Logotyp på utskrifter

Intermedius

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsmarknadsenheten Kristianstad
KontaktpersonTord Alvåg
E-posttord.alvag@furuboda.se
Telefonnummer044-7814651
Beviljat ESF-stöd347 292 kr
Total projektbudget527 292 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, kan drabba den som varit med om något traumatiskt som påverkar ens liv. Traumat kan vara misshandel, våldtäkt eller olycka. Man kan ha upplevt krig, övergrepp eller andra allvarliga händelser.
Syndromet medför ofta en isolation från samhället och en passivisering för den drabbade och hela familjen. För utrikesfödda personer innebär denna isolering att man inte heller lyckas tillägna sig det svenska språket, vilket gör utanförskapet ännu tydligare. Vägen till en arbetsmarknad tycks mycket lång för personer inom målgruppen
Eftersom personerna står utanför arbetsmarknaden är man hänvisade till försörjning genom bistånd enligt socialtjänstlagen.
I projektet vill vi vända på attityder såväl inom som utanför målgruppen och bearbeta gruppens svårigheter och genom att ge svenskundervisning parallellt med kognitiv terapi och andra aktiviteter stärka självkänslan hos deltagarna och på så sätt vända den negativa spiralen och ge förutsättningar för deltagarna till ett bättre liv och på längre sikt möjligheter till att bli självförsörjande.
Genom denna förprojektering vill vi göra en pilotstudie, orientera bland samarbetsföretag/partners samt undersöka storleken på målgruppen, som skall utgöra rekryteringsbas vid ett eventuellt genomförande av projektet.

Bakgrund

Under många år har det till Kristianstad med omgivande kommuner anlänt ett stort antal människor från krigshärjade länder i Europa och övriga delar av världen.
Förutom arbetet med att anpassa sig till den nya kulturen, problem med att lära sig det nya språket samt svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden, har en del av dessa personer, på grund av sina erfarenheter från krigssituationerna visat svåra psykiska problem och erhållit diagnosen post traumatiskt stressyndrom (PTSD)
Symtomen vid posttraumatiskt stressyndrom uppträder vanligtvis inom några veckor efter den traumatiska händelsen, men ibland kommer symtomen först efter månader eller år.


Huvudsymtom vid posttraumatiskt stressyndrom:
• Återupplevande i form av återkommande, påträngande minnesbilder av den traumatiska händelsen. I vaket tillstånd eller i form av mardrömmar
• Undvikande innebär att den drabbade försöker undvika allt som på något sätt påminner om traumat. Det kan leda till att personen isolerar sig från familj, vänner och arbetskamrater.
• Överdriven vaksamhet och minnesförlust. Den överdrivna vaksamheten innebär onormal lättskrämdhet, irritabilitet, omotiverade vredesutbrott, koncentrationssvårig-heter och sömnstörning.
• Minnesförlusten, som kan vara total, är oftast begränsad till tiden precis före, under eller efter traumat.

Utrikes födda vårdas oftare på psykiatrisk avdelning än svenskfödda, har ökad risk för självmordsförsök och begår oftare självmord. En kunskapsöversikt (FHI 2002) visar att omkring 10–40 procent av dem som upplevt eller bevittnat dödshot eller råkat ut för allvarlig skada har utvecklat PTSD. Bland dem som genomgått tortyr är andelen betydligt högre.

De drabbade är, mot bakgrund av att de, i de flesta fall, befinner sig så långt från arbetsmarknaden inte kvalificerade för sjukbidrag och är därför hänvisade till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
De totala samhällskostnaderna blir mycket höga eftersom PTSD är ett syndrom som påverkar såväl horisontella som vertikala relationer i familjekollektivet, då familjekollektivet inriktar sina insatser på att skydda den drabbade för reaktivering av svåra traumaupplevelser samt det faktum att offeridentiteten och det passiva försörjningsmönstret ofta ärvs generationsvis. Problemen medför passivisering och utanförskap för familjens samtliga medlemmar med stora bidragskostnader och mänskligt lidande som följd. Gruppen utgör den målgrupp som står längst från arbetsmarknaden och det finns indikationer på att traditionell behandling inom psykiatrin inte har tillräckliga resurser att rehabilitera dessa människor till fullo.
Till målgruppen hör inte enbart utomlands födda, utan även enskilda som återkommande haft traumatiska upplevelser av skilda slag.
Posttraumatiskt stressyndrom är ett komplext tillstånd som kräver en genomtänkt och konsekvent genomförd behandling. För att denna målgrupp, till vilken vi räknar såväl den drabbade som hela familjen, skall beredas möjligheter till ett bättre liv såväl för den enskilde som hela familjen och den drabbade på sikt komma närmare arbetsmarknaden än man befinner sig i dag tänker sig Föreningen Furuboda i samverkan med socialförvaltningen i Kristianstads kommun att genomföra ett projekt med målet att integrera språkundervisning med vardagliga sysslor och praktik.
Genomgående för gruppen utomlands födda med posttraumatiskt stressyndrom är att man har haft mycket svårt att tillägna sig det svenska språket och därigenom ökat sitt utanförskap. Tanken med projektet är att ge möjligheter för den enskilde att tillägna sig språket på ett naturligt sätt genom direkt undervisning samt möjlighet att tillämpa kunskaperna i praktiska aktiviteter, terapeutiska samtal samt så småningom praktik på olika arbetsplatser.

Syfte

Genomgående för gruppen utomlands födda med posttraumatiskt stressyndrom är att man har haft mycket svårt att tillägna sig det svenska språket och därigenom ökat sitt utanförskap. Syftet med projektet är ge möjligheter för den enskilde att tillägna sig språket på ett naturligt sätt samtidigt med att andra insatser som praktiska aktiviteter, kognitiv terapi, sjukgymnastik, bildterapi, studiebesök samt så småningom praktik på olika arbetsplatser, genomförs.
Genom dessa åtgärder förväntas gruppen förbättra sina språkkunskaper vilket medför större möjligheter till engagemang och en bättre funktion i samhället. Eftersom projektet även vänder sig till övriga familjemedlemmar förväntar vi oss en högre livskvalitet och en bättre integrering i samhället för hela familjen
Genom denna förprojektering vill vi arbeta för att personer, med diagnosen PTSD skall nå egenförsörjning och därmed få en självklar plattform i det svenska samhället. Vi vill se ett samhälle där man kan leva och arbeta trots olika förutsättningar och erfarenheter.
Vi vill undersöka om upplägget får förväntade effekter och om det därmed är möjligt att realisera i genomförandefasen. Syftet är också att under förprojekteringen undersöka möjligheter till samarbete med näringslivet och offentlig verksamhet i Kristianstad under genomförandefasen.
Genom förprojekteringen vill vi även få ett grepp över hur stor gruppen med detta syndrom är och hur stora möjligheterna är att med dessa metoder få personerna till ett bättre liv och närmande till arbetsmarknaden.

Målsättning

Att finna 8 personer som passar in på målgruppen. Att identifiera de tilltänkta metodernas tillämplighet på målgruppen. Kontakter med såväl näringsliv som offentlig sektor skall ha skapats och förberetts inför en genomförandefas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Föreningen Furuboda har många års mycket kvalitativ erfarenhet av personer med funktionshinder och har genom olika innovativa och erkända metoder lyckats ge personer med omfattande och mindre omfattande funktionsnedsättningar möjlighet att studera på samma villkor som andra. Furbodas människosyn och kunskapssyn kommer givetvis att genomsyra projektets alla delar.
Genom Föreningen Furubodas systematiska kvalitetssäkringsarbete följs bland annat tillgänglighetsaspekterna upp. Det åligger kvalitetsansvarig att tidigt uppmärksamma brister i tillgänglighet, så att åtgärder kan vidtas Skulle någon brist eller svaghet uppstå skall personalen tillsammans med deltagaren/deltagarna diskutera fram och genomföra en lösning. Den verksamhet som idag genomförs i de tänkta framtida projektlokalerna riktar sig till unga och arbetslösa funktionshindrade. Vår beställare, Arbetsförmedlingen, har inspekterat lokalerna och skickar kontinuerligt nya deltagare för utbildning.

Medfinansiärer

 • Socialförvaltningen Kristianstad

Samarbetspartners

 • Socialförvaltningen Kristianstad

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge