Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Jämställdhet och Mångfaldsprojekt i Ystad

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareNCC Construction AB Region Syd
KontaktpersonLars Tengvall
E-postLars.Tengvall@ncc.se
Telefonnummer040-317377
Beviljat ESF-stöd1 412 943 kr
Total projektbudget4 225 142 kr
Projektperiod2010-01-19 till 2011-01-28
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet erbjuder arbetssökande ungdomar i åldern 20-24 år en yrkesinriktad teoretisk och praktisk utbildning under 40 veckor med inriktning mot byggbranschen. Syftet är att minska ungdomsarbetslösheten samt ge en ökad mångfald och jämställdhet i byggbranschen

Bakgrund

Arbetsmarknadsläget
Situationen på arbetsmarknaden i Skåne län är fortsatt allvarlig. Varselvågen har dock dämpats markant i förhållande till årets första halvår, i förhållande till juli 2008 har dock antalet varslade personer mer än fördubblats. Vad gäller antalet lediga platser och antalet registrerade arbetslösa har arbetsmarknadsläget försämrats ytterligare. Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att försvagas, men i något långsammare takt. Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar var under juli i år 1 000 platser färre än för ett år sedan (en minskning med 26 procent). Fördelat efter näringsgren var minskningen markant inom verkstadsindustrin och den övriga tillverkningssektorn, men även branschgruppen finansiell verksamhet, fastighets- och företagstjänster noterar betydande minskningar. Vidare var nedgången betydande inom offentliga verksamheter såsom offentlig förvaltning samt utbildning. Under de senaste tre månaderna är handeln den enda bransch som noterade en ökad efterfrågan jämfört med året innan.
I AMO Trelleborg ligger ca 52% av samtliga varsel det senaste året inom tillverkningsindustrin. Den senaste tiden har också ett antal varsel drabbat den primär kommunala sektorn i arbetsmarknadsområde Trelleborg. Simrishamns kommun har under 2009 haft ett av de enskilt största varslen i Skåne (Plastal AB).

I slutet av juli noterades drygt 33 500 kvarstående arbetslösa vid länets arbetsförmedlingar. På ett år har antalet arbetslösa ökat med 67 procent eller cirka 13 500 personer. Arbetslösheten har sedan juli 2008 stigit nästan dubbelt så kraftigt för män än för kvinnor.
I jämförelse med juli månad 2008 så har antalet kvarstående arbetssökande i arbetsmarknadsområde Trelleborg ökat med 29,3% (från 8 901 till 11 510). Antalet arbetslösa har ökat med 79,6% (från 2 264 till 4 066). Antalet nyanmälda platser har minskat med 34,4% (från 398 till 261). Sökande som fått arbete har minskat med 3,9% (från 568 till 546). Jobb- och utvecklingsgarantin har ökat med 41,6% (från 553 till 783) och Jobbgarantin för ungdomar har ökat med 197,4% (från 194 till 577). I jobb- och utvecklingsgarantin har ca 33% ett funktionshinder. Lågkonjunkturen drabbar ungdomar och de utlandsfödda som även under högkonjunktur har svårast att få arbete. Men, trots det försämrade arbetsmarknadsläget får många människor jobb.

Arbetslösheten fortsätter att stiga och jämfört med 2008 ökar inflödet i arbetslöshet. Under juli uppgick antalet nyinskrivna arbetslösa i länet till knappt 4 300 personer, vilket är en ökning med 1 000 personer (eller 41 procent) jämfört med samma månad året innan.
Arbetslösheten i AMO Trelleborg ligger i maj månad på 3,6% (Riket 4,2%, MO Syd 4,3%, Skåne 4,3%). Arbetslösheten varierar i arbetsmarknadsområdet och ju längre österut desto högre arbetslöshet. Bland de åtta kommunerna har Simrishamn och Tomelilla högst arbetslöshet (4,3% resp. 4,2%) och lägst arbetslöshet har Vellinge och Svedala (2,4% resp. 2,9%). Arbetslösheten i Ystad och Sjöbo är 3,4 resp. 3,6 procent.
Arbetsförmedlingens statistik pekar på en klart högre andel arbetslösa bland ungdomar och födda utanför Sverige:
Antalet arbetslösa ungdomar i länet uppgick till 6 400 personer eller 5,7 procent av befolkningen (18-24 år). På ett år ökade antalet med 86 procent.
Antalet utrikes födda i länet uppgick till 12 100 personer eller 7,5 procent av befolkningen. På ett år ökade antalet med ca 60 procent.
När det gäller kvarstående arbetssökande i åldersgruppen 20-24 år så har den ökat med 63,3% i arbetsmarknadsområde Trelleborg (från 1 364 till 2 227). I Simrishamn har denna åldersgrupp ökat med 51,2%, Tomelilla 41,7%, Sjöbo 38,3% och i Ystad 57,4 procent.

Antalet långtidsarbetslösa i länet (personer som varit arbetslösa kontinuerligt minst 6 månader, eller för ungdomar under 25 år minst 100 dagar) har sedan förra året ökat med 4 100 personer eller 77 procent och uppgick i slutet av juli till drygt 9 300 personer. Antalet långtidsarbetslösa bland ungdomar uppgick till 670 perso-ner och har visserligen från en låg nivå ökat med 170 procent jämfört med året innan.
När det gäller prognosen för arbetsmarknaden i Skåne 2009-2010 så finns det olikheter i länet. Arbetsmarknadsutsikterna är klart mörkare i regionerna med en stor industriell bas. Detta är en förklaring till att sysselsättningen i år förutses minska kraftigt i Skånes norra och östra delar. Under 2010 bedöms sysselsättnings-utvecklingen bli något stabilare.
Den yrkesbarometer som presenteras i samband med prognosen är enbart på kort sikt (högst ett år) och fångar in konjunktursvängningar. På längre sikt bedöms en stor efterfrågan finnas vad gäller eftergymnasiala, tekniska utbildningar (t.ex. yrkeshögskola, KYutbildning (om den finns kvar) lärlingsutbildning inom nästan samtliga hantverks- och industriyrken). Även YrkesVux som kompletterande utbildning till den gymnasiala yrkesutbildningen är bra om utbildningsanordnaren är i tät kontakt med det regionala näringslivet.
Då NCC med lyckat resultat genomförde ett mångfaldsprojekt i Malmö tillsammans med Kommunen och Länsarbetsnämnden kontaktades de.

Syfte

Syftet med projektet är att skapa utbildning och sysselsättning för arbetslösa ungdomar genom en gymnasial yrkesutbildning för vuxna med koppling till konkreta byggprojekt. Utbildningen är 40 veckor som motsvarar ca 1400 timmar. Utbildningen sker både i skola och på arbetsplats. De inledande 8 veckorna innehåller teori och material- och verkstadslära, under de resterande veckorna varvas teori med praktik på arbetsplats. När de 40 veckorna är avslutade tilldelas deltagarna en lärlingsbok och de blir anställningsbara som lärlingar inom någon av yrkeskategorierna snickare, betongarbetare eller anläggningsarbetare. På grund av åldersstrukturen i branschen finns ett stort behov av nyrekrytering inom dessa områden de kommande åren. Efter projektets utbildning krävs ytterligare 4100 timmar praktik (lärlingsutbildning) på byggarbetsplats dessa genomförs utanför projektet. Ambitionen är också att öka mångfalld och jämnställdhet i branschen.

Målsättning

Målsättningen är att 50% av dom rekryterade (10st) är av utländsk härkomst samt att 30% är kvinnor och att minst 90% genomför utbildningen (40 veckor) och får ut lärlingsböcker.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inga personer kommer att uteslutas till följd av funktionshinder men det kan vara svårt att tillfredsställa alla behov då byggnadsarbetarens arbetsmiljö ofta är på tillfälliga arbetsplatser med syfte att bygga goda och tillgängliga miljöer. För funktionshindrade skall därför en särskild bedömning av dess möjligheter till att fullfölja utbildningen göras i samverkan mellan arbetsförmedling, läkare, försäkringskassan samt praktikplats

Jämställdhetsintegrering

Byggbranchen har idag väldigt låg anställningskvot av kvinnor ute i produktionsledet och för att komma tillrätta med detta så behövs ett riktat samarbetsprojekt mellan både kommun, arbetsförmedling och näringslivsparter. Genom att inleda projektet med gemensamma informationsträffar samt att skapa rätt arbetsmiljö med tanke på kvinnor är vi övertygade om att det finns möjligheter att nå jämställdhet inom dessa yrken på sikt. Vårt mål är att hitta och identifiera 30% kvinnor till denna utbildning samt att se till att projektet möjliggör en anpassad och jämställd arbetsplats. Förhoppningen är att deras utbildning kan påverka andra kvinnor att söka till branschen detta kan t.ex ske genom föreläsningar på grundskolor etc. av dem som genomgått utbildningen. Då förutsättningarna är lika för båda könen i fråga om lön, utbildningskrav och arbetsuppgifter ser vi det mer som att framhålla och synliggöra att inga hinder finns i arbetsmiljön med tanke på tunga lyft etc. Det finns mycket hjälpmedel att använda.

Transnationellt samarbete

Projeketet innehåller ingen transnationell verksamhet.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Ystad
 • Kultur och Utbildning
 • Ledning och utveckling

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Ystad
 • Kultur och Utbildning
 • Ledning och utveckling
 • NCC Construction AB Region Syd

Kommun

 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Tomelilla
 • Ystad