Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Internationell trädgård i Landskrona

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFolkuniversitetet Landskrona
KontaktpersonKatarina Andersson
E-postkatarina.andersson@folkuniversitetet.se
Telefonnummer046-197727
Beviljat ESF-stöd382 460 kr
Total projektbudget512 460 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2009-07-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Under en förprojekteringsfas vill vi undersöka möjligheterna att realisera vår idé att anlägga ett grönt" utbildningscenter med internationell prägel, som ska ha som huvudsakligt mål att hjälpa långtidsarbetslösa människor att genom riktade utbildningar och kurser komma ut på arbetsmarknaden.

Bakgrund

PROBLEMET

Arbetslösheten är hög i Landskrona. Detta medför många problem för staden: utanförskap, otrygghet, ökad brottslighet, etniska motsättningar mm. Idén bakom detta förprojekt är att ta fram specifika utbildningar inom områden där det finns anställningsbehov och behov av etablering av nya företag, med målsättning att minska arbetslöshet och öka självförsörjning.

Vi kan hitta presumtiva deltagare inom alla de grupper ESF-projekten kan vända sig till - kvinnor och män, med olika etniskt ursprung: arbetslösa, sjukskrivna, personer som är bidragsberoende på olika sätt, unga som inte kommit ut på arbetsmarknaden. Åldern på de presumtiva deltagarna kan också variera - från 16 till 64 år. Vi vill i förprojektet analysera problemställningar och möjligheter för olika målgrupper. Vi tror dessutom att det kan vara en fördel att arbeta med en heterogen målgrupp i genomförandeprojektet. Detta är också anledningen till att vi vill ansöka om ett större genomförandeprojekt, och vi räknar med att ansökan för genomförandeprojektet kommer att överstiga 3 miljoner kronor.

MÖJLIGHETER SOM SKA UTVECKLAS

Landskrona är känt som den gröna staden. Här finns många parker och inte minst de unika koloniområdena som är mycket centralt belägna. Vi vill bygga vidare på det som vi i Landskrona är bra på - nämligen parker, grönområden och växtodling. Detta faktum vill vi kombinera med det som vi har mycket av: nämligen arbetslösa människor med kapacitet, potential och informella kunskaper som kan relateras till trädgårdsnäringen. Genom denna kombination vill vi skapa utbildningar som leder till arbeten.

Det finns "geografiska" trädgårdar och trädgårdar med paviljonger som innehåller växter från olika länder, men vi vill utöka konceptet mera. Vi vill skapa en "internationell" trädgård - både med tanke på att många av deltagarna i projektet troligtvis kommer att vara från andra länder men också för att föra in ny inspiration och bryta traditionella odlingsmönster.

Grunden ska vara en plats, en "plantskola" där arbetslösa trädgårdsintresserade kan få utbildning i olika tekniker som efterfrågas inom bland annat parkskötsel och plantskolebranschen. Utbildningarna kan vara olika långa, anpassade och ha olika inriktning med t ex växthusodling, anläggning, planering, sten- och plattsättning eller olika byggen i trä som pergolor eller drivbänkar osv. Här kan deltagarna påverka utbildningarnas innehåll inom ramen för projektets mål. Vid behov ska utbildningarna kombineras med svenskundervisning relaterad till arbetet. Möjligheterna är många.

Genom att på ett tidigt stadium involvera det privata näringslivet och kommunens ansvariga för grönområden ska utbildningarna anpassas så att de stämmer överens med den efterfrågan som finns. De "gröna" utbildningarna kan t ex också kombineras med fastighetsskötsel. De involverade parterna ska också kunna ställa upp med introduktionsplatser, antingen själva eller via sitt nätverk, för dem som går utbildningarna.

För att skapa engagemang och stimulans hos deltagarna i de kommande utbildningarna men också för att resultatet av det praktiska arbete som görs ska komma allmänheten tillgodo, planeras miniträdgårdar /trädgårdsinstallationer i parkerna runt om i Landskrona. Det kan t ex röra sig om att under en säsong visa ett traditionellt grekiskt sätt att anlägga ett stenparti, en dammträdgård på moriskt vis, bygga upp en medeltida svensk klosterträdgård eller upprätta en trädgård speciellt designad för funktionshindrade - inte bara rent tekniskt så att man ska ta sig fram, utan också växtmässigt (doft, struktur), för den som har nedsatt syn t ex. Vi skulle kunna erbjuda blivande landskapsarkitekter från SLU möjlighet att designa dessa installationer och arbeta tillsammans med deltagarna för att förverkliga dem. Miljöaspekter kommer självfallet att vara en väsentlig del i utbildningarna.

Vi tror att det finns mycket kunskap att hämta som idag ligger dold eller möjligtvis prunkar i en anonym kolonilott i ett av Landkronas många koloniområden. En kunskap som istället skulle kunna omsättas i en anställning eller ett eget företag.

Under en förprojekteringsfas vill vi undersöka möjligheterna att realisera vår idé att anlägga ett "grönt" utbildningscenter med internationell prägel för arbetslösa som är intresserade av att arbeta med natur och odling. Möjligheten att etablera sociala företag inom trädgårdsområdet är också mycket intressant att bearbeta vidare.

Det är vår ambition att detta utbildningscenter i ett senare skede ska kompletteras med utbildningar på gymnasie- och högskolenivå för såväl ungdomar som vuxna. Det ska också nyttjas för vidareutbildningar för redan anställda inom t ex parkförvaltning eller trädgårdsnäringen i stort.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att undersöka förutsättningarna för att genomföra ett projekt som ska resultera i ett "grönt" utbildningscenter med internationell prägel för trädgårdsodling och parkskötsel som ska ge arbetsträning och vara ett steg på vägen mot sysselsättning för arbetslösa som idag står utanför arbetsmarknaden och är beroende av stöd för sin försörjning.

Under förprojekteringen vill vi:

- formera ett partnerskap och förankra idén hos relevanta aktörer inom kommun, privat näringsliv, högskola och andra intresserade

- bilda en styrgrupp med representanter från partnerskapet och deltagare för den aktuella målgruppen i genomförandeprojektert

- informera om projektet och undersöka intresset hos presumtiva deltagare

- undersöka vilka yrkeskategorier och yrkesroller som efterfrågas inom trädgårdsnäringen

- utbyta erfarenheter med befintliga verksamheter inom trädgårdsnäringen/ parkskötsel både inom och utom Sverige och lära mera om vilka förutsättningar som finns att genomdriva ett projekt av det slag vi tänker oss

- arbeta upp ett kontaktnät med nyckelpersoner i branschen

- planera utbildningarna i samarbete med näringsliv och kommun och andra relevanta aktörer

- undersöka lämpliga platser där utbildningscentret kan placeras

- undersöka om det finns underlag för att starta någon form av kafé i anslutning till utbildningscentrat

- forma den slutliga idén till en ansökan om genomförande av projektet.

A. PRIMÄRT MÅL:
Utbildningscentret, eller plantskolan, ska ha som huvudsakligt mål att
hjälpa långtidsarbetslösa människor att genom riktade utbildningar och kurser komma ut på arbetsmarknaden. Det nära samarbetet med de privata näringsidkarna inom odlingsområdet och det kontaktnät som öppnar sig kommer därför att utgöra en viktig del i projektet

B. SEKUNDÄRA MÅL
Utbildningscentret, eller plantskolan, ska på sikt, efter det att projektet genomförts kunna erbjuda:
- yrkesinriktade utbildningar på gymnasie- och högskolenivå
- vidareutbildningar/kompetensutvecklingsmöjligheter inom trädgårdsnäringen
- botaniska föreläsningar
- föreläsningar inom miljö (hållbar utveckling)
- praktiska kurser i olika odlingstekniker osv för den intresserade allmänheten
- ett trädgårdscafé (som kan ge sysselsättning till deltagare i projektet)
- ett grönt utflyktsmål för både Landskronabor och turister som kommer utifrån
- ett ställe för rekreation och rehabilitering
- samarbete med skolor för att intressera unga människor för odling
- utställningar och utsmyckningar i samband med Landskronas 600-årsjubileum år 2013

Anläggningen ska efter projekttiden kunna drivas vidare av antingen kommunen eller av en ekonomisk förening där deltagare i projektet har möjlighet att bli medlemmar.

Målsättning

Förprojekteringen ska resultera i:

- ett partnerskap som stöder idén om att skapa ett "grönt" utbildningscenter med internationell prägel

- en styrgrupp med representanter för samarbetspartners och presumtiva deltagare i projektet under genomförandefasen

- bekräftelse på att det finns deltagarunderlag för utbildningsgrupper under en genomförandefas

- en genomarbetad handlingsplan för genomförandet av projektet

- en detaljerad utbildningsplan med förslag till utbildningar under en genomförandefas

- en ansökan till ESF om genomförande av projektet

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Att tillse att funktionshindrade kommer att ha både fysisk, kommunikativ och informativ tillgänglighet till projektet kommer att vara självklart i alla delar av förprojekteringsfasen.

I samband med ett inledande halvdagsmöte genomförs en SWOT-analys på temat tillgänglighet för personer med funktionshinder för att uppmärksamma och medvetandegöra om frågor som rör detta. Analysresultaten kommer att ligga till grund för uppföljning och utvärdering av resultat och effekter i det fortsatta projektet. Vi kommer dessutom att ta kontakt med DHR eller annan organisation för funktionshindrade som samarbetspartner under förprojekteringsfasen för att säkerställa tillgängligheten till projektet.

Transnationellt samarbete

I första hand vill vi knyta kontakter med presumtiva partners i Danmark och England, som drivit liknande projekt med mycket goda resultat. Vi har redan tidigare etablerat samarbete med danska partners. Av extra stort intresse tycker vi det är att undersöka förutsättningar i den sociala ekonomin. Nämnas kan, att Folkuniversitetet håller på med en Interrreg-ansökan inom publikt entreprenörskap. Vi tror att vårt förprojekt kommer att ha god nytta av detta.

Vi vill också knyta kontakter med organisationer i andra EU-länder som har erfarenhet av liknande projekt och ta del av deras idéer och erfarenheter. I förlängningen kan man tänka sig utbildningar som vänder sig till en europeisk målgrupp.

Medfinansiärer

  • AF Landskrona
  • Centrum & Österlyftet/Strategikontoret
  • Kultur och Fritidsförvaltninge
  • LandskronaPlus AB
  • LKS Gymnasieförbund
  • Teknik och Stadsbyggnadsförval
  • Vuxenförvaltningen

Kommun

  • Landskrona