Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

JOBBINVEST-ering

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKävlinge Lärcentrum
KontaktpersonChrister Stenberg
E-postchrister.stenberg@kavlinge.se
Telefonnummer0709-739447
Beviljat ESF-stöd108 880 kr
Total projektbudget145 173 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-09-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Sammanfattning
Kävlinge Lärcentrum har under 15 år arbetat på uppdrag av AF, FK och Socialtjänsten med långtidsarbetslösa/-sjukskrivna individer, med mycket gott resultat (70-75% till arbete).
Det är de återstående 25-30% av de arbetslösa/sjukskrivna som vi inte lyckades med och som trots den just nu rådande högkonjunkturen fortfarande finns kvar i utanförskap då de normala arbetsmarknadsprogrammen inte räcker till som är vår målgrupp. En målgrupp som kräver mer stöd, rätt daglig handledning och framför allt rätt praktikplats för att på sikt få tillträde till arbetslivet och bli inkluderade i arbetsgemenskapen.

Vi är övertygade om att stora delar av denna grupp med mer förfinade och riktade instrument kan stödjas till en egen försörjning.

För att nå detta vill vi samarbeta med FK, AF, SOC, primärvården och fyra kommuner i Skåne/Blekinge och utveckla följande:

1. Genom fördjupad kartläggning, individualiserad och mer frekvent coachning samt tillgång till Ambassadörs- och Exempelföretag stödja individen till dess att den når egen försörjning och/eller kan delta i ordinarie arbetsmarknadsprogram

2. Prova huruvida tidigare placering på praktik-/arbetsprövningsplats inom Exempelföretag medför att processen till steg 5 i utvecklingstrappan (jobbredo) förkortas.

3. Utveckla samverkan och höja kunskapsnivån i den befintliga samverkansgruppen i Kävlinge genom att inkludera viktiga aktörer såsom primärvården. Vi vill också arbeta för att individens övriga kontakter (såsom kronofogde, sjukgymnast, kurator osv) ska delta i samverkan med mentor kring individens utveckling, detta för att uppnå en samsyn och därigenom kunna ge rätt stöd.

4. Utveckla metodarbetet och höja kunskapen genom samverkan med 4 kommuner i Skåne/Blekinge.

Bakgrund

BAKGRUND
Kävlinge Lärcentrum har under 15 år arbetat på uppdrag av AF, FK och Socialtjänsten med långtidsarbetslösa/-sjukskrivna individer, med mycket gott resultat (70-75% till arbete). Under åren 2001-2005 drev Kävlinge Lärcentrum Equal-projektet Brännpunkt där vi utbildade ca 90 arbetsplatsambassadörer inom såväl privat som offentlig verksamhet. Syftet med ambassadö¬rerna var dels att fungera som mentorer för långtidsarbetslösa/-sjukskrivna under prak¬tik/arbetsprövning på arbetsplatsen, dels att medverka till att skapa en god psykosocial arbetsmiljö där personalen står i centrum. (Se ansökan om förstudie programområde 1 – Ambassadörsutveckling i Skåne/Blekinge)

I Brännpunkt arbetade vi främst med de återstående 25-30% av arbetslösa/-sjukskrivna, dvs personer som stod ännu längre från arbetsmarknaden, än de ovan nämnda. Individernas hinder kunde bestå av dels fysiska, psykiska, sociala hinder, ofta i kombination, och ibland fanns en missbruksproblematik i botten. Detta är just denna svårare målgrupp, som inte fungerar i normala arbetsmarknadsprogram, som vår ansökan gäller.

44% av deltagarna i Brännpunkt kom i arbete alt utbildning. 55% nådde steg 5 i utvecklings¬trappan, dvs var redo för jobb vid avslut i projektet.

Trots den just nu rådande högkonjunkturen finns denna ”tyngre” målgrupp fortfarande kvar i utanförskap då de normala arbetsmarknadsprogrammen inte räcker till för denna grupp, en målgrupp som kräver mer stöd, rätt daglig handledning och framför allt rätt (utbildad) praktikplats för att på sikt få tillträde till arbetslivet och bli inkluderade i arbetsgemenskapen. (Se vidare ansökan om förstudie programområde 1 – Ambassadörsutveckling i Skåne/Blekinge)

Analys av problem/behov:
• Kartläggningsmetodiken måste utvecklas så att vi på ett tidigare stadium får en fullstän¬dig bild av individen. En inventering av
1. de tidsperioder individen varit inskriven hos resp myndighet under de senaste 5-10 åren och
2. de olika insatser som myndigheten har gjort och den kunskap man skaffat sig om indivi¬den under denna tid, måste ligga till grund för det fortsatta kartläggnings- och samverkansarbetet och
Vidare måste en kartläggning av individens alla kontaktytor (flera läkare, advokat, krono¬fogde m fl) också göras redan i inledningsskedet för att både mentor och individ ska få den rätta och fulla bilden av nuläget och förstå vad som upptar individens tid och engage¬mang. Genom en sådan kartläggning kan samverkan vid behov utökas till att omfatta även dessa parter vilket medför ökade möjligheter att nå resultat.
• Mer kontinuerlig och riktad/individanpassad aktivitet: genom att maximera de inle¬dande insatserna utifrån individens fysiska och mentala skick vill vi utröna om prak¬tik/arbetsprövning kan inledas på ett tidigare stadium.
De inledande insatserna skulle kunna vara att tillsammans med mentor/coach göra bak-grundsanalys (kritikfasen i Framtidsverkstaden) samt framåtriktad kartläggning av styrkor, svagheter, kompetenser, färdigheter samt en omvärldsanalys gällande såväl nuvarande som framtida yrkesroll inklusive ev. behov av kompetensutveckling.
För att råda bot på bristande rutiner och isolering skulle dagliga frukostträffar, motion, seminarier, studiebesök mm ingå i de inledande insatserna.
• Konkret handlingsplan: utveckla arbetet med konkreta handlingsplaner som både inne¬håller generella aktiviteter per individ (dagliga frukostträffar) men också tidssatta helt individuella aktiviteter, del- och huvudmål som följs upp av mentor/coach en gång per vecka.
• Praktik/arbetsprövning: Utveckla befintligt uppföljningsformulär som används av såväl arbetsgivare som praktikant så att det innehåller konkreta frågor gällande t.ex. närvaro, uppgivna orsaker till frånvaro mm. Detta för att kunna sätta utvecklingsmål för prakti¬kanten, och ge inskrivande myndighet underlag för fortsatta beslut.
• Stöd i utvecklingen av individers sociala kompetens: ett antal undersökningar visar att ca 75% av arbetsgivarna i reella anställningssituationer har träffat människor som har rätt kompetens men där arbetsgivarna ändå anser att de inte duger på deras arbetsplats. Orsa¬ker till detta kan vara ”själva uppenbarelsen”, inställningen till arbetet, bristande social kompetens (beteende och kommunikation), utseendet mm. Genom att göra insatser på detta område, för de individer som behöver det, ökar deras självförtroende och därmed chans till arbete.
• Behov av tester/verktyg: För vissa individer kan behov av olika typer av tester uppstå, t.ex. intressetest, kunskapstest, begåvnings¬test, drogtest, hälso-/livsstilstest etc. Genom att få tillgång till sådana verktyg förkortas handläggningstiden och möjligheterna att erbjuda rätt hjälp ökar kraftigt.
• Utveckla samverkansarbetet i Kävlinge: En inventering av 1. den tid individen varit inskriven hos resp myndighet under de senaste 5-10 åren och 2. de olika insatser som myndigheten har gjort och den kunskap man skaffat sig om individen under denna tid, måste ligga till grund för det fortsatta kartläggnings- och samverkansarbetet.
Samverkan måste utökas till att även omfatta resurser från primärvården, denna kompe¬tens saknas idag i den befintliga samverkansgruppen i Kävlinge där AF, FK, SOC ingår. Även deltagarna i samverkansgruppen behöver kontinuerlig kompetensutveckling för att på ett tidigare stadium kunna uppfatta symptom och därigenom ge rätt stöd. Ekonomiska resurser för att vid behov genomföra drogtester behövs. Återkoppling till inskrivande myndighet måste förbättras (t.ex. gällande närvaro, orsaker till frånvaro, jobbsöknings¬frekvens) genom framtagande av en enkel blankett som kan användas dels under de inledande insatserna och under praktik/arbetsprövning.
• Utveckla metodarbetet och höja kunskapsnivån genom samverkan med andra kommu-ner: Genom att samarbeta med de 4 kommuner i Skåne/Blekinge som vi avser sprida ambassadörskonceptet till, kommer vi också aktivt att arbeta med kunskapsöver¬föring oss emellan. Metoder som varit framgångsrika i en kommun kommer också att pro¬vas i annan kommun. (Se ansökan om förstudie programområde 1 – Ambassadörsutveckling i Skåne/Blekinge)
• Ännu bättre praktik-/arbetsprövningsplatser kan ta emot individer tidigare: Vi vill prova att utbilda hela arbetsstyrkan på ett antal arbetsplatser i Kävlinge (blivande Exempelföretag) i valda delar av ambassadörsutbildningen i syfte att skapa ännu mer tillåtande arbetsplatser. Arbetsplatser där personalen kollektivt och på ett professionellt sätt kan ta emot praktikanter i ett tidigare skede, dvs människor som är i sämre skick än normalt vid start av praktik/arbetsprövning. (Se ansökan om förstudie programområde 1 – Ambassadörsutveckling i Skåne/Blekinge)

• Öka rörligheten: Genom att utveckla och sprida ambassadörskonceptet till 4 kommuner i Skåne/Blekinge och att utbilda ca 120 ambassadörer i dessa kommuner ökar vi möjlighe¬terna att kunna erbjuda rätt praktikplats utifrån de långtidsarbetslösas/-sjukskrivnas intressen och behov. Dessutom ökar rörligheten för dessa personer genom att alla ingå¬ende kommuner kan använda varandras ambassadörsföretag, både under praktik och för ev anställning. (Se ansökan om förstudie programområde 1 – Ambassadörsutveckling i Skåne/Blekinge)
• Ingen tidsbegränsning. Projektidén är att förkorta/effektivisera processen till arbete genom kraftfulla inledande insatser och tidigare placering i praktik/arbetsträning, men för de individer som så behöver ska ingen tidsbegränsning gälla.

Syfte

Vi vill:
1. Genom fördjupad kartläggning, individualiserad och mer frekvent coachning samt tillgång till Ambassadörs- och Exempelföretag stödja individen till dess att den når egen försörj¬ning och/eller kan delta i ordinarie arbetsmarknadsprogram. Ambassadörsföretag har minst en fullt utbildad ambassadör. Exempelföretag är arbetsplatser med minst en fullt utbildad ambassadör och där hela personalstyrkan har utbildats i utvalda delar av ambassadörsutbildningen. (Se ansökan om förstudie programområde 1 – Ambassadörsutveckling i Skåne/Blekinge)
2. Prova huruvida tidigare placering på praktik-/arbetsprövningsplats inom Exempelföretag medför att processen till steg 5 i utvecklingstrappan (jobbredo) förkortas.
3. Utveckla samverkan och höja kunskapsnivån i den befintliga samverkansgruppen i Kävlinge genom att inkludera viktiga aktörer såsom primärvården. Vi vill också arbeta för att individens övriga kontakter (såsom kronofogde, sjukgymnast, kurator osv) ska delta i samverkan med mentor kring individens utveckling, detta för att uppnå en samsyn och därigenom kunna ge rätt stöd.
4. Utveckla metodarbetet och höja kunskapen genom samverkan med 4-5 kommuner i Skåne/Blekinge. (Se ansökan om förstudie programområde 1 – Ambassadörsutveckling i Skåne/Blekinge)

Målsättning

Att tillsammans med 4-5 samverkanskommuner och samverkansgruppen i Kävlinge diskutera tidigare erfarenheter och resultat samt besluta om mätbara mål enligt nedanstående exempel:

1. x% deltagare som 90 dagar efter avslutat projekt är i arbete
2. x% deltagare som 90 dagar efter avslutat projekt är i reguljär utbildning
3. x% deltagare som 90 dagar efter avslutat projekt har gått till annan arbetsmarknadspolitisk aktivitet

4. x% deltagare som upplever att möjligheterna att få arbete efter avslutat projekt har ökat
5. x% deltagare som har klättrat minst 2 steg i utvecklingstrappan eller nått steg 5 (jobbredo) genom tidigare placering på praktik-/arbetsprövningsplats på Exempelföretag.
6. x% deltagare anser att de fått rätt insatser

7. x% av deltagarna i samverkansgruppen i Kävlinge anser att samverkan och kunskapsnivån har fördjupats resp ökat samt att detta har bidragit till individens positiva utveckling, genom att fler viktiga aktörer deltar.
8. Alla 4-5 samverkanskommunerna ska prova en ny metod som använts i en av de andra kommunerna med gott resultat
(Se ansökan om förstudie programområde 1 – Ambassadörsutveckling i Skåne/Blekinge)


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Våra Ambassadörsarbetsplatser (dit deltagarna kommer för praktik/arbetsprövning/praktik) har kunskaper och vilja att vara tillgängliga också för personer med funktionshinder (fysiska och psykiska). Detta ingår som en del i ambassadörsutbildningen. För att säkerställa tillgäng¬ligheten vill vi engagera HSO i förprojekteringsfasen som sakkunnig i frågor som rör ämnet för att ha god beredskap/handlingsplan inför genomförandefasen av detta projekt.

Transnationellt samarbete

Ingen transnationell verksamhet.

Medfinansiärer

 • Kävlinge Lärcentrum

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge