Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Holma Hantverkscenter med lärlingsutbildning

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMKB Fastighet AB
KontaktpersonAnders Karlsson
E-postanders@personalpartner.se
Telefonnummer040-949191
Beviljat ESF-stöd185 480 kr
Total projektbudget286 880 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Förstudien inför Projekt Hantverkcenter med lärlingsutbildning har som syfte och målsättning att undersöka förutsättningarna för att pröva en modell av lärlingsutbildning för hantverksyrken. Målgruppen är arbetslösa ungdomar mellan 16-24 år som ej har genomfört alternativt har avbrutit gymnasiestudier och som ej har tagit sig in i arbetslivet. Ungdomarna skall erbjudas lärlingsplatser vid Holma Hantverkscenter som i MKB Fastighets AB:s regi skall bli en attraktiv mötesplats och verksamhetsgata för olika hantverkare. Projektet skall drivas i samverkan mellan MKB Fastighets AB, organisationen Företagarna, Hyllie SDF, Hyllie Företagsgrupp, Malmö Stad Avdelning för Integration och Arbetsmarknad, fackföreningsrörelsen samt PPAB. Erfarenhetsutbyte skall ske med lärlingsutbildningar i Danmark och i Tyskland.

Bakgrund

A: Hantverkscenter med lärlingsutbildning.
MKB Fastighets AB är ett kommunägt Aktiebolag (publ). MKB Fastighets AB är den största hyresvärden i Malmö
med 21 300 lägenheter. MKB Fastighet AB har som målsättning att bygga bra bostäder samt att skapa socialt fungerande boendemiljöer i den bebyggelse som bolaget äger och förvaltar. MKB Fastighets AB satsar mycket tid och kraft på sociala investeringar för att skapa bra och stabila boendemiljöer. Genom projekt som leder till ökad sysselsättning och integration kan bolaget stärka kundernas betalningsförmåga och samtidigt minska brottslighet och skadegörelse.
Bostadsområdet Holma inom Hyllie Stadsdelsförvaltning är en stadsdel som präglas av hög andel invandrare och hög arbetslöshet. Majoriteten av de boende i stadsdelen som förvärvsarbetar har sin utkomst från arbete utanför stadsdelen. Holma ligger alldeles intill den mest expansiva delen av det framväxande nya Malmö, dvs. Hyllie med Hyllie arena. Detta innebär en unik möjlighet för stadsdelen att ta del av den expansiva utvecklingen men även en risk att förbli en stadsdel för enbart boende som man passar när man kör in till eller ut ur Malmö.
MKB Fastighets AB har ett stort fastighetsbestånd i stadsdelen och har en strävan att öka attraktionskraften för området samtidigt som man önskar bidraga med ökade möjligheter för de ungdomar i området som står utanför arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet genom att skapa ett försörjnings och utbildningsmöjlighet för hantverksyrken på Holma. Detta skall ske i nära samarbete med Hyllie Stadsdelsförvaltning, organisationen Företagarna och företagarnas systerorganisationer i Danmark och Tyskland, fackföreningsrörelsen, Hyllie företagsgrupp, Malmö stad avdelning för Integration och Arbetsmarknad samt Personalpartner AB (PPAB). MKB Fastighets AB har som ambition att skapa en hantverksgata på Holma dit man vill locka hantverkare med olika yrkeskompetenser att etablera sig. Genom en attraktiv hantverksgata vill man locka övriga malmöbor samt invånare i kranskommuner och danskar att besöka stadsdelen Holma för att möta hantverkare med spetskompetens.
MKB Fastighets AB skall i möjligaste mån underlätta etableringen för hantverkarna på Hantverksgatan, bl.a. genom att erbjuda kvalificerad företagsrådgivning inför etableringen. Organisationen företagarna (där hantverksföreningen numera är en del av organisationen) har under många år verkat för att utveckla ett bra system för lärlingsutbildning för hantverkare. Företagarna har ett nära samarbete och utbyte med systerorganisationerna i Danmark och Tyskland. I dessa länder har man en helt annan tradition och synsätt på lärlingsutbildning än vad som hitintills har varit fallet i Sverige. Hyllie Stadsdelsförvaltning har försörjningsansvar för en stor grupp ungdomar som står utanför arbetsmarknaden och som saknar såväl fullgjord gymnasieutbildning som yrkesutbildning.
Personalpartner AB (PPAB) har lång erfarenhet av arbete med sysselsättningsskapande arbete för grupper som står utanför arbetsmarknaden. Dessa samverkande parter önskar inom ramen för en förstudie undersöka förutsättningarna för att pröva en modell med lärlingsutbildning i hantverksyrken där grunden skall vara lärlingsplatser hos hantverkarna på hantverksgatan på Holma. Parallellt med lärlingsutbildningen skall erbjudas teoretiska studier i svenska, matematik, samhällskunskap samt företagande i samarbete med olika utbildningsanordnare.
Statsmakterna har tagit fram en modell för hantverksutbildning som kommer att finnas tillgänglig för ungdomar på gymnasieskolorna. Den satsning som MKB Fastighets AB med samarbetspartners önskar utreda förutsättningarna för, berör de ungdomar som står mellan skolan och arbetslivet, dvs. ungdomar som avslutat eller avbrutit gymnasieskolan och därefter ej har lyckats etablera sig i arbetslivet. Många av dessa ungdomar uppbär försörjningsstöd från kommunen och är i riskzonen för att hamna i permanent utanförskap med missbruk och kriminalitet. Arbetslösa ungdomar med invandrarbakgrund i storstädernas förorter är extra utsatta. För denna målgrupp finns idag inte tillgång till någon lärlingsutbildning. Genom att skapa ett sådant system med influenser från Danmark och Tyskland så är förhoppningen att stärka utsatta ungdomarnas möjlighet att etablera sig som yrkesmän på arbetsmarknaden samtidigt som man säkerställer en fortsatt hantverkstradition på Holma med nyetableringar av hantverkare när ungdomarna är färdiga med sin lärlingsutbildning.

Syfte

Att undersöka förutsättningarna för att pröva en modell med lärlingsutbildning inom hantverksyrken samtidigt som man skapar en attraktiv Hantverksgata i stadsdelen Holma i Malmö. Målguppen för lärlingsutbildning är arbetslösa ungdomar mellan 16 och 24 år som befinner sig mellan skola och arbetsliv. Fokus skall ligga på unga som ej fullföljt sina gymnasiestudier och som bedöms vara i riskzonen för att hamna i ett permanent utanförskap.

Målsättning

Målsättning med förstudien är att tillsammans med samarbetspartners utreda möjligheter, behov, modell, samarbetsformer m.m. för att därefter göra ansökan för "genomförandefas" avseende lärlingsutbildning inom hantverksyrken. Förstudien skall visa vilka teoretiska utbildningsinsatser som krävs förutom lärlingsutbildning inom hantverket. Målgruppen skall ytterligare identifieras avseende omfattning och fördelning utifrån kön, etnisk tillhörighet, specifika behov, handikappanpassning etc.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förstudien skall utreda möjligheter och förutsättningar för att erbjuda personer med funktionshinder deltagande i "genomförandefasen"

Transnationellt samarbete

Tyskland och Danmark har en annan tradition och syn på lärlingsutbildning. Organisation Företagarna som är en samverkanpart i förstudien har ett nära samarbete med sina systerorganisationer i dessa länder. Ett erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtande från dessa länder kommer att medföra positiv nytta för projektet.

Medfinansiärer

 • MKB Fastighet AB

Samarbetspartners

 • Arbets- & Integrationscenter AIC, Hyllie
 • Företagarna i Malmö
 • Hyllie SDF
 • Personalpartner AB

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge