Logotyp på utskrifter

Inkubatorn – Kreativa Processer för Eget Företagande

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCoompanion
KontaktpersonOlof Eriksson
E-postolof.eriksson@coompanion.se
Telefonnummer040-221566
Beviljat ESF-stöd5 134 063 kr
Total projektbudget10 276 690 kr
Projektperiod2011-09-01 till 2014-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet "Inkubatorn - Kreativa Processer för Eget Företagande" är att i en organisations- och myndighetsövergripande samverkan genomföra professionella och behovsstyrda insatser för att 40 arbetssökande ungdomar, som har en högre tröskel för att formellt direkt gå in i ett eget juridiskt företagande, ska få möjligheter att starta, driva och utveckla en affärsverksamhet via en egenanställning via C-företaget.

Projektets insatser och resultat ska ligga som underlag för ett bredare kunskapsunderlag och generaliseras som grund för en strategisk påverkan på framtida lokala och regionala insatser kring entreprenörskap och eget företagande för arbetssökande ungdomar.

Projektet genomförs under perioden 2011-09-01 – 2014-06-30.

Bakgrund

Var tredje ung människa i Sverige har idag en svag anknytning till arbetsmarknaden. Sverige är också ett av de länder i Europa som har lägst andel unga företagare. Bara 0,7 procent av landets ungdomar driver ett eget företag, vilket är den femte lägsta andelen av de länder som omfattats av rapporter som gjorts.

Dock utgör 40 % av de som engagerat sig i företagande under det senaste halvåret personer under 35 år. En del utgörs av arbetslösa som genom informations- och stödinsatser från Arbetsförmedlingen (AF) och andra organisationer fått förutsättningar att starta eget. Statistik från bl a Institutet för Tillväxtpolitiska studier och Konsumentverket visar emellertid att en relativt stor andel av de som startar företag på grund av arbetslöshet riskerar att misslyckas. Unga nyföretagare, ofta med invandrarbakgrund, som ser satsningen som ett sätt att skaffa sig en inkomst, får ofta svårt att skapa ett lönsamt och konkurrenskraftigt företag.

De främsta orsakerna till att dessa näringsfrämjare ofta får svårt att försörja sig på sitt eget företagande, och i många fall återgår i arbetslöshet, är att de vanligen saknar ett väl fungerande nätverk av befintliga och potentiella kunder, samarbetspartners och rådgivare. Den som är i behov av AF:s stöd att hitta en anställning eller starta ett företag har många gånger inget utbrett nätverk och saknar ofta de samarbetspartners och potentiella kunder som krävs.

Samhället erbjuder idag ett stort antal olika stöd för blivande entreprenörer och nyföretagare men fortfarande finns för vissa grupper hinder som inte kan jämföras med de som många etablerade företagare kan beskriva som företagandets generella villkor.

Detta innebär att det finns ett stort behov av att utveckla och fördjupa organisations- och myndighetsövergripande modeller och strukturer för hur näringsliv och offentliga verksamheter i samverkan kan ge arbetssökande ungdomar ökade möjligheter att starta, driva och utveckla en affärsverksamhet utan att starta eget företag, men med ambition att processen ska leda fram till att fler företag etableras.

Coompanion Skåne ansöker nu om ekonomiska medel från ESF:s programområde 2 i Sydsverige i syfte att inom ramen för en Inkubator med 40 arbetssökande ungdomar identifiera hinder och utveckla strukturer för en sådan modell i samverkan med näringslivet, AF och andra relevanta samarbetsparter.

Modellen, som i projektet ska prövas, genomföras och ligga som underlag för ett bredare kunskapsunderlag och generaliseras som grund för en strategisk påverkan på framtida insatser kring entreprenörskap och eget företagande för arbetssökande ungdomar, bygger på att deltagarna i projektet, som ett resultat av en förberedelseprocess i en Inkubator ska ges förutsättningar att låna en arbetsgivare för att starta ett egenanställningsföretag. Modellen finns på ett antal orter i Sverige och är en etablerad försörjningsform i delar av Europa.

Arbetsgivaren, det s k C-företaget, ska erbjuda en juridisk och administrativ plattform för projektets deltagare som vill kunna skapa sin försörjning genom affärsverksamhet utan att starta eget företag.
Modeller och strukturer som ska utvecklas i projektet rör hur en tvärsektoriell och organisationsövergripande samverkan kan underlätta för ungdomar att testa sina affärsidéer på ett enkelt sätt, få tillgång till kontaktnät, möjlighet att visa sin förmåga utan att behöva tänka på de administrativa delarna samt kunna driva verksamhetens utveckling på egna villkor.

Utgångspunkten är att ungdomar med initiativförmåga och drivkraft ska få möjlighet att förverkliga sina affärsidéer utan att riskera vare sig trygghetssystem eller drömmar men också att utveckla lösningar som är hållbara och långsiktiga för såväl den enskilde som för de organisationer som skapar förutsättningar för affärsverksamhet och egenförsörjning. Det handlar följaktligen om strukturer som både kan stärka nyföretagande men också bidra till konkurrenskraftiga och lönsamma företag.

Projektet kommer under genomförandet att omfatta 4 delar:
1) en inspirationsdel med föreläsningar och nätverksbyggande,
2) en del som fokuserar på affärsutveckling med koppling till C-företaget,
3) en del med insatser för att starta företag med kooperativa förtecken samt
4) en övergripande del som kommer att innehålla olika rådgivnings-, väglednings- och coachande insatser som kommer att löpa parallellt under hela processen.

Det handlar under mobiliseringen om att skapa former för undersökande och kreativa processer för genomförandet, där ett professionellt och anpassat stödsystem med inspirerande insatser och affärsutvecklingsinsatser för deltagarna om möjligt ska leda fram till en egenanställning via C-företaget och förhoppningsvis hela vägen fram till ett bärkraftigt företagande.

Inkubatorn kommer att engagera sig i den tidiga för- och etableringsfasen av ungdomarnas företagsutveckling. Ambitionen med mobiliseringsfasen är att Coompanion Skåne i samverkan med näringslivet, AF och andra myndigheter och organisationer ska identifiera och rekrytera deltagare till projektet, utveckla och tydliggöra förutsättningar för samverkan med C-företaget och projektets samarbetsparter samt i samverkan utveckla och besluta om den exakta inriktningen och utformningen av insatserna i Inkubatorn.

Projektet omfattar såväl attitydförändringar som ny kunskap om nyföretagande och ska ge ett professionellt stöd för en process där deltagarna utifrån sina idéer i samverkan med andra kan utveckla ett långsiktigt entreprenörskap. Inkubatorn bygger på tvärsektoriella samarbetsformer och på tanken om kooperativt företagande med utrymme för arbetslösa ungdomar att utveckla sina talanger, erfarenheter och kunskaper hela vägen fram till företagande.

En betydande andel av de ungdomar som kommer att medverka i projektet har sannolikt flera samverkande behov. Under mobiliseringsfasen kommer det därför utvecklas konkreta förslag på hur de olika delarna i Inkubatorn kan utformas med hänsyn till samtliga av de olika hinder i etableringsfasen av företag som man kunnat identifiera i olika undersökningar.

Ett hinder rör osäkerhet p g a personliga risker. Genom den egenanställning via C-företaget som är tanken att deltagaren ska kunna etablera efter stöd- och rådgivningsinsatser i projektet ska den enskilde kunna förverkliga sina affärsidéer utan några större ekonomiska risker. Egenanställning innebär att man blir anställd i ett företag som servar egenanställda. Företaget fungerar på så vis som en arbetsgivare. Det avtal som reglerar anställningen för C-företagare ger både friheten och ansvaret att driva företag med samma service som i en vanlig anställning. Därutöver kommer Inkubatorn under hela genomförandet att genom individuell coaching och motivationshöjande insatser stärka deltagarens självuppfattning som i en process ska stärka känslan och uppfattningen bland deltagarna att man vill och kan starta ett eget företag.

Ett annat hinder rör bristande kunskap och erfarenhet av företagande. Genom Inkubatorns föreläsningar och affärsutvecklingsinsatser ska deltagarna få information och ökad kunskap om företagande och vad det innebär att vara företagare. Ett ytterligare hinder rör en utbredd uppfattning att det är svårt att administrera och driva ett företag. Genom samverkansmodellen med C-företaget ska deltagarna kunna starta egen verksamhet utan att behöva tänka på de administrativa delarna och kunna driva verksamhetens utveckling helt på egna villkor.

Slutligen kommer projektet, genom kombinationen av affärsutvecklingsinsatser och kontakter med ett stort antal C-företagare som Inkubatorn erbjuder, att motverka de hinder till företagande som rör svårigheten att hitta rätt marknadsfokus, nätverk, målgrupp och kunder. Genom Inkubatorn möjliggörs ett brett nätverk med ungdomar med likartad drivkraft och ambition och möjlighet att utvidga kontakt med marknad, samarbetspartners och potentiella kunder.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att i en undersökande, innovativ och kreativ process, genom inkubatorsliknande förhållanden under genomförandet som kännetecknas av en ”blandning av situation och miljö” utveckla och pröva organisations- och myndighetsövergripande modeller och strukturer för hur Coompanion Skåne, i samverkan med näringsliv och offentliga verksamheter, kan ge arbetssökande ungdomar, företrädesvis med invandrarbakgrund, ökade möjligheter att starta, driva och utveckla en affärsverksamhet utan att starta eget företag med ambition att detta steg i förlängningen ska leda vidare till ett eget juridiskt företagande.

Projektets insatser och resultat ska ligga som underlag för ett bredare kunskapsunderlag och generaliseras som grund för en strategisk påverkan på framtida lokala och regionala insatser kring entreprenörskap och eget företagande för arbetssökande ungdomar.

Bakgrunden till projektet är statistik som visar att en stor andel av de ungdomar som startar företag på grund av arbetslöshet riskerar att misslyckas och att unga nyföretagare som ser satsningen som ett sätt att skaffa sig en inkomst får ofta svårt att skapa ett lönsamt och konkurrenskraftigt företag.

Avsikten med Inkubatorn är att erbjuda ungdomar inspirerande föreläsningar, väglednings- och rådgivningsinsatser och professionella affärsutvecklingsinsatser som en del av en process som kan
leda fram till en egenanställning via C-företaget där ungdomar kan testa sina affärsidéer på ett enkelt sätt, få tillgång till ett stort kontaktnät, möjlighet att visa sin förmåga utan att behöva tänka på de administrativa delarna samt kunna driva verksamhetens utveckling på sina egna villkor.

En mycket viktig del av projektet, och en förutsättning för att skapa möjligheter för ungdomarna att bli C-företagare och eventuellt att i förlängningen också att gå in i ett eget juridiskt företagande, är att arbeta med attitydförändringar för att stärka deltagarna självkänsla och tro på sin egen förmåga att kunna starta och driva ett företag.

Projektet ska medverka till att resultat och effekter av insatserna ska påverka både individer, system och strukturer.

Inkubatorn ska utgöra en modell och ett verktyg inom vilken ungdomar kan ges professionellt och kreativt stöd i en process där de utifrån sig själva och sina idéer i samverkan med andra kan utveckla ett framgångsrikt entreprenörskap. Processen att röra sig mellan inkubatorns olika delar ska inte ses som linjär utan intentionen är att varje deltagare ska få den tid han/hon behöver och man ska kunna delta i inkubatorns olika delar och stödfunktioner om det svarar mot ens egna önskemål och behov.


Syftet med den projektförberedande mobiliseringsfasen är:

- att i samverkan med AF och representanter från näringslivet identifiera och rekrytera deltagare till genomförandet som har motivation och förutsättningar att delta i och bidra till att utveckla konstruktiva och framåtriktade lärprocesser i samverkan med övriga deltagare och projektets medverkande organisationer,

- att fördjupa kartläggning och analys av vilka behov projektets målgrupp har för att starta och driva framgångsrika och lönsamma företag,

- att via en bred samverkan diskutera hur insatserna under genomförandet kan samordnas och effektiviseras över organisations- och myndighetsgränser,

- att i samverkan med AF, näringsliv och projektets samarbetsparter skapa ett underlag för inriktningen och utformningen av genomförandets fyra olika insatsdelar - inspirerande föreläsningar och nätverksbyggande, affärsutvecklingsinsatser med koppling till C-företaget, insatser för att starta företag med kooperativa förtecken samt den övergripande del i Inkubatorn som kommer att innehålla olika rådgivnings-, väglednings- och coachande insatser som kommer att löpa parallellt under hela processen samt

- att mobiliseringsfasens insatser ska resultera i en plan/rapport som underlag för genomförandet och som underlag för ESF:s förnyade bedömning av fortsatta medel som ska innehålla en fördjupad problemformulering, fastställd tids- och aktivitetsplan, precisering av hur projektet ska arbeta med ESF:s programkriterier, fördjupad beskrivning av hur uppföljning och utvärdering ska göras, konkretiserad plan för arbetet med jämställdhetsintegrering och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, detaljerad information om projektorganisationens uppbyggnad och funktion samt en specificerad riskanalys.


Syftet med genomförandet är:

- att i en organisations- och myndighetsövergripande samverkan genomföra professionella och behovsstyrda insatser för att 40 arbetssökande ungdomar ska ges ökade möjligheter att starta, driva och utveckla en affärsverksamhet utan att starta eget företag, men med ambition att processen ska leda fram till att fler företag etableras,

- att i en Inkubator med arbetssökande ungdomar identifiera hinder och utveckla strukturer för hur en modell i samverkan med näringslivet, AF och andra relevanta samarbetsparter kan ge resultat som ska generaliseras som grund för en strategisk påverkan på framtida insatser kring entreprenörskap och eget företagande för arbetssökande ungdomar,

- att via förberedande insatser skapa attitydförändringar ge ungdomarna förutsättningar att låna en arbetsgivare för att starta ett egenanställningsföretag,

- att skapa metoder och strukturer för Coompanion Skåne att i framtiden kunna erbjuda blivande entreprenörer, som har en högre tröskel för att formellt direkt gå in i ett eget juridiskt företagande, att få en egenanställning via C-företaget,

- att tillsammans med deltagarna kartlägga och analysera förutsättningarna för ett framtida entreprenörskap,

- att utveckla kunskap och kontaktskapande förmåga hos målgruppen för att i framtiden kunna delta i aktiviteter och ta del av det stöd som erbjuds blivande och etablerade entreprenörer samt

- skapa en mötesplats i Inkubatorn i vilken deltagarna individuellt och i grupp kan utveckla sina förutsättningar och drivkrafter att bli entreprenörer.

Målsättning

Målsättningarna, som är kopplade till projektets syfte, är:

- att minst 90 % av deltagarna, efter projektslut, ska anse att deras förutsättningar och kunskap som grund för att ta beslut om att starta, driva och utveckla en affärsverksamhet har ökat,

- att minst 75 % av deltagarna, efter projektslut, ska anse att de kommit närmare arbetsmarknaden,

- att minst 50 % av deltagarna ska ha prövat bärkraften i sin affärsidé i en egenanställning via C-företaget samt

- att utveckla och pröva organisations- och myndighetsövergripande modeller och strukturer för hur Coompanion Skåne, i samverkan med näringsliv och offentliga verksamheter, kan ge arbetssökande ungdomar ökade möjligheter att starta, driva och utveckla en affärsverksamhet utan att starta eget företag och att insatser och resultat har bidragit till ett bredare kunskapsunderlag och generaliserats som grund för en strategisk påverkan på framtida lokala och regionala insatser kring entreprenörskap och eget företagande för arbetssökande ungdomar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetet med tillgänglighet i projektet bygger på att insatserna ska vara praktiskt användbara. Detta gäller såväl ambitionen att projektets verksamhetslokaler och skriftliga och muntliga informations- och kommunikationsinsatser ska utformas på ett sådant sätt att de blir tillgängliga för alla, som att den kartläggning av behovet av ökad kunskap om tillgänglighet som genomförs under mobiliseringsfasen ska leda till både attitydförändringar och faktiska förändringar och förbättringar bland alla medverkande.

När man utvecklar lösningar som rör funktionshinder är det av stor betydelse att personer som upplever hinder också aktivt deltar och ingår i inkubatorsverksamheten. Projektet kommer därför att möjliggöra för deltagare med funktionshinder ska kunna delta i projektet.

För att lokaler och kommunikationskanaler, både under mobilisering och genomförande, ska uppfylla kraven på tillgänglighet kommer projektet att använda Handisams processtöds riktlinjer för att med dessa som underlag säkerställa tillgängligheten för funktionshindrade i projektets samtliga verksamheter. Projektet kommer också att samverka med företaget Anpassa vars huvudinriktning är anpassningar och utbildning för människor med funktionshinder.

För att stärka kunskaperna och öka medvetenheten bland deltagarna – de potentiella blivande nyföretagarna – kommer frågor att beröras om behovet av:

- kunskap om fysisk tillgänglighet för att arbetsplatsernas inom- och utomhusmiljöer ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning,

- kompetens om kommunikativ tillgänglighet som handlar om hjälpmedel och förhållanden - hörslinga, god akustik och bra belysning - för att kommunikationen ska vara anpassad för alla,

- kompetens om informativ tillgänglighet och att tryckt och digital information ska vara tydligt utformad och lättläst samt

- kunskap om psykosocial tillgänglighet som handlar om attityder och bemötande av personer med funktionshinder.

Projektet kommer genom att integrera dessa delar i olika insatser under genomförandet att arbeta för ökad kunskap om tillgänglighetsfrågor såväl bland deltagarna som bland samtliga medverkande organisationer.

Jämställdhetsintegrering

Resultatet av mobiliseringsfasens problem- och behovsanalys kommer att påverka projektinnehållet och skapa förutsättningar att integrera ett jämställdhetsperspektiv i flera sammanhang och på olika nivåer. Ambitionen är att ett jämställdhetssperspektiv ska genomsyra alla insatser under genomförandet.

Dessa delar kommer att utvecklas och preciseras efter genomförd analys och mobiliseringsfas som underlag för ESF:s förnyade bedömning inför genomförandet.

Transnationellt samarbete

Inkubatorn kommer att samverka med Danmark och Vaeksthus Hovestadsregionen i Köpenhamn. Projektet har som avsikt att bl a använda en s k ”Visuell Affärsplan”, som tagits fram av Marina Hjördie, Vaeksthus Hovestadsregionen. Den ”Visuella Affärsplanen” är ett nytt och inspirerande alternativ till traditionellt skapade affärsplaner.

Affärsplanen är utformad som en arbetsbok i A3-format, där man kan arbeta med sin företagsidé genom att bl a skriva ner nyckelord, göra collage och bilder. Även själva budgetarbetet genomförs på ett icke traditionellt sätt där man i arbetet använder både vänster och höger hjärnhalva. Entreprenören leds genom en process där man får arbeta kreativt med sin affärsidé, men på ett samtidigt strukturerat sätt där det slutliga resultatet blir lika omfattande som en traditionell affärs- och handlingsplan. Coompanions bedömning är att denna metod kommer att vara ett stimulerande stöd för den målgrupp - unga entreprenörer - som projektet riktar sig till.

Förutsättningar för hur samarbetet ska läggas upp kommer att undersökas under mobiliseringsfasen och arbetet kommer att genomföras via planlagda arbetsgruppsmöten och workshops.

Medfinansiärer

  • AF Lund
  • Arbetsförmedlningen Malmö

Samarbetspartners

  • Anpassa AB
  • Drivhuset Malmö
  • Malmö Högskola
  • Näringsliv Skåne

Kommun

  • Lund
  • Malmö