Logotyp på utskrifter

Kompetens för framtiden - fokus lärare i 7 kommuner

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKreativum i Blekinge AB
KontaktpersonAndreas Holmberg
E-postandreas.holmberg@kreativum.se
Telefonnummer0454-303369
Beviljat ESF-stöd6 577 997 kr
Total projektbudget6 577 997 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2014-03-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Det planerade projektet syftar till att science center-pedagoger kompetensutvecklar lärare och andra pedagoger verksamma främst inom förskola och grundskola (1-6). Berörda ämnesområden utgörs av naturvetenskap, teknik, matematik och entreprenörskap. De didaktiska metoderna kommer att baseras på upplevelsebaserat och interaktivt lärande.

Syftet är att öka didaktik- och ämneskompetens hos skolans och förskolans pedagoger och på så sätt stärka dessa i deras yrkesroll så att de har möjlighet att bättre möta omvärldens förändrade krav.

I det planerade projektet kommer samarbetsformer mellan högskola, skola och science center, vilka utvecklats på andra orter i Sverige, att tas till vara och anpassas efter regionala förutsättningar.

Bakgrund

Under 2008 genomförde Kreativum med projektmedel från Region Blekinge en förstudie för att utreda behovet av kompetensutveckling hos verksamma pedagoger på skolor och förskolor i regionen. Ett stort antal av dessa anmälde direkt ett intresse att ta del av ett projekt som tillgodoser behovet av fortbildning och nya metoder inom framför allt teknik, naturvetenskap och matematik. Behovet har angetts av både rektorer och individer, inventeringen är främst gjord av rektorerna. Vid en förnyad förfrågan 2011 har 25 rektorer skrivit på en avsiktsförklaring att delta i projektet, vilket gör att vi har ett uppskattat antal om 506 pedagoger som önskar delta. Sju kommuner har anmält intresse att delta, vilket gör projektet gränsöverskridande mellan länen. Ett större samarbetsprojekt mellan Blekinge Tekniska Högskola och Kreativum har också identifierat lärarfortbildning som ett prioriterat område mellan högskola och science center.

Ett allt mer tydligt behov är att pedagoger upplever en osäkerhet inför omvärldens ökade krav. Nya läroplaner från Skolverket, Teknikdelegationens rapport och även den senaste PISA-rapporten pekar alla i samma riktning. Arbetslivets krav på pedagoger ökar, framför allt vad gäller kunskap och metoder inom teknik, naturvetenskap, entreprenörskap och matematik. Tyvärr har verksamma pedagogers utbildning inte gett en tillräcklig grund för dem att kunna genomföra arbetet och förändra verksamheterna efter omvärldens krav. För att kunna utvecklas i takt med arbetslivets krav på kommande förändringar behöver pedagoger kompetensutveckling inom dessa områden. I regionen finns idag inte den struktur som möjliggör kompetensutveckling i samverkan med Science center och högskola. Med projektet vill vi skapa nya förutsättningar för individerna genom att kompetensutveckla såväl individerna som arbetsorganisationerna, samt skapa en struktur som fortlever och utvecklas även efter projektets avslut. Den strategiska påverkan bedöms bli relativt omfattande då projektet omfattar så många kommuner och arbetsplatser.
Det finns flera verktyg och metoder som inte ryms inom skolans ordinarie verksamhet, vilka tillhandahålls av exempelvis Ingenjörssamfundet, Plast- och kemiföretagen, Nationella resurscentra, internetbaserade Unga Fakta och Teknikföretagen. Flera av koncepten medför samverkan med arbetslivet, och har också tydligt fokus på entreprenörskap och innovationer. Science center fungerar som arena för dessa verksamheter och här finns verktygen tillgängliga i många fall. Genom att fortbilda pedagogerna och förse dem med nya kunskaper ges också förutsättningar för att man i den dagliga verksamheten kan prova och utveckla nya idéer, vilket ökar ett entreprenöriellt förhållningssätt i den egna organisationen. Samverkan med dessa aktörer innebär också att pedagogerna snabbare kan ta till sig ny kunskap som är paketerad efter skolans behov, vilket ökar kunskapsöverföringen mellan omvärld och skola. Det kommer eleverna tillgodo genom ökad kvalitet och effektivitet.

Genom att ge så många som möjligt i samma arbetslag fortbildning och att förse pedagogerna med olika konkreta verktyg, ökar möjligheten att fortsätta arbeta med metoderna i vardagen. På så sätt skapas utvecklingskraft och ett fortsatt lärande i organisationerna vilket stärker såväl individen som organisationen. Genom att kompetensutveckla hela arbetslaget utökas handlingsutrymmet för de anställda genom att individen själv kan styra och påverka sitt arbete i samverkan med arbetskamraterna. På så sätt utvecklas verksamheten.
Alla metoder som prioriteras i projektet är av varaktig och återkommande karaktär vilket innebär en långsiktig och hållbar insats. För att projektet ska fortleva avser vi att de deltagande organisationerna själva finansierar ev. kostnad för material. Kreativum kommer att medfinansiera med personal, lokaler för fortbildningstillfällen.

En ökad kompetens och trygghet utgör en god grund för att individen ska må bättre på arbetet. De nya läroplanerna har hos många pedagoger, framför allt i förskola och årskurs F-6, gett en känsla av otillräcklighet och stress. En gemensam kompetenshöjning bidrar till en god psykosocial arbetsmiljö vilket motverkar stress och långtidssjukskrivningar.

Projektet omfattar främst kompetensutveckling av individen. Innehållet i arbetet utvecklas och nya tekniker görs tillgängliga för pedagogerna med hjälp av olika verktyg. Fokusering på hela arbetslaget ger effekter på arbetsorganisationen och bidrar till att utveckla lärandeprocessen och verksamheten också i det fortsatta dagliga arbetet. Många skolor och förskolor är relativt små verksamheter, vilket innebär att det är än viktigare för dem att få ta del av kompetensutveckling i samverkan med andra vilket ger erfarenhetsutbyte.

Ett upplevelsebaserat lärande utgår från maximal interaktivitet och alla sinnen. Det har i vår dagliga verksamhet visat sig att detta utgör en god grund för att arbeta med lärande även för såväl elever som pedagoger med olika funktionsnedsättningar och språksvårigheter. Ett inkluderande synsätt ska genomsyra verksamheten. Kreativum har tillsammans med Karlshamns kommun inlett ett projekt för att arbeta med tillgänglighet i ett brett perspektiv, vilket bland annat också inkluderar samarbete med projekt ”Navigatorporten” från programomr. 2. Erfarenheter och eventuella synergieffekter kommer att tas tillvara i projektet genom att metoder och verktyg utvärderas och i möjligaste mån även anpassas ur detta perspektiv. Vi avser att ta hjälp av processtöd tillgänglighet då koncepten ej utvärderats ur detta perspektiv tidigare, vilket innebär en vidareutveckling av verktygen. På så sätt genomsyrar tillgänglighet och mångfald alla insatser och blir inte enbart en enskild utbildningsinsats.

Vi bedömer att en mobiliseringsfas på fem månader är tillräcklig, en kartläggning ska göras för att få en aktuell bild och djupare kunskap om de exakta behoven. Mobiliseringsfasen avser förbereda inför genomförandefasen på en rad punkter, framför allt för att i samverkan med aktörerna planera och kartlägga samt identifiera alla enskilda individer på de olika enheterna samt utbilda de egna pedagogerna. Under mobiliseringsfasen vill vi också forma styrgruppen där vi avser att fokusera på förvaltningschefer i de olika kommunerna för att säkra överlevnaden av projektet.

Projektet kommer att genomföras med specialutbildade pedagoger/fortbildare, utrustade med metoder, verktyg och inspiration. Projektet ska leda till att skolornas lärare/pedagoger ska kunna förändra och utveckla sitt arbete. Det kommer att genomföras dels ute på skolorna på pedagogernas hemarena, dels på Kreativum.
Efter mobiliseringsfasen kommer en rapport att lämnas avseende:
1. Kartläggning och analys av problem- och behovsbilden med metodbeskrivning och en omvärldsanalys.
2. Fastställd tids- och aktivitetsplan med planerade kompetensutvecklingsinsatser
3. Deltagande aktörer med namn organisationsnummer, antal personer fördelade på kvinnor och män.
4. Fastställt mål och konkret beskrivning hur genomförandefasen i detalj ska genomföras samt förväntat resultat och effekter.
5. Redovisning av hur uppföljning/utvärdering liksom hur spridning kommer att ske
6. Konkret plan för jämställdhetsintegrering och hur projektet görs tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.
7. Fastställd organisation, där vi kommer att fokusera på styrgruppens sammansättning
8 SWOT-analys på risker
9. Reviderad budget för genomförandefasen om behov finns.
Vi avser att sprida resultatet från projektet dels i samtliga deltagande kommuner, via rektorskonferenser och de nätverk vi arbetar med, dels i ett vidare perspektiv med hjälp av seminarium. En utvärdering med hög kvalitet kommer att prioriteras i projektet, då det är intressant ur ett nationellt perspektiv. Såväl Skolverket som övriga Science center har efterfrågat detta och ser det som en möjlighet till strategisk påverkan ur ett nationellt perspektiv.

Syfte

Projektet syftar till att kompetensutveckla sysselsatta pedagoger inom naturvetenskap och teknik, entreprenörskap, matematik samt didaktik inom dessa ämnen för att stärka pedagogerna i deras yrkesroll. Didaktiken kommer att bygga på upplevelsebaserat och interaktivt lärande. Genom att kompetensutveckla individerna minskar oro och stress inför de nya krav som nu kommer med nya läroplaner och omvärldens ökade krav. På så sätt stärks individen i sin yrkesroll och en god psykosocial arbetsmiljö skapas, vilket främjar en god lärmiljö och motverkar ohälsa och stress. Projektet syftar till att öka individens möjlighet att påverka och utveckla sitt arbete i samverkan med arbetsgruppen, vilket utvecklar arbetsorganisationen och ger ett ökat lärande.
Projektet syftar också till att integrera nya metoder och verktyg som visat sig framgångsrika i andra delar av landet, exempelvis Borås och Luleå, där science center och högskola tillsammans utvecklat framgångsrikt samarbete. Vi avser att i viss mån arbeta vidare med koncepten och vidareutveckla och komplettera dem, genom att exempelvis erbjuda föreläsning inom kemi som ett komplement till kemibaserade materialet ”Berta”, samt att titta på och ev. anpassa material och koncept ur ett tillgänglighetsperspektiv. Vi kommer också att utveckla nytt material från Unga Fakta, www.ungafakta.se, som anpassas i detalj efter den fördjupade kartläggningen under mobiliseringsfasen.

Vi vill också i samverkan med Netport, en Triple-helix organisation i Karlshamn (Karlshamns Kommun, Näringslivet och Blekinge Tekniska Högskola) ta tillvara på de erfarenheter som finns i pågående projekt XOvation.
(XOVATION är ett 3-årigt projekt med NetPort.Karlshamn AB som projektägare. Projketet drivs i samarbete mellan Karlshamns Kommun, Blekinge Tekniska Högskola, Västra Blekinge Räddningstjänst och Region Blekinge. Regionala utvecklingsfonden (Tillväxtverket) har beviljat projektet medel inom insatsområdet Tillgänglighet med fokus på Nya informationssamhällets tjänster.
Tillväxtverket har också bedömt projektet vara Nyskapande och innovativt, därför ska också projektet ha följeforskning. Projektet ska också särskilt följas med fokus på ökad samverkan mellan företag genom sociala medier och ökad konkurrensförmåga.
HSO Blekinge är idébärare till aktiviteten Medborgarservice X.0)

Ett sådant samarbete skulle kunna vara att erbjuda föreläsningar med målgrupp pedagoger och kommunikation via sociala medier. Syftet är att projektets arbetsmetoder och strukturer ska fortleva även efter projektavslut. Projektet syftar till att öka individens och arbetsorganisationens kvalitet och effektivitet genom att tillföra kunskap och nya verktyg.

Kompetensutveckling i samverkan mellan såväl enheter som kommuner ger också möjlighet till erfarenhetsutbyte och ett gemensamt lärande, vilket är ett av målen med projektet.

Intentionen är vidare att i takt med arbetslivets utökade krav erbjuda fortbildning för att komplettera den utbildning pedagogerna har, samt öppna för samverkan med näringsliv, högskola, science center och andra nationella aktörer.
Utifrån tidigare genomförda enkäter och intervjuer planeras en fortsatt och förnyad kartläggning av kompetensutvecklingsbehovet hos lärare / pedagoger i skolorna, samt en kartläggning av hur arbetsorganisationen idag hanterar dessa frågor.
Fort- och vidareutbildningen ska stärka lärarna/pedagogerna i deras yrkesroll för att de ska kunna motsvara arbetslivets ökade krav. Den planerade pedagogfortbildningen kommer även att bidra till att skolan kommer att vara mera anpassad för och motsvara arbetslivets förändrade och utökade krav och behov. Den kompetenshöjande insatsen bedöms också stärka en grupp på arbetsmarknaden som genom nya samverkansformer får fler kontakter och bredare kunskaper om lokala företag genom olika metoder (exempelvis MATENA – en metod som involverar lokala företag i en strukturerad fortbildning för pedagoger www.matena.se).
De verktyg som kommer att prioriteras innebär också att man direkt och indirekt främjar entreprenörskap, innovationer och samverkan i arbetsgruppen. Syftet är att med hjälp av processtöd och i samverkan med andra projekt låta tillgänglighet och mångfald genomsyra alla aktiviteter.
Det är också en viktig demokratisk funktion att alla medborgare har en god insikt i naturvetenskap, teknik, entreprenörskap och matematik. Med sådana insikter kan medborgarna med bättre kunskapsgrunder delta i till exempel i energi- och miljödebatten samt i den demokratiska samhällsprocessen.
Vidare syftar projektet till att ge stor regional spridning av nya metoder och arbetssätt i skolan och förskolan. Denna spridning kommer att underlättas av projektdeltagarnas befintliga nätverk. Här finns bland annat Skolverket, skolor och högskolor samt berörda kontaktnät i utbildningsförvaltningar och Q-gruppen (utbildningssamordnare och utbildningsutvecklare) i Blekinge.
Då projektet är gränsöverskridande över flera län och kommuner, blir den strategiska påverkan relativt stor och vi bedömer att det därmed finns goda förutsättningar för projektet att fortleva.

Målsättning

Målet för mobiliseringsfasen är att komplettera tidigare behovskartläggning av fort- och vidareutbildning för lärare / pedagoger i förskolor och grundskolor inom nämnda ämnesområden samt en kartläggning av hur arbetsorganisationerna idag arbetar inom nämnda områden. Under mobiliseringsfasen ska också styrgruppen utses, med målet att den ska bestå av representanter med mandat att påverka och besluta. Styrgruppens kunskap och intresse för projektet är avgörande för dess fortlevnad. Under mobiliseringsfasen ska också punkterna i föregående stycke vara klara och redovisas. Projektet ska också förberedas för en omedelbar start då det går över i genomförandefas, för att kunna planeras in i samverkan med aktörerna.
Generella mål för projektet: Målet är också att kompetensutveckla verksamma pedagoger inom förskola och grundskola årskurs 1-6, utifrån individuella behov så att de står bättre att rustade att möta omvärldens förändrade krav. Vår målsättning är en stor regional spridning av nya metoder för samverkan mellan högskola, science center och skolor. Målet är att stärka individerna, utveckla organisationerna och implementera ett nytt samarbetssätt mellan aktörerna för att utveckla metoder som idag framgångsrikt används i andra regioner.
Preliminära mätbara mål:
85 % av de deltagande pedagogerna ska vara nöjda med fortbildningarnas innehåll med avseende på ämnesinnehåll.
85 % av de deltagande pedagogerna ska vara nöjda med fortbildningarnas innehåll med avseende på metoder för lärande.
85 % av de deltagande pedagogerna ska vara nöjda med pedagogernas insatser med avseende på ämneskunskap, didaktik och bemötande.
Ett av målen är att fortbilda pedagoger för att stärka dem i deras yrkesroll och vidareutveckla det upplevelsebaserade och interaktiva lärandet inom teknik, naturvetenskap, entreprenörskap och matematik. Därigenom skapas en lärandeprocess i arbetsorganisationen för fortsatt utveckling och vilket ger en långsiktig och hållbar nytta för såväl individen som organisationen.
85 % av de deltagande pedagogerna ska känna att fortbildningarna stärkt dem i deras yrkesroll.
85 % av de deltagande pedagogerna ska uppfatta innehållet i fortbildningen som relevant för de nya krav som ställs av omvärld och i de nya läroplanerna.
Genom utvärderingar kommer vi att sammanställa pedagogernas utveckling mellan fortbildningstillfällena, och mellan projektstart och -avslut. Deltagande pedagoger ska delta i fortbildningstillfällen minst 2 gånger inom projekttiden. Det är viktigt att dessa pedagoger ges möjlighet att delta under hela projekttiden för att vi ska kunna uppnå våra förväntningar och resultat samt få bra underlag till slutuppföljning.
Resultaten av projektet planeras att spridas till såväl pedagoger, rektorer, utbildningsförvaltningar som politiker samt till övriga science center.
Slutligen har vi ambitionen att metoderna och verktygen ska integreras i verksamhet och bli en del av ordinarie skolverksamhet även efter projektavslut.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kreativum arbetar aktivt med tillgänglighet för människor med olika typer av funktionsnedsättning. Organisationen arbetar med fysisk, informativ och kommunikativ tillgänglighet liksom med attityder och värderingar. Inom BTH är arbetet med kulturella och etniska hinder mycket utvecklat då högskolan har studenter med ca 70 olika nationaliteter. En stor del av Kreativums besökare från såväl allmänhet som skolor har olika former av funktionsnedsättningar vilket gör frågan ständigt aktuell. Dessutom har ett nytt projekt för tillgänglighet nu startats tillsammans med Karlshamns Kommun, vilket också omfattar samverkan med projekt Navigator på Karlshamns Kommun.
Under mobiliseringsfasen kommer vi att ta fram rutiner och för hur vi ska säkra tillgänglighetsperspektivet. En detaljerad plan för utbildning hur vi arbetar med ett tillgänglighetsperspektiv i alla delar ska finnas klar inför genomförandefasen.
Hur man bemöter andra människor, med olika ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionsnedsättningar etc., bör i projektet väckas i ett tidigt stadium och hållas vid liv under och efter hela projektperioden.
Vi vill upplysa och informera projektdeltagare om tillgänglighetsfrågor på ett sätt som kan tas emot utan att skrämma och verka tyngande för deltagarna. Ett gemensamt synsätt inom projektgruppen är mycket viktigt. Bemötande är en viktig del i projektet. Framförallt tycker vi att det är viktigt att alla förbereds på situationer som kan uppstå i arbetslivet och/eller i det vardagliga livet. I den målgrupp som vi riktar oss mot är deltagare oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionsnedsättningar välkomna att delta.
Fortlöpande arbete pågår för att göra Kreativums anläggning mer tillgänglig för alla, även för personer med funktionsnedsättning. Vi har i den nuvarande verksamheten fått ett flertal synpunkter från lärare som arbetar med särskola och förberedelseklasser att pedagogiken som används fungerar mycket väl då den utgår från alla sinnen. Pedagoger som är verksamma inom särskola har anmält sitt intresse för projektet och vi kommer att anpassa fortbildningsinnehåll efter deras behov. En inventering av anläggningen är för närvarande igång med tillgänglighetsdatabasen som instrument.
Inplanerat är även en uppföljning av en första utbildning efter 12-18 månader. Vid uppkomna behov söker vi hitta lösningar för att tillgodose dessa. Besöken förbereds så att vi i största möjliga mån gör all information tillgänglig.
Vi gör projektet fysiskt tillgängligt genom att vi tar oss ut till pedagogerna till deras arbetsplats. Vi kommer att använda oss av så tillgängliga lokaler som möjligt såväl ute i verksamheterna och i våra egna lokaler.
Vi kommer att använda oss av lärarhandledningar, referensgruppträffar, nyhetsbrev samt vår hemsida och pedagoghörna för att fortlöpande informera om projektet. Om önskemål avseende andra medier kommer upp under projektet, kommer vi att tillgodose dessa. Vid utformning och tillhandahållande tar vi också hänsyn till dyslexi och dyskalkyli så långt som möjligt.
En betydande kontakt för Kreativum i arbetet med tillgänglighet har under tidigare projekt varit Gert Månsson, regioncoach för Processtöd Tillgänglighet. Vi avser att ta del av detta projektstöd under projekttiden, och involvera alla inom projektgruppen. Under genomförandefasen kommer vi att följa upp arbetet och tillämpa de rutiner och fortbildningar som planeras.

Jämställdhetsintegrering

Till grund för arbetet med jämställdhetsintegrering under genomförandefasen kommer den SWOT-analys som görs under mobiliseringsfasen att ligga.
I arbetet kommer såväl styrgrupp som referensgrupper att involveras. Vi kommer också löpande utvärdera och anpassa arbetet efter deltagarnas behov. Med hjälp av det processtöd som finns kommer vi att utbilda samtliga i projektgruppen så att en gemensam syn på och kunskap om jämställdhetsintegrering nås. Jämställdhetsintegreringen är extra viktig då målgruppen är starkt dominerad av kvinnor, och ämnesområdena är till stor del traditionellt manliga.
Varje led av detta arbete kommer att utgå från SWOT-analysen på sätt att vi i mesta möjliga mån förstärker de styrkor och möjligheter som finns i projektet samt minskar inbyggda risker och hot.

Samarbetspartners

 • Arbetsmarknadsenheten
 • Netport
 • Sektionen för hälsa
 • Unga Fakta

Deltagande aktörer

 • ASARUMSDALENS FÖRSKOLA
 • Barn- och utbildningsförvaltni
 • Bjärnum skola fsk, f-6
 • Dackeskolan
 • DAGHEMMET TUMMETOTT
 • DALAFURET FÖRSKOLA
 • Farstorps skola
 • FÖRSKOLA BÅTMANSSTUGAN
 • FÖRSKOLA HÄSSLEGÅRDEN
 • FÖRSKOLA KORPADALEN
 • Förskola Stenbacka
 • Gläntans Förskola
 • GULSIPPAN FÖRSKOLA
 • KLOCKEBACKSSKOLAN Förskola
 • Kommunkontoret
 • Kommunledningsförvaltningen
 • KORPADALSSKOLAN
 • KYRKSKOLAN
 • Linnerydsskolan
 • NORREVÅNG FÖRSKOLA
 • Olofströms kommun
 • Rävemåla skola o Bullerbyn fsk
 • Skogsgårdens förskola
 • Spandeltropsskolan f-6
 • Trojaskolan
 • Urshultsskolan
 • Utbildningsenheten
 • Utbildningsförvaltningen
 • Vittsjö skolan
 • Väckelsång skola o Nyckelpigan
 • Örmoskolan och förskola

Kommun

 • Bromölla
 • Hässleholm
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Olofström
 • Ronneby