Logotyp på utskrifter

KRIS-Arbetslivsingången

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVuxenförvaltningen
Kontaktpersonpia johansson
E-postpia.johansson@landskrona.se
Telefonnummer0418-470388
Beviljat ESF-stöd474 436 kr
Total projektbudget677 124 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-07-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektets målsättning är att offentlig, privat samt ideel sektor, genom innovativ samverkan, ska finna en modell som syftar till att ungdomar, som lever i utanförskap, rehabiliteras in i samhället och arbetslivet. Målet är drogfrihet, självförsörjning och eget boende.

Bakgrund

Landskrona Kommun har under ett antal år uppmärksammats, på såväl riksplan som på regional- och lokalplan, för stora ungdomsproblem med kriminalitet och missbruk. Det finns ett stort antal ungdomar som ej har påbörjat, eller avbrutit gymnasieutbildning. Många av dessa ungdomarna har ej kommit in på arbetsmarknaden. Ett antal av dem har debuterat såväl i kriminalitet som missbruk. Förutom problematik med arbetslöshet, missbruk och kriminalitet så saknar många av dessa kommuninnevånare även ordnat boende. Dessa problemen har fått stort utrymme i massmedia i hela Sverige. Helsinborgs Dagblad beskrev i en artikel
2008-08-12 om ungdomsbrottsligheten i Landskrona, att våldbrotten och gatuvåldet åter hade börjat öka i Landskrona och att man dessvärre kunde se ett trendbrott genom denna ökning. Kommunalrådet i Landskrona, Torkild Strandberg uttalade sig i Aftonbladet 2008-02-01 om att krafttag krävs mot den grova ungdomsbrottsligheten i Landskrona. Landskrona Kommun har gjort olika insatser och satsningar för att minska problematiken. Med Arbetslivsingången önskar Landskrona Kommun nu utreda möjligheten för en gemensam satsning mellan ideell, privat och offentlig sektor i syfte att skapa en framgångsmodell för arbetsinträde riktat till, främst ungdomar i riskzonen för kriminalitet och missbruk. Varje samverkande part skall bidraga med sin unika kompetens och erfarenhet för att skapa en innovativ ny gemensam modell för inträde på arbetsmarknaden.

Organisationen KRIS är en ideell kamratstödjarförening som har startats av f.d. kriminella. Organisationen har som syfte att stödja personer som blir frigivna från fängelser i deras strävan att ej återfalla i kriminalitet och missbruk. KRIS arbetar förebyggande för att ungdomar ej skall debutera i kriminalitet och missbruk. Organisationen är rikstäckande och har på relativt kort tid byggt ett gott renommé hos myndigheter och allmänhet. En ungdomsverksamhet är under uppbyggnad i hela Sverige - Unga KRIS. I Skåne har Unga KRIS ännu så länge enbart etablerat sig i Landskrona. Unga KRIS gör ett framgångsrikt arbete när man i förebyggande syfte träffar ungdomar på skolor och institutioner i Skåne. KRIS i Landskrona har 150 medlemmar, varav 80 är medlemmar i Unga KRIS.

Personalpartner AB (PPAB) är ett privat företag vars inriktning är rehabilitering och sysselsättning. Företaget har specialiserat sig på att hjälpa de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden, ut i arbetslivet. PPAB har arbetat med hemlösa f.d. missbrukare i samarbete med MKB Fastighets AB. Tillsammans med Helsingborgs och Landskrona Kommun har PPAB arbetat med att finna anställningsmöjligheter för sk. "värstingar" med invandrarbakgrund. PPAB har tillsammans med Försäkringskassan hjälpt personer med psykiska funktionshinder ut i arbetslivet. PPAB har en styrka i sitt mycket stora kontaktnät med arbetsgivare över hela Skåne. PPAB har startat och är aktiv i företagsgrupper på flera håll i Skåne.

Landskrona Kommun, organisationen KRIS samt PPAB har för avsikt att undersöka förutsättningarna för att skapa en modell där man tillsammans arbetar med ett helhetsgrepp som innebär att man genom KRIS erbjuder stöd kring missbrukssituationen samt motverkar återfall i kriminalitet. PPAB erbjuder, efter en period av arbetsträning/praktik, personlig coaching mot arbetsgivare med socialt engagemang och intresse. Landskrona Kommun rustar projektdeltagarna för att möta arbetslivet via motivationshöjande gruppinsatser samt utbildning och information. Samarbete skall sökas med bostadsföretag för att kunna koppla en stabil social situation med ordnad sysselsättning till möjlighet för eget boende.

Syfte

Landskrona Kommun, organisationen KRIS samt konsultföretaget PPAB, dvs. offentlig, ideell samt privat sektor skall tillsammans arbeta för att skapa en modell som syftar till att minska de kända problemen med missbruk, våld, kriminalitet, arbetslöshet, bostadslöshet och övrigt utanförskap bland ungdomar i Landskrona. Samverkanparterna skall arbeta fram modellen inom ramen för förprojekteringen samt även skriva ev. ansökan om genomförandefas.

Målsättning

De förväntade mätbara projektmålen är att fler ungdomar som nu lever i utanförskap skall leva ett drogfritt och ickekriminellt liv, erhålla anställning och bli självförsörjande samt därmed få möjlighet till eget boende.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringsfasen kommer en stående punkt på styrgruppsmöten samt arbetsgruppsmöten att vara Tillgänglighet för personer med funktionshinder liksom att jämställdhetsintegration kommer att vara en annan stående punkt. Under förprojekteringen kommer projektledning och samarbetspartner att säkerställa att det i en ev. genomförandefas finns tillgänglighet för personer med funktionshinder. Att bemötandet gentemot detagarna blir på bästa sätt kommer att beaktas bl.a. genom att brukare får plats i arbetsgrupp samt att facklig organisation erbjuds medverkan i såväl arbetsgrupp som styrgrupp. Likaså skall förprojekteringen se över den kommunikativa tillgängligheten så att ev. ansökan till genomförandefas klart skall visa att projektägare och projektledning har satt fokus även på den frågeställningen.

Medfinansiärer

  • Vuxenförvaltningen

Samarbetspartners

  • KRIS Landskrona
  • Personalpartner AB
  • Vuxenförvaltningen

Kommun

  • Landskrona