Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Hässleholm för mångfald

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunledningskontoret
KontaktpersonHelena Götesdotter
E-posthelena.gotesdotter@hassleholm.se
Telefonnummer0451-268248
Beviljat ESF-stöd4 528 782 kr
Total projektbudget4 528 782 kr
Projektperiod2009-09-01 till 2011-08-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet "Hässleholm för mångfald" ska utveckla ledarnas roll.
Nyckelpersoner får utbildning för att verka som föregångare och opinionsbildare.
Anställda får kompetensutveckling om mångfald. Projektet ska ge förståelse för mångfald som ska ge långsiktiga effekter i kommunen.

Bakgrund

Förprojektet har lyft fram mångfaldsfrågorna bland både politiker, tjänstemän och fack och alla anser att behövs fortbildning för att följa upp och gå vidare och hålla frågan levande.
Okunskap och otydlighet ger idag anledning till oro och tveksamhet hos politiker och kommunanställda och försvårar deras engagemang i olika mångfaldsfrågor. Idag saknar många ord och är osäkra om användning av ord som upplevs som värdeladdade.
Attityder och fördomar behöver beröras genom att man metodiskt arbetar med värderingsövningar som gör ställningstaganden tydliga och utvecklar argument. Viljan att verka för mångfald kan också ses i perspektivet av de sociala krafter i samhället som på ett destruktivt och utestängande sätt arbetar mot mångfald.

Förankring av policydokument
För att stödja och säkerställa de långsiktiga effekterna på arbetsplatser och verksamhetsområden måste de olika policydokumenten revideras och kommuniceras i ett mångfaldsperspektiv med alla berörda.
Med en tydlig likabehandlingsplan som uppmärksammas i det systematiska arbetsmiljöarbetet hålls frågorna levande och blir en del i de enskilda deltagarnas fortsatta arbete.
Uppföljning av likabehandlingsplanen bör finnas i förvaltningarnas verksamhetsberättelser för att möjliggöra en politisk diskussion i alla nämnder och Kommunfullmäktige.

Rekrytering och karriärplanering
I kommunens arbete med personalförsörjningsfrågor som rör jämställdhet, jämlikhet och mångfald är alla chefer som har personalansvar viktiga. För att få en modern rekryteringsprocess vilket innebär att den ska vara icke diskriminerande, öppen för alla, inte ta vidkommande hänsyn och innebära noggranna förberedelser, strukturerad process och kompetensbaserade intervjuer krävs att cheferna får en god utbildning.
Chefernas ledarskap är nyckeln till förändring och verktyg för att synliggöra och rekonstruera grundläggande normer och värderingar på arbetsplatsen.
Utbildning i karriärplanering för dem som genomför medarbetarsamtal är betydelsefullt för att dels ta tillvara personalens kunskap och engagemang och få behålla den dels för att individerna uppmärksammas och stärks i sin yrkesroll och därigenom kan leverera en god service..
Chefernas ledarskap är också viktigt då det gäller kunskap om jämställdhetsintegrering. Att bli medveten om kvinnor och mäns levnadsmönster och hitta en strategi för att uppnå att förvaltningens tjänster och service uppnår de jämställdhetspolitiska målen.
Kompetensutveckling och utbildning på alla förvaltningar både angående funktionshinder och ekonomiskt stöd för att underlätta anställning av funktionshindrade är betydelsefull. Ökad kunskap om och förståelse för funktionshinder hos ansvariga ska i förlängningen ge bättre möjligheter för arbetssökande med funktionshinder att få och behålla ett arbete och på olika sätt förbättra tillgänglighet och service.

Arbetsmodeller
För att få en mångfald bland personalen är det viktigt att man finner olika och öppna rekryteringskanaler och att traditionella rekryteringsideal och kompetenskriterier utmanas. För att lyckas med detta krävs att organisationerna har en gemensam värdegrund med tydliga ramar och att man medvetet arbetar för en inkluderande organisationskultur. Utbildningen ska inte bara öka de personalansvarigas kompetens och medvetenhet utan även bidra till ett öppet klimat på arbetsplatsen.
Förvaltningar, som har ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv på bemötande av kunder/brukare / medborgare och vid utformande av tjänster och produkter, har större möjligheter att nå interna och externa mål och visioner.
Under projekttiden ska samtliga anställda få 4 timmars mångfaldsintroduktion för att sprida budskapet Hässleholm för mångfald i hela koncernen. Detta ska positivt påverka personalens engagemang i mångfaldsfrågor och ta bort en del av den osäkerhet och otydlighet som skapar oro och tveksamhet rörande de olika diskrimineringsgrunderna.
Personalens bemötande av och förståelse för brukarnas behov och önskningar underlättas, de kan växa i sin yrkesroll och deras självkänsla ökar.

Stora inspirationsdagar kan bidra till nytändningar och nya vinklar och ge underlag för fortsatta diskussioner.
Projektledaren bör redovisa projektsituationen för ledningsgruppen varje månad. Genom detta stärks projektets status och medarbetarna blir medvetna om att frågorna är viktiga.

Mångfaldscoacher
För att få de rätta förutsättningarna för coachernas arbete krävs kontinuerlig fortbildning i praktiskt mångfaldsarbete, jämställdhetsintegrering, lagar och policys.
Med välutbildade chefer på olika nivåer och en baskunskap om mångfald hos alla kommunanställda blir mångfaldscoacherna är en viktig resurs i implementeringsarbetet för att sprida ut kunskapen och hålla frågan levande
Under förprojekteringen har 7 personer grundutbildats som nu ska vidareutbildas. Antalet coacher har beräknats till mellan 1 och 5 per förvaltning, dvs totalt 25.
Uppgiften kan vara att lyfta frågor inom sin förvaltning både formellt och informellt och stödja chefer vid nyrekrytering och introduktion. Bland arbetskamrater agerar man bollplank, ställer öppna frågor och lyssnar! Deras praktiska mångfaldsarbete handlar om att möta attityder och fördomar och att samtala vettigt om problem och möjligheter som följer av att vi alla är olika.
Coacherna bildar ett nätverk över förvaltningsgränserna för erfarenhetsutbyte, kunskapsöverföring och gruppstöd.
Hässleholms kommun deltar i Kävlinges projekt Ambassadörsutveckling i Skåne,Blekinge genom Arbetsmarknads- och kompetensutveckling. De kommer att genomföra en egen ambassadörsutbildning och använda konceptet i ordinarie verksamhet.
Utbildning Coach/ambassadör ligger mycket nära varandra och naturligtvis tänker vi oss en sammankoppling här både utbildningsmässigt och avseende personer.
För att nå politiker, som vi ser som goda opinionsförmedlare vill vi genomföra 3 föreläsningar samband med tre fullmäktigesammanträden. Politiker är viktiga för jämställdhetsintegrering och annat praktiskt mångfaldsarbete. Det är också de som måste visa vägen och argumentera offentligt mot de destruktiva krafter i samhället som på ett utestängande sätt arbetar mot mångfald.

Hur kan vår modell bidra till att lösa problemet
Genom att metodiskt arbeta mot en gemensam värdegrund, förankra policydokument ute i förvaltningarna, utbilda personalansvariga i rättvis rekrytering och få igång välutbildade coacher kan vi ge de kommunanställda en stärkt självkänsla och en trygghet som är viktig för att de ska kunna möta och ge god service åt alla.
Såväl personalansvariga chefer som coacher bildar nätverk för att ta vara på och utveckla mångfaldsarbetet i den ordinarie verksamheten.
Med den kunskap och insikt som projektet ger motverkar vi exkludering och öppnar upp kommunen för ökad anställning av personer med andra språkkunskaper, kulturell kompetens eller bakgrund. Att effektivt kunna hantera mångfald och jämställdhet skulle i hög grad underlätta rekryteringen i positivt avseende.

Syfte

Syftet med projektet är
Att främja likabehandling vid anställning och i den ordinarie verksamheten.
att motverka utanförskap och medverka till delaktighet för alla.
att verka för acceptans och likabehandling av alla oavsett ålder, kön, etnicitet, livsåskådning, sexuellt läggning, funktionshinder eller annat som ryms inom diskrimineringslagen.

Projektet ska erbjuda utbildning och erfarenhetsutbyte som påverkar nyckelpersonernas attityder, synsätt och arbetssätt i frågor som rör mångfald, jämställdhet och tillgänglighet.
Med ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv på bemötande av kunder/brukare/medborgare och vid utformande av tjänster och produkter blir både beslut och den kommunala servicen mer effektiv för kommuninvånarna.

Den grundläggande principen om ömsesidig respekt, likabehandling och icke-diskriminering ska genomsyra kommunens hela verksamhet såväl arbetsgivare som anställda. Kommunen blir då en attraktiv arbetsgivare och det skapas förtroende för kommunens verksamhet.
Utveckla och stärka kommunens arbete när det gäller mångfald, jämställdhet och tillgänglighet genom att ta tillvara alla människors olika erfarenheter, kunskaper och förmågor. På så sätt kan alla bidra till kommunens utveckling och till vår gemensamma
välfärd.

Målsättning

Målet med projektet är att öka deltagarnas kunskaper, medvetenhet och insikter för att kunna arbeta praktiskt med att integrera jämställdhet och mångfald.

Utbilda chefer
Strategier och metoder för arbete med jämställdhet och mångfald och utbildning i att integrera ett jämställdhets och mångfaldsperspektiv är viktiga delar. Att öka jämställdheten och mångfalden innebär att analysera och utveckla arbetsrutiner, riktlinjer, policys och styrdokument. Utbildning och underlag för hur man kommunicerar och förankrar en likabehandlingsplan är betydelsefullt inför arbetet med en ny plan.
Förprojektet visade ett behov av utbildning kring funktionshinder och ekonomiskt stöd för att underlätta anställning.
Under projektperioden ska chefer med personalansvar vidareutbildas och stärkas i sin roll som ledare, rekryterare och personalutvecklare i ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.
Det är viktigt att genom utbildning/kompetensutveckling kvalitetssäkra såväl rekryteringsprocesser, rutiner för kompetensutveckling, intern rörlighet och befordran som bedömning och lönesättning.
Chefsgrupp och VD för kommunala bolag (23 personer) ska få utbildning.
Personalansvariga mellanchefer ca 120 personer ska genomgå utbildning.

Utbilda coacher
Att inse att mångfald och jämställdhet inte bara handlar om att förändra sammansättningen i arbetskraften när det gäller kön, etnisk bakgrund, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, utbildningsbakgrund etc. Det handlar också om att skapa en organisationskultur, ett ledarskap och medarbetarskap där vi kan ta tillvara och utveckla mångfaldens fördelar och hantera dess nackdelar. Ömsesidig respekt, öppenhet och att se ett värde i olikheter hjälper till att nå detta mål. I förprojektet fick 7 personer grundläggande coachutbildning och totalt räknar vi med att ha 25 coacher.
25 antal coacher ska grund och vidareutbildas

Utbilda i att skriva lättläst
Nämndsekreterarna i kommunen svarar för en väldigt stor del av de textmassor som produceras i kommunen. Det är allt från kallelser och protokoll, skrivelser och annan information. Mycket av detta är avsett för att läsas av den stora allmänheten och det är då viktigt för tillgängligheten att de behärskar konsten att skriva lättlästa texter.
11 nämndsekreterare ska utbildas i att skriva lättläst

Öka personalens kunskaper om mångfald, integration och diskriminering.
Kommunens alla anställda medarbetare ska delta i kompetensutveckling när det gäller mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. Medvetandegöra skillnader i olika livssituationer, status, behov och förväntningar för verksamhetens målgrupper. Studiematerialet tas fram genom ett urval av befintligt fortbildningsmaterial. Det ska vara självinstruerande och diskussionsfrämjande. Ibland kan coacher medverka som inspiratörer.
Materialet används för de anställda men ska även kunna erbjudas de politiska partiernas kommunorganisationer.
All fast anställd personal (4100) ska få minst 4 timmars utbildning
Ta fram studieplan och fortbildningsmaterial i samarbete med studieförbund


Skapa lokala nätverk för jämställdhet, mångfald och tillgänglighet

Nätverksarbetet vänder sig mellanchefer och coacher
Syftet är att stämma av erfarenheter (framsteg och svårigheter) i fortsatt arbete på egen arbetsplats efter programmens avslutande. Allt för att stödja och säkerställa
- de långsiktiga effekterna på arbetsplatser, verksamhetsområden och inom kommunen som helhet.
- de enskilda deltagarnas fortsatta arbete med mångfald och jämställdhet
- lärande genom erfarenhetsutbyte, bekräftelse och personliga relationer över verksamhetsområden
- att kommunen totalt tar till vara den kunskap och det engagemang som
anställda inom kommunen investerat och visat genom sitt deltagande i utvecklingsinsatser
- att anställda som i handling arbetar för mångfald och jämställdhet uppmärksammas.
Skapa nätverk för coacher och personalansvariga mellanchefer

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Då endast kommunala lokaler kommer att användas är den fysiska tillgängligheten inget problem för projektdeltagare. Vid behov kan teckentolkar användas och lokaler med teleslinga väljas.

Utbildning för informatörer och webbansvariga i att skriva lättlästa texter för information

Genom att med hjälp av olika media föra ut frågor om tillgänglighet i kommunen hoppas vi att privata fastighetsägare med lokaler dit allmänheten äger tillträde uppmärksammas på frågan.
Förtydliganden 090409. Då endast kommunala lokaler kommer att användas är den fysiska tillgängligheten inget problem för projektdeltagare. Vid behov kan teckentolkar användas och lokaler med teleslinga väljas.
Olika aspekter på tillgänglighet för personer med olika funktionshinder kommer att ingå i samtliga utbildningar.
Utbildningspaketet för chefer och coacher inriktar sig på att öka kunskap och förståelse hos ansvariga både angående funktionshinder och ekonomiskt stöd för att underlätta anställning. I förlängningen bör detta ge bättre möjligheter för arbetssökande med funktionshinder att få och behålla ett arbete i kommunen.
Genom att med hjälp av olika media föra ut frågor om tillgänglighet i kommunen uppmärksammar vi privata fastighetsägare med lokaler dit allmänheten äger tillträde på frågan. Genom utbildningspaketet kommer också de kommunala förvaltningar som har tillsyn och myndighet över detta att få bättre kunskap om tillgänglighetens betydelse.

Jämställdhetsintegrering

Se ovan
Förtydligande 090409. Utbildningarna
Chefernas ledarskap är viktigt då det gäller kunskap om jämställdhetsintegrering. Att öka medvetenheten om kvinnor och mäns levnadsmönster och hitta en strategi för att uppnå att förvaltningens tjänster och service uppnår de jämställdhetspolitiska målen är en del i utbildningspaketet.
Förvaltningar, som har ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv på bemötande av kunder/brukare / medborgare och vid utformande av tjänster och produkter, har större möjligheter att nå interna och externa mål och visioner.

Inför projekteringen av det planerade nya badhuset skulle en fortlöpande utbildning med tonvikt på genusaspekt, likabehandling och icke diskriminering lägga grunden till hur praktiskt mångfaldsarbete kan integreras i en byggprocess. Utbildningen bör ske i samarbete med Länsstyrelsens jämställdhetsstödjare och Boverkets jämställdhetsavdelning. Utbildningen ska bidra till att badhuset blir en plats där alla kan trivas och motionera oavsett kön, ålder, sexualitet, funktionshinder, etnicitet eller kultur. I förlängningen ska den också generera kunskap som kan omsättas i andra byggprocesser i kommunen.
Det som behövs i projektet är således en utbildning i jämställdhetsintegrering.
Att sätta mål och utarbeta metoder för att utveckla organisationens strategi för arbetet med jämställdhetsintegrering kommer inte att ingå i projektet.


Deltagande aktörer

 • Arbetsmarknad- och kompetensutveckling
 • Arbetsmarknad- och Kompetesutv/Socialförvaltningen
 • Bjärnum skola fsk, f-6
 • Hässleholms tekniska skola
 • Hästveda Skola
 • Jacobsskolan
 • Linneskolan
 • Sjumilaskogens förskola
 • T4-skolan, arbetslag 7-9
 • Västerskolans 7-9
 • Yrkeshögskolan Syd

Kommun

 • Hässleholm