Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Job DK

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadsområde Malmö
KontaktpersonKlas Holmqvist
E-postklas.holmqvist@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-4864407
Beviljat ESF-stöd9 479 490 kr
Total projektbudget18 980 490 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2010-05-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektets syfte är att stimulera till geografisk och yrkesmässig rörlighet på arbetsmarknaden inom Öresundsregionen och Skåne. Detta för att underlätta för svenska arbetssökande att finna ett arbete och skapa gynnsammare förutsättningar för danska arbetsgivare att få lämplig arbetskraft. Ett långsiktigt och regionalt strategiskt syfte med projektet är att ändra attityden mot och kunskaperna om den danska arbetsmarknaden hos arbetssökande och medarbetare på Arbetsförmedlingen och AUC. Ytterligare ett syfte är att vidareutveckla och regionalt anpassa Arbetsförmedlingens och AUCs metoder avseende matchning mot den danska arbetsmarknaden.

Projektet ska ge kvalificerat stöd med omvärlds- och arbetsmarknadskunskap gällande danska förhållanden. Deltagarna kommer att få information om dansk arbetsplatskultur, lagar och regler. Information lämnas också av danska bransch- och företagsorganisationer med rekryteringsbehov samt fackliga representanter. För att överbrygga språkbarriären ingår en kort utbildning i det danska språket. Projektet ska även innehålla personlig marknadsföring, inklusive träning och förberedelser inför möten med arbetsgivare, telefonsamtal, intervju, och jobbtips. Projektet kommer också att ge möjlighet till en mer individuellt anpassad matchnings- och coachningsaktivitet utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv.

Bakgrund

B:Bakgrund
Ur arbetsmarknadssynpunkt är Öresundsområdet en av norra Europas hetaste regioner. Det geografiska läget innebär att det håller på att utvecklas en transnationell arbetsmarknad inom regionen vilket ger möjligheter att utveckla näringslivssamverkan och rekrytera arbetskraft över nationsgränserna. Den ökande Öresundsintegrationen ger därmed bättre tillväxtförutsättningar i regionen.
Trots att läget på arbetsmarknaden är ljusare än det varit på två decennier lever en stor andel av befolkningen i ett utanförskap och har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Utanförskapet i Skåne är ofta kopplat till personer med utomnordisk härkomst. Unga personer mellan 18-24 års ålder uppvisar även de en arbetslöshet som är markant större än för befolkningen som helhet. Det är även ett faktum att arbetslösheten är högre hos de i arbetskraften som har en kortare formell utbildning. Överlag är sysselsättningsgraden i Malmö betydligt lägre än i såväl de omkringliggande arbetsmarknadsregionerna som i riket i sin helhet.
Det finns en stark efterfrågan på arbetskraft i såväl Sverige som på den danska sidan av Öresund. Detta innebär att arbetet med att rusta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden med den kompetens och förmåga som krävs för att få ett ordinarie arbete för första gången på länge sker i en påtaglig medvind. Det relativt stora antal personer som lever i olika former av utanförskap är en viktig tillväxtresurs när det är arbetskraftsbrist. Efterfrågan på lägre kvalificerad arbetskraft är större i Danmark än i Malmö-Lund regionen samtidigt som arbetslösheten i denna grupp är relativt sett stor i Skåne.
En ökad rörlighet över sundet för arbetssökande som söker arbete inom yrken som inte kräver någon högre kompetens skulle alltså gynna både den svenska och den danska arbetsmarknaden; det skulle minska arbetslösheten i Sverige samtidigt som det skulle medföra att det blev lättare för danska arbetsgivare att finna lämplig arbetskraft.

Arbetsförmedlingen och AUC i Malmö har hittills arbetat i en mindre skala mot den danska arbetsmarknaden. JOB-DK skapar en ökad möjlighet för AUC och Arbetsförmedlingen att förbättra vår kunskap om den danska arbetsmarknaden och skapa bättre förutsättningar för våra arbetssökande att få och behålla ett arbete på den danska sidan av Öresund.

I projektbeskrivning har hänsyn tagits till information om arbetsmarknadens utveckling och tillgängliga arbetsmarknadsprognoser samt information och statististiska uppgifter från Arbetsförmedlingen, Statistiska centralbyrån (SCB), JämO, SKL och Regionförbundet. Vidare har hänsyn tagits till erfarenheterna av tidigare aktiviteter för integration i Öresundsregionen bl.a. inom ramen för Cross-boarder, Öresund Direkt och aktiviteter inom AUC-verksamheterna i Malmö.
I projektet vill vi ta tillvara, vidareutveckla och testa sådana kunskaper och erfarenheter som förbättrar förutsättningarna för människors rörlighet samt möjligheterna att ta tillvara arbetskraft i Öresundsregionen.

Syfte

Projektets syfte är att stimulera till geografisk och yrkesmässig rörlighet på arbetsmarknaden inom Öresundsregionen och Skåne. Detta för att underlätta för svenska arbetssökande att finna ett arbete och skapa gynnsammare förutsättningar för danska arbetsgivare att få lämplig arbetskraft. Ett långsiktigt och regionalt strategiskt syfte med projektet är att ändra attityden mot och kunskaperna om den danska arbetsmarknaden hos arbetssökande och medarbetare på Arbetsförmedlingen och AUC.
Ytterligare ett syfte är att vidareutveckla och regionalt anpassa Arbetsförmedlingens och AUCs metoder avseende matchning mot den danska arbetsmarknaden.
Ett ytterligare strategiskt långsiktigt syfte är att etablera nya samarbeten med externa aktörer, såsom danska arbetsgivare/arbetsgivarorganisationer, rekryterings-/bemanningsföretag samt aktuella arbetsförmedlingar och kommuner.
Genom denna framtida projektidé vilken främst utgår från ett nationsöverskridande samarbete i ett nord-syd-perspektiv (Malmö/Köpenhamn/Helsingborg/Helsingör) är ambitionen att påbörja ett systematiskt och långsiktigt relationsbyggande, vilket bättre ska stimulera till en geografisk och yrkesmässig rörlighet på arbetsmarknaden inom Öresundsregionen och Skåne.

Målsättning

All redovisning av resultat och effekter i projektet ska ha ett genusperspektiv.

Att 50 procent av deltagarna ska vara sysselsatta i arbete 90 dagar efter projektets slut.
Övriga deltagare ska på ett påtagligt sätt uppleva att deras möjligheter att få jobb har ökat genom god kunskap om arbetsmarknaden inom Öresundsområdet samt en individuell plan för hur de ska komma närmare ett arbete.

Målet är också att:
- Utveckla nya metoder och samverkansformer som kan implementeras i Arbetsförmedlingens verksamhet och användas i arbetet med arbetslösa grupper.
- Bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt att kvinnor och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas.
- Bidra till att underlätta ungas etablering i arbetslivet samt förebygga att unga hamnar i utanförskap.
- Bidra till att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet.
- Projektet ska stärka samarbetet mellan olika stadsdelar i Malmö, Arbetscentrums utslussningsenhet, Arbetsförmedlingen samt olika aktörer på den danska arbetsmarknaden.

Projektets uppgift är också att påverka arbetsgivare att välja arbetskraft med rätt kunskap och kompetens oberoende könstillhörighet samt att uppmuntra till yrkesval där egna könet är underrepresenterat

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förekomst av funktionshinder ska inte på något sätt vara ett hinder för deltagande i projektet.

De hinder som coacher och/eller deltagare med funktionshinder upplever i samband med arbetsresor till Danmark o.dyl, ska sammanställas och kontinuerligt bearbetas och vidarebefordras till ansvariga för kännedom och åtgärd.
Redovisning av resultat och effekter i projektet ska även beskrivas i ett tillgänglighetsperspektiv.

Aktuella lokaler är lättillgängliga för alla och anpassade för funktionshindrade.

Jämställdhetsintegrering

Projektet ska genomsyras av jämställdhet och mångfald. Vid rekrytering av personal skall eftersträvas lika stor andel män som kvinnor samt att medvetenheten bland de anställda finns för att arbeta för optimal jämställdhet mellan könen.
Samma regelverk som gäller på våra ordinarie arbetsplatser ska gälla även inom projektet. Övergripande policydokument angående mångfald och jämställdhet som gäller hos projektägaren och samarbetspartnern, ska gälla även i projektet.

All redovisning av resultat och effekter i projektet ska ha ett genusperspektiv.

Vid intag till projektet ska vi eftersträva en jämn könsfördelning och vid intaget ska arbetssökande med utländskt ursprung prioriteras. Denna prioritering görs i enlighet med SWOT-analysens konstaterande att förvärvsfrekvensen i denna grupp är relativt sett låg.

Samtliga aktiviteter/moduler som ingår i projektet kommer att genomföras med beaktande av jämställdhetsperspektiv vilka tar sin utgångspunkt i den swotanalys som beskrivits under rubriken ”Jämställdhetsintegrering” i projektansökan.

Traditionella könsroller som påverkar individens val av arbete ska uppmärksammas och bearbetas i de metoder och aktiviteter som ingår i projektet. Deltagarna ska uppmuntras till att våga marknadsföra sig mot ett, från genusperspektiv, otraditionellt yrkesområde och pröva ett yrke/arbetsplats där det egna könet är undrerrepresenterat.
Vidare ska ökat arbetskraftsdeltagande uppmuntras bland kvinnor.

Transnationellt samarbete

Projektet har för avsikt att söka samarbete med bland annat arbetsgivare i Danmark samt representanter för det lokala näringslivet så att vi kan skapa mötesplatser för utbud och efterfrågan på arbetskraft i Öresundsregionen.

Medfinansiärer

 • INAR Integration och Arbetsmarknad

Samarbetspartners

 • INAR Integration och Arbetsmarknad

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge