Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Klara, Färdiga, Gå

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSISU Idrottsutbildarna
KontaktpersonGert Carlsson
E-postgert.carlsson@sisuidrottsutbildarna.se
Telefonnummer0455367650
Beviljat ESF-stöd3 900 000 kr
Total projektbudget3 900 000 kr
Projektperiod2012-03-01 till 2014-03-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Klara, färdiga och gå – är ett kompetensprojekt för anställda inom idrottsrörelsen i Blekinge och delar av Skåne och Småland.
Den grundläggande idén är att genom framtidsdialoger med 300 idrottsanställda och deras arbetsgivare/idrottsföreningen skapa en kunskap och förståelse om vilken verksamhet som kommer att bedrivas i våra idrottsföreningar på bredd och elitnivå i ett framtidsperspektiv och därmed också vilken bas och spetskompetens som den idrottsanställde behöver för att vara anställningsbar i dagens och framtidens idrottsförening på bredd och elitnivå.
Vi skall också utveckla nya innovativa arbetsmodeller för arbetsmiljö och arbetsorganisation för att stärka trivsel på arbetsplatsen och motverka långtidssjukskrivningar för den idrottsanställde. Ett betonat fokusområde är digital kompetensutveckling i arbetsorganisationen.

Bakgrund

Inom den sociala ekonomin finns en arbetsmarknad som växer och utvecklas på ett positivt sätt samtidigt som det blir mer komplext. Individen som är anställd i en ideell förening har en speciell arbetssituation eftersom arbetsgivaren är en styrelse som består av ideellt arbetade personer. Många av de anställda i denna sektor är ”ensamarbetare” och har arbetsuppgifter som är oerhört skiftande. I våra dialoger med föreningsanställda upplever de att deras arbetsgivare har stora brister, inte minst ur ett arbetsledarperspektiv. Personerna upplever ofta sina anställningar som otrygga i förhållandet till andra sektorer. För de anställda innebär kompetensutveckling vidgade möjligheter att kunna nyttja sina kvalitéer i ett längre perspektiv och nya chanser att utvecklas i sitt arbete. Tack vare de naturliga nätverk som bildas inom ramen för detta projekt kommer en efterfrågan skapas fram om ett vidgat samarbete mellan anställda och föreningar. Detta kan leda till att olika former av föreningspooler, sociala företag e dyl kan bildas. De anställda kan via sina speciella kompetenser medverka i olika arbetsformer. Vi menar att detta kan medföra en ny attraktiv arbetssituation för flera föreningsanställda.

Idrotten finns i den sociala ekonomin och utgör den en stark tillväxtfaktor. Idrottens föreningar har stort värde för samhället och det lokala vardagslivet. Som den lokala mötesplatsen man utgör tar man ansvar för gemenskap och utveckling, för ungdomars fritid och sociala situation. Samspelet med såväl den offentliga sektorn som den privata sektorn är avgörande för samhällets totala utveckling, inte minst är det påtagligt på landsbygden. Förhållandet mellan föreningen och de andra sektorena är ett socialt kapital som bygger på tillit och ett positivt samspel. Det finns dock svårigheter att ta fram konkreta målbilder och metoder för att skapa insikter och förhållningssätt som accepteras och inser att föreningslivet utgör en viktig tillväxtfaktor. Rollen som en stark aktör i samhällets utveckling skapas inte minst genom idrottens ledarskap. Idrotten går ut på att skapa goda resultat vilket är ett förhållande som naturligt finns i varje förenings verksamhet oavsett storlek. Genom att idrotten har en mycket stor attraktionskraft ska det nyttjas för utvecklingen av samhället.

Som en viktig del i samhället har idrotten ett stort förtroende som positivt fostrande miljö inte minst inom mångfaldsarbetet, men det finns också oönskade företeelser. Denna problematik ska i projektet kontinuerligt bearbetas inom ramen för satsningar som görs inom idrottsrörelsen. De anställda blir i framtidens föreningar viktiga aktörer som koordinatorer i mångfaldsarbetet genom att vara motorn i det årliga arbetet med ”Målstegen” ( föreningens affärsplan) och satsningen ”Värdefullt”. Där blir värdegrundsfrågorna och optimal delaktighet hos många medlemmar avgörande i varje förenings verksamhetsutveckling och medlemsengagemang.

Ett stort utvecklingsområde för idrottsrörelsen och därmed de idrottsanställda är utvecklingen som sker inom IT området och där idrottsrörelsen nu genomför en stor digital satsning på att samordna idrottens totala administrativa system (Idrottonline). Det berör totalt idrottens ca 20000 föreningar och ca 3 millioner medlemmar. Här har och får de anställda en nyckelroll i föreningen där de ska kunna behärska IT- utvecklingen och vara motor i processen. Digitalkompetens inom idrottsrörelsen är ett komplext utvecklings- och problemområde. Det finns mycket kompetens i ”närheten” av varje idrottsförening, men att koordinera denna kompetens som oftast är ideell till en kompetensöverföring till de anställda utgör en stor utmaning. Projektet kommer att ha stor betydelse inom detta problemområde.

Naturligt är att enbart större idrottsföreningar med omfattande elitidrottsverksamhet drivs på ett marknadsmässigt sätt men samtidigt finns det exempel på mindre föreningar som har omfattande verksamheter. Genom att skapa förutsättningar och bättre villkor för föreningarna finns en utvecklingskompetens av stora mått. Länken mellan frivilligt arbete och betalda anställningar utgör ett kreativt kitt i ett utvecklingsarbete mellan arbetsgivare och anställda.

Idrottens ledare är duktiga på att genomföra den idrottsliga verksamheten men blir alltmer beroende av att anställda kan ta hand om en rad funktioner. Denna komplexa arbetsorganisation är en realitet och såväl organisationen som anställda måste utvecklas i takt med varandra. Just relationen ideella krafter och anställda är förhållande som ska uppmärksammas. En bättre kompetens både hos anställda och arbetsgivare krävs för att motsvara nya krav och förväntningar som ställs på den ideella sektorn, Detta problemområde ska bearbetas i projektet.

Idrotten har över hela landet genom åren genomfört gemensamma projekt för att ge kompetensutveckling för sina anställda. Det finns många goda exempel på lyckade utvecklingsprojekt som vi avser dra nytta av. Flertalet anställda som tidigare rekryterades till idrotten var kanslister och/eller vaktmästare ofta med lönebidrag. I regel var förtroendevalda arbetsledare samtidigt som de var operativa i verksamheten. Nu finns det i framförallt de större föreningar en kategori kvalificerade anställda som leder och arbetar tillsammans med andra anställda. Projektet berör all kategorier anställda.

Utvecklingen av idrotten från att enbart syssla med den levande idrottsverksamheten till att ha en mångfacetterad verksamhet är påtaglig. Det innebär ökade krav men också möjligheter att utgöra en positiv samhällskraft. En förskjutning till att bli en alltmer affärsmässig aktör sker och detta nya förhållande ska mötas med ökad positiv vilja och engagemang vid rätt tillfälle. Detta mer affärsmässiga och produktiva tillstånd berör verkligen de anställda. Det ska kunna uttryckas i ökad entreprenörsanda där nyttjande av ny teknik och kreativitet blir förutsättning för att ha kvar sin anställning. Det ökade behovet av mångsidighet som ställs på anställda är tydligt. Man bör kunna förhålla sig till samhällets ökade internationalisering och miljöansvar på ett helt annat sätt än tidigare. Tendensen att idrotten ännu mera EU-anpassas är tydlig och det ställer med andra ord behov på ytterligare kompetenshöjning för anställda.

Vi har i vårt projekt valt att inom ett begränsat geografiskt område göra satsningen. Valet har gjorts för att inom en i stort sett likartad kulturellt och strukturell region kunna göra en gränsövergripande kompetensutveckling grundad på de behov som finns. Idrotten i delar av Skåne, delar av Kalmar och hela Blekinge utgör ett naturligt gemensamt verksamhetsområde med liknande förutsättningar och sammansättningar av anställda och föreningar.

Vårt tidigare projekt ”Arena för Social Ekonomi o Företagande” gav tydliga signaler om vikten av att göra insatser som beskrivs i denna ansökan. Vid en brukarträff i Kristianstad bekräftades också detta. Behovet av insatser av detta slag markeras när de kontinuerliga träffarna för 15 föreningsanställda genomförs i Karlshamn i samspel med Karlshamns kommun.

Projektet innefattar föreningar i 9 kommuner i Skåne, 5 kommuner i Blekinge och 4 kommuner i Kalmar län. Kalmar som inte tillhör region Sydsverige har en mindre del av projektet. Det berör föreningarna i Kalmar, Emmaboda, Nybro och Torsås kommuner. Vi har inför denna ansökan haft en aktiv kontakt med 109 föreningar i Blekinge (59), Skåne (30) och Kalmar (20). Samtliga har varit positiva för projektet och för dessa gäller det sammanlagt 300 anställda. Samtliga föreningar har uttalat sig att de ej erhållit statligt stöd som överskrider 1,8 millioner de senaste tre åren.

Målsättning

Vi vill förbättra de anställdas möjligheter att motsvara de framtida krav som kommer att ställas i arbetslivet för föreningsanställda.
Vi vill skapa förutsättningar för en nyskapande arbetsorganisation för våra föreningar och deras anställda genom att utveckla nya arbetssätt och metoder i det strategiska ledningsarbetet mellan styrelse och anställd/a och genom detta stärka delaktigheten och utvecklingskraften inom föreningen och för anställd personal.
Vi vill i mobiliseringsfasen skapa dialoger med idrottsanställda och deras styrelser om kompetensförsörjningsplan.
Vi vill genom ökade kunskaper i omvärldsanalys skapa en bättre förståelse och kunskap om vilka krav men också möjligheter som krävs för framtidens idrottsförening och därmed också vilka kompetenser och färdigheter som krävs i verksamheten för ledning och anställd personal.
Vi vill skapa nya innovativa strukturer och nätverk mellan idrottsanställda, idrottsföreningar, arbetsgivareorganisationer, fackliga organisationer, näringsliv, myndigheter och intresseorganisationer.
Vi har arbetat fram en modell för hela Idrotts Sverige i strategisk ledning av idrottsanställda.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Samverkan, kommunikation och problemorientering kommer att genomsyra projektet och ett individanpassat lärande i utbildning och i arbetssituationen medför att individen som deltar blir medansvarig för sin egen utveckling. Därför inriktar vi oss på särskilda och individanpassade utformningar för att öka tillgängligheten och en utveckling för att individen ska kunna kommunicera med omgivningen. Alla inblandade med funktionsnedsättning som deltar i projektet ska kunna erhålla det stöd som erfordras för att kunna medverka fullt ut baserat på de egna behoven i utbildningssituationen. Pedagogiken och metodiken anpassas och följs upp efterhand. Projektledningen kommer att föra dialogerna med samtliga deltagare för att kunna ta ställning till och anpassa verksamheten efter varje individs behov. Målsättningen är att varje individ ska kunna obegränsat oavsett funktionsnedsättning.
Handikapporganisationerna exempelvis HSO och andra kompetenser kommer att vara viktiga för att utveckla dessa funktioner. I mobiliseringsfasen kommer därför dialoger genomföras för att föra fram tillgänglighetsperspektivet som en viktig del i kompetensutvecklingen.

Transnationellt samarbete

Skåneidrotten är koordinator för ett nätverk i norra Europa omfattande lärosäten med idrottsutbildning och idrottsforskning, ”Sport and University Network of Northern Europe” (SUNNE).
Syftet med SUNNE är att skapa fler etablerade samarbeten mellan idrottens organisationer och universitet. Idrottsorganisationer behöver kunskap och universiteten behöver erfarenheten från idrotten. Behovet är speciellt påtagligt i Skandinavien där idrottsrörelsen i så hög grad bygger på ideellt ledarskap, något som innebär en begränsning i tid för utbildning. I många länder i norra Europa har idrotten en mer etablerad ställning inom forskning och utbildning än i Sverige. Antalet idrottsrelaterade utbildningar och antalet idrottsrelaterade forskningsprojekt är betydligt fler än i Sverige. Det finns alltså all anledning att söka ytterligare kunskap bland våra grannländer, och etablera ett arbete som bygger på erfarenhetsutbyte som kommer ner på ”club level”. Även i de samverkande länderna finns det klubbsystem som handlar om ständig föreningsutveckling. Våra föreningsanställda kan erbjudas goda möjligheter till nya tankar och idéer från de skilda kulturerna. Breda erfarenhetsutbyten med människor som arbetar i föreningar med andra förutsättningar än de vi är vana vid i Sverige kan innebära just de nya perspektiv man ibland behöver få, för att tänka och agera i nya banor. Detta gynnar både de föreningsanställda och den föreningsutveckling de aktivt är med och utvecklar. Projektet kan med stor fördel använda universiteten som ingång för att hamna i bra matchande föreningsmiljöer i de olika länderna.
Medverkande universitet i SUNNE är:
Lunds Universitet, University of Worcester, England, Brandenburger Sport Akademie, Potsdam, Tyskland, Palacky University, Olomouc, Tjeckien
Academy of Physical Education and Sports, Gdansk, Polen
Lithuanian Academy of Physcial Education, Kaunas, Litauen
Latvian Academy of Sport Education, Riga, Lettland

Den problemställningen som vi speciellt skall utveckla i våra dialoger inom den transnationella nätverket är: Hur skapa en gemensam transnationell digital plattform för idrotts- och föreningsutvecklingskommunikation?

Inom vårt transnationella nätverk kommer forskning inom idrottsvetenskap, digital teknik och sportmarketing var det centrala i de olika former av mötesplatser som kommer att skapas mellan idrottsanställda med olika funktioner inom målgruppen.
Att hitta nya innovativa lärsätt att förstå och ta till sig ny forskning kommer också att vara viktigt i de transnationella fysiska och de digitala mötesplatserna.

Samarbetspartners

 • Blekinge Idrottsförbund
 • SISU Idrottsutbildarna Skåne
 • Skåneidrotten
 • Smålands Idrottsförbund

Kommun

 • Bromölla
 • Hässleholm
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Kristianstad
 • Olofström
 • Osby
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Sölvesborg
 • Ystad
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge