Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Hansa

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFöretagarföreningen Hansa
KontaktpersonJohan Moberg
E-postjohan.moberg@briggen.se
Telefonnummer040-125122
Beviljat ESF-stöd515 000 kr
Total projektbudget515 000 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-08-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Målgruppen för projektet Hansa utgör chefer och personal på de 73 butiker/företag som finns på köpcentrumet Hansa i Malmö.

Syftet med projektet är att genom en verksamhetsanalys arbeta med butikernas och medarbetarnas utvecklingsbehov, undersöka hur personalens förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter och bredda sitt arbetsområde kan stärkas, samt att öka köpcentrumet Hansas konkurrenskraft. Insatserna bygger på att ett köpcentrums rykte är helt beroende av att alla butiker fungerar väl vad gäller kundservice och utvecklingskrav.

Genom projektets storlek skapas också förutsättningar för anställda inom handelsbranschen att utveckla nya roller och därmed också att projektets resultat kan få en genomslagskraft på andra butiker.

Målsättningar för projektet är ökad konkurrenskraft, ökad mångfald, fler manliga anställda, starkare varumärke samt fler besökare till Hansa.

Projektet pågår under perioden 1 maj – 30 juni 2008.

Bakgrund

Behov och problem

Det första köpcentrat i Sverige öppnades för 50 år sedan. Men det var först under perioden 1970-1990 som det blev en lavinartad expansion av olika former att köpcentrum. Och fortfarande är det en stark expansion av nya köpcentrum.
Hela branschen kännetecknas av snabba förändringar och en ständig förändring av konsumtionstrender som slår igenom allt snabbare. Större krav på flexibilitet och affärsmässighet krävs för att inte tappa terräng för att förlora köpare till andra köpcentrum. Branschen konkurrerar med ”närcentrum” (7-15 butiker), ”kommuncentrum (16-35 butiker), ”stadsdelscentrum”- som kan liknas vid kommuncentrum men som mest finns i större städer, ”externcentrum och regioncentrum” (fler än 50 butiker) och så ”Citycentrum” som närmast kan beskrivas som en galleria i attraktivt läge och med ett kundunderlag på minst 50 000 personer.

Hansa köpcentra kan beskrivas som ett citycentrum med galleria i attraktivt läge och med höga lokalkostnader i förhållande till övriga mer externa köpcentrum. Detta innebär att Hansa måste profilera sig inom en mängd områden så att man inte konkurrerar med samma koncept som finns i övriga köpcentrum i närliggande kommuner och stadsdelar. Det finns en marknad för Hansa men bara under förutsättning att vi hela tiden kan avläsa konsumenternas behov och i tid göra de förändringar som krävs.Följande problem måste projektet lösa:

- Vi måste skapa en större känsla bland personalen där de stödjer vandra och varandras butiker. Man kan inte välja hyresgäster som genererar de högsta hyresintäkterna för fastighetsägaren, utan det är helheten som är viktigt för att köpcentrat skall överleva .Och därmed också fastighetsägaren som är den part som tillsammans med butikerna/restaurangerna etc. och företagarföreningen på Hansa skall se till så att lokaler och funktioner är fräscha, nya och uppmuntrande för de kunder som besöker Hansa.

- Vi måste lösa så att personalen hela tiden utvecklas i den takt som konsumtionsmönstret utvecklas. Detta innebär att allt större krav behövs ställas på personalens utbildningsnivå för att kunna möta de krav som den kundkretsaren har som vi vänder oss till. Lite tillspetsat kan man säga att en personal i en butik påverkar hela centrats överlevnad. Med en större kunskap bland vår personal skapar vi också ett större förtroende hos våra kunder.
Vi måste analysera i vilken utsträckning butikerna kan utveckla sin personal ”personal shopping”-inriktade som kanske kan liknas vid en ”personlig rådgivare” som kan konsten hur man kan klä sig smalare, kraftigare, längre, kortare. 90% av butikerna är mindre än åtta anställda vilket innebär att långtidsstrategier inte är möjligt att genomföra då de anställda i butiken har fullt upp med det dagliga arbetet. Därför är det särskilt intressant om vi kunde få möjlighet att göra satsningar för hela centrat. Helheten blir så mycket större då än de enskilda butikerna var för sig. kräver.

-Varumärken blir allt mer viktiga för att utveckla Hansa och därmed blir också kunskapen om varumärken allt viktigare för personalen att känna till. Både angående ursprung, tillverkningssätt, material, distribution och hantering. Denna kunskap har personalen inte idag och det måste vi lösa.

- Vi måste lösa att få ner korttidssjukskrivningar och förebygga långtidssjukskrivningar.

-Minska omsättningshastigheten bland personal

- Vi måste skapa möjligheter att bli mer lönsamma genom att kunna behålla kunder längre tid i själva centrat. Detta ställer krav på chefer som personal att kunna utveckla fler koncept kring detta tema. Exempel på detta kan vara att utveckla delar av Hansa till temacentrum (smalt med djupt sortiment)som idag bara finns på några ställen i Sverige medan det i USA är en mycket stor trend. Detta kan förväntas sprida sig alltmer till Europa i takt med en ökad turism och med snabbare nationell rörlighet av befolkningen kan temacentrum vara en nisch som ytterligare skapar nya kundkretsar.
Andra exempel på att kunna behålla kunderna längre tid på Hansa kan vara att utveckla upplevelsecentra mer än bara köpcentrum. Om vi kan ta fram fler upplevelser inne på Hansa skapas också fler möjligheter att anställa heltidspersonal som kan planera och genomföra dessa evenemang. Då får vi också en större samhörighet mellan personal och mellan personal och köpcentrat. Dessutom ökar vi statusen inom yrket och kan på så sätt attrahera fler att söka arbete inom branschen och framförallt då fler män som idag enbart utgör 20% av alla anställda.

- Vår personal skall spegla våra kundgrupper. Det innebär att vi skall ha personal som språkligt, åldersmässigt och kulturellt skall kunna möta dessa grupper så att de känner sig hemma på Hansa .Inom projektet kommer detta att särskilt markeras för att på ett så konkret sätt som möjligt i såväl butiken som i själva köpcentrat praktiskt kunna genomföras.

- Vi måste utveckla mer av butikernas möjligheter att sälja via e-handel och därmed utveckla butikernas och Hansas hemsidor.

- Miljöprofilen är inte särskilt tydlig för kunderna inom Hansa. Detta vill vi kraftigt förbättra. Därför kommer vi att samarbeta med Stiftelsen Håll Sverige Rent så att vi på så sätt kan skapa en kraftfull effekt av kunskaper för vår personal vad gäller våra produkter och hur vi hantera dessa. En annan miljöinriktning som vi inom detta projekt skulle vilja ta fram och där just köpcentrum i cityläge är särskilt viktiga att kunna gå i täten för, är de omfattande biltransporterna av varor som sker till Hansa. Vi kommer i projektet att samarbeta med Malmö Stads Gatukontor samt Malmö Stads Miljöförvaltning för att skapa en modell för samordning av dessa transporter för att på så sätt minska koldioxidutsläppen. Vi kommer även att samarbeta med Fairtrade City tillsammans med Malmö Stad för miljöklassificering av våra produkter.

Syfte

-Den övergripande avsikten med projektet är att köpcentrat Hansa skall kunna överleva och utvecklas på den tuffa marknad som köpcentrum är. Här är personalens utveckling och därmed den enskilda butikens utveckling direkt avgörande. Ett köpcentras rykte är helt beroende på att alla butikerna fungerar vad gäller utveckling, service och följsamhet. Fallerar detta i någon butik skadar det hela konceptet. Därför är det viktigt att samliga butiker deltager och att vi kan ha ett så stort nät av samverkanspartner som möjligt för att kunna lyckas med denna målsättning. Det planeras och byggs 100-tusentals kvadratmeter köpcentrum i och runt om i Malmö och det gäller att finna den exakta nischen så att innerstadsköpcentrum kan överleva och utvecklas . Detta gagnar inte bara vårt centra utan hela handeln i city och därmed också en levande stadsbild. Vi vet att turism också handlar mycket om shopping och här kan Hansa spela en stor roll genom att utveckla kända varumärke och en plats för upplevelser.

-Avsikten är att personalen skall uppleva att de samverkar mer mellan butikerna efter det att projektet är genomfört för att på så sätt stärka både sin egen butik men också hela köpcentrat

-Att personalen upplever att det har betydelse hur man bemöter kunder i butiken, kunskapen om varusortiment, kundpsykologi och att varje anställd ser butiken och köpcentrum som om de själva var ansvariga för hur Hansa utvecklas.

-En medveten marknadsföring i varje butik kring kring miljöfrågor och jämställdshetsaspekter

-En ökad fokusering kring att öka jämställdsheten genom att få fler män att arbeta i centrat.

-Att öka e-handeln och att alla har hemsidor

Målsättning

-Fler besökare till Hansa

-Längre besökstid för varje besökare

-Fler aktiviteter av upplevelser för besökare till Hansa

-Starkare varumärke

-Fler manliga anställda

-Ökad mångfald vad gäller personal och aktiviteter

-En miljöplan för varje butik

-utveckling av e-handel

-utveckling av temacentra

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

En tillgänglighetsplan för såväl kunder som anställda skall analyseras och genomföras efter analysfasen
En genomgång från MISO- och HISO-funktionärer vad gäller tillgängligheten för personer med funktionshinder skall också göras och leda fram till en tillgänglighetplan.

Transnationellt samarbete

Projektet innehåller transnationellt samarbete med handelsgymnasiet Niels Brock i Köpenhamn som motsvarar handelsgymnasium i Malmö i form av Borgarskolan i Malmö. Dessa samverkanspartners är till för att under projekttiden och framförallt efter projekttiden samverka kring en gemensam
Öresundsprofilering kring ”personal shopper”, ”upplevelsecentra och inte enbart köpcentra”, ”profilering kring citybutiker”, ”samverkan i Öresund ”. Det senare bygger på modellen att skapa ett Öresundcity för shopping och som under flera år behövs arbetas in för att kunna konkurrera med bron mellan Danmark och Tyskland( Rödby-Puttgarden) som kommer att stå färdig om ett antal år. Det skall vara lika naturligt att besöka Malmö och Hansa för Tyskland som det är att besöka Köpenhamn och Magasin de Nord.

Kommun

  • Malmö