Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Kompetens i Hyllie

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareJobb Malmö
KontaktpersonMats Johansson
E-postmats.johansson@malmo.se
Telefonnummer040-344055
Beviljat ESF-stöd2 411 958 kr
Total projektbudget2 411 958 kr
Projektperiod2010-01-18 till 2011-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet Kompetens Hyllie är ett s.k. flerföretagsprojekt. Målgrupper är arbetsledning och personal Kompetens Hyllie är ett flerföretagsprojekt. Idén med KH är att öka vår kompetens på en idag och i framtiden hårt konkurrensutsatt marknad.

Bakgrund

Hyllievång kommer att vara Öresundsregionens hetaste tillväxtområde under de närmaste 10-15 åren. Det kommer att utvecklas till ett område med internationella förtecken och med starkt fokus på besöksnäringarna. Områdets framgångspotential är stor men kommer att ställa stora krav på framförallt en väl fungerande samverkan mellan de aktörer som ska vara verksamma i området.
Ett första steg är att i samverkan ta fram ett gemensamt varumärke för området. Arbetet startade 2008. Processen leds av Malmö stad (Fastighetskontoret) tillsammans med följande aktörer: Malmö stad (Stadsbyggnadskontoret, SDF Hyllie), Malmö Arena, Parkfast AB, Sten & Ström, Annehem Fastigheter AB, Parkering Malmö, Pasab Fastighetsutveckling AB, HSB, KF Fastigheter/Coop, Midroc Property Development, Skanska Öresund AB och Riksbyggen. Efterhand tillkommer fler aktörer. Den 4 september 2008 presenterade arbetsgruppen dokumentet SAMSYN HYLLIE. Det består av en gemensam kommunikationsgrund, som innehåller en inriktad vision och idéram, budskap, profil samt värdeord och dess innebörd tillsammans.
Ett andra steg är att i samverkan ta fram ett gemensamt koncept för bemötande och service som ska omfatta alla som driver verksamhet på Hyllievång. Projektaktörernas förhoppning är att detta ska kunna göras med stöd från ESF Skåne-Blekinge. Insatsen kommer att vara direkt avgörande för områdets fortsatta utveckling, främst när det gäller sysselsättning och tillväxt. För AIC Hyllie handlar det om att kunna stärka sin verksamhet med målet att trygga sysselsättningen, minska arbetslösheten och därigenom minska beroendet av försörjningsbidrag. För företagen på Malmö Arena handlar det om att få fäste och utvecklas vidare mot en arbets- och tillväxtskapande upplevelsenäring som är till gagn för de många.

Syfte

Alla aktörer, offentliga och privata, som idag och i framtiden är verksamma i den nya stadsdelen Hyllievång, arbetar utifrån ett gemensamt koncept för bemötande och service, Hyllievångs bemötande och servicekoncept, med start augusti 2011.
Deltagande företag i projektet KH arbetar i en lärande, samverkande och god arbetsmiljö, som präglas av en högre kvalité i mötet mellan ledningar, mellan ledningar och personal och mellan personal, som ökat trivseln, stimulerar till personlig utveckling och förbättrar verksamhetens resultat.
Konceptet har bidragit till att skapa goda förutsättningar för ökad tillväxt och lönsamhet som tryggar jobben och skapar fler arbetstillfällen.
AIC Hyllie har skapat en organisation som strävare efter att bli bäst på att leda arbetssökande till jobb.
Malmö Arena har skapat en organisation som strävar efter att bli "världens bästa arenaorganisation".

Målsättning

Utveckla ett för Hyllievång gemensamt koncept för bemötande och service vilandes på en bred kompetens, som ska byggas upp med kompetenshöjande insatser via:
- Företagsgemensam kompetensutveckling
- Företagsvis kompetensutveckling
- Individuell kompetensutveckling
Utveckla en lärande plattform, metoder för överföring av det gemensamma konceptet för bemötande och service till företag och verksamheter som etablerar sig på Hyllievång.
Genomföra Hyllievångskonferens

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För att försöka optimera tillgängligheten i projektet har Processtödsprojekt Tillgänglighet HANDISAM-Myndigheten för handikappolitisk samordning-tagit del av projektbeskrivningen. Projekt KH kommer att vara tillgängligt inom följande delar:
- Fysisk tillgänglighet
- Tillgänglig verksamhet
- Tillgänglig utbildning, information och kommunikation
HANDISAM kommer även att delta i kompetensutveckling kring tillgänglighet och funktionshinder som ska rikta sig till projektets styrgrupp och all personal. I projektet ska även ingå en mer omfattande kompetensutveckling av Rekryteringsteamet som bl.a. berör funktionshinder och utsatta kvinnor.

Jämställdhetsintegrering

Som tidigare redovisats har personalen i de företag som ska medverka i KH uttryckt behov av mer kunskap om bemötande och service. Det gäller både mot varandra och mot kunderna. Denna kunskap ses av personalen som en viktig grundförutsättning för att även jämställdhetsarbetet, både i relation till varandra och gentemot kunderna, ska kunna vidareutvecklas till att bli något som fullt ut fungerar i praktiken, i det dagliga arbetet.
Företag och personal har bestämt att nuvarande Jämställdhetsplan för Malmö stad ska styra arbetet i projektet KH. Ansvarig för att så sker är projektägaren och projektledaren. Det innebär att alla som deltar i projektet ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter i arbetet, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Det innebär att projektägaren och projektledaren i projektet ska främja följande:
- Likabehandlingsperspektiv
- Likabehandlingsarbete, att all personal som är engagerad i projektet (anställda, samverkanspartners) känner till vår plan för likabehandling.
- Uppföljning, i syfte att likabehandlingen ska fungera
- Jämn könsfördelning och ökad mångfald på arbetsplatsen
- Lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter i arbetet, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder
- God arbetsmiljö, fri från allehanda former av trakasserier

Transnationellt samarbete

KH ska inte bedriva någon transnationell verksamhet.

Samarbetspartners

  • G4S Security Services
  • Parkfast Arena AB
  • Support Syd AB

Deltagande aktörer

  • Arbets- & Integrationscenter AIC, Hyllie
  • G4S Security Services
  • Parkfast Arena AB
  • Support Syd AB

Kommun

  • Malmö