Logotyp på utskrifter

Hassela Empowerment

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHassela Helpline
KontaktpersonSusanne Johansson
E-postsusanne@hasselahelpline.se
Telefonnummer040-600 43 42
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-02-01 till 2014-07-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

I förstudien undersöker vi hur ett överbryggande socialt kapital medvetet kan skapas i syfte att öka anställningsbarheten hos Malmöbor i åldern 16-24 år som varken arbetar eller studerar. Vi utgår från vår erfarenhet av att skapa ett anknytande socialt kapital hos målgruppen, och kompletterar med fler perspektiv: mot fortsatta studier, mot en breddad arbetsmarknad där matchningen kommer att vara i fokus, vägen till föreningslivet i allmänhet och frivilligarbetet i synnerhet och vägen mot ett entreprenörskap i projektform eller som egen företagare.

Vi strävar efter att skapa strategisk påverkan redan från start och en större del av förstudiens resurser kommer att läggas på att etablera formaliserad samverkan med de intressenter vi identifierar som viktiga. Aktuella frågeställningar:
- Vilka strukturella hinder finns för målgruppens formande av ett överbryggande socialt kapital?
- Finns behov av kompetenshöjning och i så fall vilken - hos strukturer som möter målgruppen?

Bakgrund

Vårt samhälle blir alltmer uppdelat. Skillnaderna gör sig påminda överallt. Malmö beskrivs ofta som en segregerad stad där utanförskapet är påtagligt. Malmökommissionens slutrapport formulerar det som att samhället har utvecklats till ett innanförskap och att skillnaden mellan innanförskap och utanförskap i Malmö handlar om segregation. Skillnader i levnadsvillkor mellan stadens invånare är stora, både inom Malmö och i jämförelse med Sverige i stort. (Malmökommissionens slutrapport, s 46-47.)

Samma slutsatser som forskning och statistik visar, märker vi då vi möter unga Malmöbor. Under projekttiden i Hassela Movement har våra deltagare berättat om sitt liv före projektet. Deras beskrivningar vittnar om att en allt starkare känsla av hopplöshet sprider sig, kanske framförallt bland unga med utländsk bakgrund. De beskriver också en tidigare bild av att samhället inte tillhörde dem och inte var deras att påverka. Under projekttidens gång har deras bild förändrats markant. En oväntad framgångsfaktor med Hassela Movement har varit den sociala mobilisering som skett bland deltagarna. De har insett att de kan påverka. De vill påverka och de har på sin fritid tagit medvetna beslut för att kunna göra detta. Ett tjugotal av de barn- och ungdomscoacher som deltagit i Hassela Movement har bildat en ungdomsrörelse med avsikt att organisera sig kring sociala frågor.

Arbetslösheten bland unga är hög, bland utrikesfödda unga ännu högre. Etableringsåldern har höjts från 20 år 1990 till dagens 27 år 2011 (Ung idag – En beskrivning av ungdomars villkor. Stockholm: Ungdomsstyrelsen). I Malmö var 5502 unga i åldern 16-25 år utan både arbete och studier år 2011 (TemaUnga: 2013 års uppföljning av antalet unga som varken arbetar eller studerar.). Utöver detta vet vi att föreningslivet är en skyddsfaktor. Peter Håkansson menar i sin doktorsavhandling att för unga i åldern 16-24 år minskar sannolikheten för långvarig arbetslöshet med 80 % om du är med i en eller flera föreningar. (Ungdomsarbetslösheten. - om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt kapital. Lunds Universitet. 2012.)

Unga 16-24 år är den grupp som är minst delaktig i föreningslivet. Det är också den grupp som är minst delaktig i arbetslivet. Att utöver detta kanske inte ha fullständiga eller tillräckliga betyg, inte vilja eller kunna studera och dessutom befinna sig i en miljö där beskrivningen ovan gäller för nästan alla i omgivningen - det i sig skapar naturligtvis en känsla av utanförskap. Genom utanförskapet med det stora samhället formas istället täta nätverk i de direkta omgivningarna. Skillnaderna mellan vi och de andra blir starkare. Motsättningarna ökar. Den sociala nedrustningen drabbar oftast dessa grupper hårdast vilket i vissa fall kan få förödande konsekvenser. Upploppen i segregerade stadsdelar visar tydligt på hur utanförskapet och känslan av hopplöshet formar aktivism. Samhället har mycket att tjäna på om den aktivismen kanaliseras och kommer till uttryck inom det politiska systemet istället för utanför.

Vi har kopplat ihop den oväntade framgångsfaktorn - den sociala mobiliseringen - i Hassela Movement med att individerna format ett anknytande socialt kapital. Vi har sett hur täta nätverk har skapats mellan individer som deltagit i utbildningen till barn- och ungdomscoacher och vi har sett hur individerna har växt med detta och med de kunskaper/erfarenheter de förvärvat inom projektet. Forskning visar att det anknytande sociala kapitalet till största delen påverkar individerna i täta nätverk och att en känsla av tillhörighet formas. Däremot skapar ett överbryggande socialt kapital bättre strukturella förutsättningar som direkt ökar individernas anställningsbarhet. (Peter Håkansson. Ungdomsarbetslösheten. - om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt kapital. Lunds Universitet. 2012.)

Vi ser att huvudproblemet är att en stor del av vår målgrupp, unga 16-24 år, står långt från arbetsmarknaden. Vår utgångspunkt är att detta i sin tur kan bero på många faktorer så som: ofullständiga eller inga betyg från gymnasieskolan, få eller inga referenser till arbetsmarknaden, minimalt eller inget överbryggande socialt kapital där både ett större matchande mot arbetslivet och ökad delaktighet i föreningslivet skulle kunna spela stor roll. Huvudproblemet - att unga står långt från arbetsmarknaden - kan i sin tur skapa många oönskade effekter: socialt och ekonomiskt utanförskap, känsla av maktlöshet och hopplöshet, ökad polarisering mellan människor, ökad risk för motsättningar både mellan individer och mellan individer och strukturer. Dessutom ser vi ett tydligt samband mellan ojämlikhet i hälsa, en känsla av välmående och socioekonomiska villkor.

Vi kommer i förstudien fortsätta arbetet med problem- och behovsanalysen riktad mot en grundfrågeställning. Förstudien syftar inledningsvis till att svara på:
- Vad skapar ett överbryggande socialt kapital?

Vi ser ett behov att kartlägga flera vägar för att skapa ett överbryggande socialt kapital och kommer därför att kartlägga dessa ytterligare. Följdfrågan som förstudien ska svara på lyder därmed:
- Hur kan ett överbryggande socialt kapital medvetet skapas och stärkas i syfte att öka anställningsbarheten hos unga 16-24 år i Malmö som varken arbetar eller studerar?

Projektresultaten från Hassela Movement har delvis svarat på detta: formandet av ett anknytande socialt kapital - och därmed skapandet av social mobilisering, anpassad teoretisk utbildning matchad mot praktikperioden, motiverande arbete i grupp, verktyg som stärker självkänslan hos individerna, det relationsfrämjande ledarskapet. Vi sammanfattar de samlade framgångsfaktorerna med begreppet empowerment som också blir namnet på förstudien. Empowerment står för egenmakt, makttagande, och delaktighet. Det bygger bland annat på tanken är att alla människor har kapacitet att definiera sina egna problem och utveckla handlingsstrategier för att lösa dessa.

Under förstudien kommer vi att komplettera empowerment med fler tematan: mot fortsatta studier, vägen mot en breddad arbetsmarknad där just matchningen kommer att vara i fokus, vägen till föreningslivet i allmänhet och frivilligarbetet i synnerhet och vägen mot ett entreprenörskap i projektform eller som egen företagare. Vi delar därför in förstudiens tema i följande kategorier: EMPOWERMENT, STUDIER, ARBETE, ENGAGEMANG och ENTREPRENÖRSKAP.

Vi ser det också vara av yttersta vikt att skapa strategisk påverkan redan från början och en större delen av förstudiens resurser kommer att läggas på att etablera formaliserad samverkan med de intressenter vi identifierar som viktiga. Frågeställningar som är aktuella under förstudien kring detta tema är:
- Vilka strukturella hinder finns för målgruppens formande av ett överbryggande socialt kapital?
- Finns behov av kompetenshöjning och i så fall vilken - hos de strukturer som möter målgruppen?

Målsättning

Det genomförandeprojekt som denna förstudie har till syfte att underbygga, har som övergripande mål att både stärka individer och strukturer.

Genom att identifiera faktorer som skapar ett överbryggande socialt kapital och forma en process som ökar individernas överbryggande sociala kapital, ser vi följande resultat som möjliga:
- ökat överbryggande socialt kapital hos individerna i målgruppen och därmed en ökad grad anställningsbarhet i målgruppen
- ökat aktivt deltagande och därmed ökat inflytande i samhället för målgruppen

Genom att identifiera och hantera brister i strukturerna kring målgruppen ser vi följande tänkbara resultat:
- samhällsekonomisk potential på drygt 600 tkr per individ/år (ESF:s temagrupper: Unga i arbetslivet 2011:2, s.8)
- ett ökat arbetskraftsutbud
- en ökad kompetensutveckling


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förstudiens kartläggning ska undersöka de integrerade delarna av tillgänglighetsarbetet. Även här görs en SWOT-analys med könsuppdelad statistik och med fokus att undersöka:
- Arbetsplatsens utformning och den kommunikativa tillgängligheten.
- Arbetsplatsens psykosociala miljö och den relationella tillgängligheten.
- Spridningen av info som anpassas till flera behov, dvs den informativa tillgängligheten.

Transnationellt samarbete

Vi kommer under förstudien att undersöka en förfrågan vi tidigare har fått om att på något sätt samverka transnationellt med Genova i Italien. Förfrågan kommer från Martina Campart Cano, en av Malmö Högskolas forskare och ställdes till oss utifrån det arbete som bedrivs inom Hassela Movement. Eftersom delar av Movements metoder och målgruppen för både Movement och denna förstudie är desamma, har vi valt att undersöka möjligheten till dessa projektidéer istället. I förstudien kommer vi således att göra en omvärldsanalys med fokus på Italien och en riktad analys med fokus på "Agenzia Educativa Territoriale". Vi kommer under förstudien ta beslut om vi ska fortsätta samverkan med Italien under genomförandeprojektet - och i så fall kommer vi att ta fram en arbetsplan för hur det transnationella arbetet ska se ut.

Kommun

  • Malmö