Logotyp på utskrifter

Hushållsnära tjänster med entreprenörskap

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVuxenutbildningen i Eslöv
KontaktpersonThomas Ladö
E-postthomas.lado@eslov.se
Telefonnummer076-1120440
Beviljat ESF-stöd3 265 416 kr
Total projektbudget8 806 776 kr
Projektperiod2009-08-24 till 2011-06-20
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektets syfte är att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet och att kombinera detta med det ökade arbetskraftsbehovet inom hushållsnära tjänster. Vi vill också lyfta fram individens initiativförmåga, varför entreprenörskap är en viktig del i projektet.

Bakgrund

I promemorian Skattelättnader för hushållstjänster (dec. 2006) skriver man från Finansdepartementet att privat och offentlig tjänsteproduktion uppgår till cirka 70 procent av BNP och svarar för cirka två tredjedelar av sysselsättningen. En förklaring till att tjänstesektorn expanderat så kraftigt är de ökade inkomsterna och därmed också välfärdsnivån i samhället. Denna utveckling påverkar följaktligen också utbudet och efterfrågan på hushållsnära tjänster. Det problem som tidigare varit kopplat till dessa tjänster är att de utförts svart, då fullt beskattade tjänster blivit alltför dyra för de flesta personer att utnyttja. För att komma åt problemet med svarta inkomster kopplat till hushållstjänster har regeringen beslutat om en skattereduktion uppgåendes till 50 procent av utgiftskostnaderna. Denna åtgärd har slagit väl ut och inom nämnda område finns en stark efterfrågan på arbetskraft och oanade möjligheter till entreprenörskap.

Hushållsarbete kan till exempel innefatta städ- och rengöringsarbete, vård av kläder och hemtextilier, omsorg, tillsyn och annan personlig hjälp till barn, funktionshindrade, personer med varaktig sjukdom och äldre. Exempel på andra uppgifter kan vara reparationer, måleriarbeten, snörskottning, klippning av buskar och häckar samt plantagearbeten.

Vi vill med detta projekt finna metoder och former för att kombinera den ökade efterfrågan på hushållsnära tjänster med personer som står långt från arbetsmarknaden och speciellt underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet. I Eslövs kommun har vi en stor grupp långtidsarbetslösa, lågutbildade invandrare (både kvinnor och män) som inte arbetar utan uppbär försörjningsstöd. En del av dessa har inte gått i skolan alls i sina hemländer eller endast gått några år. De har en låg språkprogression och är inte klara med sina SFI-studier, trots att de gått ganska länge. Denna grupp finns, visade det sig efter möten med representanter från våra grannkommuner, även i Svalöv, Hörby, Höör och Kävlinge. En del av platserna i projektet ska därför avsattas till projektdeltagare från dessa kommuner.

Vi vill vidareutveckla de positiva erfarenheter och metoder som vi startade i ett tidigare Växtkraft mål 3 projekt: Integration i det svenska samhället via SFI/serviceyrken med inriktning på lokalvårdaryrket. Målgruppen i det fallet var liknande och resultatet blev enligt följande för projektets 26 elever: 13 fick arbete på heltid, 2 på deltid, 1 väntade på anställning, 6 hade fått praktik/vikariat, 2 gick vidare till andra studier, 1 var sjukskriven och 1 hade flyttat. 16 av de 26 erhöll dessutom SRY:s yrkesbevis. Resultatet var med andra ord synnerligen gott, särskilt med tanke på att språknivån var mycket låg vid utbildningens början (i genomsnitt SFI B). Några av de faktorer som medverkade till det goda resultatet var betydelsen av lärande i arbete (praktik), integrationen av utländska och svenska deltagare, kombinationen av svenskundervisning och yrkesutbildning samt att deltagarnas självkänsla ökade genom klarande av teoretiska och praktiska prov och färdigheter.

I utvärderingen av projektet fick vi trots det kritik på en del punkter, såsom projektets inriktning mot enbart lokalvård, att vi inte hade tagit tillräcklig hänsyn till männens ointresse av traditionell lokalvård samt att det fanns ett glapp mellan utbildningsmaterial och kursdeltagares kunskaper.

Vi har tagit fasta på denna kritik och utvecklat ett koncept utifrån både brukarperspektiv, mångfald och vad som är möjligt att erbjuda målgruppen. I utvecklandet av det nya utbildningsprogrammet har vi bland annat ställt frågor till ett stort antal SFI-studerade som påverkat innehållet i projektet. Dessutom kommer deltagarna att ha möjlighet att påverka och vara delaktiga i utformningen och inriktningen av innehållet även under projektets gång, inte minst genom att deltagarna bildar egna fokusgrupper och också ingår i projektets styrgrupp. Projektet kommer att fokuseras kring ämnen som eget företagande, ledarskap, lärande i arbete (praktikperioder), arbetslivssvenska, hushållsnära tjänster, lokalvård, vård- och omsorgsarbete, kost, sömn och motion, personlig utveckling och körkortsutbildning. Projektet avslutas med certifieringstest i både hushållsnära tjänster och lokalvård. Några av de viktigaste metodutvecklingarna i detta projekt är just betoningen på entreprenörskap, ledarskap, bredd och mångfald på utbildningen. Vad gäller entreprenörskapet och att tillvarata invandrares intressen har vi etablerat kontakt med Herbert Felix institutet i Eslöv som ska hjälpa till med handledning, träff med rådgivare, kartläggning av kompetensbehov och prövande av affärsidéer m.m. Det ska vidare påtalas att vi kommer att anpassa språket i kurslitteraturen till deltagarnas kunskapsnivå (SFI C och D). Vi kommer tillika att ha en individuell validering av deltagarnas kunskaper, vilket innebär att vi anpassar utbildningen till den kunskapsnivå som respektive deltagare besitter. Att vi har lagt in körkortutbildning i projektet hänger samman med många arbetsgivares krav och här är det tänkt att erbjuda teoripaket samt ett tiotal körlektioner till de deltagare som är intresserade.

Vår erfarenhet är god vad gäller att kombinera nämnda deltagare med en grupp svensktalande personer som kommer in under den senare delen av utbildningsprogrammet. Den första gruppen deltagare (som har låga svenskkunskaper) får då repetera utbildningen tillsammans med de som kommer in i del två och har bättre svenskkunskaper. Detta koncept fungerade mycket bra som en integrationsmetod och som ett möte av olika kulturer i förra projektet.

Vi har också lagt stor vikt vid att koppla detta projekt till andra kommuner, projekt och företag. Till exempel har Vuxenutbildningen i Eslöv erhållit förprojekteringsmedel från Europeiska Socialfonden till det transnationella projektet: Ungdomsvägvisaren Öresundsregionen. Detta projekt innehåller en rad samverkanspartners och kontaktpersoner, vilka kan bidra till att det sker en geografisk rörlighet och att brukarna i projektet Hushållsnära tjänster också ser möjligheter på andra sidan sundet. Vidare har vi som ambition att knyta detta projekt till programområde 1 genom att ta vara på de företagskontakter och personer som Eslövs kommun samarbetar med genom projektet Arbetsplatsambassadörer, där Kävlinge kommun är huvudägare. Vi har också etablerat kontakt med ett antal branschspecifika företag såsom ISS, Städligan och Hemfrid AB, vilka tillika kommer att erbjudas plats i projektets styrgrupp. Att projektet dessutom innefattar ett samarbete mellan fem kommuner, med allt vad detta innebär av erfarenheter, möjligheter och kontakter, borgar för ett framgångsrikt genomförande. Tillika kommer Arbetsförmedlingen i Eslöv att medverka i projektet och bistå med specialhandledning till deltagarna. Detta innebär att varje kursdeltagare får tillfälle att få svar på sina personliga frågor kring arbete, utbildning, praktik och företagande. De möjligheter och effekter som öppnas upp genom alla dessa kontakter innebär inte bara att deltagarna sannolikt kommer att få jobb efter utbildningen, utan också bidra till nya samarbetsvägar, förändrade kommunala policys (bland annat i form av satsningar på samarbetsprojekt med långsiktiga och hållbara lösningar) och tänkande i nya och innovativa banor.

Styrgruppen består av: Ingemar Jeppsson (c) och projektledare på Herbert Felix institutet, kommunalrådet Cecilia Lind (s) Eslöv, representant/er från utbildningsföretag, representanter för privata företag såsom ISS, Städligan och Hemfrid, rektor på Vuxenutbildningen i Eslöv, projektledare, SFI-lärare, Arbete och Försörjning Eslövs kommun, Service och Teknik Eslövs kommun, Kävlinge kommun, Svalövs kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, representanter för brukarna samt extern utvärderare. Styrgruppen kommer att besluta kring de övergripande frågorna, medan en operativ grupp kommer att ta hand om den vardagliga uppföljningen.

Syfte

Utgångspunkten för projektet är att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet och att kombinera detta med det ökade arbetskraftsbehovet inom området hushållsnära tjänster. Vi vill också lyfta fram den enskilde individens skaparkraft och initiativförmåga. Detta gör vi bland annat genom att lägga in entreprenörskap och ledarskap i utbildningen. Projektet ligger också i linje med Lissabonstrategin som påtalar att: EU ska bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning. Syftet är vidare en ökad integration i det svenska samhället och framför allt i det svenska arbetslivet via projektet för personer med utländsk bakgrund. Integration i det här sammanhanget innebär en ökad känsla av samhörighet med det nya landet och en upplevelse av att ens möjligheter att konkurrera på arbetsmarknaden ökar. Syftet är att deltagandet i utbildningen ska leda till arbete, samt att deltagarna får anställning eller praktik inom serviceyrken såsom hushållsnära tjänster eller lokalvård. Syftet är också vara att man hittar sin plats i arbetslivet och att man får ett arbete som man kan ha som bas i sin fortsatta utveckling. Projektet syftar också till att man ser möjligheter i entreprenörskap, geografisk arbetsrörlighet och ledarskap både inom och utom kommunen. Ett strategiskt påverkanssyfte är att andra kommuner tar vara på projektets arbetssätt och metoder och ser möjligheter i utsatta gruppers kunnande, kvalitéer och åsikter som en väg att minska arbetslösheten. Avslutningsvis kommer vi att uppmärksamma mångfald och jämställdhet under utbildningens gång. Det kan röra sig om ökad kunskap om likabehandling och diskriminering, jämställdhet och genus samt etnisk mångfald. Några av dessa ämnen kommer att tas upp under de 60 timmar som är inlagt i utbildningen kring personlig utveckling och självförtroende.

Målsättning

Mätbara mål under förprojekteringen är:

att 65% av deltagarna ska ha arbete 3 månader efter utbildningens avslutande.

att deltagarna känner att de fått en starkare ställning på arbetsmarknaden.

att deltagarna fått en yrkesmässig grund att stå på.

att deltagarna på SFI-nivå höjer sina svenskkunskaper ett eller flera steg.

att deltagarna stärkt sin sociala kompetens.

att SFI-deltagarna upplever en ökad känsla av samhörighet med det svenska samhället.

att mötet mellan olika kulturer på utbildningen leder till ökad förståelse, kunskap och respekt för varandra.


De förväntade effekterna är:

att möta efterfrågan av hushållsnära tjänster.

att merparten av deltagarna blir sjlvförsörjande.

att skapa möjlighet för målgruppen att etablera sig i arbetslivet.

att utveckla entreprenörskapet och ledarskapet inom målgruppen.

att SFI-deltagarna upplever en ökad integration i det svenska samhället.

att deltagarna får ökat självförtroende, medvetande om sina kunskaper och vågar att använda sina erfarenheter och färdigheter i nya sammanhang.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi har under förprojekteringen säkerställt att aktiviteterna bedrivs i lokaler som gör det möjligt för personer med funktionshinder att delta (fysisk
tillgänglighet). Arbetsplatsen är utformad så att alla har möjlighet att delta i arbetet, vilket bland annat inkluderar toaletter för finktionshindrade, hiss och låga trösklar.

Vi kommer att utarbeta en kommunikation med bland annat berörda arbets- och praktikplatser så att
förståelse, medvetenhet och kunskap skapas och med målet att ingen skall behöva känna sig diskriminerad
(tillgänglig verksamhet). En del i rekryteringen av projektledningen kommer också att ske utifrån tillgänglighets- och jämställdhetsperspektivet. Personalen ska verka för ett öppet klimat grundat på förståelse, medvetenhet och kunskap om att vi är olika och har olika förutsättningar. På så sätt kommer diskriminering att motverkas. Samtliga ska känna att de är en del i verksamheten och det är viktigt att skapa en medvetenhet kring detta genom att ha en dialog kring hur vi förhåller oss till varandra.

Vi skall möjliggöra att samtliga deltagare kan höra och delta i diskussionerna utan diskriminering (kommunikativ tillgänglighet). Vid behov kan vi använda såväl tolkförmedling, som teckentolkar och dataskärn för synskadade.

Vi skall se till att det utbildningsmaterial som kommer att användas i
projektet ska utarbetas på så sätt att alla deltagare med olika funktionshinder kan tillgodogöra sig denna på samma
villkor som medarbetare utan funktionshinder (informativ tillgänglighet).

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhet och mångfald är viktiga delar i projektet. Vid rekrytering av personal ska eftersträvas lika stor andel män som kvinnor samt att medvetenheten bland de anställda finns för att arbeta för optimal jämställdhet mellan könen.

Samma regelverk som gäller på våra ordinarie arbetsplatser ska även gälla inom projektet. Övergripande policydokument angående mångfald och jämställdhet som gäller hos projektägaren och samarbetspartners, ska gälla även i projektet.

All redovisning av resultat och effekter i projektet ska ha ett genusperspektiv.

Vid intag till projektet ska vi eftersträva en jämn könsfördelning, men vi är realistiska och tror att kvinnorna kommer att söka i mertal varför platserna är fördelade enligt uppgivna siffror, 40 kvinnor och 20 män.

En aspekt som har lyfts fram under swot-analysen är behovet av individuell validering och bedömning av tidigare erfarenheter och kunskaper. Här handlar det om att ta tillvara den kompetens som varje individ besitter. Detta innebär att utbildningen till viss del kommer att vara anpassad efter den enskildes färdigheter, motivation och studietakt.

Ytterligare en synvinkel som framfördes var behovet att få hjälp med skrivandet av CV och ansökan, praktisk intervjuträning, information kring jobbsökande aktiviteter och karriärcoaching. Detta handlar om jämställdhet i högsta grad och vi har valt att lyfta in dessa moment i undervisningen.

Vi kommer också att integrera projektet IT-mässigt och lyfta fram tillgänglighet, delaktighet och jämställdhet. Jämställdheten här är att göra webbplatsen tillgänglig för alla oavsett kön, ålder och etnicitet. Materialet, informationen och språket på webben ska också vara riktat till både män och kvinnor med tanke på jämställdhet mellan könen.

Transnationellt samarbete

Eslövs kommun har tidigare erhållit ESF-medel för förprojektering vad beträffar det transnationella projektet Ungdomsvägvisaren Öresundsregionen och de kontakter, lärdomar och erfarenheter som detta projekt genererar kommer givetvis också projektet Hushållsnära tjänster med entreprenörskap till del. Dessa kontakter inkluderar bland annat Voksen Pedagogiskt Center och Jobcenter i Köpenhamn samt genom OCN ett stort antal företagskontakter. Alla dessa kontakter är till hjälp för att få kunskap om den danska arbetsmarknaden och i förlängningen skapa ytterligare en möjlighet till egen försörjning.

Medfinansiärer

 • Arbete och försörjning
 • Arbetsförmedlingen i Eslöv
 • Centrum för mottag. och utred.
 • Individ- och familjeomsorgen
 • Kävlinge kommun, Arbetsmarknadsenheten
 • Service och teknik
 • Svalövs kommun
 • Vuxenutbildningen i Eslöv

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge