Logotyp på utskrifter

Hyllie i förändring

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareJobb Malmö
KontaktpersonMats Johansson
E-postmats.johansson@malmo.se
Telefonnummer040-344055
Beviljat ESF-stöd19 999 808 kr
Total projektbudget52 567 808 kr
Projektperiod2009-07-15 till 2012-07-13
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projekt Hyllie i förändring är ett samverkansprojekt vars syfte är att främst långtidsarbetslösa inskrivna på AIC Hyllie, AIC Södra Innerstaden, AIC Rosengård, övriga AIC i Malmö och från andra kommuner i Skåne ska komma i arbete direkt eller via praktik/arbetsträning och/eller utbildning.

Bakgrund

En viktig bakgrund till förprojekteringen är den ihållande långtidsarbetslösheten som vi haft och har i Malmö och som även funnits och finns i andra skånska kommuner. Enbart i Hyllie, personer inskrivna på AIC Hyllie och/eller IoF Hyllie, har vi ca 700 individer som varit långtidsarbetslösa under högkonjunkturen och fortfarande är det. De flesta av stadsdelens långtidsarbetslösa bor på Holma och Kroksbäck, som hör till ett av Malmös mest utsatta bostadsområden när det gäller utanförskap och arbetslöshet. Det är två miljonprogramområden med totalt 1 839 hushåll och där finns ca 5 400 invånare, varav många med utländsk bakgrund, 80 % respektive 75 %. Förvärvsfrekvensen är låg, på Holma är det 36 procent och på Kroksbäck är det 38 procent, arbetslösheten är med andra ord hög (och den förväntas nu öka i och med lågkonjunkturen). De som är mest utsatta är invandrare, främst kvinnor, både unga och vuxna, och unga (män och kvinnor), 18-24 år. Arbetslösa ungdomar är 18 %, ca 135 st (registrerat arbetslösa 2008, vid Arbetsförmedlingen Malmö). Bland dessa har vi sett ett utanförskap som etablerats tidigt och sedan förstärkts, t ex på grund av ofullständig utbildning och liten eller ingen arbetslivserfarenhet, vilket betydligt minskar chansen att få ett jobb. Vi ser att antalet ungdomar som söker försörjningsbidrag ökar markant. I Malmös plan Välfärd för alla slår man fast att många barn till invandrare kan få stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, till och med större än deras föräldrar. Anledningen är att många saknar förebilder med föräldrar som arbetar.
Totalt är det ca 5 000 individer i Malmö (AIC, IoF, AF) som varit arbetslösa sex månader eller längre (med övervikt på det senare) och som behöver extra stöd för att komma ut i arbete. I runda tal finns härutöver ungefär 2 500 personer inskrivna på Malmö stads olika introduktionsenheter (okt-nov -08). Det rör sig om mer eller mindre nyanlända personer vilka går i SFI-utbildning och arbetsplatsförlagd praktik.
I vårt arbete med att motverka arbetslösheten har vi fört diskussioner med bemanningsföretag och privata arbetsförmedlingar. Förstnämnda har gjort vissa insatser, men de är mycket begränsade, vilket kan bero på att våra målgrupper inte tillhör deras normala preferensgrupp. Privata arbetsförmedlingar har heller inte nått förväntad framgång. Vi har även erbjudit rådgivande hjälp med att starta företag, men flera av dem som har varit intresserade har inte kunnat gå vidare. Dels av tidsskäl, de har behövt en alltför lång startsträcka, mer än 6 månader, något som inte har kunnat finansieras. Dels av riskskäl, de har inte vågat riskera att mista sitt sociala bidrag ifall de skulle misslyckas med att starta företag. Dels av kunskapsskäl, de har inte förmått att skaffa sig den kunskap som behövs för att kunna starta företag. Dels av språkskäl, de har inte haft tillräckligt med goda kunskaper i svenska språket för att kunna ta till sig all den information som finns om att starta företag. Dels av ekonomiska skäl, de har inte haft eget startkapital eller inte fått låna till startkapitalet. De tre sistnämnda skälen är de allra vanligaste.

En viktig slutsats blev att vi själva, trots allt, måste försöka göra mer av jobbet med att få ut fler arbetslösa i arbete, direkt eller via praktik/arbetsträning, men att vi då behöver mer av bl.a. följande:
- Kunskap om hur vi kan få ut fler av våra målgrupper i arbete. Behöver vi utveckla/förnya våra arbetsformer och våra arbetsmarknadsverksamheter? Vad tycker vår egen personal? Vad tycker företagen? Vad tycker man på regional nivå? Vad tycker de som är arbetslösa?
- Samverkan, en bredare och regelbunden samverkan med företagen, d.v.s. en samverkan som håller över tid, som skapar förtroende och öppnar för flera vägar som i slutänden kan leda till anställning.
- Lärande miljöer, där lärandet bidrar till ömsesidigt utveckling och förnyelse av offentlig och privat verksamhet.
- Miljöer där vi på ett strategiskt sätt kan påverka framförallt de arbetssökande (framtidstro, jobbmöjligheter, lärande), men också våra organisationer, företagen, andra kommuner, politiker m fl.
- Andra typer av insatser, d.v.s. sådana som skapar mer och bättre kontakt med arbetssökande i utsatta bostadsområden.
- Utbildningsverksamhet som är anpassad till företagens förutsättningar, behov och utveckling.
- Kompetensutveckling av företag och personal, något som vi planerar att genomföra parallellt med HIF i projektet Kompetens Hyllie (KH).
Utifrån ovannämnda slutsatser har vi i förprojekteringsarbetet sökt mer/ny kunskap på ett flertal områden Vi har gjort en relativt omfattande omvärldsorientering. Vi har fört diskussioner med vår personal, med personal på AIC Södra Innerstaden och Rosengård, samt med personal hos IoF Hyllie. Vi har haft möte med företrädare för Näringslivsutveckling på Region Skåne. Vi har haft en rad möten med lokala föreningar och med företag. Vi har träffat arbetssökande och bland dem genomfört en enkätundersökning. Vi har även träffat en rad andra offentliga aktörer som på ett eller annat sätt påverkar/kan påverka människors möjligheter att skaffa sig jobb. Bl a Fastighetskontoret, Malmö stad och Arbetsförmedlingarna i Malmö. Vi har även fört samtal med Processtödsprojekt Tillgänglighet HANDISAM-Myndigheten för handikappolitisk samordning.
Utifrån genomförd förprojektering ser vi stora möjligheter att under de närmaste åren få ut arbetssökande i jobb, både som anställda och företagare. En utveckling som vi även tror kommer att ha en stor betydelse för övriga skånska kommuner.

Syfte

Utveckla en helhetsinriktad service åt arbetssökande, en dörr in sedan ut i jobb, som kan erbjuda service utifrån den nya Diskrimineringslagens andemening som är människans lika värde.
Utveckla en helhetsinriktad service åt företag som söker personal, en dörr in, en kontaktperson som ger den service som behövs.
Utveckla en bestående samverkan
med företag på Hyllievång och övriga Malmö,
med andra kommuner i Skåne,
med sociala ekonomin, föreningslivet i bostadsområdena Holma och Kroksbäck
Skapa lärande miljöer (i Rekryteringsteamet och på AIC Kontoret och i samverkansaktiviteterna) som främjar
vår egen och våra verksamheters utveckling, förbättring och förnyelse av arbetsmetoder och kommunikation med arbetssökande och företag,
långtidsarbetslösas möjligheter att av egen kraft skaffa sig arbete,
heltidsarbete,
företagens tillväxt,
småföretagarutveckling,
småföretagarnas behov av utbildning, t ex lärlingsutbildning för vuxna,
välfärdens utveckling,
proaktiv kunskap, så att vi bättre kan förutse och förebygga oönskade situationer i form av stigande arbetslöshet, ökat bidragsberoende och växande utanförskap.
Bidra till att skapa värderingar, attityder och framtidstro som i bostadsområdena Holma och Kroksbäck främjar studier och arbete.

Målsättning

Under perioden 2009-07-15 – 2012-06-30 ska projektet ha 160 deltagare/dag, varav ca 80-110 deltagare/dag i Rekryteringsteamets verksamhet och ca 50-80 deltagare/dag i AIC-kontorets verksamhet:
- 60 procent ska vara kvinnor 18 år eller äldre (96 deltagare/dag).
Av dessa ska 60 procent vara kvinnor (58 deltagare/dag) som är 24 år eller äldre, som är den grupp av kvinnor/av deltagarna som står längst från arbetsmarknaden (se förprojekteringen). Därför kommer en majoritet av dessa kvinnor, 70-90 procent (41-52 deltagare/dag), först skrivas in i AIC-kontorets verksamhet. Eftersom de som skrivs in i denna verksamhet vill skaffa sig arbete ska alla efter avslutade insatser övergå till Rekryteringsteamets verksamhet. Resterande deltagare (17-6 deltagare/dag) skrivs direkt in Rekryteringsteamets verksamhet (kompetensutveckling, rekryteringskurser, yrkesutbildningar, praktikprojekt). Av denna grupp (58 deltagare/dag) ska 70 procent erhålla arbete inom 3-6 månader (se även sid 37).
Resterande, 40 procent (38 deltagare/dag) ska vara kvinnor 18-24 år. Denna grupp av kvinnor/av deltagarna är de som enligt vår statistik har lättast att skaffa sig arbete. Men en del av dessa, som är i majoritet av de som skrivs in i vårt projekt, behöver insatser som stärker deras självförtroende, framförallt i mötet med arbetsgivare, som ger dem yrkeskompetens och arbetslivserfarenhet. Majoriteten av dessa kvinnor, ca 80-100 procent (30-38 deltagare/dag), kommer därför att skrivas in direkt i Rekryteringsteamets verksamhet (kompetensutveckling, rekryteringskurser, yrkesutbildningar, praktikprojekt). Resterande deltagare (8-0 deltagare/dag) skrivs först in i AIC-kontorets verksamhet och därefter övergå till Rekryteringsteamets verksamhet. Av denna grupp (38 deltagare/dag) ska 70 procent erhålla arbete inom 3-6 månader (se även sid 37).
- 40 procent ska vara män 18 år eller äldre (64 deltagare/dag).
Av dessa ska 70 procent vara män (45 deltagare/dag) som är 18-24 år, som är den grupp av män som står längst från arbetsmarknaden. För en stor majoritet av denna grupp behövs insatser som stärker deras självförtroende, framförallt i mötet med arbetsgivare, som ger dem yrkeskompetens och arbetslivserfarenhet. Majoriteten av dessa män, ca 80-100 procent (36-45 deltagare/dag), kommer därför att skrivas in direkt i Rekryteringsteamets verksamhet (kompetensutveckling, rekryteringskurser, yrkesutbildningar, praktikprojekt). Resterande deltagare (9-0 deltagare/dag) skrivs först in i AIC-kontorets verksamhet. Av denna grupp (45 deltagare/dag) ska 70 procent erhålla arbete inom 3-6 månader (se även sid 37).
Resterande, 30 procent (19 deltagare/dag) ska vara män 24 år eller äldre. En del av dessa är i behov av upprustande verksamhet innan de aktivt börjar försöka skaffa sig arbete, men de flesta behöver insatser som ger dem yrkeskompetens och arbetslivserfarenhet.
42-90 procent (8-4 deltagare/dag), kommer att först skrivas in i AIC-kontorets verksamhet. Resterande deltagare (11-15 deltagare/dag) skrivs in direkt i Rekryteringsteamets verksamhet (kompetensutveckling, rekryteringskurser, yrkesutbildningar, praktikprojekt). Av denna grupp (19 deltagare/dag) ska 70 procent, erhålla arbete inom 3-6 månader (se även sid 37).- Av AIC-kontorets deltagare (50-80 deltagare/dag) ska 10 deltagare år 1, 20 deltagare år 2 och 10 deltagare år 3 delta i modersmålsbaserat entreprenörskap, varav 60 procent ska vara kvinnor (6 kvinnor år 1, 12 kvinnor år 2 och 6 kvinnor år 3). 30 procent av deltagarna (3 deltagare – varav 2 kvinnor – år 1, 6 deltagare – varav 4 kvinnor – år 2 och 3 deltagare – varav 2 kvinnor – år 3) ska starta eget (kooperativt företag, enskild firma, handelsbolag, aktiebolag) inom 10 månader. Resterande deltagare, 28 personer, ska erbjudas att skaffa sig anställning med stöd av Rekryteringsteamet.
- Av alla de kvinnor och män som deltar i Rekryteringsteamets verksamhet ska ca 10 personer/år vara personer med tim- och deltidsanställningar och av dessa ska 70 procent (7 deltagare) vara kvinnor. Av 10 deltagare/år ska 7 deltagare, 70 procent (varav 5 kvinnor, ca 70 procent) ha skaffat sig fler arbeten så att de arbetar 6-8 tim/dag eller ett heltidarbete inom 3-6 månader.
- Av totalt 1 920 deltagare, som projektet ska omsätta (se nedan), ska 1 344 arbetssökande, 70 %, erhålla arbete (anställning/företag) via projektets insatser uppdelat enligt nedan (annorlunda målsättning med verksamheten eget företagande gör att nedanstående siffror inte ska ses som exakta):

- Resterande deltagare (576 personer) som under projekttiden inte övergår till annan åtgärd/aktivitet, t.ex. skolutbildning, utan i förtid vill avsluta sitt deltagande i projektet, t.ex. p.g.a. bristande motivation, att de inte trivs etc, eller inte uppnår sitt mål (anställning/företag) återremitteras till IoF för ny planering.
- Inskrivningstiden ska i snitt vara 3 månader, men vid behov kan den förlängas.
- Projektet ska totalt omsätta 1 920 deltagare,
Alla som deltar i projektet – projektägare, samverkanspartners (innan projektet startar), deltagare (i samband med att de börjar sitt deltagande i projektet) – ska ha vetskap om hur projektet ser på och arbetar med jämställdhetsfrågor och likabehandling.

60 procent av företagen (210 st av totalt ca 350 företag) i Hyllie och Möllevångens företagsgrupper och 10-20 av de företag som finns i övriga Malmö ska besökas under projekttiden för att diskutera rekryteringsfrågor i nu- och framtid, samt samverkan och samverkansformer.

Genomföra ett möte/år, ev. fler möten, med blivande småföretagare som deltar i AIC-kontorets verksamhet ”Modersmålsbaserad entreprenörskap - Från affärsidé till företag”, angående behovet av lärlingsutbildning för vuxna. Se mer på sidan 28.

Skapa en hållbar samverkan mellan AIC Hyllie och Fnet som möjliggör fortsatt lokalt arbete i områdena.

Skapa ett bestående Rekryteringsteam med arbetsområdet Skåne.

Etablera ett bestående AIC-kontor i bostadsområdena Holma & Kroksbäck.

Sänka genomströmningen av arbetssökande hos AIC Hyllie, från nuvarande 8,14 månaders handläggningstid i ett individuellt ärende till ungefär 7 månader.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För att försöka optimera tillgängligheten i projektet har Processtödsprojekt Tillgänglighet HANDISAM-Myndigheten för handikappolitisk samordning tagit del av projektbeskrivningen. Projektledaren för HIF kommer att använda Tillgängligt Projekt för rådgivning och handledning, vid dags dato är kontaktpersonen: Gert Månsson, Processtödsprojekt Tillgänglighet HANDISAM-Myndigheten för handikappolitisk samordning.

HIF:s verksamheter och lokaler ska vara tillgängligt i följande delar:
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglig verksamhet
Tillgänglig information och kommunikation

Vad gäller den fysiska tillgängligheten är projektets lokaler tillgängliga för personer med funktionshinder. Lokalerna på Hyllievångsvägen 6 (Kroksbäcksskolan) är samtliga på bottenvåningen och trösklar mm är anpassade till rullstolsburna och andra personer med gångsvårigheter. Här finns även automatiska dörröppnare. Lokalerna på Malmö Arena på Hyllievång är helt nybyggda och har på alla sätt en hög fysisk tillgänglighet.

Vad gäller tillgänglig verksamhet är vi inom AIC sedan starten år 2000 vana vid att samverka och arbeta med kunder med olika personliga, sociala och fysiska handikapp och med personer med en mycket varierande kulturell bakgrund. Periodvis hör också Daglig Verksamhet enligt LSS till personalens verksamhetsområde. För att ytterligare stärka vår och våra samverkansparters kompetens inom detta område tänker vi i projektet KH genomföra kompetensutveckling inom jämställdhet, diskriminering och mångfald, samt kring vikten av ett kunna erbjuda god tillgänglighet. Vi tänker även att Rekryteringsteamet i ett rekryteringsperspektiv ska utbildas inom nämnda område. Vi vill också att Rekryteringsteamet i KH utbildas i hur de ska möta utsatta kvinnor och även i det sammanhanget kompetens att rekrytera dem till jobb

Övrig vad gäller tillgänglighet
Vad gäller tillgänglig information och kommunikation tänker vi att projektets huvudsakliga information, foldrar och information på hemsidan som riktar sig till arbetssökande på Holma och Kroksbäck, ska vara utformas på lätt svenska. En övergripande information, om projektet och vad det erbjuder, ska även finnas på bostadsområdenas tre stora språk: arabiska, pashtu och albanska. MKB (Malmös kommunala bostadsbolag) är det fastighetsföretag som äger bostäderna i området och de ger regelbundet ut en områdestidning och i den kommer också den övergripande informationen om projektet att finnas på svenska och de tre stora språken. Personal som ska arbeta på AIC kontoret kommer att kunna tala två av områdets stora språk.
AIC personal har också erfarenheter av att kommunicera med kunder på olika språk och nivåer. En del av dagens verksamhet bedrivs på t.ex. arabiska. För att kunna erbjuda en kundanpassad information, t ex arbetsmarknadsinformation, har ett eget intranät utvecklats i verksamhetens datasal, och som också kommer att vara tillgänglig för projektets arbetssökande.
Vid behov kommer AIC kontoret och Rekryteringsteamet även att ha tillgång till de språkresurser som Hyllie Park folkhögskola (samverkanspartner till Malmö stad) har och de är arabiska, pashtu, albanska, somaliska, kurdiska, turkmenska, dari. Dessa språkliga förutsättningar kommer att främja framförallt kvinnornas möjligheter att fullt ut delta i projektets verksamhet.

Jämställdhetsintegrering

Av de data som finns i AIC:s kundregister samt de erfarenheter och analyser som har genomförts i samband med förprojekteringen framgår, att det finns en många förhållanden som bidrager till att deltagande kvinnor får en annorlunda behandling än män även när det gäller arbetsmarknadsfrågor. Av de individuella handlingsplaner som finns registrerade i kundregistret och som tidigare var mycket detaljerade framgår att kvinnor med invandrarbakgrund i större omfattning än män avslutas till studier, vilka visserligen på sikt kan leda till arbete och självförsörjning, men alltför vanligt är att studierna blir långvariga eller att de efter avslutade studier går ut i arbetslöshet.
Projektet har tagit ställning till dessa problem inom jämställdhetsintegreringen och kommer därför i högre omfattning att arbeta med kvinnornas arbetsmarknadssituation än vad som sker i dagsläget. Det ska främst ske med hjälp av Rekryteringsteamet. Det ska även ske genom att AIC kontoret ska finnas i Kroksbäcksskolan, som ligger mitt emellan bostadsområdena Holma och Kroksbäck. Det är i dessa två områden majoriteten av nämnda kvinnor är bosatta.
För att ytterligare stärka möjligheten för dessa kvinnor att gå med i projektet och för att öka projektets möjlighet att rekrytera dessa kvinnor till projektet tänker vi anställa två personer, en kvinna och en man, som både kulturellt, aktningsmässigt och språkligt har god förankring i bostadsområdena. De ska bl.a. arbeta ut mot bostadsområdena med information om projektet och med en uppsökande verksamhet som är individinriktad.
För projektet HIF är viktigt att de som bor i områdena, framförallt målgrupperna, känner och upplever projektet som en insats som verkligen kan leda till resultat, d.v.s. jobb, och inte enbart är t ex ett nytt projekt. Det är också viktigt att de upplever projektet som en insats som efter projekttiden slut ska följa av ett fortsatt lokalt engagemang, AIC kontoret, med lokal förankring, som ska bygga på en samverkan mellan AIC Hyllie och Fnet.

Transnationellt samarbete

HIF innehåller ingen transnationell verksamhet

Medfinansiärer

  • Arbets- & Integrationscenter AIC, Hyllie

Samarbetspartners

  • G4S Security Services
  • Hyllie Företagsgrupp
  • Parkfast Arena AB
  • Support Syd AB

Kommun

  • Malmö