Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Hushållsnära tjänster med entreprenörskap

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVuxenutbildningen i Eslöv
KontaktpersonIngrid Hägerklint
E-postmichael.hansson@eslov.se
Telefonnummer0413-62314
Beviljat ESF-stöd59 000 kr
Total projektbudget87 800 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-02-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Vi vill med denna förprojektering finna metoder och former för att kombinera den ökade efterfrågan på hushållsnära tjänster med personer som står långt från arbetsmarknaden och speciellt underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet

Bakgrund

I promemorian Skattelättnader för hushållstjänster (december 2006) skriver man från Finansdepartmentet att privat och offentlig tjänsteproduktion uppgår till cirka 70 procent av BNP och svarar för cirka två tredjedelar av sysselsättningen. En förklaring till att tjänstesektorn expanderat så krafigt är de ökade inkomsterna och därmed också välfärdsnivån i samhället. Denna utveckling påverkar följaktligen också utbudet och efterfrågan på hushållsnära tjänster. Det problem som tidigare varit kopplat till dessa tjänster är att de utförts svart, då fullt beskattade tjänster blivit alltför dyra för de flesta personer att utnyttja.

För att komma åt problemet med svarta inkomster kopplat till hushållstjänster har regeringen beslutat om en skattereduktion uppgåendes till 50 procent av utgiftskostnaderna. Denna åtgärd har slagit väl ut och inom nämnda område finns en stark efterfrågan på arbetskraft och oanade möjligheter till entreprenörskap.

Hushållsarbete kan till exempel innefatta städ- och rengöringsarbete, vård av kläder och hemtextilier, omsorg, tillsyn och annan personlig hjälp till barn, funktionshindrade, personer med varaktig sjukdom och äldre. Exempel på andra uppgifter kan vara reparationer, måleriarbeten, snöskottning, gräsklippning, klippning av buskar och häckar samt plantagearbeten.

Vi vill med denna förprojektering finna metoder och former för att kombinera den ökade efterfrågan på hushållsnära tjänster med personer som står långt från arbetsmarknaden och speciellt underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet.

I Eslövs kommun har vi en stor grupp långtidsarbetslösa, lågutbildade invandrare (både kvinnor och män) som inte arbetar utan uppbär försörjningsstöd. En del av dessa har inte gått i skolan alls i sina hemländer eller endast gått några år. De har en låg språkprogression och är inte klara med sina SFI-studier, trots att de gått ganska länge. Denna grupp finns, visade det sig efter möten med representanter från våra grannkommuner, även i Svalöv, Hörby och Kävlinge. En del av platserna i projektet ska därför avsattas till projektdeltagare från dessa kommuner.

Vi vill vidareutveckla de metoder vi startade i ett tidigare Växtkraft mål 3 projekt, med namnet: Integration i det svenska samhället via SFI/serviceyrken med inriktning på lokalvårdaryrket. Målgruppen i det fallet var densamma och resultatet blev enligt följande för projektets 26 elever: 13 fick arbete på heltid, 2 på deltid, 1 väntade på anställning (skulle börja veckan efter utvärderingen), 6 hade fått praktik/vikariat, 2 gick vidare till andra studier, 1 var sjukskriven och 1 hade flyttat. 16 av de 26 erhöll dessutom SRY:s yrkesbevis. Resultatet var med andra ord synnerligen gott, särskilt med tanke på att språknivån var mycket låg vid utbildningens början (I genomsnitt SFI B). Några av de faktorer som medverkade till det goda resultatet var betydelsen av lärande i arbete (praktik), integrationen av utländska och svenska deltagare, kombinationen av svenskundervisning och yrkesutbildning samt att deltagarnas självkänsla ökade genom klarande av teoretiska och praktiska prov och färdigheter.

I utvärderingen av projektet fick vi trots det kritik på en del punkter, såsom projektets inriktning mot enbart lokalvård, att vi inte hade tagit tillräcklig hänsyn till männens ointresse av traditionell lokalvård samt att det fanns ett glapp mellan utbildningsmaterial och kursdeltagares kunskaper.

Vi har tagit fasta på denna kritik och vi vill utveckla ett koncept utifrån både brukarperspektiv och vad som är möjligt att erbjuda målgruppen. I utveckladet av utbildningsprogrammet har vi bland annat ställt frågor till ett stort antal SFI-studerade som påverkat innehållet i projektet. Dessutom kommer deltagarna att ha möjlighet att påverka och vara delaktiga i utformningen och inriktningen av innehållet även under projektets gång då de ska skapa egna fokusgrupper och också ingå i projektets styrgrupp. Tanken är att projektet kommer att fokuseras kring ämnen som eget företagande, lärande i arbete (praktikperioder), arbetslivssvenska, hushållsnära tjänster, lokalvård, vård- och omsorgsarbete, kost, sömn och motion, personlig utveckling och ledarskap. Projektet är tänkt att avslutas med certifieringstest i både hushållsnära tjänster och lokalvård. Några av de viktigaste metodutvecklingarna i detta projekt är just betoningen på entreprenörskap, ledarskap och bredden på utbildningen.

Vår erfarenhet är god vad gäller att kombinera nämnda deltagare med en grupp svensktalande personer som kommer in under den senare delen av utbildningsprogrammet. Den första gruppen deltagare (som har låga svenskkunskaper) får då repetera utbildningen tillsammans med de som kommer in i del två och har bättre svenskkunskaper. Detta koncept fungerade mycket bra som en integrationsmetod och som ett möte av olika kulturer i förra projektet, varför vi kan tänka oss att se över och utveckla denna metod inom ramen för denna förprojektering.

Vi har också lagt stor vikt vid att koppla detta projekt till andra kommuner, myndigheter och projekt. Till exempel har Vuxenutbildningen i Eslöv ansökt om förprojekteringsmedel till det transnationella projektet: Ungdomsvägvisaren Öresundsregionen. Detta projekt innehåller en rad samverkanspartners och kontaktpersoner, vilka kan bidra till att det sker en geografisk rörlighet och att brukarna i projektet Hushållsnära tjänster också ser möjligheter på andra sidan sundet. Vidare har vi som ambition att knyta detta projekt till programområde 1 genom att ta vara på de företagskontakter och personer som Eslövs kommun samarbetar med genom projektet Arbetsplatsambassadörer, där Kävlinge kommun är huvudägare. Dessutom skall det tilläggas att förvaltningarna inom Eslövs kommun redan idag har ett etablerat samarbete sinsemellan och med Malmö Stads Utbildningsförvaltning i projektet: Synliggörande av nyanländas kompetens i Skåne 2007-2008. Tillika kommer Arbetsförmedlingen i Eslöv att medverka i projektet och bistå med specialhandledning till deltagarna. De möjligheter och effekter som öppnas upp genom alla dessa kontakter innebär inte bara att deltagarna sannolikt kommer att få jobb efter utbildningen, utan också bidra till nya samarbetsvägar, förändrade kommunala policys (bland annat i form av satsningar på samarbetsprojekt med långsiktiga och hållbara lösningar)och tänkande i nya och innovativa banor.

Under förprojekteringen är vår avsikt att utifrån denna bakgrund utveckla metoder och former för att genomföra ett projekt samt bygga upp strukturer för att säkra god kvalitet i genomförandefasen.

Styrgruppen som vi har satt samman består av Ingemar Jeppsson (centerpolitiker och ledare för Herbert Felix-institutet), Ann Laurentz (socialdemokrat och ordf. i Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden), representanter för ISS, Städligan och Hemfrid, Patrick Barringer (chef för Arbetsförmedlingen, Eslöv), Lars Anderson (Förvaltningschef, Arbete och Försörjning, Eslövs kommun), Anders Forsell (Förvaltningschef, Service och Teknik, Eslövs kommun), Ola Knutsson (Flyktingsamordnare, Svalövs kommun), Roger Alfh (Chef, Arbetsmarknadsenheten, Kävlinge kommun), Reia Lepic (Chef, Socailtjänstens centrum för förebyggande arbete, Hörby kommun), Ingrid Hägerklint (Rektor, Vuxenutbildningen, Eslövs kommun), Michael Hansson (Projektledare, Vuxenutbildningen, Eslövs kommun) samt brukarrepresentanter.

Då projektet betonar brukarperspektivet, kommer dessa att spela en viktig roll under förprojekteringen. Brukarnas åsikter kommer bland annat att tillvaratas via målgruppsmöten på förvaltningen för Arbete och Försörjning och via möten med SFI-eleverna på Vuxenutbildningen i Eslöv. Tillika kommer ett antal brukarrepresentanter att sitta med i styrgruppen.

Syfte

Utgångspunkten för förprojekteringen är att möta det ökade arbetskraftsbehovet inom området hushållsnära tjänster. I detta behov finns även en önskan om entreprenörskap och ledarskap, vilket ambitionen är att inkorporera i projektet. Vi vill med detta projekt kombinera den ökade efterfrågan på hushållsnära tjänster med personer som står långt från arbetsmarknaden och speciellt underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet. Syftet är vidare en ökad integration i det svenska samhället och framför allt i det svenska arbetslivet via projektet för personer med utländsk bakgrund. Syftet är att deltagandet i utbildningen ska leda till arbete, samt att deltagarna får anställning eller praktik inom serviceyrken såsom hushållsnära tjänster eller lokalvård. Syftet kan också vara att man hittar sin plats i arbetslivet och att man får ett arbete som man kan ha som bas i sin fortsatta utveckling. Projektet syftar också till att man ser möjligheter i entreprenörskap, geografisk arbetsrörlighet och ledarskap både inom och utom kommunen. Ett strategiskt påverkanssyfte är att andra kommuner tar vara på projektets arbetssätt och metoder och ser möjligheter i utsatta gruppers kunnande, kvalitéer och åsikter som en väg att minska arbetslösheten.

Integration i det här sammanhanget innebär en ökad känsla av samhörighet med det nya landet och en upplevelse av
att ens möjligheter att konkurrera på arbetsmarknaden ökar. I projektet lyfter vi fram betydelsen av den språkliga utvecklingen som en väg till ökad samhörighet. Andra viktiga delar i utvecklandet av en samhörighetskänsla går via den blandning av SFI-studerande och andra deltagare som utbildningen innehåller och via betoningen av lärande i arbete.Målsättning

Mätbara mål under förprojekteringen är:

Att finna metoder och strukturer för styrgruppens arbete.

Att fördjupa redan etablerade kontakter för att på bästa sätt finna former för hur vi ska utforma projektet i genomförandefasen.

Att finna metoder för att rekrytera och engagera målgruppen.

Att skapa delaktighet och inflytande för målgruppen.

Att finna metoder för att säkra ett aktivt deltagande i projektet.

Att göra en fördjupad SWOT-analys för att säkerställa att jämställdshetsintegreringen beaktas fullt ut.

Att gå igenom hur tillgängligheten för personer med funktionshinder skall garanteras.

Att ta fram en plan för hur uppföljning, utvärdering och resultatspridning skall utföras.

Att integrera projektet IT-mässigt med hänsyn till delaktighet, jämställdhet och tillgänglighet.


De förväntade effekterna är:

Möta efterfrågan av hushållsnära tjänster.

Skapa möjlighet för målgruppen att etablera sig i arbetslivet.

Ökad integration i det svenska samhället.

Utveckla entreprenörskapet inom målgruppen.

Utveckla ledarskapet inom målgruppen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen kommer vi att ta fram rutiner för hur vi skall säkra tillgänglighetsperspektivet. Vi skall säkerställa att aktiviteterna bedrivs i lokaler som gör det möjligt för personer med funktionshinder att delta (fysisk tillgänglighet). Vi skall utarbeta en kommunikation med bland annat berörda arbets- och praktikplatser så att förståelse, medvetenhet och kunskap skapas och med målet att ingen skall behöva känna sig diskriminerad (tillgänglig verksamhet). Vi skall möjliggöra att samtliga deltagare kan höra och delta i diskussionerna utan diskriminering (kommunikativ tillgänglighet). Vi skall se till att det utbildningsmaterial som kommer att användas i projektet ska utarbetas på så sätt att alla deltagare med olika funktionshinder kan tillgodogöra sig denna på samma villkor som medarbetare utan funktionshinder (informativ tillgänglighet).

Transnationellt samarbete

Eslövs kommun har tidigare ansökt om medel för förprojektering vad beträffar det transnationella projektet Ungdomsvägvisaren Öresundsregionen och de kontakter, lärdomar och erfarenheter som detta projekt genererar kommer givetvis också projektet Hushållsnära tjänster med entreprenörskap till del.

Medfinansiärer

 • Arbete och försörjning
 • Arbetsförmedlingen i Eslöv
 • Centrum för förebyggande insatser, C4
 • Kävlinge kommun, Arbetsmarknadsenheten
 • Service och teknik
 • Svalövs kommun

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge