Logotyp på utskrifter

KomKUV

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKarlskrona kompetenscenter
KontaktpersonHenrik Johansson
E-posthenrik.johansson@karlskrona.se
Telefonnummer0455 - 30 42 31
Beviljat ESF-stöd390 540 kr
Total projektbudget390 540 kr
Projektperiod2008-05-05 till 2008-10-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Bakgrund och målgrupp
Karlskrona kommun, totalt 251 arbetsplatser (ingen över 50 anställda) med egen budget och resultatuppföljning, söker medel till en förstudie till ett samlingsprojekt inom kompetensutveckling. Samtliga arbetsplatser ska tillfrågas om intresse att delta i en förstudie, som resulterar i en ansökan till kompetensutveckling.

Prioriterade områden
- Jämställdhet och mångfald (i begreppet mångfald lägger vi funktionshindrade ålder, kön, etnisk/religiös bakgrund, sexuell läggning) ska löpa som två egna prioriterade områden. Jämställdhet och mångfald ska även beaktas i övriga områden som vi anser är prioriterade;
- Fysisk och psykisk arbetsmiljö
- Miljömässig hållbarhet
- Entreprenörskapet möjligheter
- Individuell kompetensutveckling för att klara omställning/förändring

Syfte
Förstudien ska utgöra ett underlag för en långsiktig kompetensutvecklingsplan, med betoning på ovanstående områden. Utvecklingen kommer att primärt gagna kommunen och dess anställda, stärka dess konkurrenskraft, och utveckla nya arbetsmodeller. Detta kommer att gynna samtliga kommuninnevånare, som skattebetalare och servicenyttjare.

Målsättning
Att minst 70% av kommunens arbetsplatser vill delta i förstudien, och att minst 50% vill delta i ansökan till kompetensutveckling.

Tillvägagångsätt
- Ett antal kompetensinventerare ska utbildas bland arbetsledare/utvecklingsledare, så likartade frågeställningar sker på alla arbetsplatser som vill delta i förstudien.
- Frågeställningarna bygger på aktuella utmaningar, styrkor och eventuella förbättringar inom de prioriterade områden.
- Resultaten inrapporteras kontinuerligt, och redovisning och projektansökan verkställs under förstudieprocessen av projektledaren.
- Dessa kompetensinventerare kommer även att få en påbyggnad i jämställdhet och mångfald, för att kompetensutvecklingsansökan ska belysa, för att i en kompetensutvecklingsfas bearbeta, värderingar så ingen som nyttjar kommunens service/arbetar i kommunen ska råka ut för negativ särbehandling beroende på funktionshinder, kön, sexuell läggning, etnisk/religiös bakgrund, ålder.

Programkriterier
Samtliga fyra kriterier beaktas och beskrivs.

Projekt organisation
- Projektledaren kommer att knytas till Karlskrona kompetenscenter KKC, som ska verka som en resurs och ett bollplank i processen. KKC är en del av kommunledningsförvaltningen och har flera års erfarenhet av kompetensutveckling samt har varit verkställande av ett samlingsprojekts i alla led i förra programperioden, inom
Mål 3. KKC har även drivit ett jämställdhetsprojekt inom MÅL 3.

Budget
Omkostnaderna for förstudien kommer att hamna på ca 780 540 kr. Vi söker medel till en tjänst (projektledaren) under 6 mån, omkostnader för två utbildningtillfällen för de som ska genomföra inventeringen av kompetensutvecklingsbehovet, information, samt utvärdering. Totalt blir detta 245 340 kr (tjänst) + 85 000 kr (utbildning) + 10 200 (information) + 30 000 kr (utvärdering) + 20 000 (lokaler) = 390 540 kr. Vår medfinansiering blir arbetstid ekonomisk redovisning och hantering 20 000 kr, samt kompetensinventeringen - arbetstid 370 000kr.

Utvärdering
Förstudien ska processutvärderas av Landstinget kompetenscentrum ifrån första tillfället arbetsledarna får sin förberedelse för vilka frågeställningar som ska vara aktuella till slutet av förstudien.

Bakgrund

A ”Förprojekterning”
Behov och problem områden;
Karlskrona kommun består av 251 arbetsplatser, totalt 5717 anställda. Ingen arbetsplats överskrider 50 anställda. Ansökan är därför till en förstudie inom kompetensutveckling riktad till alla arbetsplatser inom Karlskrona kommun, där vi hoppas att minst 70% vill delta.

Kommunen arbetar efter och strävar för en utvecklingsplan som till stora delar bygger på hållbarhetsaspekten i Lissabonstrategin. I denna ansökan betonas konkurrensfördelen som en långsiktig, innovativ kompetensutveckling skulle kunna innebära för en kommun, och dess anställda. Vi ser jämställdhet och mångfald (de med utländsk bakgrund, annan tro, funktionshindrade, ålder, annan sexuell läggning) som individuellt prioriterade områden, men även som en aktuella infallsvinklar när vi betraktar övriga prioriterade områden, som följer nedan.

Förutom jämställdhet och mångfald vill vi undersöka kompetensutvecklingsmöjligheterna i följande områden;
1. Bemötande.
Bemötande fokuserar på möten mellan människor, och därför förekommer jämställdhet och mångfald även i stor omfattningunder denna rubrik.
Kommuner är serviceorganisationer riktade till alla bosatta inom ett geografiskt område. Det finns ingen bosatt i en kommun som är utan kommunal service, i någon form. Det första utmaningen vi vill se närmre på är kunskap om olika människors värde, så alla får ett värdigt bemötande oavsett ålder, kön, etnisk/religiös bakgrund, funktionshinder, sexuell läggning. Med insikt och kännedom om problematik inom de uppräknade områden kan risken för omedvetna kränkningar undvikas, och alla i kommunen upplever därmed att de får professionella service och bemötande.

2. Arbetsmiljö
Vi vill se på vilka möjligheter vi har att påverka arbetsmiljön genom utökad kunskap – dels för att höja kvalitén på den kommunala servicen, dels för att förhindra längre sjukskrivningar pga. arbetsmiljörelaterade problem. Denna punkt omfattar därmed långsiktig hållbar fysisk och psykisk hälsa och arbetsmiljö, ledarskap, kommunikation och förändringsberedskap. Kvinnor i kommunen har en betydligt högre sjukskrivningstal än män (kvinnor 25,59 sjukdagar, män 13,82 sjukdagar) något som kan vara arbetsmiljörelaterat, och som vi undersöka närmre i förstudien.

3. Entreprenörskap.
I varierande omfattning är entreprenörskap en möjlighet som många anställda delvis avskräcks ifrån då det ofta kopplas ihop med otrygghet i anställning, samt omfördelning av resurser. Ändå visar de flesta undersökningar om arbetsmiljö att de som trivs bäst på sin arbetsplats är de som kan påverka sin arbetssituation i störst omfattning, samt att det är ett viktigt kriterium när man söker jobb. Vilka variationer av entreprenörskap skulle kunna vara attraktiva och möjliga för anställda i kommunen, och vilken kompetens behövs kompletteras med för att nå dessa?

4. En hållbar miljömässig utveckling.
En långsiktigt omläggning av vanor till miljömässigt hållbara är en viktig faktor för samtliga i kommunen, individer såväl som arbetsplatser. Kunskap är en förutsättning för att motivera förändringar i beteenden som kan vara omständliga initialt, men långsiktigt bäddar för en positiv och hållbar utveckling både inom arbetet, men även troligtvis som privatperson.

5. Individuell kompetensutveckling.
För att klara av nya förutsättningar på sin arbetsplats, eller bredda sin kompetens för att vid behov eller möjlighet kunna ta andra jobb inom kommunen krävs ibland individuella kompetensutvecklingsinsatser. Kommunen är en stor arbetsplats och en matchning av befintlig kompetens och behövd kompetens är möjlig att åstadkomma vilket innebär en fortsatt anställningstrygghet för individen under en omställningperiod, förutsatt att delvis ny kompetens utvecklas. Vilka är behoven förorsakade av förändring, och vilka anställda skulle vara intresserade av en breddning?Vilka jobb byten är möjliga?

Syfte

Avsikten med projektet är att göra en förstudie på utvecklingsmöjligheterna inom kommunens arbetsplatser, med betoning på jämställdhet och mångfald, samt ytterligare 4 områden (se nedan). Inom jämställdhet och mångfald kommer huvudfokus att ligga på värderingar. Avsikten är att ge stöd för en positiv utveckling och inte låta egna begränsningar vara ett hinder för andra människors utveckling, anställning, servicebehov. Värderingarna ska inte heller utgöra ett hinder för den anställde, primärt i arbetslivet men även i den totala livssituationen.

Övriga områden vi ser som prioriterade är
1. Arbetsmiljö. I begreppet lägger vi långsiktig fysisk och psykisk hälsa för att vända trenden med långtidssjukskrivningar. Redskapen blir därmed ledarskap, förändringsvana, kommunikation och konflikthantering, samt en insikt i möjligheter och vinster som medföljer en god fysisk och psykisk arbetsmiljö.
2. Entreprenörskapens möjligheter i varierande omfattning som möjlighet och inte hot.
3. Miljö, långsiktig hållbarhet genom medvetenhet.
4. Individuell kompetensutveckling där det finns risk om uppsägning, eller stora förändringar inom arbetet/på arbetsplatsen.

De prioriterade områdena tangerar varandra delvis, eventuellt med undantag av den specifika individuella kompetensutvecklingen som ska vara motiverad av arbetstagare och arbetsledare. Till exempel är arbetsmiljö är ett brett begrepp som även omfattar problematik som är kopplad till jämställdhet och mångfald. Genom en tydlig prioritering och kunskap hos de kommunala ledare inom dessa två områden kommer en del problematik på kommunens arbetsplatser att elimineras. Med insikt i sina egna värderingar som anställd finns det dessutom en möjlighet att förbättra/utveckla arbetsmiljön så det kan gagna alla på arbetsplatsen – och även framtida anställningar.

Entreprenörskap flyter in i arbetsmiljön, men även jämställdhet och mångfald. Möjligheter som är kopplade till utökade befogenheter inom sitt arbete, därmed kopplat till möjlighet att påverka sin arbetssituation, har påverkat arbetsmiljö positivt i undersökningar. Att ta tillvara entreprenörskapets möjligheter ska inte heller falla på omedvetna/medvetna värderingar om sina begränsningar, varken för kvinnor, funktionshindrade, de med utländsk härkomst. Inte heller ska det falla på andras värderingar om mig utifrån förutsättningar jag inte kan rå på.

Målsättning

Mål kopplat till syfte
Målsättningen är en inventering av styrkor, utmaningar och förbättringar inom våra prioriterade områden, genomfört av arbetsledare under gemensamma riktlinjer, som resulterar i ett förslag till kompetensutveckling under en två års period, som därpå skickas på remiss till arbetsplatserna via arbetsledarna, och därefter skrivs som en projektansökan till ESF.

Konkret:
Att samtliga kommunalt anställd i förvaltning och bolag, som är i tjänst mer än 50% av sin arbetstid ska vara tillfrågade av sin arbetsledare om de vill delta i en förstudie till ett kompetensutvecklande projekt.

Att 50 % av arbetsledarna genomgår en utbildning i hur man inventerar styrkor, utmaningar och förbättringar i sin arbetsgrupp, inom de uppräknade prioriterade områden.

Att dessa arbetsledare utför inventeringen i samtliga grupper som visar intresse i deltagande i en framtida kompetensutvecklingsinsats, tillsammans med anställda på Karlskrona kompetenscenter.

Att mer än 70% av kommunens anställda vill och har möjlighet att delta i förstudien.

Att 70% av kommunens anställda därmed får vidgade begrepp i fråga om vad jämställdhet och mångfald omfattar och innebär.

Att mer än 50% av de anställda vill delta i projektet som förstudien resulterar i.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Huvudmålsättningen med projektet är att utröna vilka omedvetna och medvetna värderingar vi bär med oss, som kan begränsa oss själva i mötet med andra, men även begränsa andra i sin utveckling.

För att visa med ett annat konkret exempel på ett möjligt positivt resultat vi eftersträvar; Kommunen är en stor arbetsplats. Under ett projekt 2006/2007 om nyanlända svenskar och deras funderingar över det svenska samhället sa flertalet arbetsledare att efter mötet beaktade de numera personer med utländsk bakgrund på ett helt annat sätt vid rekrytering. Det vore oerhört positivt om samma tendens skedde med funktionshindrade personer. Förstudien och projektet ska därmed inte endast beakta de med funktionshinder anställda inom kommunen, utan även bereda väg för ändrade värderingar som kan underlätta vid möten, serviceutnyttjande och framtida rekryteringar.

I övrigt har vi försökt förbereda oss så tillgänglighet inför förstudien är beaktat i lokaler och genom medier som kan överföra information, akustiska slingor. De anställda som har en intellektuell funktionsnedsättning och framförallt är verksamma i driften av kommunens interna kafeteria verksamhet, får delta i förstudien utifrån sina förutsättningar och villkor, på den plats de önskar, i den gruppstorlek och med den handledning som erfordras för ett bra resultat.

Deltagande aktörer

 • Kommunhälsan
 • Landstingets kompetenscenter
 • P P AB

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge