Logotyp på utskrifter

JobbNu, förproj mål 2

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMalmö Stad, Vuxenutbildningsavdelningen
KontaktpersonAino Lindell
E-postaino.lindell@malmo.se
Telefonnummer040-343071
Beviljat ESF-stöd410 400 kr
Total projektbudget565 400 kr
Projektperiod2008-06-30 till 2008-10-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Finns det arbetsgivare i Malmö stad som ser målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar som en möjlig resurs på arbetsplatsen?
Kan de ställa upp med lämpliga arbetsplatser och arbetsuppgifter?
Kan medarbetarna se målgruppen som en tillgång på arbetsplatsen?
Kan Utbildningsförvaltningen i samarbete med af, FK, etc erbjuda lämplig utbildning till de deltagare som erbjuds ett jobb?

Bakgrund

A. Vi vill undersöka om det är möjligt att starta yrkesinriktade utbildningar inom skolformen särvux.
Medel sökes för förprojektering för ett projekt med arbetsnamnet Jobb NU som innebär att försöka etablera en organisation för genomförande som kan erbjuda yrkesutbildningar inom skolformen särvux. Vi vill hitta former för samverkan med vuxenutbildningens befintliga yrkesutbildningar samt gymnasiesärskolan.
När det gäller gymnasiesärskolan vill vi undersöka behov av eftergymnasial utbildning/uppföljning, behov av ytterligare utbildning, möjligheter att fortsätta i arbetslivet för målgruppen.

En stor grupp personer med intellektuell funktionsnedsättning står utanför den reguljära arbetsmarknaden, trots att många uttryckt sin starka önskan att få vara delaktiga i det reguljära arbetslivet.

Förprojekteringen går ut på att undersöka vägar och medel att inrätta yrkesutbildningar som kan erbjudas personer med intellektuell funktionsnedsättning samt övriga som enligt skolförordningen har rätt till utbildning inom särvux. Utbildningarna ska anpassas till en presumtiv arbetssituation så att de som genomgår utbildningarna lättare får tillträde till den arbetsmarknad som kan vara relevant för målgruppen.
Till förprojekteringen hör också att finna en arbetsmarknad, dvs presumtiva arbetsgivare som ser målgruppen som ett plusvärde i sin verksamhet och är villiga att erbjuda dem ett arbete där lön utgår. Det svåra för utbildningsförvaltningen är inte att skapa utbildningar utan att skapa förutsättningar för utbildningar för en viss målgrupp som leder till arbete för dem som klarar detta.
Denna ansökan bör ses som ett komplement till en ansökan inom programområde 1 med namnet ”Handledar-/mentorsutbildning med fortbildningsinsatser”.

Syfte

Underlätta för kvinnor och män med funktionsnedsättning avseende intellektuell förmåga att erhålla avlönat arbete utifrån sina egna förutsättningar. Underlätta för unga under 25 att etablera sig i arbetslivet samt förebygga att de hamnar i utanförskap inkluderande dem med utländsk bakgrund oavsett kön. Underlätta för dem som blivit förtidspensionerade att komma tillbaka till arbetslivet

Förprojekteringens syfte är även att hitta företag och verksamheter inom kommunen som står till buds för målgruppen, vilka arbetsuppgifter och krav som finns. Detta för att ha i beredskap de presumtiva arbetsgivare och arbetsplatser som är tänkbara för projektets deltagare. Detta i sin tur för att sedermera kunna bygga utbildningar som är individanpassade.
Det handlar således om att matcha en befintlig arbetsplats mot en deltagare för att säkra möjligheten till en anställning.

Det krav vi ställer på praktikplatser är att det måste finnas en avsiktsförklaring med vilja att ingå ett anställningsförhållande om personen har rätt förutsättningar att klara av tilltänkt arbete.

Då projektet bygger på individuella förutsättningar är inte tanken att kursplaner för varje yrkesutbildnings skall följas. Tanken är att hitta en utbildningsform med innehåll som gör att indivien kan klara av det arbete som är aktuellt. Stor del av utbildningen kommer att innehålla sociala koder på arbetsplatser i samhället och i umgänget.
Hur det skall vara upplagt behövs en förprojekteras.

Syftet är även att kartlägga målgruppen, antal, nuvarande situation m.m

Målsättning

Att hitta företag och därmed arbetsplatser som kan ta emot våra deltagare och som samtidigt har för avsikt att kunna anställa mågruppen med avtalsenlig lön.
Att finna former för samverkan med gymnasiesärskolans samt gymnasieskolans yrkesutbildningar samt vuxenutbildningens yrkesutbildningar för utveckling av yrkesinriktad utbildning för målgruppen.
Att finna möjligheter till validering av kunskaper samt finna former för att metodutveckla meritportföljen i samarbete med valideringscentrum. Vi vill planera för att hitta en pilotverksamhet inom ramen för genomförande ansökningen.
Att vi tillsammans med förprojekteringen ”Handledar-/mentorsutbildning med fortbildningsinsatser” får fram ett underlag till en projektansökan för genomförande i mål 2. Hitta former för samverkan med VågaSatsa.Nu under förutsättning att projektet erhåller sökta projektmedel.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De tilltänkta lokalerna för projektets genomförande finns på Hans Michelsens gata/Stormgatan. Lokalerna är lättillgängliga och anpassade för funktionshindrade. Hiss finns från markplan.
Lättillgänglighet handlar inte enbart om fysisk funktionalitet. Vi kommer att arbeta fram en handlingsplan som skall gälla för all personal. Den kommer att beskriva attityder, bemötande, förståelse, empati, lyhördhet m.m.

Medfinansiärer

 • Malmö Stad, Vuxenutbildningsavdelningen

Samarbetspartners

 • Arbetsmarknadsområde Malmö
 • Försäkringskassan

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge