Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

InfoKoop&Service Malmö

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFolkbildningsföreningen i Malmö
KontaktpersonAster Boberg
E-postaster@infokooperativet.se
Telefonnummer040-12 86 82
Beviljat ESF-stöd4 920 368 kr
Total projektbudget10 940 396 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2010-04-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

"InfoKoop&Service Malmö" är ett uppföljande samverkansprojekt som ägnas åt vidareutveckling av metoder och samverkansmodeller för genomförande av arbetsträning och språkträning för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna personer. Projektet planeras och genomförs i samverkan mellan ideella aktörer inom den sociala ekonomin och ansvariga myndigheter för arbetsmarknad och rehabilitering. Projektägare är Folkbildningsföreningen i Malmö. Projektaktiviteterna bedrivs främst inom två enheter i Malmö södra innerstad: InfoKooperativet Amiralen och Sofielunds Folkets Hus. Målgruppen består av tre deltagargrupper: 1) Kvinnor och män som av olika skäl - ofta till flöjd av psykisk ohälsa - står långt från arbeteslivet och som är redo för en första arbetsträning, 2) Kvinnor och män som står långt från arbetslivet, har utomnordisk etnicitet och är i behov av att tillägna sig en grundläggande språkträning i svenska språket samt 3) f d deltagare i det tidigare genomförda MötesPlats-projektet (Växtkraft Mål 3, 2005 - 2007) som är beredda på att gå viare i sin arbetsträning för arbete och anställningar i ett kommande socialt företag eller hos annan arbetsgivare. Totalt erbjuds 40 platser inom projektet.

Bakgrund

BAKGRUND - PROCESS

Projektet "InfoKoop&Service" har sin bakgrund i flera års samverkan inom föreningslivet i Malmö och är att betrakta som ett uppföljande projekt till det tidigare projektet "MötesPlats Social Ekonomi Malmö" (Växtkraft Mål 3, insatsområde 2:2) som genomfördes under perioden augusti 2005 - juli 2007. Processen fram till och med förprojektering och utarbetande av projektidén till det nu aktuella Mål 2-projektet kan sammanfattas enligt följande:

- VÅREN 2004 - Equalansökan: ”MötesPlats Social Ekonomi” (Föreningen Bryggeriet, Iruc och Folkbildnings-föreningen i Malmö). Avslag på ansökan. Rekommendation att gå vidare till Växtkraft Mål 3.

- HÖSTEN 2004 - Ansökan om finansiering av förstudier för en grupp samverkande ideella föreningar i Malmö södra innerstad. (Folkbildningsföreningen och Malmö stad/Södra Innerstaden.)

- VÅREN 2005 - Genomförande av föreningarnas förstudier (Växtkraft Mål 3, lokal utveckling). Formering av
projektorganisation och styrgrupp.

- HÖSTEN 2005 - MötesPlats Social Ekonomi Malmö påbörjas (Växtkraft Mål 3, 2:2) med löpande intag (i genomsnitt 40 platser) för arbetsträning för totalt 131 deltagare under hela projektperioden. Projektägare: Föreningen Bryggeriet i samverkan med Iransk-svenska föreningen, Sofielunds Folkets Hus och Kulturföreningen Malmö Folkets Park. (Se bilaga om MötesPlats-projektet samt informationsbroschyr.)

- SOMMAREN 2006 - Ny mötesplats etableras: InfoKooperativet Amiralen för arbetsträning inom områdena information, kommunikation, IT, text och bild/foto etc. (Se även bilaga om InfoKooperativet Amiralen.)

- SOMMAREN 2007 - MötesPlats-projektet avslutas. Verksamheten på Amiralen fortgår t o m oktober månad på initiativ av medarbetare och deltagare i samarbete med samverkande föreningar och med ekonomiskt stöd från Aktivitetsporten (Södra Innerstaden/ Arbete och försörjning). Även Sofielunds Folkets Hus fortsätter att under en övergångsperiod erbjuda handledning till en grupp deltagare efter projektet avslutning.
(Se även bilaga med sammanfattning av MötesPlats-projektet samt informationsbroschyr.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viktiga resultat från MötesPlats-projektet av betydelse för uppföljningsarbetet och vidareutvecklingen av metoder och samverkan i ett nytt projekt:

- NY KUNSKAP OM MÅLGRUPPEN - psykisk ohälsa och behov av långsiktigt stöd
Inför igångsättandet av det förra MötesPlats-projektet var utgångpunkten att ur ett rikligt utbud erbjuda varierade möjligheter till meningsfull praktik och arbetsträning - utifrån var och ens intresse, lust och vilja - som skulle kunna leda vidare till arbete och kanske eget entreprenörskap. Redan under det första halvåret förstod vi att detta inte var en realistisk ambition. Flertalet av deltagarna visade sig ha betydligt mer omfattande behov av förberedande arbetsträning än vad vi räknat med och vartefter stod det klart för oss att att den egentliga problematiken för en övervägande del av våra deltagare egentligen handlade om ohälsa - ofta psykisk ohälsa, utbrändhet, traumatiska upplevelser och obearbetad sorg. Det visade sig dessutom att flera av deltagarna hade en psykisk diagnos men att de ansågs vara redo för arbetsträning och återgång till någon form av arbete. Den här kunskapen om målgruppen var ny även för våra samverkansparter/medfinansiärer (Malmö stad/Södra Innerstaden och Försäkringskassan, Malmö). Möjligheten att i större omfattning kunna erbjuda långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna personer arbetsträning med förstärkt handledning och kontinuerlig kommunikation och uppföljning resulterade i kunskaper och insikter om målgruppen som tidigare inte var kända. Under projektperioden utvecklades också successivt ett samförstånd om att målet inte alltid kan vara att deltagarna så snabbt som möjligt ska gå vidare i nya åtgärder och stå till arbetsmarknadens förfogande. Ett sådant mål kan tvärt om leda till bakslag. Istället behövs förstärkt handledning och stödjande rehabiliterande insatser.

- FÖRSTÄRKT HANDLEDNING. Erfarenheterna och koncepten för den förstärkta handledningen - det vill säga att en handledare finns till hands för extra stöd och coaching - var ett av MötesPlats-projektets viktigaste resultat. Konceptet blev en sådan framgång att det diskuteras möjligheter att införa förstärkt handledning i större skala inom hela stadsdelen (Södra Innerstaden) och även andra stadsdelar. (Se vidare bilagorna (nr 6 och nr 7) om förstärkt handledning.)

- SPRÅKTRÄNING. Om arbetsträning ska vara meningsfull för deltagare med bristande kunskaper i svenska språket fordras en grundläggande språkträning, antingen intensivt i grupp eller som en integrerad del av arbetsträningen.

- KORTA UTBILDNINGAR. Den utbildningsverksamhet som erbjöds deltagarna - främst inom IT - individualiserades så gott som helt. Knappast inte någon av deltagarna hade ork att fullfölja längre utbildningar i grupp. Slutsatsen blev, att ska det genomföras utbildningar med deltagarna måste dessa insatser vara korta och kunna organiseras med relativt kort varsel för att fånga upp intresse, ork och aktualitet i berörda ämnen.

- REHABILITERING OCH PERSONLIG UTVECKLING. För att kunna erbjuda en meningsfull arbetsträning måste det också finnas möjligheter till kompletterande aktiviteter för rehabilitering och personlig utveckling. Många av deltagarna bär på traumatiska upplevelser, sviter av depressioner, sorg, panikångest med flera psykiska hinder. Det är inte omöjligt att klara en arbetsträning, men det måste som sagt ske i kombination med aktiviteter som varsamt och stödjande lockar fram lust och kraft att klara sin kanske första kontakt med arbetslivet på många år.

- ADMINISTRATIVA RUTINER. MötesPlats-projektet gjorde det också möjligt för att finna former för administrativa rutiner i samband med rekrytering och uppföljning av deltagare. Den övergripande uppföljningen av deltagarna har således administrerats inom projektet.

- BEHOV AV ALTERNATIVA ARBETSPLATSER OCH SOCIALT FÖRETAGANDE. Det bör finnas en plats för alla, någonstans i arbetslivet. Psykiska handikapp, känsliga personligheter (utan diagnoser men med svårigheter att orka och klara av arbete på den ordinarie arbetsmarknaden) ska inte behöva utgöra någon hinder för arbete. Men, det fordras anpassningar och nya tankesätt ifråga om arbetsdelning och samarbete. Detta är insikter som väckts under Mötes-Plats-projektet och som väckt vårt intresse och övertygelse om att verka för att i ett uppföljande projekt utveckla alternativa arbetsplatser för integrerat arbete och socialt företagande.

(Resten får ej plats - se pdf-fil)

Syfte

Projektet "InfoKoop&Service" har sina utgångspunkter i samverkan mellan ideella aktörer inom den sociala ekonomin och ansvariga myndigheter för arbetsmarknad och rehabilitering och syftar till

att erbjuda projektets deltagare meningsfull kompetensutveckling inom områdena information,
kommunikation/IT/språk och service som innebär ökade förutsättningar att tillgodogöra sig
möjligheter till kommande praktik och utbildning samt stärka förutsättningar till arbete och delaktighet i
arbetsliv och samhällsliv.

att vidareutveckla och effektivisera tidigare prövade metoder för arbetsträning - särskilt inom områdena
information/kommunikation och service - samt kompletterande rehabilitering på ett sätt som ska bidra till att
projektdeltagarna - trots handikapp till följd av psykisk sjukdom eller annan ohälsa - erbjuds reella möjligheter
att utifrån sina egna personliga förutsättningar och ambitioner närma sig och ta aktiv del i arbetslivet.

att vidareutveckla och genomföra former för rehabilitering och personlig utveckling - exempelvis genom
bildskapande/bildcoaching och rehabträdgård - som nödvändigt komplement till projektdeltagarnas
arbetsträning, utbildning och praktik.

att utifrån deltagarnas behov och intressen genomföra utbildningar/kurser som fördjupad kompetensutveckling
främst i anknytning till projektets aktuella kunskapsområden (information, kommunikation, språk och service).

att medverka, i samverkan med flera andra intressenter, till en parallell process för etablering av socialt företagande
- inom en eller flera enheter - som kan erbjuda ett integrerat arbetssätt samt framtida anställningar och
försörjningsmöjligheter för projektdeltagare.

Målsättning

1. DELTAGARE. Projektet ska erbjuda i genomsnitt 40 platser för deltagarnas arbetsträning, språkträning, korta
utbildningar samt kompetensutveckling för socialt företagande. Vi utgår från att deltagarna finns med i
projektet minst tre månader, upp till projektets alla 24 månader och att samtliga ska ha tillgodogjort sig en
kompetensutveckling som gör att de går vidare till annan utbildning (KOMVUX, SFI, Folkhögskola etc) eller
praktik/arbete. Om deltagare inte går vidare ska det i uppföljningen klart och tydligt framgå att det inte finns
realistiska förutsättningar för sådan utveckling/resultat. Minst 10 deltagare ska efter projektets genomförande
kunna erbjudas arbete med egen försörjning i sådan verksamhet (InfoKooperativet Amiralen respektive
Serviceorganisation eller annan enhet/organisation) som etablerats i den parallella process som projektet även
syftar till.

2. VERKSAMHETS- OCH SAMVERKANSUTVECKLING. Projektet ska resultera i en dokumenterad
verksamhets- och samverkansutveckling som inbegriper alla projektets målgrupper/aktörer - deltagare,
medarbetare, projektägare, samverkansföreningar, medfinansiärer och andra samverkansparter med ambitionen
att även involvera sjukvård och organisationer med anknytning till hälsa/ohälsa respektive integrationsarbete
(språkträning).

3. PARALLELL PROCESS - SOCIALT FÖRETAGANDE. Vid projektets avslut ska finnas en konkret plan för
hur delar av projekets resultat och implementering kan överföras i ett socialt företag som antingen drivs av en
egen juridisk person eller som ett kluster i samverkan mellan flera organisationer/huvudmän.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Den projektverksamhet som bedrivs inom Sofielund-enheten (arbetsträning/service/språkträning) har goda förutsättningar att ta emot deltagare med olika slags funktionshinder. Projektverksamheten på InfoKooperativet Amiralen saknar lokaler med tillgång till hiss. Inriktningen på InfoKooperativet Amiralen är deltagare med psykiska funktionshinder. Skulle det visa sig att lokalerna inte är ändamålsenliga för deltagare med funktionshinder är det inte uteslutet att alternativa lokaler ordnas.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdheten ska belysas och vidröras i samtliga projektaktiviteter, särskilt i ett hälsoperspektiv. Det tidigare MötesPlats-projektet visade klart att kvinnor ofta har lättare att efter en längre tids frånvaro från arbetslivet p g a ohälsa påbörja arbetsträning jämfört med män. (Se vidare i bilaga, MötesPlats-projektet.)

Medfinansiärer

 • Arbete och Integration
 • Försäkringskassan

Samarbetspartners

 • Ateljé Mellanrummet/Lund
 • Försäkringskassan
 • Rättssociologiska enheten
 • Södra Innerstaden SDF / Strategiska avdelningen

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge