Logotyp på utskrifter

Jobb för alla (Förprojektering)

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareBurlövs Kommun
KontaktpersonPaul Nilsson
E-postpaul.nilsson@burlov.se
Telefonnummer040-439324
Beviljat ESF-stöd290 754 kr
Total projektbudget454 155 kr
Projektperiod2008-05-15 till 2008-11-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Burlöv är en liten kommun med arbetslöshets- och ohälsoproblematik jämförbar med länets största städer. Antalet långtidsarbetslösa är stort, särskilt bland utrikes födda, ungdomar och funktionshindrade. Ohälsotalet är högt i jämförelse med både länet och riket och det ekonomiska biståndet ligger oproportionellt högt. Det har visat sig svårt för respektive myndighet att inom ramen för sina ansvarsområden komma till rätta med dessa problem. Det finns ett behov av att genom myndighetsgemensamma ansträngningar skapa insatser utöver de ordinarie verksamheterna för att fånga upp individer i utanförskap och erbjuda dem individanpassade lösningar för att de ska kunna träda in och stanna kvar på arbetsmarknaden.

I riktning mot detta har vi i Burlöv under många år arbetat i olika mindre samverkansgrupper, vilket gett erfarenhet av samverkansformens möjligheter/begränsningar och skapat ett gott samverkansklimat mellan parterna. Det finns nu goda förutsättningar för ett samverkansprojekt i större skala, där alla de aktörer som vanligtvis arbetar med målgrupperna ingår (Burlövs Kommun, Arbetsförmedlingen Arlöv, Försäkringskassan Mellanskåne och Region Skåne). Samarbetspartner skall också sökas inom privat och ideell sektor.

Genom denna nya ansats vill vi ta ett helhetsgrepp på problematiken och vända den negativa trenden med oproportionellt stora utanförskapsgrupper i Burlövs Kommun och för detta krävs till en början finansiellt stöd. För att säkerställa kvalitén i projektet skall en grundlig förprojektering genomföras, vars huvudsakliga mål är att kartlägga målgrupper, konkretisera de insatser som själva projektet skall bestå av samt att förstärka de förutsättningar som behövs för att bedriva en effektiv samverkan, så att projektarbetet kan starta från och med dag ett.

Då vi ser projektet som en kontinuerlig lärandeprocess skall utvärdering ske löpande under projekttidens gång. En extern professionell utvärderare skall för detta ändamål kopplas till projektet redan under förprojekteringsfasen. Effekten av detta är att lärandet integreras som en viktig del i projektet vilket skapar flexibilitet och förutsättningar för kontinuerlig reflektion kring projektet och dess riktning samtidigt som det underlättar för det strategiska påverkansarbetet. En strategi för hur projektet ska övergå i Finsam vid projekttidens slut skall initieras under förprojekteringen. Syftet med detta är att är redan i ett tidigt skede arbeta för att projektet skall bli en permanent del av arbetet med utanförskapsgrupperna.

Bakgrund

A: I Burlövs Kommun har man i många år eftersökt att driva ett projekt i större skala tillsammans med andra relevanta aktörer i syfte att utveckla gemensamma metoder och individanpassade åtgärder som svarar mot befintliga behov för att underlätta för individer i utanförskap att träda in och stanna kvar på arbetsmarknaden. Det har i Burlöv under åren funnits olika samverkanskonstellationer, men vi har aldrig arbetat gränsöverskridande i ett projekt med alla de myndigheter som på olika sätt arbetar med utanförskapsgrupperna. Motivet till denna nya ansats är att flera myndigheter handlägger ärenden gällande samma individer inom de aktuella målgrupperna och att man genom samverkan skulle kunna effektivisera detta arbete och utveckla gemensamma kompletterande åtgärder utifrån den kunskap och de erfarenheter som de enskilda myndigheternas verksamhet genererat (på såväl chefs som handläggarnivå). Med anledning härav har en samverkansgrupp bildats bestående av representanter för Burlövs Kommun, Arbetsförmedlingen Arlöv, Försäkringskassan Mellanskåne och Region Skåne. Det finns också en gemensam önskan om att på sikt samarbeta med andra relevanta aktörer inom t.ex. den privata och den ideella sektorn.

Burlöv är en liten kommun med storstadsproblematik. Samtidigt som vi i denna expanderande region med många företag noterar hög tillväxt inom vissa sektorer, så är andra hårt drabbade av segregation och utanförskap. Vi har jämförelsevis höga och ökande arbetslöshetssiffror, särskilt bland utrikes födda, ungdomar och funktionshindrade. Ohälsotalet är högt och det ekonomiska biståndet likaså. (Se bil.1) Det är med anledning av den bakgrund som belyses i bil. 1 som vi genom myndighetsgemensamma ansträngningar vill fånga upp individer i utanförskap och erbjuda dem individanpassade lösningar för att de ska närma sig och kunna stanna kvar på arbetsmarknaden. För att vända den negativa trenden med stora utanförskapsgrupper i Burlöv, krävs att de aktörer som arbetar med dem tillsammans skapar insatser utöver de ordinarie verksamheterna, samt utvecklar metoder för att hjälpa den enskilde individen att finna vägar ut ur utanförskapet. Vi vill genom detta nya angreppssätt utveckla sådan additionalitet och samverkan och för detta krävs i Burlövs fall till en början externt finansiellt stöd.

Syfte

Det övergripande syftet med förprojekteringen är att genomföra en grundlig omvärldsanalys för att kartlägga utvecklingsbehov och förutsättningar, utveckla idéer och fastställa åtgärder samt att upprätta en gemensam plattform för samverkansparterna för att säkerställa kvaliteten i projektets genomförandefas. Avsikten är att i samverkan utveckla gemensamma och oprövade metoder för att underlätta för kommuninvånare som står långt från arbete att träda in och stanna kvar på arbetsmarknaden. Inom ramen för förprojekteringen kommer också samverkanspartner att sökas/fastställas samt målgrupper att kartläggas/avgränsas.
Slutligen ämnar vi under förprojetkteringen lägga resurser på att rusta oss själva inför uppdraget genom kompetensinventering och kompetensutveckling. Det långsiktiga syftet är att genom myndighetsgemensamma och individanpassade insatser underlätta för personer i de stora utanförskapsgrupperna i Burlövs Kommun att närma sig arbetsmarknaden, samt att etablera en permanent gränsöverskridande verksamhet som även vid projektets slut kan erbjuda sådana insatser.

Målsättning

Förprojekteringens huvudsakliga mål är att kartlägga målgrupper, konkretisera de insatser som själva projektet skall bestå av samt att skapa de förutsättningar som behövs för att bedriva en effektiv samverkan, så att projektarbetet kan starta från och med dag 1. Den långsiktiga målsättningen är att tillse så att individer i målgrupperna får behovsanpassad hjälp att träda in och stanna kvar på arbetsmarknaden och därigenom minska utanförskapet. På ännu längre sikt är målet att detta projekt ska kunna övergå i Finsam och bli en permanent del av och ett komplement till de ordinarie verksamheterna.

Måluppfyllelsen av följande moment ska resultera i en genomtänkt projektansökan (för utlysningstillfället 1/11 08) och utgöra en god grund för själva projektet (andra delmål redovisas under rubriken tid och aktivitetsplan):

• Jämställdhets-SWOT-analys – Under förprojekteringen skall grunden läggas för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering. Tillgång till relevant könsuppdelad statistik skall säkerställas. Kunskap om målgruppen utifrån ett jämställdhetsperspektiv skall inventeras inom samverkansgruppen. Analysen skall genomföras i arbetsgruppen av de personer som besitter mest kunskap om jämställdhetsintegrering. Syftet är att denna analys utmynnar i olika strategier för att hantera möjliga problem och dra nytta av befintliga styrkor. Vi vill försäkra oss om att jämställdhetsperspektivet blir en integrerad del av samverkansarbetet och att de metoder vi väljer är applicerbara på båda könen. (alternativt anpassa metoderna efter kvinnliga och manliga deltagarnas förutsättningar).

• Riskanalys – En riskanalys i syfte att identifiera styrkor och svagheter i projektarbetet skall genomföras under förprojekteringen. Verktyg för detta skall väljas i ett initialt skede. Den förväntade effekten av riskanalysen är dels att härigenom maximera möjligheten att utnyttja projektets styrkor och dels att i god tid kunna planera beredskap för motåtgärder.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att utgå från dokumentet Handisams handlingsplan för tillgänglighet (http://www.handisam.se) för att förankra tillgänglighetsperspektivet hos samtliga medarbetare. Utifrån detta kommer ett kontinuerligt tillgänglighetsarbete vad gäller lokaler, information och kommunikation att bedrivas och rutiner tas fram för att säkra tillgänglighetsperspektivet.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Arlöv
 • Burlövs Kommun
 • Försäkringskassan Lund
 • Universitetssjukhuset I Lund

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Arlöv
 • AS3 Jobbcenter Malmö
 • Försäkringskassan Lund
 • Lunds kvinnoforum
 • Universitetssjukhuset I Lund

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge