Logotyp på utskrifter

Integration genom arbete

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareIntegrationsenheten
KontaktpersonAzad Jonczyk
E-postazad.jonczyk@astorp.se
Telefonnummer042-64059
Beviljat ESF-stöd12 464 585 kr
Total projektbudget29 090 968 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2013-03-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet är ett samverkansprojekt mellan fyra N. V. Skånska kommuner, Arbetsförmedlingen, företagarföreningar och arbetsgivare som syftar till att med hjälp av en mångfald av insatser integrera kommunernas flyktingar i arbetslivet och det svenska samhället inom en period på sex månader.

Bakgrund

Flyktingtillströmningen ökar för varje år. Under 2007 kom enligt Migrationsverket 36 207 flyktingar till Sverige. Av dessa beviljades ungefär 2/3 uppehållstillstånd. Samtidigt brottas Sverige med ökad främlingsfientlighet. På grund av en sviktande förmåga att integrera mottagna flyktingar väljer många kommuner att inte teckna avtal med Länsstyrelsen i respektive län om att ta emot flyktingar. Vidare leder ett bristfälligt mottagande att ej integrerade flyktingar söker sig till områden, främst i större kommuner, med redan hög invandrartäthet.
I framtiden förutspås arbetskraftsbrist i Sverige (5-8 år).

Med detta som bakgrund är det synnerligen viktigt att effektivt integrera Sveriges flyktingar och snarast anpassa dem till den svenska arbetsmarknaden och det svenska samhället.

Förprojekteringen påvisar följande problem/behov:

- Det finns ett behov av en process för flyktingmottagande som har en helhetssyn från det att flyktingen har en basal förmåga att hantera det svenska språket till dess att en varaktig anställning och egenförsörjning erhållits.

- Det finns ett behov av att effektivisera och förkorta flyktingens tid i olika åtgärder för att effektivt slussa dessa vidare mot arbete och förhindra passivisering.

- Det finns ett behov av en process som har ett helhetsåtagande avseende integrationen av flyktingar och som effektivt och snabbt koordinerar övriga kommunala insatser samt detekterar övriga reella behov samt tillgodoser dessa inom ramen för uppdraget att hjälpa flyktingen erhålla egenförsörjning.

- Det finns ett behov av att bättre tillgodose flyktingarnas medhavda yrkeskompetens.

- Det finns ett behov av att socialt och ekonomsikt integrera flyktingarna så att de väljer att permanent och långsiktigt bo kvar i kommunerna och därmed bistå med både yrkeskompetens och ekonomisk drivkraft för dels kommunen men även för kommunens företagare. Detta leder vidare till ett minskat tryck främst för större städer såsom Malmö, Landskrona och Helsingborg men även andra invandrartäta kommuner i och med att kommunens flyktingar väljer att stanna kvar.

- Det finns ett behov av att heltäckande kompetensutveckla flyktingar inom området Så fungerar Sverige i form av olika insatser som avser att ge flyktingen ingående kännedom om hur Sveriges historia ser ut, förvaltning och olika myndigheters funktion, lagar, privatekonomi, miljöutbildning, hälsoutbildning, det sociala samspelet i Sverige med mera.

- Det finns ett behov av att heltäckande kompetensutveckla flyktingar inom område - Att erhålla ett arbete i form av olika insatser som avser att ge flyktingen ingående kännedom och förmåga att effektivt söka arbete.

- Det finns ett behov för vissa flyktingar att erhålla kompetens som ger mervärde för en arbetsgivare utöver personens ursprungliga yrkeskompetens. Exempelvis bokföring, grundläggande företagsekonomi och IT.

- Det finns ett behov av effektivare arbetscoachning som är speciellt anpassad för de behov som gruppen flyktingar har.

- Det finns ett behov att informera och samverka om regeringens lagda integrationspaket.

- Det finns ett behov av att komplettera kommunernas resursbrist avseende flyktingintegration.

För fullständig information se punkt 6 och 7 i förprojekteringsbeskrivningen samt 1.1 i projektbeskrivningen.

Syfte

Projektet syftar till förbättra integrationen och anpassningen av flyktingar till den svenska arbetsmarknaden och det svenska samhället.

Detta sker med hjälp av individuella analyser och handlingsplaner och utifrån dessa tillhandahålla de behov den enskilda flyktingen behöver för att så snabbt och effektivt som möjligt integreras i det svenska samhället och vara självförsörjande genom arbete eller egen näringsverksamhet.

Målsättning

Projektet har två mätbara huvudmål:

-Minst 95 % av deltagarna som fullföljer projektet skall uppleva att de har erhållit en stor eller mycket stor ökad möjlighet att erhålla en anställning.

- Minst 45 % av deltagarna som fullföljer projektet skall 90 dagar efter de fullföljt projektet erhållit arbete i form av anställning eller påbörjat egen näringsverksamhet.

Projektet har utöver ovan nämnda huvudmål ett antal delmål:

- Av de deltagare som fullföljer projektet skall minst 30 % av de deltagare som inte erhållit anställning eller startat egen näringsverksamhet 90 dagar efter de fullföljt projektet påbörjat ny utbildning eller projekt som leder fram emot arbete eller start av näringsverksamhet.

- Projektet skall skapa riktlinjer för en framtida flexibel och långsiktigt fungerande flyktingintegration i de ingående kommunerna.

- Projektet skall skapa erfarenheter och riktlinjer för en hållbar utveckling avseende samverkan och samarbete över kommungränserna.

- Projektet skall skapa erfarenheter och riktlinjer för ett långsiktigt samarbete mellan kommun, företagarförening och företag.

- Länsstyrelsen skall få lättare att skriva avtal avseende mottagande av flyktingar i regionen.

- Redan av stor flyktingtäthet belastade kommuner och storstäder skall erhålla minskat flyktingtryck i och med att de ingående kommunerna kommer att kunna integrera och behålla sina mottagna flyktingar.

- Medverkande kommuner skall effektivisera integrationen av mottagna flyktingar som i sin tur ger minskat utanförskap, ökade skatteintäkter för kommunerna, fler självförsörjande flyktingar och minskad främlingsfientlighet.

- Kommunerna skall under och efter projektet erhålla erfarenheter och skapa rutiner för samverkan inom och mellan kommuner mellan såväl företag, företagarföreningar kommunala enheter och andra kommuner.

- Dessa erfarenheter och resultat skall via strategisk påverkan att spridas till andra kommuner och organisationer som inte medverkar i projektet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojekteringen har beaktat behovet av att projektet har en anpassningsbarhet efter personer med funktionshandikapp.

Fyra områden har härvid detekterats:

- Fysisk tillgänglighet - Alla fyra medverkande kommuner har lokaler anpassade för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Projektet avser att i första hand använda dessa lokaler vid uppkommet behov.

- Tillgänglig verksamhet - Projektet kommer att genomsyras av tankar och värderingar kring jämställdhet, jämställdhetsintegrering, demokrati och alla människors lika värde oavsett färg, ras, trosinriktning eller sexuell läggning.

- Kommunikativ tillgänglighet - Alla fyra medverkande kommuner har tillgång till teckentolk, teleslinga, intranät samt tolkservice. Varje kommun har också handikappanpassade lokaler med god akustisk och belysningsriktig arbetsmiljö. Kommunernas lokaler kan vanligtvis nås via ordinarie kollektivtrafik, vid behov kommer projektet att ombesörja resor till aktuell lokal för personer som ej på grund av sitt handikapp kan transportera sig till dessa med ordinarie kollektivtrafik.

- Informativ tillgänglighet - Informationen till projektets deltagare kommer att spridas via olika media. Projektets webbplats kommer att ha information på flera olika språk. Projektet har även tillgång till tolkservice.

För vidare information se förprojektering punkt 7.8.1 samt projektbeskrivning 1.7.

Jämställdhetsintegrering

Könsfördelningen på tillkommande flyktingar i de medverkande kommunerna är generellt på 40 % kvinnor och 60 % män. Målsättningen är att samma könsfördelning skall gälla för deltagarna i projektet, om möjligt även upp till 50 % / 50 %. Projektet kommer också att arbeta mot de könsfördelningsskillnader som finns i Sverige. Konkreta exempel på detta är att kvinnor skall uppmuntras och stöttas till eget företagande. Om möjligt skall det skapas utbildningar i egenföretagande endast för kvinnor. Projektet i allmänhet och insatsen Hur fungerar Sverige kommer att betona synsättet på jämställdhet i Sverige genom att ta upp frågor såsom föräldraledighet, den sneda fördelningen gällande löner och kvinnor på chefspositioner. Deltagarna kommer också att informeras om den ökande möjligheten till arbete om man väljer yrken där det egna könet är underrepresenterat. Den höga andelen kvinnor som deltidsarbetar kommer också att belysas.

Kvinnorna i projektet kommer också att stöttas med hjälp av barnomsorg och andra familjerelaterade problem eftersom andra kulturer i vissa fall har en annan syn på jämställdhet.

Projektet kommer att arbeta fram en jämställdhetspolicy för projektets verksamhet och deltagarna skall utbildas i denna.

Projektet kommer också att sträva efter att utöva en strategisk påverkan hos deltagarna för att erhålla en acceptans och förståelse för en långsiktig insyn i samhällets behov av jämställdhet.

Projektet skall även föregå med gott exempel och strävar efter att i projektets ledningsgrupp ha en fördelning på 50 % män och 50 % kvinnor.

Det finns i dagens svenska samhälle olika former av diskriminering, såväl mellan män och kvinnor samt mellan olika grupperingar såsom livsåskådning och sexuell läggning. Detta i kombination med att projektets deltagare många gånger kommer från kulturer med en annan syn och erfarenhet än den som är rådande i Sverige gör att projektet kommer att ha en inriktning som i samtliga led i projektets olika insatser genomsyras av en strategisk påverkan avseende demokratisk jämställdhet.

Projektet är öppet för alla flyktingar oavsett kön eller funktionsnedsättning. Kommunerna har redan i förprojekteringen och projektplanering utlovat stöd med alla de hjälpmedel och resurser gällande tillgänglighet som kommunerna har tillgång till såsom lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättning, hörslingor, teckentolkar etc.

Som grund för projektets jämställdhetsarbete kommer metodboken Jämstöds praktika att ligga till grund.

Projektledningen har sökt kontakt med personerna bakom EU-projektet Tankens trädgård för att säkerställa jämställdhetskompetensen i projektet.

Projektets utvärdering som sker både i process och resultat kommer att övervaka och följa upp hur jämställdhetsarbetet påverkar deltagarna på kort och lång sikt.

Transnationellt samarbete

Projektet har en tydlig inriktning mot strategisk påverkan både regionalt, nationellt och internationellt. De medverkande kommunerna skall tillsammans med projektledningen informera och sprida process och resultat till kringliggande icke medverkande kommuner. Projektets deltagare skall få möjlighet att ta del av arbete och behov i hela regionen.
Länsstyrelsen stöttar projektet och skall tillsammans med kommunförbundet tillse att projektets resultat och erfarenheter sprids både regionalt och nationellt. Projektledningen skall tidigt förbereda föreläsningar för detta behov.
Projektets medverkande Arbetsförmedlingar skall också ta del av process och resultat och kommer att vara en kanal ut i hela landet gällande arbetsbrist, kompetensbehov mm.
Genom arbetsförmedlingarna kommer projektet också att söka samarbete mot projekt som tangerar samarbete med Danmark och det arbetsmarknadsbehov de har.
I regionen finns ett intresse för att starta projekt inom South Baltic programmet, både gällande miljö och inom entreprenörskap. Detta samarbete skulle i första hand vara mellan Sverige, Polen och Kaliningrad. Här finns stora möjligheter till ett brett och fördjupat samarbete.

Medfinansiärer

 • Integrationssamordningen
 • Kommunstyrelsen/ledningskontoret

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsområde Helsingborg
 • Integrationssamordningen
 • Kommunstyrelsen/ledningskontoret
 • Personalsektionen

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge