Logotyp på utskrifter

KNUS-Kompetens för näringslivsutveckling i Svalöv

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFöretagsAlliansen
KontaktpersonLeif Wennerberg
E-postleif.wennerberg@svalov.se
Telefonnummer0418-448630
Beviljat ESF-stöd231 850 kr
Total projektbudget231 850 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-04-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Näringslivet i Svalövs kommun består till övervägande delen av småföretag. Genom analys av deras kompetensutvecklingsbehov vill vi bidra till att göra det möjligt att både behålla befintlig och attrahera ny arbetskraft samt bidra till ökad konkurrenskraft i regionen.

Bakgrund

Näringslivet i Svalövs kommun, som omfattar de mindre orterna Billleberga, Kågeröd, Röstånga, Teckomatorp, Tågarp, och Svalöv, är av tradition inriktat mot områdena naturnära upplevelser och "från jord till bord". Här återfinns bl.a. turismnäringen, jord- och lantbruk, trädgård, växtförädling och livsmedelsproduktion. Detta är näringsgrenar som utgör stommen i kommunens näringsliv och som har en mycket stor utvecklingspotential. I vissa fall rör det sig om näringar och företag som är helt unika i sina verksamheter inom Öresundsregionen.

Men, och det är det oerhört viktigt att poängtera, näringslivet i Svalövs kommun består inte enbart av de "gröna" näringarna och några få stora företag. Majoriteten (omkring 75%) utgörs av små och medelstora företag, varav endast en del har verksamhet relaterad till lantbruksområdet. Många är verksamma inom handel och servicenäringen. För kommuner av Svalövs storlek är det viktigt att utnyttja synergierna med andra aktörer. Samverkan, både företagen emellan och med andra kommuner, myndigheter och organisationer i regionen är centralt för näringslivsutvecklingen i Svalövs kommun. Vi konkurrerar med andra städer och kommuner i regionen när det gäller att locka till oss boende, företagsetableringar, arbetskraft, investeringar och turister. Det är därför oerhört viktigt att vårt näringsliv både profilerar sig och fortsatt upprätthåller en hög nivå på sina tjänster. Vi lever i en föränderlig värld vilket ställer stora krav på individen att anpassa sig till nya förutsättningar. Ett effektivt sätt att både motivera den enskilde anställde och att behålla kompetent arbetskraft på företagen är att erbjuda relevant kompetensutveckling.

Med detta som bakgrund planerar vi ett projekt där intresserade företag kan få möjlighet att analysera sina utvecklingsbehov för att öka sin konkurrenskraft i regionen. Ytterligare en aspekt är naturligtvis att arbetsplatserna i framtiden måste bli mera diversifierade vad avser människor från olika kulturer och med olika typer av funktionshinder. För att bli bättre på att skapa ett öppnare arbetsliv behöver vi medvetandegöra både anställda och företagsledningar om de utvecklingsmöjligheter som finns, särskilt bland småföretagarna, som är den kategori som dominerar näringslivet i vår kommun.

Under en förprojekteringsfas vill vi:
1. Bjuda in småföretagen i Svalövs kommun för att presentera konceptet

2. VERIFIERA, undersöka utvecklingsbehovet hos de företag som vill satsa på kompetensutveckling

3. PRECISERA, under en endags workshop ytterligare precisera kompetensutvecklingsbehovet

4. PLANERA, Sammanställa och planera för ett genomförande av kompetensutvecklingsinsatser I ett genomförandeprojekt

En bra utveckling för näringslivet i Svalövs kommun blir även en katalysator för en positiv utveckling för kommunen som helhet.

Syfte

Syftet med projektet som helhet är att stödja utvecklingen inom näringslivet i Svalövs kommun och utveckla dess verksamheter och medarbetare så att de bättre kan möta omvärldens krav på kompetens och flexibilitet.

Syftet med förprojekteringsfasen är att:

1. Verifiera utvecklingsbehovet inom de deltagande företagen

2. Precisera utvecklingsbehovet inom de deltagande företagen

3. Planera och beskriva hur behovet ska kunna tillgodoses - i en ansökan till genomförandefasen

Målsättning

Målsättningen med projektet är att stödja utvecklingen av näringslivet i Svalövs kommun och utveckla dess verksamheter och medarbetare så att de bättre kan möta omvärldens krav på kompetens och flexibilitet. Mätbara projektmål definieras med utgångspunkt i resultaten från förprojekteringen i samband med ansökan till genomförandefasen. Exempel på detta kommer t ex att vara mål som står i relation till de utvecklingsbehov som framkommit i kartläggningen.

Mätbara projektmål i förprojekteringen är att:

- minst 12 deltagande företag i förprojekteringen

- få minst 75% svarsfrekvens i kartläggningen

- minst en deltagare från respektive företag medverkar i workshopen

- utvecklingsbehoven preciserats till områden och målgrupper

- förprojekteringen leder till en plan för att tillgodose utvecklingsbehoven (innehållande aktiviteter/kostnader, tidplan, projektorganisation, riskanalys, uppföljning, mm inom respektive utvecklingsområde) som väl uppfyller de krav som ställs från ESF-rådet för att fungera som underlag för ansökan till genomförandefasen

- samtliga deltagande företag vill delta i den fortsatta genomförandefasen

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Att tillse att funktionshindrade kommer att ha både fysisk, kommunikativ och informativ tillgänglighet till projektet kommer att vara självklart i alla delar av förprojekteringsfasen.

Arbetet med förprojekteringen genomförs i tre steg:

A. Kartläggning av kompetensutvecklingsbehovet med hjälp av enkäter som besvaras av alla medarbetare på de företag som ingår i undersökningen. I samband med detta genomförs en SWOT-analys med frågor på temat tillgänglighet för personer med funktionshinder för att uppmärksamma och medvetandegöra om frågor som rör detta samt fastställa utvecklingsbehov inom området. Resultaten från kartläggningen utgör dessutom referensvärden för att följa upp och utvärdera resultat och effekter i det fortsatta projektet.

B. Endags workshop då utvalda representanter från samtliga verksamheter deltar för att ytterligare ringa in behovet av kompetensutveckling inom de områden som definierats i kartläggningen, varav ett område är tillgänglighet för personer med funktionshinder, och arbeta fram förslag till insatser under genomförandefasen.

C. Ansökan till genomförandefasen, vilken formas av projektägare och projektledning i samverkan med de deltagande företagen. Under denna fas sker sammanställning av de utvecklingsbehov inom olika områden som framkommit i kartläggningen, varav ett är tillgänglighet för personer med funktionshinder, läggs förslag till aktiviteter, tidsplan, projektorganisation etc.

Deltagande aktörer

 • BGT Components
 • DanByggen AB
 • Ekbladhs Måleri
 • Ekdahls Plåtindustri
 • Filton AB
 • Kågeröds Motorcenter
 • LANS Mekaniska verkstad AB
 • Lydotec
 • Norrvidinge Maskinstation AB
 • OP Enteprenad AB
 • Ring Knutstorp
 • SkåneMöllan
 • Stenestad Hästklinik
 • Svalöv Stormarknad ICA
 • Västergård snickeri AB

Kommun

 • Svalöv