Logotyp på utskrifter

Kompetensförsörjning Kommunanställda

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunledningsförvaltningen
KontaktpersonAnne-Charlotte Fröberg
E-postanne-charlotte.froberg@karlshamn.se
Telefonnummer0454-81306
Beviljat ESF-stöd8 286 878 kr
Total projektbudget8 286 878 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2013-01-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Karlshamns kommun har valt att slå ihop två förprojekteringar till en ansökan: "Kompetensförsörjning kommunanställda". Anledningen är strävan efter kostnadseffektivitet.

Bakgrunden till förprojekteringarna var att säkerställa att Karlshamns och Olofströms kommuner har kompetenta och serviceinriktade medarbetare.

Huvudsyftet är att försörja de deltagande kommunerna (valda enheter och kommunala bolag som har möjlighet att delta i projektet enligt ESF kriterier) med rätt kompetens för att möta framtidens behov.

Ett delmål i projektansökan är att skapa en struktur där vardagslärandet blir en naturlig del av arbetet genom att använda de sociala medierna för att prova nya, och för Blekinge kommunerna innovativa metoder för kompetensutveckling. Ytterliggare ett delmål med projektet är att samverka för att skapa ett centrum för kompetensutveckling i Blekinge och Bromölla. Då fler kommuner kommer att delta skapas förutsättningar för effektivare kompetensutvecklingsinsatser.

Bakgrund

Karlshamns kommun har valt att slå ihop två förprojekteringar i denna ansökan. Det är "Kompetensförsörjning Karlshamns kommun" (2008-5040010) och "Kompetensutveckling för personliga assistenter" (2008-3040299). I förprojekteringen för personliga assistenter ingick personal från Karlshamns-, Ronneby- och Olosfströms kommuner. Ronneby har dock valt att ej delta i ett genomförandeprojekt. Vi har därför valt att lägga in Olofströms kompetensbehov i denna ansökan. Anledningen är att det är mer kostnadseffektivt, då administrationskostnaderna blir mindre och att vi samtidigt får en möjlighet att utveckla vår samverkan med grannkommunen.

Bakgrunden till förprojekteringarna var att som led i den långsiktiga strategin att "bygga det goda Karlshamn", säkerställa att kommunen har kompetenta och serviceinriktade medarbetare. Det har konstaterats att konkurrensen på marknaden ökar och att det är många av kommunens verksamheter som är konkurrensutsatta av privata aktörer. Det är av stor betydelse att verksamheten kan möta de nya krav som ställs, och därmed är det viktigt att ha kunskaper om vilken kompetens som finns i organisationen idag och vad som kommunen kommer behöva i framtiden. Kommuner står inför stora samhällsförändringar. En stor del av befolkningen närmar sig pensionsåldern. Stora pensionsavgångar innebär att äldre, erfaren personal måste ersättas av yngre och detta är en omställning som kommunen arbetar med. Det är viktigt att de yngre medarbetarna får kompetensutveckling så att kommunen behåller god kompetensnivå inom verksamheten.

I Olofströms kommuns "Översiktsplan 2008" beskrivs den övergripande målsättningen för handikappsomsorgen att människor med funktionshinder skall kunna leva som andra och inte betraktas som en särskild grupp i samhället. Konsekvenserna av ett funktionshinder beror ofta på vilken miljö personer lever i och om anpassad habilitering/rehabilitering kan erbjudas. Mot denna bakgrund är det av mycket stor vikt att personalgruppen personilga assitenter i Olofström inte bara kan erbjudas kompetensutveckling utan att de kan göra det tillsammans med kollegor från Karlshamns kommun.

Förprojekteringarna har kartlagt och analyserat vilka utmaningar kommunen står inför, vad som behöver förbättras och vilka förutsättningar kommunen behöver för att lösa denna uppgift.

Gällande "Kompetensförsörjning Karlshamns kommun" har utgångspunkten för arbetsmetoden varit "Att göra ett bra jobb" (isbn-10:91-7164-158-0) som är ett material producerat av Sveriges kommuner och landsting. De föreslagna utvecklingsinsatserna har sin utgångspunkt i verksamhetens bedömda behov. Inventeringen har skett genom att samtliga deltagare/individer har fått svara på en webbenkät där man bedömt sin egen och arbetsplatsens nuvarande kompetens, samt vilka styrkor, svagheter, möjligheter och eventuella hot man står inför. Man har även gjort en bedömning av vad som är de största utmaningarna och vad arbetsplatsen behöver för utvecklingsinsatser för att möta framtiden. Varje arbetsplats har därefter besökts av projektmedarbetare och tillsammans med personalen har behoven diskuterats och utvecklingsinsatserna prioriterats. Då personalen har varit med i diskussioner och fått vara delaktiga, har det skapat ett personligt engagemang. Utifrån arbetsplatsernas analyser (se bilaga 1), har områdes- och förvaltningscheferna gjort en sammanställning av helheten, därefter har projektledningen prioriterat fram de främsta behoven av utvecklingsinsatser och utbildningar för att kunna tillgodose kommunens kompetensutvecklingsbehov. För att se resultatet av kartläggningen se bilaga 2 och 3.

Ledarskapsfrågorna är en av de viktigaste frågorna för att medarbetarna ska få en god arbetsmiljö och ett arbete där de känner sig uppskattade och viktiga och där de känner glädje i sina arbetsuppgifter. Därför är det oerhört viktigt för Karlshamns kommun att ha bra chefer. Karlshamns kommun har under förprojekteringen gjort en kartläggning gällande chefernas arbetssituation och diskuterat deras möjlighet att utföra sitt uppdrag. För denna analys har det upphandlats en konsulttjänst. Denna konsult har varit ute i de olika ledningslagen och analyserat och diskuterat situationen och utifrån detta tagit fram förslag till kompetensutveckling och förbättringar. Det visade sig att det finns stora gemensamma utbildningsbehov bland cheferna. Efter prioriteringen sammanfattades behovet till kursen processledning för alla chefer.

Hållbar utveckling är ett prioriterat övergripande mål för Karlshamns kommun. Det långsiktiga arbetet med hållbar utveckling innehåller både ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner. Behovet av utbildning och/eller kompetenshöjande insatser har kartlagts och det har framkommit stora behov av en gemensam grundläggande utbildning bland annat för att tydliggöra begreppet hållbar utveckling för samtliga anställda och förtroendevalda.

Upplägget för utbildning i hållbar utveckling kommer att ske i flera steg. Det första steget blir att utbilda ca 15 resurspersoner/samtalsledare som blir nyckelpersoner i det fortsatta genomförandet. Steg två blir att anordna en grundutbildning för samtliga anställda och förtroendevalda. Grundutbildningen kommer att omfatta en halvdag och kommer att genomföras i form av studiecirklar. Studiecirklar är en bra lärandeform då man vill skapa delaktighet och motivation. Flera grupper kan utbildas samtidigt på ett för kommunen kostnadseffektivt sätt. Som steg tre kommer kommunen även att erbjuda utbildning till allmänheten och som steg fyra vill kommunen få till en fortlöpande medborgardialog om hållbar utveckling bland annat genom sociala medier. Syftet är att skapa en bred förankring av kommunens hållbarhetsarbete.

Kommunen räknar med en total kostnad för utbildning kring hållbar utveckling på 766 000 kr. I denna ansökan vill vi söka medel för steg 2 - grundutbildningen på en halvdag för de deltagare som ingått i våra förprojekteringar och detta innebär en kostnad på 347 160 kr, resterande del finansierar kommunen själv.

Ugångspunkten för arbetsmetoden i förprojektet "personliga assistenter" (2008-3040299) har varit intervjuer med chefer för handikappomsorgen och intervjuer med ett urval av de personliga assistenterna i de deltagande kommunerna. Av Karlshamns kommuns personliga assistenter saknar ca 50% en formell utbildning och i Olofströms kommun saknar ca 80% en formell utbildning. Detta innebär att en stor procentandel kommunanställda som arbetar nära våra invånare är i behov av kompetensutveckling. För att kunna erbjuda vårdtagarna bästa möjliga stöd och service så är utbildningsinsatser en nödvändighet.

I analysen visade det sig att uppfattningen från cheferna och de personliga assistenterna om deras kompetensbehov överensstämmer bra. För de personer som saknar utbildning lyfts bemötande, etik och förhållningssätt mellan brukare-personal fram som ett prioriterat område. Bland de som har en formell utbildning lyfts mer kring olika diagnoser fram men även kommunikationen mellan brukare-personal fram, men även denna grupp ser ett behov av utbildning i etik, kommunikation och förflyttningsteknik. Vid genomförandet av kurser kommer en stor vikt att läggas på att deltagarna ges möjlighet till att utbyta erfarenheter och ha diskussioner utifrån egna formulerade yrkesproblem.

Trots att det finns många olikheter mellan enheternas utvecklingsbehov har förstudien visat på flera områden som lämpar sig väl för gemensamma utbildningsinsatser, seminarier och workshops där pluseffekten förväntas bli en möjlighet till framtida samverkan och erfarenhetsutbyte.

Syfte

Huvudsyftet med projektet är att försörja Karlshamns kommun (valda enheter och bolag som enligt ESFs regler och kriterier har möjlighet att delta i projektet) och en enhet inom Olofstöms kommun med rätt kompetens för att möta framtidens behov. Särskild vikt läggs vid att främja medvetandegörandet kring jämställdet, mångfald, tillgänglighet och hållbar utveckling.

Ett delsyfte är att genomföra de beskrivna och prioriterade utbildningarna för att kunna höja konkurrenskraften och möta de krav som ställs i framtiden. Genom detta projekt kommer kommunen kunna garantera en långsiktig hållbar plan för kompetensutveckling.

Ett annat delsyfte är att skapa en struktur där vardagslärandet blir en naturlig del av arbetet. Att lära oss lära med hjälp av dagens förutsättningar på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt där medarbetarnas kompetens tillvaratas. I förlängningen leder detta till medarbetare som växer och utvecklas när de gemensamt delar varandras erfarenheter. Detta görs inom projektdelen "Innovativa metoder för strategiskt lärande" (se bilaga 4).

Ytterliggare ett delsyfte är att skapa ett nätverk mellan kommunerna och näringslivet i länet där diskussioner om gemensamma framtida utbildningar och utvecklingsinsatser förs. Tillsammans med Sölvesborgs kommun och Region Blekinge har vi börjat att diskutera frågan om ett centrum för kompetensutveckling för hela Blekinge och Bromölla. Region Blekinge har nu tagit på sig uppgiften att fortsätta planeringsarbetet kring detta kompetenscenter.
Syftet med centrumet är följande:
Genom samverkan förbättra och effektivisera kompetensutvecklingsinsatserna i regionen.
-Identifiera och samordna samhällets resurser kopplat till kompetensutveckling i och omkring Blekinge.
-Genom att samverka till bättre matchning mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens behov av kompetens och på så sätt bidra till att stärka regionens konkurrenskraft och öka tillväxten.

Uppdraget för centrum för kompetensuteckling ska vara att:
1. Samordna, anordna och genomföra kompetensutvecklingsinsatser på ett kostnadseffektivt sätt. Här kan både kommuner, företagen och arbetssökande i länet anmäla sig till utbildningar.
2. Samla in företagens och kommunernas behov och ha kontinuerlig omvärldsbevakning.
3. Analysera hur väl företagens och kommunernas kompetensbehov matchar utbildningsbehovet. Ge underlag till ett regionalt strategiarbete.

Målsättning

Målsättningen med "Kompetensförsörjning kommunanställda" - genomförande är:

- Att de erbjudna utvecklingsinsatserna ska motsvara det faktiska behovet vid tidpunkten för genomförandet och att de deltagande ska få den kompetensförstärkning som efterfrågats (se bilaga 2 och 3).
- Att minst 90% av de som deltog i förprojekteringen även kommer att delta i genomförandet.
- Att stimulera personalen till kompetensutveckling även utanför ramen för projektet.

- Att de medverkande ska få en fördjupad förståelse avseende jämställdhet, mångfald och tillgänglighet för att dessa frågor i framtiden ska vara en naturlig del i all verksamhet som bedrivs i kommunen.

- Att de medverkande ska få en fördjupad förståelse avseende hållbar utveckling.

- Att skapa en struktur där vardagslärandet blir en naturlig del av arbetet genom att använda de sociala digitala medierna för att pröva nya, och för Blekinge kommunerna innovativa metoder för kompetensutveckling (se bilaga 4).

- Att samverka för att skapa ett centrum för kompetensutveckling i Blekinge och Bromölla. Det kan innebära ett effektivare genomförande av kompetensutvecklingsinsatser då fler kommuner deltar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Oavsett om deltagare har något funktionshinder eller inte ska de kunna delta i den framtida kompetensutvecklingen. I genomförandeprojektet ska utbildningslokaler, informations- och utbildningsmaterial samt kommunikation utformats så att det blir tillgängligt för alla som ska delta i respektive kompetensutveckling. För att säkra att tillgänglighetsfrågorna inte missas ska projektet använda sig av checklistor framtagna av HANDISAM (myndigheten för handikappolitisk samordning). Tillgänglighetsfrågorna kommer även att uppmärksammas i seminarier. Projektdelen "Innovativa metoder för strategiskt lärande" kan bidra till att personal med funktionshinder ex dyslexi, lässvårigheter/inlärningssvårigheter, fysiska hinder kan ta del av erfarenheter/kunskap.

Jämställdhetsintegrering

Kunskapen och intresset för jämställdhets- och mångfaldsfrågor är litet i kommunen. De stora utmaningarna är att få personalen att inse vikten av att arbeta med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Som arbetsgivare vill kommunerna spegla befolkningssammansättningen för att förbättra servicen till stadens invånare. Genom att visa respekt och intresse för andra människor skapar vi förutsättningar för kreativa möten där fokus ligger på individens kompetenser istället för yttre attribut som t ex kön, ålder, sexuell läggning eller hudfärg.

Det har framkommit tydliga behov inom delar av Omsorgens verksamhet gällande utbildning i jämställdhet och mångfald. Det kommer att anordnas seminarier för dessa arbetsplatser. De kommer att få en halvdagars utbildning och därefter kommer de att fortsätta diskussionerna i sina arbetslag, förhoppningsvis med hjälp av processledarna som utbildas inom området Hållbar utveckling. De övriga deltagarna i projektet kommer också att bjudas in till seminarier gällande jämställdhet och mångfald och även de ska fortsätta diskussionerna i sina arbetslag. Detta då vi vill att all personal ska få en ökad medvetenhet kring dessa frågor.

Målet med utbildningen och de fortsatta diskussionerna på arbetsplatsen är att medarbetarna ska inse att det är ett viktigt område och att de blir mer medvetna om deras egna agerande och hur de kan motverka diskriminering på deras arbetsplats.

Det kan även bli aktuellt att använda oss av de nya lärobjekt som kommer att tas fram i projektdelen "innovativa metoder för strategiskt" lärande (bilaga 4) för att komplettera utbildningen som medarbetarna får i jämställdhet och mångfald. Ett sätt kan vara att spela in t ex en film med olika diskussionsfrågor som bygger på den utbildning deltagarna har gått. Detta kan då underlätta de fortsatta diskussionerna på arbetsplatsen.

Transnationellt samarbete

Samarbete med InterLoc projektet. Testar om "Innovativa metoder för stragegiskt lärande" är hållbara ur ett internationellt lärandeperspektiv.

Samarbetspartners

  • Kommunledningsförvaltningen
  • Netport
  • Region Blekinge

Deltagande aktörer

  • Olofströms kommun

Kommun

  • Karlshamn