Logotyp på utskrifter

Hassela on the move

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHassela Helpline
KontaktpersonJenny Anderberg
E-postjenny.anderberg@hasselaskane.se
Telefonnummer040-600 43 55
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-04-01 till 2014-09-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Samhället har stora brister i sitt sätt att guida utlandsfödda ungdomar in i samhället och sysselsättning. Vi vill i en förstudie analysera trender och händelser socialt, ekonomiskt och politik runt nyanlända unga, i Sverige i allmänhet och i Malmö i synnerhet.

Genom att definiera potentiella hinder och möjligheter ska vi hitta en modell för att stödja nykomna ungdomar in i sysselsättning och samhällsgemenskapen.

Vi vill med förstudien hitta en effektiv metod som kan användas. Vi ska analysera hindren och möjligheterna i samhället och se om det är tänkbart att göra ett ”Hassela on the move”-projekt

Förstudiens avsikt är att närma sig frågorna:
Hur ska vi stärka nykomna ”halvetablerade” unga in i sysselsättning?
Hur ska vi stärka målgruppen att känna sig delaktiga i samhället?
Hur ska vi stärka målgruppens nätverk?

Förstudien ska leda fram till en rapport och eventuellt till en ansökan.

Bakgrund

Hassela Helpline har under flera år arbetat med och för ungdomar som invandra till Sverige från olika länder. Det är de som har inspirerat oss till denna förstudieansökan. Vi vill stödja nyanlända ungdomar in i samhällsgemenskapen och stärka deras möjligheter till arbete eller annan sysselsättning. Denna ansökan har skrivits med hjälp av en arbetsgrupp där flera personer själva kommit som minderåriga till Sverige.

Hassela Helpline är framför allt verksamt i Malmö och märker att segregeringen i samhället ökar. Malmö används också ofta som exempel på en stad där utanförskapet är påtagligt. Detta bekräftas i Malmökommissionens slutrapport. Där stärks bilden av ett segregerat samhälle med stora skillnader mellan innanförskap och utanförskap.

Hassela Helpline är en ideell förening som arbetar för att minska och förebygga mobbning, missbruk, kriminalitet och andra former av utanförskap bland ungdomar. Vi vill att alla unga ska kunna känna framtidstro, motivation och ha en positiv utveckling. Metoden vi använder bygger på engagemang, relationsbyggande, solidaritet, och vuxenförebilder.

Hassela Helpline har vuxit ur Hasselarörelsen som sedan 1969 har haft privilegiet att möta hundratals unga vuxna som har lyckats vända sina liv från ett utanförskap till att bli en del av samhället.

Under senare år har Hassela Helpline kommit i nära i kontakt med unga som når Sverige som flyktingar, med eller utan sina familjer. Ofta har de genomlevt krig, fattigdom och en strapatsfylld resa. Många har ensamma förflyttat sig hundratals mil utlämnade åt samvetslösa smugglare. De har med livet som insats passerat flera landsgränser och varit med om att vänner och andra i samma situation har dött, misshandlats eller försvunnit.

Under 2011 tog Malmö stad emot 1186 ensamkommande asylsökande barn. 2012 sökte totalt 1540 ensamkommande barn asyl i Malmö vilket var en ökning med ca 30% . Både unga som kommer utan sin familj så väl som de som kommer med sina familjer drabbas av olika svårigheter. Det kan vara kluvna krav från å ena sidan traditionella familjer och landsmän, å andra sidan från skolan, kompisar och samhället. Dessutom kan de ha en bristande förmåga att uttrycka sig på svenska. Arbetslöshet, segregation, diskriminering, religiösa och etniska motsättningar och främlingsfientlighet är svårigheter som gör att utlandsfödda unga är mer utsatta.

I en studie som presenterades i DN, i september 2012 har man följt de ensamkommande barn som anlände till Sverige 2006. Resultatet är nedslående och visar att de har som unga vuxna haft stora problem att etablera sig. De har svårt att få jobb och att klara skolan. Undersökningen visar hur samhället på flera punkter misslyckats med att ta hand om barnen.

Sverige är det land i Europa som tar emot allra flest ensamkommande flyktingbarn. Det är en särskilt utsatt grupp där samhället har ett tungt ansvar, eftersom de är minderåriga när de kommer och växer upp i ett främmande land utan sina familjer. Endast i några få undantagsfall klarar de nu vuxna barnen att försörja sig själv eller att studera vidare. Många dras med skulder hos Kronofogden. Endast 17 % av 24-åringarna har börjat en högskoleutbildning. Detta är jämfört med 43 % som är den generella siffran bland 24-åringar i Sverige. Dock uppger många att de skulle vilja studera vidare men har svårt att komma ikapp och får ofta ta studielån för att slutföra sin grundutbildning. Det finns också en stor skillnad i inkomst jämfört med de svenskfödda ungdomarna.

DNs studie är liten men pekar på att vårt samhälle har stora brister i sitt sätt att guida ungdomarna in i sysselsättning. Skillnaderna att växa upp i en by i t.ex Afghanistan eller i en stad i Sverige är enormt stora och detta leder till missförstånd, försvårar anpassningen och minskar möjligheterna för de nykomna att ta del av samhället fullt ut.
I Skåne är det många personer som lever i olika former av utanförskap. Unga personer mellan 18-24 år visar en arbetslöshet som är större än i landet i övrigt och arbetslösheten är ännu större bland utrikesfödda. Till Skåne har det under flera år kommit stora grupper av unga utrikesfödda personer.

Sedan 2010 har Hassela Helpline på flera olika sätt verkat för att ge nyanlända unga guidning in i det nya samhället. Vår verksamhet Hassela VÄNPUNKT började med guidning av nykomna in i föreningslivet. Flera studier visar att föreningslivet är en skyddsfaktor. Sannolikheten för långvarig arbetslöshet minskar med 80 % för unga i åldern 16-24 år, genom att de är aktiva i en eller flera föreningar. Enligt Peter Håkanssons avhandling 2012 (Ungdomsarbetslösheten. - om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt kapital.) Hassela Vänpunkt har med tiden utvecklats i flera riktningar så som lägerverksamhet, taekwondo, läxläsning, seminarium och en mötesplats i samverkan med olika aktörer. Det bidrar till att ge ett socialt nätverk, men även att ge Hassela Helpline en förankring i samhället.

Hassela Vänpunkt har som mål att ge ett socialt samband. Vårt nya projekt ska gå ett steg längre genom att ge självkänsla, nätverk och sysselsättning på längre sikt. I Malmö var 5502 unga i åldern 16-25 år utan både arbete och studier år 2011 (TemaUnga: 2013 års uppföljning av antalet unga som varken arbetar eller studerar). Vi vet att många av våra nyanlända unga hamnar i denna grupp.

2012 startade Hassela Helpline en ESF verksamhet Hassela MOVEMENT . Vi har i detta projekt utbildat barn- och ungdomscoacher. Efter utbildningens första del har det gjort en praktikperiod och sedan har många med lite stöd gått vidare till sysselsättning. Efter kort tid med Hassela Movement har vi sett tydliga positiva signaler och stor del av de unga som varit med i Hassela Movement har kommit i sysselsättning.

Under projekttidens gång har deltagarnas bild av samhället och sin egen möjlighet förändrats radikalt. Hassela Movement har bidragit till en social mobilisering bland deltagarna. Deltagarna har insett att de kan påverka och de har på sin fritid tagit ett aktivt beslut för att göra det. Därför har många av dem tillsammans bildat en ungdomsrörelse med avsikt att organisera sig kring sociala frågor.

Vi vill med förstudien se om en liknande metod kan användas för att stödja målgruppen unga nyanlända in i samhällsgemenskap och sysselsättning. Vi ska analysera hindren och möjligheterna i samhället och se om det är möjligt att göra ett ”Hassela - on the move”-projekt som variant av Hassela Vänpunkt och Hassela Movement, med primär målgrupp nyanlända ”halvetablerade” unga.

Förstudiens avsikt är att närma sig frågorna:
Hur vi ska kunna stärka nykomna ”halvetablerade” unga in i sysselsättning?
Hur ska vi kunna stärka målgruppen att känna sig delaktiga i samhället?
Hur ska vi kunna stärka målgruppens nätverk?

Vi har idag god kännedom om vår målgrupp och vi har en metod att stärka individer som praktiserats i Hassela Movement, men i förstudien vill vi hitta rätt form för att lyckas stärka individerna så effektivt som möjligt.

Med ”halvetablerade” menar vi unga nykomna men som varit så länge i Sverige att de klarar svenska språket men har ändå inte sysselsättning

Målsättning

Det möjliga projektet "Hassela on the move" vill som övergripande mål, både stärka individer och strukturer.

Övergripande mål för ett projekt kan vara:
- Fördjupad och effektiviserad lokal samverkan kring arbetsmarknadsinsatser för nyanlända ungdomar.
- Regionala och nationella strukturer som minskar utanförskapet.
- Etablerat erfarenhetsutbyte med europeiska partners.
- Ökat utbud av arbetskraft.
- Färre ungdomar i åldern 16-24 år som befinner sig i utanförskap.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

När vi tittat på tillgänglighet för flickor och pojkar i vår målgrupp och temaanalys kommer denna tas i beaktande vid ansökan. Vi vet av erfarenhet från vårt pågående projektet att det inte alltid är lätt att tydligt få med jämställdhet och tillgänglighet i projekt, trots en medveten strävan. Därför behöver det hela tiden föras fram och uppmärksamhet.

Förstudiens kartläggning ska undersöka de integrerade delarna av tillgänglighetsarbetet så som arbetsplatsens fysiska och kommunikativa tillgänglighet, psykosociala miljö och spridningen av information som anpassas till flera behov.

Förutom att vi ska göra det möjligt att ta emot människor med funktionsnedsättning så bör det finnas med som en del i en ev utbildning. I många fattiga miljöer på jorden finns inte möjligheter för människor med funktionsnedsättning att klara sin vardag och därför är det viktigt att nykomna unga kan fö möjlighet att förstå Sveriges lagar och praxis på detta område.

Transnationellt samarbete

Vi ser med sorg att unga människor som anländer till Sverige ofta ses som en belastning i stället för en tillgång. Vi vill få möjlighet att undersöka hur detta ser ut i andra länder och om det finns nycklar till ett bättre mottagande. Under förstudien kommer vi titta på andra länder för att på sikt identifiera möjliga samarbetet för ett projekt som kan inspirera oss och vårt samhälle i stort.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge