Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

KUL (kompetens, utveckling och Livsviktigt) På Limhamn

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägarePå Limhamn
KontaktpersonRolf Svensson
E-postrolf@polimhamn.se
Telefonnummer0760104405
Beviljat ESF-stöd3 345 878 kr
Total projektbudget3 345 878 kr
Projektperiod2012-04-01 till 2014-03-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Syftet är att identifiera svagheter som bromsar utvecklingen på Limhamn samt identifiera och tydliggöra gemensamma styrkor. En struktur för långsiktigt lärande med nya lärandemiljöer ska implementeras och bidra till kontinuerlig kompetensförsörjning. För att möta differentieringen på konsumentmarknaden krävs det ett utökat samarbete mellan verksamheter på Limhamn.Samverkan och förståelsen mellan fastighetsägare handel fiskenäringen övrigt näringsliv ska öka. Genom korsbefruktning mellan individer med kreativt kapital skapar vi miljöer som bidrar till mångkulturellt och mångfacetterat Limhamn. Projektet bidrar till ett ökat entreprenörskap och förståelse, öppenhet och tolerans som motverkar diskriminering och skapar en hållbarare och ”friskare” L. Genom samverkan mellan individer och verksamheter ska projektet åstadkomma en kommersiell ”industri” med stor attraktions- och konkurrenskraft som ökar kundström, besöksnäring och ger ökad tillväxt som bidrar till ökad sysselsättning

Bakgrund

Utmaningen för en stadsdel i Malmö är att parallellt möta behov från den lokala marknadens krav på närhet och starka värden, samtidigt med konkurrensen från andra städer, andra länder och andra Europeiska regioner. En väl fungerande stadsdel bidrar till att stärka den lokala regionens värden, enskilda individers positiva utveckling och tillväxt. Förutsättningarna för detta är öppenhet, tolerans, samverkan, positiva attityder, omvärldsförståelse och kunskap som kan omsättas i praktisk verklighet. Problem 1: Limhamn som affärsområde har under de senaste 5-10 åren hamnat i bakvattnet från externhandelns utveckling. Följden av detta är en kraftigt minskad besökarnivå, vilket inneburit att verksamheter tvingats lägga ner. De näringsidkare som är kvar har en tuff situation att överleva och utveckling av området påverkas negativt. En del av Limhamns risk är en situation där handelsverksamheter slås ut, sjunkande värde i fastighetsmarknaden och utveckling som stagnerar. Samtidigt besitter Limhamn som ort starka värden som marknaden efterfrågar. Miljön runt Limhamn är ursprunglig, historisk, havsnära och personlig. Många småskaliga verksamheter bidrar till ett dynamiskt näringsliv med marknadsnära erbjudanden. För att kunna ta tillvara styrkor och utveckla Limhamn konkret och långsiktigt krävs en gemensam plattform för utveckling som involverar verksamheter och individer och bygger på ökad kompetens, öppenhet och tolerans. Problem 2: Individer och verksamheter saknar kompetens och insikter för att kunna överleva och möta ny konkurrens och den differentiering som sker lokalt, regionalt och nationellt på den nya konsumentmarknaden. En ny generation konsumenter ställer helt nya krav, Limhamns handel arbetar i stor utsträckning efter gamla, beprövade metoder och saknar en förståelse för hur en ny marknad måste mötas. Handel och fastighetsägare tappar affärsmöjligheter på grund av alltför låg kompetensnivå. Befintliga entreprenörer behöver kompetensutveckling och nya entreprenörer behöver attraheras och stimuleras för att öka tillväxten. Det saknas lärande miljöer. Samtidigt finns stora värden i traditioner, lång kunskap från yrkesområden, småskalighet och miljö som marknaden söker. Problem 3: Det saknas mötesplatser för samverkan mellan olika verksamheter, individer och kulturer. Problem 4: Det finns attityder och fördomar som begränsar Limhamns tillväxt. Av tradition har inte olika etniska kulturer mötts på Limhamn. Det finns en vi-känsla som riskerar att bidra till ett utanförskap. Genom att identifiera styrkor och svagheter på Limhamn kopplat till marknadens efterfrågan skapar vi en plattform för kompetensutveckling och lärande på individ och organisationsnivå. Fokusområdena är Entreprenörskap, Hållbarhet, och Mångfald kopplat till lönsamhet och tillväxt. Projektet stimulerar till deltagande i lärmiljöer och nätverk som kan motverka fördomar, rädslor och istället skapa nyfikenhet, utbyte och samsyn. Genom kompetensutvecklingsinsatser i mångfaldsrekrytering, mångfaldsmarknadsföring och mångfaldskommunikation ska projektet stimulera till ny innovation och öka attraktionskraften. Även metoder och konkreta aktiviteter i ”friskt ledarskap” för att motverka ohälsa och sjukskrivningar och uppmuntra till hälsofrämjande aktiviteter ska finnas med i det utbud av kompetensförsörjning som erbjuds i projektet. Ökad kunskap om råvaror, hälsa och fairtraid kan skapa nya affärsmöjligheter för befintliga och nya näringar. Styrdokument och utbildningsmoduler ska finnas tillgängligt på den digitala lärplattformen (i moodle) som skapas under projektet. En SWOT-analys genomförs tillsammans med en styr- respektive referensgrupp som speglar de olika verksamheterna på Limhamn och stadens intressen. I dialog beslutas en struktur för att bygga varumärket Limhamn och en aktivitetsplan konkretiseras. I samband med detta utformas en digital lärplattform som ska säkerställa ett relevant utbud av kompetensförsörjning riktat till både individer och verksamheter. Den digitala lärplattformen ska efter projektet vara en naturlig del av det utbud som erbjuds PÅ LIMHAMNS medlemmar, näringar verksamma på Limhamn och nya medlemmar som tillkommer efter projektets slut. Individer och verksamheter saknar kompetens och insikt för att kunna överleva och möta konkurrens och differentiering som sker lokalt, regionalt och nationellt på den nya konsumentmarknaden. Det saknas mötesplatser för samverkan. Det finns attityder och fördomar som begränsar tillväxten. Projektet ska identifiera och motverka dessa tre problemställningar i syfte att öka tillväxt och sysselsättning i befintliga och nya verksamheter på Limhamn. Det förekommer fördomar till och på Limhamn som hämmar tillväxten. Attityder såväl på Limhamn som om Limhamn behöver förändras. Detta är en lång process som inte förändras över en natt. Det vi kan bidra med genom projektet är att visa de verksamma på Limhamn hur man kan arbeta med mångfald för att bland annat öka lönsamheten. Utan mångfaldsarbetet kommer utvecklingen att stagnera. Genom ökad tolerans och förståelse för människor med olika etnicitet, kön, ålder, sexuell läggning, funktionshinder etc kommer Limhamn att bli en plats som lockar både fler kunder och nya företag och entreprenörer. Deltagare i projektet kommer att erbjudas att delta som pilotgrupp i det Europeiska projektet House of Entreprenurs som syftar till att öka möjligheten för entreprenörer i Europa att öka sin kompetens i företagande och interkulturell kommunikation. Deltagare i PÅ Limhamn kommer att erbjudas att ”pilota” en affärssimulering som är en del av det EU projektet.

Målsättning

Den övergripande målbilden är att öka kompetensen, samverkan, entreprenörskapet för att attrahera fler företagare på och till Limhamn. Öka samverkan och förståelsen mellan fastighetsägare, handel, idéella organisationer, fiskerinäringen, turimsnäringen samt övrigt näringsliv och stad för att möta differentieringen som sker på den nya konsumentmarknaden.

Genom att företagaskulturer, verksamheter och människor som inte tidigare samarbetat ska vi inom ramen för projetet öka möjligheterna för att att skapa en innovativ kultur. Det finns ett kreativt kapitalt på Limhamn som behöver korsbefruktas för att det ska skapas en innovativ miljö som öppnar upp för samarbete, mångfald och ett utvecklat entreprenörskap.

Skapa lärande miljöer såväl fysiska som digitala för samverkan mellan människor, verksamheter och kulturer samt skapa en lärandemiljö som ger förutsättningar för och uppmuntrar till ett livslångt lärande hos individ och företag. Skapa förutsättningar för nya etableringar och motverka att befintliga verksamheter läggs ner. Skapa förståelse, öppenhet och tolerans för likabehandling och motverka diskriminering hos verksamma individer på Limhamn. Öka förståelse och kunskap för hur man som individ och företagare kan bidra för att skapa ett hållbarare samhälle. Projektet ska också bidra till ett ökat entreprenöriellt förhållningssätt och skapa möjligheter för nya och befintliga verksamheter utvecklas lokalt och internationellt.

Projektets mål är att skapa nya mötesplatser som uppmuntrar till samverkan mellan människor och verksamheter. Det finns idag inget eller väldigt lite samarbete mellan verksamheterna på Limhamn. Företag och organisationer med traditioner från helt olika affärskulturer och även ett antal verksamheter utan affärskultur men som sitter på ett oerhört kunnande och som genom korsbefruktning med andra verksamheter skulle kunna utgöra en ny kommersiell ”industri” på Limhamn och på så sätt öka besöksnäring och sysselsättningen på sikt. Genom detta projekt som bygger på samverkan mellan branscher som av tradition inte tidigare möts avser vi att skapa en innovativ lärandemiljö som ska leda till ökad tillväxt och sysselsättning på Limhamn.
Projektets långsiktiga mål är att skapa en positiv utveckling för individer och verksamheter som finns representerade på Limhamn och motverka att området ”konkurreras ut” utan istället genom att fokusera på att omsätta omvärldsförståelse i praktiska situationer stå rustad inför framtidens utmaningar.
Såväl kort som långsiktigt ska projektet utveckla individen, arbetsplatsen, samhället i en region som är tillgängligt oavsett funktionshinder och som välkomnar alla oberoende av etnisk härkomst och där fördomar inte är tillåtet. Projektet ska på sikt bidra till att fördommar som finns såväl på som till Limhamn minskar genom ökad öppenhet och tolerans.
Projektet kommer även att bidra till stärkta verksamheter och organisaioner som ser CSR arbetet som en integrerad del i sin affärsplan och ser hållbarhet och fairtraide som konkurrensfördelar.
Verksamhetsanvariga på Limhamn ska möta arbetssökande eller deltidsarbetslösa "mångservicesysslare" och få möjlighet till "speeddating" inför framtida rekryteringsbehov på lång eller kort tid.
Projektets ingående delar, syfte och delmål ska leda till det övergripande målet. Vi ser således att även ett mål på meddellång sikt är ett långisktigt mål.
Projektet kommer att bidra med ökad tillväxt för individer och verksamheter samt en ökad besöksfrekvens som i sin tur leder till ökad sysselsättning som knyter an till målsättningarna inom den regionala planen.Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inför projektstart ska styrgruppen skaffa sig kunskap om tillgänglighet samt utifrån dessa kunskaper ta fram rutiner för vad som krävs för att projektet ska vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Vi kommer att anlita Processtöd Tillgänglighet för att få en utbildning som ger oss vägledning i processen. Målet är att alla ska kunna delta på lika villkor oavsett funktionshinder. Styrgruppen kommer att arbeta utifrån den checklista som Handisams rekommenderar och som beskrivs nedan 1. Vad kan ditt projekt göra för att inte utestänga någon? a) till följd av rörelsehinder b) synnedsättning c) hörselnedsättning d) allergi e) astma osv. 2 a) Vad ska ni göra i ert projekt för att öka förståelsen för människors olikhet? b) Hur ska ni bemöta personer med funktionsnedsättning i ert projekt? c) Vad kan ni göra för att fler ska bli delaktiga?
Analysresultatet ska integreras i en handlings- och aktivitetsplanen för genomförandefasen i enlighet med den checklisa som Handisams tagit fram. Handlingsplanen ska belysa tillgänglighet i verksamhet, i fysisk miljö och för information och kommunikation som sker i projektet. En behovsanpassad utbildning kommer att erbjudas referensgruppen så de står rätt rustande inför analysarbetet. (SWOT och jämställdhetskartläggning (genom 3R).) Under genomförandefasen ska den personer om utsätts till ansvarig i styrgruppen säkerställa att t ex utbildningsinsatser, möten, informationsträffar och den dokumentation som tas fram och kommuniceras är tillgänglig för alla. I utbudet av kompetensutvecklingsinsatser ska det också finnas med en kurs i tillgänglighetskunskap för att ge alla som deltar i projektet möjlighet till kompetensutveckling inom området. Vi avser att använda det utbildningsstöd och någon av de konsulter som Processtöd Tillgänglighet erbjuder.
Vi avser även att genom E-verktyget inspirera deltagare till att arbetet systematiskt med att förbättra tillgängligheten inom de vanligaste 8 förbättringsområdena. Genom ökad tillgänglighet ökar kundunderlaget och genom att tydliggöra kopplingen mellan tillgänglighet och lönsamhet ser vi möjlighet att få fler ”företag” att engagera sig. Metoder, verktyg, styrdokument och utbildningar som erbjuds via Processtöd tillgänglighet och Handisams hemsida ska länkas till den digitala lärplattformen under och efter projektet. Vi har inlett diskussioner med AF för att anställa en person med funktionshinder som projektassistent, vilket förutom ökad syssesättning för person med funktionshinder också bidrar till en ökad förståelse och tolerans i projekt organisationen och i den målgrupp och aktörer som ingår i projektet.

Transnationellt samarbete

Dragör och Limhamn har mycket gemensamt trots att de tillhör två olika länder och representerar olika kulturer. De befinner sig i en liknande konkurrenssituation genom externhandeln och city. Dessutom är småskalighet, fiskeri, en fantastisk natur med ett levande hamnliv typiska konkurrensfördelar för båda orterna som troligen attraherar människor med likande intressen och behov. Genom att identifiera styrkor och svagheter avser vi i nätverksform skapa erfarenhetsutbyte och öppna upp för en dialog kring ett Öresundssamarbete som kan generera gemensamma aktiviteter och öka kundströmmen på båda sidorna sundet. Vi förväntar även positiva effekter som ökad förståelse för interkulturell kommunikation och ett mervärde för oss att attrahera och behålla den danska besökaren och för Dragör att attrahera och behålla den svenska besökaren.
Vi avser att skapa ett publikt arrangemang kring någon gemensam kulturhistorisk händelse. Under projekttiden avser vi att arrangera två publika, offentliga aktiviteter (en på Limhamn och en på Dragör).
Kring det unika med de båda platserna, en gemensam kulturhistorisk händelse och interkulturell kommunikation ska vi bygga upp ett event som visar upp ett unikt, levande och kultur historiskt Limhamn/Dragör. Genom att erbjuda intressanta och spännande aktiviteter knutna till platsen och historian samt genom storytelling för att sprida kunskap avser vi att skapa ett arrangemang som ökar besöksfrekvensen samt är början på en ny tradition. Det kommer att finnas en samverkan mellan Dragörs borgarförening som är motsvarighet till På Limhamn och som idag genomför ett antal event i Dragör. Dessa kan därför även bidra med sina erfarenheter.

Målgrupper i projektet kommer att erbjudas att ingå i en pilotgrupp där de får möjlighet att "pilota" en affärsimulering för entreprenörer samt testa en helt ny utbildningsmodul i entreprenörskap och interkulturell kommunikation. Projektet House of Entreprenurs är ett EU projekt (Leonardo da Vinci) som drivs av Aspero som är en av samverkanspartnerna i detta projekt. Om möjligt kommer även den produkt som utvecklas i House of Entreprenurs att integreras i den digitala lärandeplattform som KUL på Limhamn producerar under projektet. Att kunna ge en ökad internationell vinkling av entreprenörskap och kommunikation ser vi som ett stort mervärde.

Att målgruppen ges tillgång att prova en i Slovenien utvecklad affärsimulering är definitivt ett mervärde för såväl projektet som målgruppen. För mer information om denna affärsimulering för entreprenörer www.businessplantool.org.


Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlningen Malmö
 • Aspero Kompetens
 • Gatukontoret
 • Linhamn Bunkeflo SDF
 • Miljöförvaltningen

Deltagande aktörer

 • Agust/Krizti
 • Akelius Fastigheter AB
 • Annabostäder AB
 • Apoteket Hjärtat
 • Bikemasters
 • Blommor o Blad
 • Bon Pain Solive AB
 • Byggnadsföreningen i Limhamn
 • C.Malmborg
 • Elon på Limhamn AB
 • Eriks AB
 • Fastighets AB Trianon
 • First Camp Scandinavia AB
 • Frukthandlaren på Limhamn
 • Guldina Juveler
 • Guys & Dolls
 • GYOKAI Restaurang/Sushi
 • Hallonqvist Fastighetsbyrå AB
 • Haralds Dotter AB
 • HL Restaurang AB
 • IF Limhamn Bunkeflo
 • Jan-Tob AB
 • Joens SNÖ & Sjösport AB
 • Konditori Europa
 • Konstgruppen KRUT
 • Krickelick
 • Kronans Droghandel
 • Limhamns Bageri & Café
 • Limhamns Begravningsbyrå
 • Limhamns Bokhandel
 • Limhamns Färg AB
 • Limhamns Kemomat
 • Limhamns Kött & Vilt
 • Limhamns Optik
 • Limhamns Rökeri
 • Limhamns Saluhall
 • Limhamns Sjöscoutkår
 • Limhams info
 • Linnea Interiör AB
 • Linnégatans Florist Blomsterve
 • Magnolia i Limhamn AB
 • Malmö Segelsällskap
 • MargaretaMaria clothes & bags
 • MKB Fastighet AB
 • Monbijou AB Mischmasch
 • Optiker Thell
 • Pink ladies & T-birds Salong
 • Pysen Second Hand Barn
 • Restaurang Kajutan Mat&Segel
 • Skorosen
 • Sprudla Inredning & Inspiratio
 • Stena Fastigheter Malmö AB
 • Studio Dennis Hansen
 • Systembolaget AB
 • Tehuset Shiva
 • Trädgårdshandel i Limhamn
 • Två Nallar
 • Wesleykyrkan
 • Wihlborgs Fastigheter AB
 • Willy:s
 • Wågat & Schöönt AB
 • ZOI

Kommun

 • Malmö