Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Hässleholm för mångfald

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKommunledningskontoret
KontaktpersonPer Rydstedt
E-postper.rydstedt@hassleholm.se
Telefonnummer0451-267460
Beviljat ESF-stöd696 185 kr
Total projektbudget696 185 kr
Projektperiod2008-06-30 till 2008-12-11
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Förprojekteringsfasen ska analysera problemområden, planera genomförande och skapa en strategisk förankring av det kommande projektet.
Projektet "Hässleholm för mångfald" innebär att Hässleholm ska bli en kommun där integration, likabehandling och jämställdhet är en självklarhet för alla som arbetar inom och med kommunen. En kommun där befolkningsunderlaget återspeglas i organisationen på ett naturligt sätt och personer, med annan bakgrund och kompetens än den gängse, bidrar till ökad kreativitet och effektivitet. Målet är att delaktighet för alla ska medföra stora ekonomiska och demokratiska vinster för både människor och kommun.

Bakgrund

Övergripande analys
Hässleholms kommun har 49 780 invånare varav 27 930 i åldersgruppen 20 - 64 år. Ca 13 % (6 478 personer) av invånarna har utländsk härkomst och av dessa är 4 072 personer i åldern 20 - 64 år.
2007-12-31 hade kommunen 4 108 tillsvidareanställda.
Bland kommunens anställda är 12.75% över 60 år och 7.04 % under 30 år. Mellan 2008 0ch 2018 avgår 30% (1 240 personer) från sina anställningar och ett stort nyrekryteringsbehov föreligger således.
Av de anställda är 20.2% män och 79.8 kvinnor. Inom omsorgsverksamheten är 94.9% kvinnor. Tekniska förvaltningen redovisar totalt 236 anställda 100 män och 136 kvinnor varav huvuddelen arbetar inom lokalvård.
Barn- och utbildningsförvaltningen har 1 834 anställda varav 384 är män och 1 451 kvinnor. Av 6 rektorer på gymnasieskolor är 2 kvinnor, av 9 rektorer på barnomsorg/grundskola är 6 kvinnor.
Kommunen har 13 förvaltningschefer varav 2 är kvinnor.
Medellönen för tillsvidareanställda kvinnor är 21.676 kr (21.072 kr 2006) och för männen är medellönen 24.393 kr (23.577 kr).
Sysselsättningsgraden är i genomsnitt för tillsvidareanställda kvinnor 84.7% (84.2% 2006) och för männen 95.7% (95.8%)
Av kommunens anställda är 79.8% kvinnor (79.9% 2006) och 20.2% (20.1%) män.
Sjukfrånvaron för kvinnor är 5.8% (6.6% 2006) och för män 2.9% (3.0%)
Bland förtroendevalda ordinarie politiker är jämställdhet och mångfald ett problem. Fullmäktige har 21 kvinnor av 61 ledamöter, samtliga nämnder består av 115 ordinarie förtroendevalda varav 28 är kvinnor. De 5 kommunala bolagens styrelser består av 35 ledamöter varav 7 är kvinnor. Av 44 månadsarvoderade är 7 kvinnor. Av de ordinarie förtroendevalda kan 2 personer räknas ha utomnordisk bakgrund.

Ett problem, som vi dag inte kan statistiskt redovisa, är att vi har för få anställda med andra språkkunskaper och annan kulturell kompetens. Att effektivt kunna hantera mångfald och jämställdhet skulle i hög grad underlätta rekryteringen i positivt avseende. Det ekonomiska värdet av att ta vara på den kompetens och de erfarenheter som finns men idag men som inte brukas tror vi är betydande. Omedvetna fördomar måste medvetandegöras och vanda strukturer skärskådas.

Syfte

Förprojektet syftar till att få ett underlag till att levandegöra mångfald i Hässleholms kommun för att skapa ett dynamiskt arbetsliv och samhälle. Projektet ska öka integrationen genom att motverka utanförskap och medverka till delaktighet för alla. Vägen dit går via kunskap och strategiskt påverkansarbete för att främja acceptans och likabehandling av alla oavsett ålder, etnicitet, livsåskådning, sexuell läggning, funktionshinder, kön eller annat. Att involvera så många personer i ett värderingsprojekt kräver omsorgsfull planering och robusta och beprövade modeller och dessa hoppas vi hitta under förprojekteringen.
Efter projektets slut ska en tydlig och konkret plan finnas för hur man ska införliva metoder och vunna erfarenheter i ordinarie verksamhet för fortsatt arbete med att öka mångfalden.
Ett kommande projekt ska medföra att sammansättningen i kommunen, inom politik och förvaltning, på sikt bättre speglar befolkningen i Hässleholms kommun. Med ökad mångfald blir både beslut och den kommunala servicen mer anpassad till och effektiv för kommuninvånarna.

Målsättning

Förprojektet ska innebära
*en fördjupad analys av tillståndet i kommunen. Dels en fördjupad statistisk analys, dels fokussamtal med urval av deltagarna
*ökad medvetenhet och samsyn om nuläget.
*en bred förankring av kommande projekt
*ökad insikt om kompetens som finns men som inte syns och inte tas till vara idag.
* ökad insikt kring fördomar och diskriminering
*samtliga punkter mätes genom enkäter till alla deltagare före och efter för att mäta effekterna av utbildningen
*att olika modeller för attitydpåverkan tas fram
Det kommande projektet ska
* öka kommunens rekrytering av personer med annan bakgrund och kompetens än den gängse. (Kan mätas genom statistik nuläge – efter projektet)
* genom integrering bidra till en ökad kreativitet och effektivitet hos de medverkande organisationerna. (Kan mätas via intervjuer)
* ge deltagarna verktyg till ett mångfaldsorienterat förhållningssätt. (Kan mätas via enkäter före – efter projektet.)
* öka deltagarnas kunskaper om mångfald, integration och diskriminering. (Kan mätas via enkäter före - efter projektet)

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Genom samarbete med handikapporganisationer ska förvaltningarna identifiera eventuella hinder och ta fram en åtgärdsplan för likabehandling vid kommunens arbetsplatser. Förprojekteringen ska göra förberedande undersökningar och kartlägga de olika parterna som bör involveras.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge