Logotyp på utskrifter

Kompetensförsörjning Karlshamns kommun

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKommunledningsförvaltningen
KontaktpersonMartin Kemi
E-postmartin.kemi@karlshamn.se
Telefonnummer0733-576310
Beviljat ESF-stöd1 565 472 kr
Total projektbudget1 565 472 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2009-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Omvärlden förändras och konkurransen på marknaden ökar, därför vill Karlshamns kommun analysera kompetensutvecklingsbehovet i de kommunala förvaltningarna och bolagen samt vad som behövs för att i framtiden kunna möta marknadens nya krav.

Bakgrund

Denna ansökan är ett led i den långsiktiga strategin att bygga det goda Karlshamn, där det är viktigt att vi har kompetenta och serviceinriktade medarbetare.

Konkurrensen på marknaden ökar, idag är det många av kommunens verksamheter som är konkurrensutsatta av privata aktörer. Därmed är det av stor betydelse att verksamheten kan möta de nya krav som ställs, och då är viktigt att analysera vilken kompetens som finns idag och vad vi kommer behöva i framtiden.

Karlshamns kommun står inför stora samhällsförändringar. En stor del av befolkningen närmar sig pensionsåldern. Stora pensionsavgångar innebär att äldre, erfaren personal måste ersättas av yngre. Det är då viktigt att de yngre medarbetarna får kompetensutveckling så att vi behåller god kompetensnivå inom verksamheten.

Karlshamns kommun arbetar efter stora delar av Lissabonstrategin. I denna ansökan betonas vikten av att höja konkurrenskraften genom innovativ kompetensutveckling.

Förutsättningarna för att lösa verksamhetens uppdrag förändras ständigt. Det kan t ex bero på politiska beslut, ökad konkurrens, förändringar i lagstiftningen eller i verksamhetens inriktning. Det kan även handla om att behoven och förväntningarna hos medborgarna, brukarna förändras eller att vi själva ser saker som vi vill förbättra. Det är därför viktigt att vi har medarbetare som utvecklas och som kan lösa de nya utmaningar vi står inför.

I projektet kommer vi att kartlägga och analysera vilka utmaningar vi står inför, vad vi ska förbättra och vilka förutsättningar vi behöver för att lösa våra uppgifter. Utifrån denna kartläggning kommer en sammanställning att göras och behoven jämföras med varandra. Ur dessa kommer förslag på utbildningar och aktiviteter att tas fram för att tillgodose kommunens kompetensutvecklingsbehov. Utvecklingsinsatserna kommer att ha sin utgångspunkt i versamhetens behov.

Det kommer att rekryteras fyra projektmedarbetare. Dessa personer kommer vara ute på arbetsplatserna och kartlägga och analysera verksamheten tillsammans med personalen.

Då personalen är med vid dessa diskussioner och får vara delaktiga, skapar det ett engagemang. Detta är viktigt både ur verksamhetsperspektiv men även hur en hälsoaspekt. Vilket inflytande och kontroll vi har över vårt arbete, påverkar hur vi mår. Under kartläggningen kommer även diskussioner på arbetsplatsen föras över vad vi kan göra för att förebygga ohälsa och långtidsjukskrivningar. Personalkontoret har sedan tidigare tagit fram arbetssätt och riktlinjer för hur vi ska arbeta för att förebygga långtidsjukskrivningar. Projektmedarbetarna kommer att få utbildning gällande detta och vara personalkontoret behjälpliga med att föra ut information till medarbetarna och diskutera detta på arbetsplatserna.

Värdskap/bemötande är också ett område vi kommer fokusera kring i detta projekt. Kommunen är en serviceorganisation och alla medarbetare arbetar på något sätt med service till medborgare/brukare/ kunder/ klienter. I ett län som Blekinge är det lätt för medborgarna att flytta till en grannkommun om man ej anser att servicen är god i kommunen, därför är detta ett oerhört viktigt område att satsa på.

Ledarskapsfrågorna är en av de viktigaste frågorna för att medarbetarna ska få en god arbetsmiljö och ett arbete där de känner sig uppskattade och viktiga och där de känner glädje i sina arbetsuppgifter. Därför är det oerhört viktigt för Karlshamns kommun att ha bra chefer. För att chefen ska ha möjlighet att utföra sitt uppdrag krävs det att arbetsgivaren ser över hur organisationens strukturer stödjer ett gott ledarskap och vilka förutsättningar våra chefer har. Karlshamns kommun kommer under förprojekteringen göra en kartläggning gällande chefernas arbetssituation och diskutera deras möjlighet att utföra sitt uppdrag. Vid denna analys kommer vi att upphandla en konsulttjänst, som tillsammans med koncerngruppen analyserar och diskuterar situationen och tar fram förslag till förbättringar. Därefter kommer vi att titta på vilken kompetensutveckling de har behov av. När kartläggningen är gjord kommer Karlshamns kommun sträva efter att hitta samarbetspartners med andra kommuner för att ta fram en gemensam utbildningskatalog för chefer som tillgodoser chefernas individuella kompetensbehov.

Karlshamns kommun har sedan tidigare lämnat in ansökan om förprojektering gällande kompetensinventering för småföretagare i Karlshamn, Ronneby och Olofströms kommuner. Denna förprojektering äger rum 2009-01-15--2009-09-15. Vi har som ambition att samverka med dem i ett ev. genomförandeprojekt av kompetensutveckling.

Karlskrona och Sölvesborgs kommuner har genomfört kompetensinventeringar för all personal i kommunerna och även för småföretagarna. Vår ambition är att i ett genomförandeprojekt även kunna samverka med dessa kommuner.

Karlshamns kommunkoncern består av ca 3200 medarbetare och målsättningen är att minst 60% kommer vilja vara med i detta projekt, vi räknar därmed att antalet delaktiga personer i projektet kommer att vara ca 2000 personer.

Syfte

Syftet med projektet är att göra en inventering av kompetensen i organisationen för att kunna höja konkurrenskraften och möta de krav som ställs i framtiden. Genom detta projekt kommer kommunen kunna säkerställa en långsiktig hållbar plan för kompetensutveckling. Våra medarbetare ska även få en större inblick och medvetenhet gällande jämställdhets-,mångfalds- och tillgänglighetsfrågor.

Målsättning

Målsättningen är att inventera våra styrkor och utvecklingsområden som sedan ska resultera i kompetensförsörjningsplaner.

Att minst 60 % av personalen i Karlshamns kommunkoncern deltar i förstudien.

Att 50% av personalen vill delta i projektet som förstudien resulterar i.

Förslag på gemensamma och enskilda utbildningar och aktiviteter som kan tillgodose kommunens kompetensbehov.

All personal som deltar i projektet får mer kunskap gällande jämställdhets-, mångfalds- och tillgänglighetfrågor.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att beakta den fysiska och kommunikativa tillgängligheten i form av att de lokaler som kommer att användas i projektet är tillgänglighetsanpassade för rullstolsburna och hörselskadade i form av teleslingor. I genomförandefasen kommer vi även att ta hänsyn till den "tillgängliga verksamheten", dvs medarbetarna kommer att få kunskap, förståelse och medvetenhet om hur sättet vi förhåller oss till varandra påverkar arbetsplatsmiljön och därmed även tillgängligheten för personer med funktionshinder. I förprojekteringen kommer en analys göras av hur medvetenheten och kunskapen inom detta område ser ut i de olika kommunala förvaltningarna och bolagen.

Kommun

  • Karlshamn