Logotyp på utskrifter

Karriärspåret - en förprojektering

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFolkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet
KontaktpersonLisbeth Morin
E-postlisbeth.morin@folkuniversitetet.se
Telefonnummer040-6918300
Beviljat ESF-stöd140 000 kr
Total projektbudget198 000 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-10-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

”KARRIÄRSPÅRET”

HUVUDMAN
Folkuniversitetet, Kursverksamheten vid Lunds universitetet
Samverkansparter och medfinansiärer
- Arbetsförmedlingen Nya Invandrare, Malmö
- Malmö stad, Avdelningen för integration och arbetsmarknad
- Länsstyrelsen i Skåne län, utvecklingsprojekt för introduktion till nyanlända
- Arbetsförmedlingen Landskrona, FNI - Etableringsprojektet
- Introduktionsutbildning med Sfi, Folkuniversitetet på uppdrag av Malmö stad
- Limhamns företagarförening

OMFATTNING
Förprojektering omfattande 3 månader.

PROJEKTSTART
Beräknad 1 april 2008

PROBLEMANALYS
Arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden saknar ofta naturliga ingångar till den information och de stödinsatser som är en viktig del i ett effektivt arbetssökande. Det finns även en stor grupp som ej har tillgång till arbetmarknadspolitiska eller kommunala insatser på grund av avsaknad av samhällsstöd för egen försörjning.

Bristande branschkunskap, svaga eller obefintliga nätverk för kontakt med arbetsmarknaden, stark koppling till bostadsorten och låg geografisk rörlighet försvårar närmandet till arbetsmarknaden. Svårigheter med att beskriva den egna kompetensen i termer av kundnytta och konkurrensfördel försvårar kommunikationen med eventuella arbetsgivare.

MÅLSÄTTNING FÖRPROJEKTERING
Förprojekteringen ska säkerställa att berörda parter ser ett gemensamt projekt som angeläget för att uppnå de mål som respektive part har för sitt uppdrag.

Förprojekteringen ska
- undersöka förutsättningar för samverkan mellan organisationer, myndigheter och förvaltningar på lokal och regional nivå.
- undersöka vilka förutsättningar som krävs för en effektiv implementering av projektets erfarenheter.
- säkra relevant bemanning från respektive part.
- engagera och säkra medverkan från arbetslivet.
- inventera effektiva metoder utvecklade i olika ESF-projekt.
- undersöka behovet av flexibla insatser för kompetensutveckling.
- undersöka underlag beträffande deltagare.
- säkra ekonomiskt underlag inför en eventuell ansökan om ett genomförandeprojekt

SYFTE GENOMFÖRANDEPROJEKT
Projektet ska bidra till att öka människors eget ansvarstagande i en process som har som till syfte att öka den egna försörjningsnivån. Avsikten är att arbeta med en process som fokuserar på tre viktiga delar:
- entreprenörskap
- geografisk rörlighet
- nätverksarbete för direktkontakt med arbetsgivare/kunder
I projektet är entreprenörskap en genomgående metod i deltagarens process. Alla marknader; arbetsmarknad såväl som marknader för produkter och tjänster kräver kompetens och god förmåga att sälja in det egna budskapet. Att kunna analysera, värdera och beskriva sin egen kompetens i relation till marknadens behov ställer höga krav på den enskilde. Vem efterfrågar min kompetens eller mina produkter/tjänster? Hur ska jag nå ut?

Genom att undersöka marknaden för arbete, start av företag och boende parallellt får deltagaren incitament för att geografisk rörlighet kan vara en möjlighet att lösa flera problem. För att uppnå de mål för integration som gäller för Malmö är ökad rörlighet en möjlighet.

Projektet ska ge deltagarna konkreta erfarenheter från övriga orter i regionen beträffande arbetsmarknad, förutsättningar för att driva eget företag, kommunikationer och tillgång till bostäder.

Deltagare mot anställning
- öka insikter om vikten av affärsmässighet i kontakter med potentiella arbetsgivare
- öka pendling/flyttning i regionen
- matchning i form av professionellt nätverksarbete
- öka målgruppernas delaktighet i nätverk

Deltagare mot eget företag
- struktur för projektering inför start av eget företag
- stimulera unga till att tänka eget företag
- förmedla kontakt med befintliga nätverk för nya företagare
- effektiva former för kontakt med marknaden

Myndighet, förvaltning och näringsliv
- ökad kontaktyta mellan myndigheter/förvaltningar och näringsliv lokalt och regionalt
- ökad kompetens för personlighetsstödjande insatser inför start av eget företag
- metodutveckling för branschsvenska
- arbetsmarknadsorientering för lärare i svenska för invandrare

MÅLGRUPP
Projektet ska om möjligt arbeta med blandade målgrupper för att uppnå integration på flera olika plan; ålder, utbildning och yrkeserfarenhet samt etnisk bakgrund.

1) är helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med utländsk
bakgrund (minst 3 månader för personer i åldern 18-24 år)

2) erhåller ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning, enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, för sin försörjning

3) unga som befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet

AKTIVITETER
Lokal undersökning rörande målgrupper
- yrkes- och branschinriktning
- behov av stödinatser

Analys av utanförskapet beträffande regelverk och stödinsatser för
- EU-medborgare
- anhöriginvandrare

Genomförande av Fokusgrupper för att tillvarata sökandeperspektiv. Undersökningen genomförs med personer från introduktionen, arbetssökande samt med personer som gått vidare till studier, anställning eller startat eget företag.
- fokuserad på geografisk rörlighet
- fokuserad på mötet med arbetsmarknad/eget företagande
- fokuserad på effektivitet och tempo i introduktionen

Regional undersökning beträffande
- arbetsmarknad
- bostadsmarknad
- företagsnätverk

Undersöka branschkompetens hos myndigheter och utbildare.
Inventering av arbetslivets medverkan för affärsmässig bedömning av kompetens.
Sammanställning av material, spridning av resultat till respektive parter och intressenter.

Bakgrund

PROBLEMANALYS
För många arbetssökande är vägen till egen försörjning en långsam process där möjligheterna att lyckas är små. För personer med utrikes bakgrund innebär strukturen för introduktion i det svenska samhället att kontakten med det svenska arbetslivet fördröjs. (Etablering i Sverige SOU 2003:75)

Att närma sig arbetsmarknaden med endast personliga motiveringar som grund för sitt arbetssökande ger oftast motsatt effekt. Arbetsgivaren har som primärt intresse att anställa personer med motivation, vilja och drivkraft utöver den rena kompetensen. Fokus hos den enskilde ligger ofta på ett personligt plan och kunskap om krav och förväntningar på kompetens och personliga förutsättningar är ofta låg.

INDIVIDNIVÅ
Arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden saknar ofta naturliga ingångar till den information och de stödinsatser som är en viktig del i ett effektivt arbetssökande. Det finns även en stor grupp som ej har tillgång till arbetmarknadspolitiska eller kommunala insatser på grund av avsaknad av samhällsstöd för egen försörjning.

Bristande branschkunskap, svaga eller obefintliga nätverk för kontakt med arbetsmarknaden, stark koppling till bostadsorten och låg geografisk rörlighet försvårar närmandet till arbetsmarknaden. Svårigheter med att beskriva den egna kompetensen i termer av kundnytta och konkurrensfördel försvårar kommunikationen med eventuella arbetsgivare.

ORGANISATIONSNIVÅ
Myndigheter, förvaltningar och utbildningsorganisationer som arbetssökande möter vid olika tidpunkter i processen mot ett arbete har på olika sätt svagheter i sina strukturer och arbetsformer:
- undervisning i svenska till en början separerad från arbetsmarknadsorientering
- svagt utvecklad branschinriktning i svenska för invandrare
- kunskap om arbetsmarknaden kommer in sent i processen
- bristande kompetens för att kunna värdera sökandes kompetens mot marknadens behov
- strukturer med regelverk som konserverar istället för att frigöra
- svagt nätverk inom näringslivet

LOKAL OCH REGIONAL NIVÅ
För de övergripande målen i dokumentet ”Analys av Skåne-Blekinges förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och ökad sysselsättning” vill vi poängtera svag geografisk rörlighet, stora skillnader inom regionen beträffande utbildningsnivåer, låg andel högskoleutbildade på företag i vissa delar av regionen som viktiga frågor i förprojekteringen.

FÖRETAGSNIVÅ
Genom samarbetet med våra företagsnätverk i regionen har vi en god bild av vad som kan försvåra rekrytering av personal. För många små företag är det ett stort åtagande att anställa en ny medarbetare. Det är bland annat följande reflektioner som ligger till grund för denna projektansökan.
- Processen att rekrytera personal kan vara krånglig och tidsödande.
- Man känner stor osäkerhet kring hur man skall göra för att hitta rätt person.
- Personer med utländsk bakgrund har för dålig språknivå (i övrigt har inte etnicitet någon större betydelse).
- Man upplever en osäkerhet om de sökande som varit arbetslösa länge verkligen har rätt kompetens.
- Man efterlyser nya former för inslussning av ny kompetens i företagen som kan minska riskerna och skapa trygghet i processen. "Rätt person på rätt plats med rätt kompetens."

Syfte

FÖRPROJEKTERING
Förprojekteringen ska
- undersöka konsekvenser för individen beroende på olika regelsystem för stöd i olika former.
- undersöka underlag beträffande deltagare.
- undersöka förutsättningarna för att driva ett genomförandeprojekt med olika målgrupper avseende ålder och etnicitet.
- säkra ekonomiskt underlag inför en eventuell ansökan om ett genomförandeprojekt.
- säkra relevant bemanning från respektive part.
- engagera och säkra medverkan från arbetslivet.
- undersöka om förutsättningar finns för en effektiv implementering av resultat från förprojektering över i ett genomförandeprojekt och/eller ordinarie verksamhet.

GENOMFÖRANDEPROJEKT
Projektet ska bidra till att öka människors eget ansvarstagande för att öka den egna försörjningsnivån. Avsikten är att arbeta med en process som fokuserar på tre viktiga delar:

- kompetenskommunikation ur ett affärsmässigt perspektiv
- geografisk rörlighet
- nätverksarbete för direktkontakt med arbetsgivare/kunder

I projektet är entreprenörskap en genomgående metod i deltagarens process. Alla marknader; arbetsmarknad såväl som marknader för produkter och tjänster kräver kompetens och god förmåga att sälja in det egna budskapet. Att kunna analysera, värdera och beskriva sin egen kompetens i relation till marknadens behov ställer höga krav på den enskilde. Vem efterfrågar min kompetens eller mina produkter/tjänster? Hur formulerar jag min kompetens i termer som kundnytta och konkurrensfördel? Hur ska jag nå ut?

Genom att undersöka marknaden för arbete/start av företag och boende parallellt får deltagaren incitament för att geografisk rörlighet kan vara en möjlighet att lösa flera problem. Ett bättre boende, möjlighet till försörjning för mer än en person i familjen, barntillsyn och skolgång är parametrar i den helhetsbild som skapar förutsättningar för en framgångsrik integration som tillgodoser behov ur ett individ- och samhällsperspektiv. Projektet ska ge deltagarna konkreta erfarenheter från övriga orter i regionen beträffande arbete, förutsättningar för att driva eget företag, kommunikationer och bostäder.

För en tydlig och effektiv kommunikation med arbetsmarknaden krävs god kompetens att utöver gängse metoder för arbetssökande också klara av att möta företrädare för arbetsgivare i olika situationer. Metodutveckling för att öka kompetensen inom detta område är en stor uppgift.

Målsättning

Parterna i projektet har ett gemensamt intresse i att utveckla snabba och effektiva former beträffande
- effektiva matchningsmetoder som gynnar båda parter.
- nätverksformer som gynnar båda parter.
- arbetsformer för att påvisa möjligheter att pendla/flytta dit arbete finns.

Förprojekteringen ska undersöka behov av kompletterande insatser för ett effektivare närmande till arbetsmarknaden för de målgrupper som beskrivits. De kvantifierade målsättningarna för programområde 2 i ”Regional plan för genomförandet av det nationella strukturfondsprogrammet (ESF) Skåne-Blekinge” är utgångspunkten för den förprojektering som ska göras. Vad krävs för att nå målen för de målgrupper som projektet riktar sig mot?

2. Andelen deltagare, som efter avslutat projekt har fått jobb eller upplever att deras möjligheter att få jobb har ökat, skall uppgå till minst 70 %.

3. Andelen deltagare i arbete 90 dagar efter avslutat projekt skall vara minst 10 procentenheter högre än det viktade genomsnittliga resultatet för Särskilt anställningsstöd och Förberedande utbildning, (eller annan reguljär åtgärd för motsvarande målgrupp) uppdelat för respektive år samt för hela
programperioden.

Effektmål kopplade till syfte:
För deltagare mot anställning ska projektet ge deltagarna
- verktyg för att definiera kundnytta istället för yrkesroll, d v s identifiera arbetsmarknadens behov och utifrån dessa beskriva den egna kompetensen.
- ett stärkt självförtroende för att kunna agera i olika former av nätverk.
- en metod för effektivt arbetssökande som går att använda i ett framtida arbetssökande.

För deltagare mot start av eget företag ska projektet
- ge deltagaren verktyg för att kunna definiera kundnytta istället för yrkesroll, d v s identifiera marknadens behov.
- ge deltagaren redskap för arbete med utveckling av idéer och deras genomförande till affärsmässig verksamhet.
- ge deltagaren god insikt i de personliga förutsättningar som krävs för att driva företag.
- ge deltagaren god insikt i ekonomiska förutsättningar på individ- och företagsnivå.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet för personer med funktionshinder är redan ett krav för de samverkansparter som är engagerade i förprojekteringen. I det undersökande arbetet inför eventuell ansökan om ett genomförandeprojekt kommer tillgänglighet för projektdeltagare att särkilt beaktas.

Medfinansiärer

 • Af Malmö Nya Invandrare
 • INAR Integration och Arbetsmarknad
 • Personalsektionen

Samarbetspartners

 • Af Malmö Nya Invandrare
 • Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet
 • INAR Integration och Arbetsmarknad
 • Personalsektionen

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge