Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Handledar/Mentorsutbildning med fortbildningsinsatser för anställda

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMalmö Stad, Vuxenutbildningsavdelningen
KontaktpersonAino Lindell
E-postaino.lindell@malmo.se
Telefonnummer040-343071
Beviljat ESF-stöd324 000 kr
Total projektbudget324 000 kr
Projektperiod2008-06-30 till 2008-10-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Kan vi underlätta för personer med funktionsnedsättning som avser intellektuell funktionsförmåga att få tillträde till arbetsmarknaden genom att kompetenshöja redan anställda om funktionshindret? Inom vilka organisationer/Företag är det möjligt att hitta mentorer/handledare där man samtidigt är beredd att ha målgruppen anställd.

Bakgrund

A: Vi anser att det finns ett stort behov av information och utbildning om personer med funktionsnedsättning gällande nedsättning av intellektuell funktionsförmåga. När det gäller tillgänglighet för fysisk funktionsförmåga är oftast arbetsplatser rustade när det gäller den fysiska arbetsmiljön.
När det gäller den målgrupp vi avser, vuxna personer med funktionsnedsättning av intellektuell funktionsförmåga,handlar det mycket om attityder och okunskap, förhållningssätt.
Utbildningsförvaltningen har idag särkolegymnasium och erbjuder inom den skolformen även yrkesutbildningar. Yrkesutbildningarna leder oftast inte till en anställning. Det är dessutom svårt att hitta praktikplatser för denna grupp. För de vuxna finns särvux, men där finns inga möjligheter till yrkesutbildningar över huvudtaget.

I Malmö finns denna målgrupp anmälda på arbetsförmedlingen som arbetssökande. Oftast hamnar man i en långtidsarbetslöshet. En del kan erbjudas Offentligt skyddad anställning inom Arbetscentrum i Malmö stad, men de stannar ofta kvar då möjligheterna att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden är liten.
Det finns de som erbjudits daglig verksamhet inom LSS, men trots försök har de små möjligheter till anställning.
Några ur målgruppen har ingen sysselsättning och bor hemma hos sina föräldrar men har som försörjning en aktivitetssersättning från försökringskassan. Många befinner sig på olika typer av praktik, men de leder sällan till jobb.

De personer som kan klara av att ett lönearbete behöver stöd. Framförallt när de skall börja i en praktik behöver de handledning. Här är det viktigt att handledaren har förståelse och kunskap om individens funktionsnedsättning för att kunna hjälpa och handleda på ett sådant sätt att det kan leda vidare till arbete och eller utbildning. I vår verksamhet finns ingen kontinuerlig handledarutbildning över huvudtaget.

Vi söker även förprojektering för ett projekt med arbetsnamnet Jobb Nu som innebär att försöka etablera yrkesutbildningar inom Särvux. Detta gör vi inom programområde 2, då vi vet att det finns människor ur denna målgrupp som står till arbetsmarknadens förfogande, men de har ringa möjligheter att erhålla lämpliga utbildningar som leder till arbete.
Om vi skall lyckas behöver vi undersöka hur vi skulle kunna kompetenshöja redan anställda inom offentliga förvaltningar, privata näringslivet, föreningar och ideella organisationer. Förprojekteringen skall syfta till att vi kan planera ett innehåll i en handledarutbildning/mentorsutbildning och se om det finns behov av någon form av resurscenter som fortlöpande kan ge information och stöd till arbetsgivare/arbetstagare som samtidigt kan bli ett stöd till personerna ur målgruppen.

Att ha en handledarutbildning som innehåller det en handledare behöver för att verka behöver vi kartlägga hur behovet ser ut hos de som är/har varit handledare. Vi behöver även undersöka hur gruppen som får handledning har för behov. Tanken är att i en genomförandefas båda projekten skall verka tillsammans

Syfte

Att genom förprojektering planera för ett genomförande av komptenshöjande insatser till redan sysselsatta oavsett var man har sin anställning. Hitta samverkansformer inom vår egen förvaltning såväl som utanför. Att påvisa att alla som vill och kan arbeta skall kunna göra detta efter sin egen förmåga och oberoende av könstillhörighet. Att medverka till att personer med funktionshinder inte skall diskrimeras.

Syftet är att underlätta för redan sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav där viktiga faktorer är att motverka diskriminering, arbeta för jämställdhetsintegrering samt främja likabehandling.

Troligtvis kan vi med hjälp av en väl fungerande handledarutbildning även öka kunskapen i arbetslivet för att förebygga långtidssjukskrivningar och onödiga förtidspensioneringar.

Förprojekteringen skall också leda till att vi i genomförandeansökan kan beskriva en swotanalys kopplad till jämställdhetsintegrering

I förprojekteringen kommer vi även att kartlägga behovet hos målgruppen som skall få handledning.
Vilken typ av hjälp den enskilde vill ha av sin mentor/handledare.

Målsättning

Att vi lyckas genom att vi undersöker behov av denna utbildning hos nuvarande handledare/mentorer/arbetsledare/övriga anställda såväl som presumtiva.
Att vi har kartlagt behovet av vad handledarutbildningen bör innehålla hos lika många män som kvinnor.
Att vi får fram ett underlag till en projektansökan för genomförande i programområde 1, med ett tydligt genusperspektiv.
Att vi kan påverka nödvändigheten med en handledarutbildning för personer med anställning som påvisar vikten av att vi kan motverka diskriminering och främja likabehandling för en grupp månniskor som idag står långt från den reguljära arbetsmarknaden.
Att vi har arbetat fram en modell för handledarutbildning/mentorsutbildning som samspelar med handledaren och personen som blir handledd.
Att vi redan under förprojekteringen fångar upp hur många handledare/mentorer vi avser att utbilda och var dessa finns.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligheten handlar i detta fall inte enbart om lokalerna är lättillgängliga. Vi kommer att verka för att arbetsplatserna som kommer att delta med personal i utbildningen även arbetar fram en policy som även beskriver bemötande och attityder. Mottagande och introduktion på arbetsplatserna skall vara välplanerade och förhållningssätt till människor som "inte alltid är som andra"innebär att alla behandlar varandra med respekt oavsett
kön, funktionsnedsättning, etnicitet ,ålder, sexuell läggning eller trosuppfattning.
Våra egna lokaler på Hans michelsens gata/Stormgatan är lättillgängliga och anpassade för personer med olika typer av funktionsnedsätting. Hiss finns från markplan och lokalerna är godkända för utbildning.
När det gäller de som önskar utbilda sig som hanledare mentorer kommer vi att se till att de finns på arbetsplatser där tillgängliheten är genomtänkt samt i organisationer där man har för avsikt att anställa målgruppen som har tillgång till utbildning inom särvux.

Transnationellt samarbete

Vi kommer att undersöka om det är möjligt att hitta samverkan/ny kunskap i t.ex Danmark eller något annat EU-land

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge