet och att man i sin tur kan diskutera med sina kunder hur de ska nå ut till sin målgrupp utifrån ett mångfalds, jämställdhets och tillgänglighets perspektiv

Att byråcheferna får igång en ledningsgrupp som dessutom ska försöka fortlöpa efter detta projektets avslut

Få in en ansökan till Yrkeshögskolan gällande en yrkeshögskoleutbildning i regionen inom reklam.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Deltagare i projektet har inga nämnvärda funktionshinder. Samtliga lektionssalar är dock anpassade/kan anpassas för att kunna ta emot personer med funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Analysen säger att man är jämställda utifrån antal medarbetare men när man tittar på tjänster så är det fler män inom höga befattningar än kvinnor.

Kvinnor behöver ofta utbildning för att stärka sitt självförtroende och därmed söka sig till högre befattningar. Projektet ser till att fortbilda dem och därmed öka deras självförtroende.

Företagen drivs utifrån ett manligt synsätt, d vs att arbeta sent och med tighta deadlines. Detta gör att kvinnor ofta byter bransch när de bildar familj. Ledningen kommer därför att genomgå en utbildning för att få upp sitt tänk på hur man bygger en organisation med mer flexibelt och med mångfaldstänk (då menar vi både jämställdhet, mångfald och tillgänglighet). Kan man ha en mer flexibelt arbetstänk, med möjlighet att arbeta via distans både dag och kvällstid. Hur kan man ändra sin syn på projektplaner och hur snabbt man kan leverera till en kund.
Utbildning stärker kvinnors självförtroende och kommer förhoppningsvis öka antalet kvinnor på mer ledande befattningar.

Samarbetspartners

 • Artcom
 • Batteri
 • Coreeye
 • Good Fortune
 • Inculture AB
 • info@mm.se
 • Oyra Mångfaldsstartegerna

Deltagande aktörer

 • Bates Red Cell
 • Cortez
 • Crowd
 • dadada reklambyrå AB
 • Darling Reklambyrå
 • Detta
 • Do-Fi
 • Fason
 • Glenn Reklambyrå
 • Glow
 • Hilanders
 • ID kommunikation ab
 • Inspired Minds Event & Communi
 • KAN
 • Limhams info
 • Made in Malmö AB
 • Misprinted
 • Navigator
 • Nordic Game
 • PS Communcation Malmö
 • Reklamcafeet
 • Rönngaard
 • Solentro
 • SUSTAINABLE STUDIO
 • The Concept Factory
 • Zip Kommunikation

Kommun

 • Helsingborg
 • Malmö