Logotyp på utskrifter

KomNU2

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNäringslivsenheten
KontaktpersonGöran Eliasson
E-postgoran.eliasson@karlskrona.se
Telefonnummer0455 30 30 68
Beviljat ESF-stöd455 004 kr
Total projektbudget455 004 kr
Projektperiod2009-04-15 till 2009-12-14
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

KomNU2 är en förstudie som riktar sig till företag i samverkan, med maximalt 50 anställda. Den kommer att kartlägga utvecklings behovet, och föreslå kompetensutvecklinginsatser i samverkan med ett större samlingsprojekt KomSam, som omfattar kommun och små företag.

Bakgrund

Under 2008 har två förstudier bedrivits med Karlskrona kommun som projektägare. Den ena KomKUV är en kartläggning av kommunanställdas utvecklingsbehov och utmaningar. Den andre KomNU är ett samlingsprojekt av 60 små företag med maximalt 10 anställda, totalt 198 personer, också en inventering av utmaningar och kartläggning av utvecklingsbehov. Tanken när vi skickade in dem var att se om det fanns samverkansvinster mellan kommun och privata företag. Samverkansvinsterna skulle vara möjliga om båda grupperna önskade sig likartad kompetensutveckling, och man kunde blanda deltagare, och få en dynamik i insikten i olika prioriteringar och arbetsförhållande som skulle kunna gagna alla parter. Förhoppningen var att eventuellt kunde en entreprenöriell anda komma in i varierad gran i kommunens förvaltningar, de små företagen kunde få nätverk och forum för utveckling som annars inte är möjliga för få anställda.

Projekten har varit mycket lyckade, många samordningsvinster kan utvecklas, och viktigast av allt är att alla är positiva till tanken att blanda grupper under utvecklingsinsatser. Därför gör vi ytterligare en ansökan till kartläggning av kompetensutveckling för företag. I denna ansökan vill vi nå företag med maximalt 50 anställda. Det har uttryckts önskemål ifrån större företag till en liknande möjlighet som de företag som deltog i KomNU erbjöds. Initialt skrevs KomNU som en ökad möjlighet till konkurrens, men idag söker vi medel även för att vi befaras befinna oss i en begynnande lågkonjunktur. Det finns behov av ökad konkurrenskraft, omställning, och det finns mer tid till kompetensutveckling. I vår förra ansökan betonade vi även konkurrensen ifrån andra sidan Östersjön. I denna lyfter vi även fram den lokala och regionala konkurrenskraften, samt möjligheter till omställning som kompetensutveckling ger.

Socialfonden förordar samlingsprojekt, vilket kräver en arbetsinsats av en organisation för förstudie, rekvirering och redovisning av pengar, samt tillgång till medel innan rekvirerade medel betalas ut. Karlskrona kommun är intresserad av att stå som organisatör för ett samlingsprojekt som omfattar initialt en förstudie inom tillväxtfaktorer och kompetensutvecklingsbehov för mindre företag, och därefter resulterar i en projektansökan till kompetensutveckling. Det en service till företagare inom kommunen, det stärker konkurrenskraften som kan resultera i bibehållna/ökande anställningar och omställningsbenägenhet, och därmed resultera i en tillväxt för hela kommunen.

Kartläggningen skulle kunna ske under hösten 09. I så fall finns avsevärda samordningsvinster under förstudien om den kommunala kompetensutvecklingsansökan KomSam blir beviljad. Områden som mångfald och jämställdhet skulle med fördel kunna lyftas i samverkan med det pågående kompetensutvecklingsprojektet. Det skulle även vara möjligt att söka genomförande för KomNU2 under 2010, och därmed samverka med kommunen och de små företagen upp till 10 anställda det sista året som KomSam projektet bedrivs, om den beviljas, och erhålla ännu fler samverkans vinster, dvs. kommun/små företag/medelstora företag.

Fokus skulle även för KomNU2 vara jämställdhet, mångfald (i mångfaldsbegreppet inräknat personer med funktionshinder och de med utländsk härkomst). Det finns kvalitativa och ekonomiska samordningsvinster genom att verkställa kartläggningen styrkor utmaningar och förbättringsområden samtidigt. Andra områden som betonas i KomSam är arbetsmiljö, entreprenörskapets möjligheter, miljömässig hållbarhet samt beredskap inför omställningsbehov, och branschspecifika företagsutbildningar.

Vi tror även i denna ansökan att både kommun och småföretag skulle gagnas av att i en framtida kompetensutvecklingssatsning periodvis blanda grupper för att kunna lära av varandra, och få insikt i varandras verksamheter - i området entreprenörskap finns det t ex ömsesidiga vinster och utvecklingsmöjligheter för båda parter.

Syfte

Syftet med projektet är att ge företag, en chans till kompetensutveckling i samverkan. Kompetensutveckling leder till en förbättrad konkurrenssituation, bibehållna arbetstillfällen, eventuellt en större avkastning och möjlighet till nyanställningar.
För att hitta rätt kompetensutveckling är det fördelaktigt med en förstudie, som kan lägga riktlinjerna för en långsiktig plan. Kommunen söker ett genomförande projekt KomSam, och under förstudien och ett år i projektet finns det stora möjligheter att delta i kompetensutvecklingsalternativ med kommunanställda och 60 företag med max 10 anställda, om de överensstämmer med företagets behov, vilket blir kostnads och planeringseffektivt

Målsättning

Mätbara mål
- Att tillfråga registrerade och verksamma företag i Karlskrona med max 50 anställda om intresse att delta i en förstudie till framtida kompetensutveckling, delvis i samverkan med småföretag och kommunalt anställda.

- Att utifrån inkommet intresse sätta ihop en grupp av ca 25 företag max 450 personer, med en proportionerlig blandning av kvinnor och män (50-50), och de företag som leds av de med utländsk bakgrund (målsättning 20% av deltagande företag)

- Att 85% av de i förstudien deltagande företag vill delta i en framtida kompetensutvecklingsansökan

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vill någon med funktionsnedsättning delta i förstudien möter det inga hinder. Kommunen kan tillhandahålla lämpliga lokaler för kompetensinventeringen, alternativt kan det ske på den ordinarie arbetsplatsen. I kommunens lokaler finns hjälpmedel för att överkomma flertalet funktionshinder sammankopplade med rörlighet, synnedsättning, hörsel. I fall av psykiska funktionshinder kommer projektledaren att anpassa sin inventering så det utförs på ett lämpligt sätt för individen, dvs enskilt, i flera pass, eller en kombination av önskade tillfällen med individ, arbetsplats, utifrån vad som är lämpligt för personen/personerna.

Transnationellt samarbete

Den transnationella dimensionen kan bli aktuell i projektansökan om utvecklingen och utmaningarna ligger i samverka med företag kring Östersjön. Detta får visa sig i förstudien.

Samarbetspartners

  • Karlskrona kompetenscenter
  • KFH:s service aktiebolag

Deltagande aktörer

  • Näringslivsenheten

Kommun

  • Karlskrona