Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensförsörjning-Empowerment

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKirsebergs församling
KontaktpersonJohannes Jörgensen
E-postjohannes.jorgensen@svenskakyrkan.se
Telefonnummer0730-313927
Beviljat ESF-stöd1 249 665 kr
Total projektbudget1 249 665 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-01-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att verka för mångfald och motverka diskriminering i arbetslivet genom att utveckla Empowerment:

1. I de kyrkliga organisationer som deltar i projektet och speciellt i det diakonala arbetet med sysselsättning/arbetsträning/rehabilitering

2. Utveckla en samverkan präglad av Empowerment mellan kyrkans organisationer och offentlig sektor. En samverkan mellan kyrkan och offentlig sektor på jämlika villkor kan vara berikande för båda. Just genom att vi är olika kompletterar vi varandra.

3. Detta görs i nära kontakt med de människor som deltar i arbetsträning/rehabilitering/sysselsättning på våra kyrkliga arbetsplatser. Därför sker en nära samverkan med projekt PO2-Empowerment där vi skall utveckla arbetet med deltagare ur ett empowermentperspektiv.

Bakgrund

1. Projektansökan inom ramen för programområde 1 (kompetensförsörjning Empowerment) och 2 (Empowerment) i Europeiska Socialfonden (ESF)
Kirsebergs församling lämnar in två projektansökningar. Projekten kommer att ha ett nära samarbete. Därför presenterar vi en gemensam text som inledning till problembeskrivningen.
1.1 Bakgrund för ansökningarna
Inom kyrkans diakonala arbete ser vi en tendens att kraven på arbetsmarknaden alltmer hårdnar. Det leder till att vissa grupper får det allt svårare att hitta ett arbete. Vi märker också hur de människor kyrkan tar emot för sysselsättning/arbetsträning/rehabilitering bär med sig en allt svårare problematik. Detta ställer oss inför nya utmaningar. Det blir allt viktigare att anpassa arbetsplatser och arbetsmetoder efter individers och gruppers specifika intressen och behov. Det blir också allt viktigare att finna en samsyn när det gäller värdegrund, mål och arbetsmetoder mellan deltagare, anordnare och myndigheter. Genom att utveckla dessa områden bidrar vi till att skapa en kyrka och ett integrerat samhälle där mångfald och allas aktiva medverkan ses som en omistlig resurs.
1.2 Projektidé
Våra två projektansökningar utgår från de tankar och erfarenheter som beskrivs med empowerment (Se bilaga 1). Den historiska utgångspunkten är här förtryckta gruppers kamp för frihet och egenmakt. Detta anknyter till PO1 och dess målsättning att verka för likabehandling och att motverka diskriminering på arbetsmarknaden. För att uppnå detta måste utsatta individer och grupper stärka sina positioner och få större inflytande. Detta kräver i sin tur att de arbetsplatser där man arbetar med arbetsträning/sysselsättning/rehabilitering präglas av empowerment genom att alla har inflytande och kan påverka. Detta gäller också de samverkansformer som finns mellan dessa organisationer och offentlig sektor.
1.2.1 Organisationsutveckling
Genom en icke-diskriminerande arbetsplats där alla har inflytande skapar vi en miljö där människor som står långt från arbetsmarknaden både styr sin egen utveckling och påverkar den arbetsplats de befinner sig på. Därigenom främjar vi mångfald och en kreativ verksamhetsutveckling som baseras på praktisk och teoretisk kunskap (kunskap/kompetens) hur man främjar likabehandling och motverkar diskriminering.
1.2.2 Samverkan
Genom samverkan mellan projektets organisationer och offentlig sektor kan vi nå en samsyn när det gäller värderingar, mål och arbetsmetoder i arbetet med arbetsträning/rehabilitering/sysselsättning. Gemensamt når vi längre än var för sig just på grund av att vi är olika.
1.2.3 Deltagarinflytande
I den mån dessa förutsättningar finns, skapas möjligheter för ett reellt inflytande för deltagarna i arbetsträning/sysselsättning/rehabilitering. Gemensamt kan vi söka vägar som leder ut ur exkludering och passivitet.
1.2.4 Påverka strukturer
En naturlig följd av ett arbete som präglas av empowerment är också att man strävar efter att påverka de diskriminerande strukturer som motverkar mångfald, likabehandling och jämlikhet. Därför skall vi samarbeta med European Anti Poverty Network (Se bilaga 4).
En helt avgörande framgångsfaktor är att man samtidigt arbetar på de ovan skisserade områdena. Det är därför vi ansöker om projekt inom båda programområdena. Inom ramen för PO1 är målgruppen anställda i de organisationer som deltar i projektet, i PO2 är det deltagare i arbetsträning/rehabilitering/sysselsättning.
1.3 Samverkan mellan PO1 och PO2
1.3.1 PO1
- Arbetet kommer att ske på kursdagar som hålls cirka en gång i månaden. På dessa kursdagar skall vi arbeta både praktiskt och teoretiskt med empowermentutveckling. Vi skall ta fram en gemensam grundsyn på empowerment för båda projekten, och vi skall utarbeta kriterier för en bedömning av empowermentutveckling för deltagare (individ och gruppnivå), för projektets organisationer och för samverkansformer med offentlig sektor. Detta skall vara klart i slutet av juni 2012. Under följande kurser skall teori varvas med en uppföljning av empowermentutveckling i båda projektens verksamhet. Från PO2-projektet kommer cirka 10 deltagare att närvara på kurserna. Även samarbetspartner från offentlig sektor kommer att inbjudas.
- PO2:s KBT-handledning för deltagare och lokala arbetsgrupper kommer att vara viktig (Se bilaga 6). Här kommer det att finnas en naturlig anknytning till organisationsutveckling och utveckling av samverkansformer ur ett empowermentperspektiv. KBT-handledaren skall också närvara under månadskurserna och leda dessa tillsammans med läraren som finansieras via PO1.
- Mötet på våra kyrkliga arbetsplatser mellan människor med bakgrund i diskrimineringsgrunderna (målgrupp för PO2-projektet) och de anställda är mycket viktigt. Här kan man upptäcka varandra som resurser och utveckla samarbete utifrån gemensamma värderingar och mål.
- Inom ramen för projektet kommer vi att ha ett samarbete med Kofoedskolan i Köpenhamn (Se bilaga 8). Vi skall utifrån målsättningen i PO1 se närmare på hur skolan arbetar mot diskriminering på arbetsplatsen och hur man utnyttjar de resurser som finns i mångfalden.
1.3.2 PO2
- Vi skall arbeta med metodutveckling ur ett empowermentperspektiv av arbetet med personer som deltar i arbetsträning/rehabilitering/sysselsättning i tre regioner (Malmö, Lund, Östra Göinge). Eftersom arbetet bland deltagare förutsätter en organisation som präglas av empowerment och samverkansformer med offentlig sektor som också gör detta, är utvecklingsarbetet inom ramen för PO2 starkt beroende av det utvecklingsarbete som görs inom ramen för PO1.
- Inom ramen för projektet kommer vi att ha ett utbyte med Kofoedskolan i Köpenhamn. Vi kommer i detta utbyte att fokusera på hur man arbetar med empowerment bland skolans elever och bland våra deltagare i arbetsträning/rehabilitering/sysselsättning.
2. Problemanalys PO1-Kompetensförsörjning-Empowerment
2.1 Huvudproblem
Det finns bristfälliga strukturer och arbetsformer på kyrkliga arbetsplatser generellt och specifikt i arbetet med arbetsträning/rehabilitering/sysselsättning som motverkar mångfald och kreativ verksamhetsutveckling.
2.2 Orsaker
2.2.1 I de egna organisationerna
- Arbetet bedrivs i speciella centra. Detta kan leda till att man i församlingarna nöjer sig med att hänvisa ”problemet” till ”experter”, och att man undviker mötet med människor ur diskriminerade och utsatta grupper.
- Istället för att hela församlingen blir ”mottagande” och erbjuder en helande miljö, så blir det bara ett fåtal ”eldsjälar” som gör jobbet. Det blir en isolerad del av församlingens arbete.
- Ibland stänger man ute de arbetstränande från verkligt medinflytande. Då påverkas inte organisationen och viktiga impulser till verksamhetsutveckling uteblir.
2.2.2 I samarbetet med offentlig sektor:
- Om kyrkans roll reduceras till att bli utförare istället för samarbetspartner utnyttjar man inte den "mångfald" som består i att vi i vårt samarbete kompletterar varandra just därför att vi är olika.
2.2.3 I arbetet med personer i arbetsträning/sysselsättning/rehabilitering
De ovan nämnda bristerna ställer människorna som kommer till kyrkan i en svår situation och hindrar även att de är delaktiga i utarbetandet av gemensamma mål och strategier för bekämpning av diskriminering. Detta kommer i sin tur att begränsa möjligheterna att stödja individernas/gruppernas utveckling av självkänsla och egenmakt.

Här blir det tydligt hur de tre områdena som presenterats intimt hänger ihop. I den mån Empowerment präglar våra organisationer och samverkansformer med offentlig sektor finns det förutsättningar för att vi genom samarbete med diskriminerade grupper och individer ökar vår kunskap om hur diskriminering kan motverkas och likabehandling främjas. På sikt påverkas då hela kyrkans organisation. Den reella mångfalden ökar. Det är en mångfald som präglas av empowerment, där alla kan påverka och bidra till verksamhetens utformande.

Målsättning

Övergripande projektmål:


- Projektet har bidragit till att skapa en icke-segregerande arbetsmarknad och ett integrerat samhälle präglat av mångfald och interkulturell kommunikation.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetet kommer att samordnas med tillgänglighetsarbetet i PO2-projektet

Under mobiliseringsfasen skall en kartläggning på möjligheter och begränsningar göras i partnerskapets organisationer. Speciell fokus skall riktas på de funktionshinder som vi vet kommer att bli aktuella i projektet. Under mobiliseringsfasen skall följande punkter klargöras:

- Fysisk tillgänglighet

Kan alla ta sig in i lokaler där vi bedriver verksamhet?
Kan alla delta på kurser och möten?
Kan alla ta sig in på toaletten eller andra bekvämlighetsanordningar?

- Tillgänglig verksamhet

Samverkanspartners kommer att få kompetensutveckling i frågor som rör tillgänglighet och funktionshinder. Detta blir en naturlig del i ett empowermentarbete och kommer specifikt att tas med i kurserna i empowerment som hålls en gång i månaden i samarbete med PO2-projektet. På dessa kurser deltar personer från partnerskapets organisationer, samverkanspartner samt personer med anknytning till diskrimineringsgrunder. Ur ett empowermentperspektiv är det viktigt att personer som "äger" problemet medverkar i utbildningen.

- Tillgänglig information och kommunikation

Oberoende om personer har funktionshinder eller ej skall information vara tillgänglig. Under mobiliseringsfasen skall vi undersöka vilka behov som kan komma ifråga.

- Webplats
Vi skall under mobiliseringsfasen undersöka hur vi kan öka tillgängligheten på vår webplats.

Transnationellt samarbete

Vi skall tillsammans med projekt PO2-Empowerment samarbeta med Kofoedskole i Köpenhamn. Från vårt projekts utgångspunkter skall vi fokusera på hur skolan arbetar med empowerment bland de anställda och i sin samverkan med offentlig sektor. Vi kommer också att undersöka hur empowermentutveckling bland anställda, i samverkan med offentlig sektor och i arbetet med skolans elever är relaterat till varandra.

Samarbetspartners

 • Af Östra Göinge
 • Arbete/integration, socialförvaltningen Lund
 • Arbetsmarknadsområde Malmö
 • Försäkringskassan Malmö
 • Kommunledningskontoret
 • Yalla Trappan

Deltagande aktörer

 • AlltMöjligt Verkstaden
 • Dalby Församling
 • Diakonicentralen Lund
 • Genarps Församling
 • Glimåkra Församling
 • Helgeands Församling
 • Heliga Trefaldighets församlin
 • Hjärsås Församling
 • Husie och Södra Sallerups förs
 • Kirsebergs Församling
 • Knislinge-Gryts församling
 • Lunds Allhelgonaförsamling
 • Lunds Domkyrkoförsamling
 • Norra Nöbbelövs församling
 • Osby Visseltofta församling
 • S:t Hans Församling
 • S:t Peters Klosters Församling
 • Stora Råby Församling
 • Södra Sandby Församling
 • Torns Församling
 • Veberöds Församling
 • Örkeneds Församling
 • Östra Broby församling
 • Östra Torns Församling

Kommun

 • Kristianstad
 • Lund
 • Malmö
 • Osby
 • Östra Göinge