Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling för en utvecklad polisroll i ett föränderligt samhälle

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKompetens- och utvecklingscentrum / D
KontaktpersonBengt-Åke Nilsson
E-postbirgitta-c.nilsson@polisen.se
Telefonnummer040 - 20 11 52
Beviljat ESF-stöd217 624 kr
Total projektbudget217 624 kr
Projektperiod2008-07-28 till 2009-01-27
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet "Kompetensutveckling för en utvecklad polisroll i ett föränderligt samhälle" syftar till att öka kunskaperna inom områdena likabehandling, diskriminering och mångfald. Detta kompetenslyft ska ge nya utgångspunkter för hur polisarbetet och rekrytering kan organiseras inför framtiden. För att nå målen avser vi att genomföra en förstudie där vi i detalj konkretiserar vilka kompetenshöjande insatser som krävs av myndighetens anställda. Detta förstudiearbete ska lägga en långsiktig och vetenskaplig grund för den enskilde polismannens förståelse för hur samhället utvecklas och mångfaldens betydelse.

Bakgrund

I syfte att undersöka vilken typ av kompletterande utbildning som krävs för att polisen ska bidra till ökad förståelse bland allmänheten samt fullgöra sitt brottsbekämpande uppdrag avseende hedersrelaterad brottslighet, våld i nära relationer samt hatbrott riktade mot offrets sexuella läggning, ansöker Polismyndigheten i Skåne om medel från Europeiska Socialfonden.

För att Polismyndigheten i Skåne skall kunna fullgöra sina åtaganden avseende både förebyggande verksamhet och beivrande av brott kommer det under de närmaste åren att krävas stora insatser. Stora förändringar i samhällets struktur kräver stora förändringar avseende poliskårens verksamhet, kompetens och sammansättning.
Vi vill öka vardagstryggheten för medborgarna i Skåne samtidigt som vi skall vara kapabla att beivra t ex grov gängrelaterad brottslighet och våld. Många samhällsproblem blir speciellt tydliga i Skåne, bl a tack vare vår närhet till Sveriges yttre gränser. Vi vill inte bara beivra brott utan också vara en positiv kraft i samhällets arbete för integration och jämställdhet.

Detta innebär att vi både måste genomföra stora förändringar avseende vår kompetensförsörjning, men också av vår rekrytering inför framtiden. En rekrytering som inte motsvarar samhällets verkliga utveckling och sammansättning innebär en polismakt som saknar kunskaper och förankring inom väsentliga samhällsområden.

För att bättre kunna följa och analysera de kompetensutvecklande åtgärder vi kommer att genomföra, liksom metoderna för rekrytering och då specifikt för att uppnå balans avseende proportionerna kvinnor-män och etnisk mångfald vill vi också koppla ett forskningsprojekt till genomförandefasen.

Några specifika exempel på frågor där vi långsiktigt kraftigt behöver höja kunskap och kompetens respektive utvecklas är dels internt;
- Strategisk kompetensförsörjning, mångfald och jämställdhetsintegrering

I vårt yttre arbete;
- Mångfaldsfrågor
- Jämställdhet
- Bemötande

Speciellt fokus kommer att läggas på följande typer av brott;
- Hedersrelaterat våld
- Våld i nära relationer
- HBT-frågor

Trots omfattande försök att bredda rekryteringsbasen till polishögskolan och spegla det svenska samhälles mångfald, är poliser en relativt homogen etnisk skara. Det innebär att det då och då uppstår situationer som polismännen inte är förberedda för. Möten med så kallad hedersrelaterad brottslighet kan skapa osäkerhet hos enskilda polismän kring hur de ska bete sig för att lösa uppkomna situationer på bästa sätt. Det är därför nödvändigt att kartlägga såväl aktuell kompetens bland myndighetens personal, som vilken typ av kompletterande utbildning som skulle möta behovet. Den hedersrelaterade brottsligheten grundas i etnisk tillhörighet och riktar sig dels mot flickor och unga kvinnor, dels mot homosexuella ungdomar av båda könen.

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som medför höga kostnader både för samhället och de enskilda personer som utsätts för det, inte minst ur ett emotionellt perspektiv. Polisområde Malmö har framgångsrikt deltagit i samverkansprojektet Kvinnofridsprogrammet. Den arbetsmetod som tagits fram används emellertid inte i hela Skåne. Det beror dels på att metoden kräver samarbete med andra aktörer, till exempel kommunerna, dels på att poli-ser i andra polisområden saknar adekvat utbildning. Det är därför nödvändigt med en kartläggning av hur många ytterligare poliser som behöver kompetensutveckling i frågan samt om, och i så fall på vilket sätt, polisen kan arbeta med metoden när samverkande aktörer saknas.

Hatbrott med inriktning HBT-frågor har uppmärksammats sedan flera misshandelsfall, några med dödlig utgång, visat sig ha homofobiska inslag. Efter-som hatbrott äger högre straffvärde än normalbrott är det nödvändigt att till exempel den personal som tar emot anmälan eller som genomför den initiala brottsplatsundersökningen är uppmärksamma på möjligheten att det kan röra sig om ett hatbrott. Myndigheten vill kartlägga hur stort behov av utbildning i ämnet som föreligger så att riskerna att missa hatbrottsmotiv så långt möjligt undanröjs.

Syfte

Förstudien skall leda till att Polismyndigheten i Skåne genomför just de kompetenshöjande insatser som behövs för att fullfölja verksamhetens uppdrag ävensom för att förbättra kompetensen hos personalen så att deras för-utsättningar till fortsatt utveckling och anställning stärks. Genom de efterföljande utbildningsinsatserna ska de anställda få större kunskaper vad gäller diskriminering, likabehandling och mångfald.
Projektet ska också leda till samverkan med andra samhällsaktörer så att de och polismyndigheten senare kan bistå varandra i brottsbekämpande syfte. Det ska även skapa större ömsesidig förståelse mellan de olika organisationerna och klargöra förutsättningarna för arbetet inom respektive verksamhet.

Målsättning

Målsättning
Målsättningen är att all polisverksamhet ska genomsyras av grundvärderingarna likabehandling, jämställdhet och mångfald, kopplade till den konkreta polisvardagen, samt att den verklighet vi möter också färgas av våra kunskaper om dessa komplexa och föränderliga begrepp. Våra mätbara projektmål, kopplade till projektets syfte, är följande:

1. Att öka den enskilde polismannens kompetens i förhållande till de krav som tjänsten ställer
2. Att bryta utanförskapet.
3. Att öka den inre effektiviteten inom organisationen.
4. Att lägga grunden till fler samverkansprojekt.

Eftersom projektets långsiktiga mål är en omfattande kompetensutveckling av all personal hos Polismyndigheten Skåne, d v s drygt 3000 personer, och med fokus på varje enskild deltagares förståelse för samhällets utveckling, för mångfald och jämställdhet står det klart att detta är ett mycket omfattande projekt och kommer att ta tid. Det är därför viktigt att forma genomförandet så att det får en hävstångseffekt, d v s att inriktningen och betydelsen av denna kompetensutveckling blir känd och tydlig för varje anställd hos Polismyndigheten.

Förväntade effekter
Vi förväntar oss att vår personal efter genomgången kompetensutveckling blir bättre rustade, mer motiverade och engagerade att ta på sig nya arbetsuppgifter. Vi som arbetsgivare har i vår roll skyldighet att möta dessa nya förväntningar och ambitioner på ett öppet sätt. Nästa steg i processen är att matcha kompetensutveckling (den enskilde individens utveckling) och kompetensförsörjning (organisationens behov av kvalificerade medarbetare) för de utmaningar som ligger framför oss som myndighet och organisation. Vi skall också ha funnit nya vägar för rekrytering av medarbetare till poliskåren.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Funktionshinder och tillgänglighet
Vi har som policy inom Polismyndigheten Skåne att förlägga alla utbildning, fortbildning och vidareutbildning i lokaler som dels nås med minimal restid, dels att vi använder godkända lokaliteter inom ramen för vår verksamhetsspolicy. Denna sistnämnda innebär att enbart för ändamålet godkända lokaler och faciliteter upphandlas. För poliser i aktiv yttre tjänst är kraven på rörlighet ett skall krav vilket innebär att för denna grupp föreligger inga tillgänglighetsproblem. För de polisanställda som har någon typ av funktionshinder är vår policy att alltid använda lokaler som är tillgängliga och anpassade för de som ska genomföra aktuell utbildnings- eller kompetensaktivitet.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge