Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Handelscollege ungdomar

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMedborgarskolan Syd i Malmö
KontaktpersonEva Lindstrand
E-posteva.lindstrand@medborgarskolan.se
Telefonnummer076-023 63 46
Beviljat ESF-stöd3 909 875 kr
Total projektbudget9 818 675 kr
Projektperiod2011-01-03 till 2013-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektets syfte är att underlätta för och ge förutsättningar till ungdomar att etablera sig i arbetslivet och även att förebygga att ungdomar hamnar i utanförskap. Avsikten är att projektet ska genomföras i nära samverkan med företag inom handel och närliggande branscher. Genom att företagen i regionen har fått möjlighet att beskriva sina behov och krav när det gäller sin framtida rekrytering av personal är avsikten att anpassa målgruppens kompetens genom skräddarsydda yrkesutbildningar så att de ökar sina möjligheter att få praktikplatser och senare anställning i dessa företag.

Bakgrund

Förprojekteringen har genomförts med egen finansiering under perioden november 2009 till april 2010.
Förprojekteringens mål har varit att utveckla grunden för en platform och ett utbildningskoncept (Handelscollege) som är godkänt och accepterat av företag, arbetsförmedling och kommunens arbets- och integrationscentra och som leder till befintliga och efterfrågade yrke samt ger betyg och därmed innebär en merit för ungdomar som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Syftet är att individerna genom nyskapande insatser skall få den vägledning och det stöd som krävs för en hållbar etablering på arbetsmarknaden inom handel och service. Vi vill även skapa en effektivare logistik och bättre nyttjande av redan befintliga resurser samt skapa nya kanaler, nya nätverksstrutkurer samt nytt lärande. Sammantaget vill vi skapa en plattform i form av Handelscollege för att på så sätt effektivisera målgruppens etablering på arbetsmarknaden.
Förprojekteringens mål har även varit att identifiera ca 50-60 företag som har anställningsbehov på sikt och som är intresserade av att medverka i projektet genom att erbjuda praktikplatser och även testa personer för framtida anställningar. Projektet vänder sig till ungdomar i första hand under 25 år men vi utesluter inte att några kan vara upp till 30 år. Vi har fokuserat på dem som har ingen eller liten arbetslivserfarenhet och som är bosatta i Malmö.

Utgångspunkter
Antalet anställda inom parti- och detaljhandeln uppgår tillsammans till cirka 436 000, något som gör branschen till en av de mer betydelsefulla näringarna i Sverige. Om man lägger till service Hotell och restaurang tillkommer ytterligare ca 70 000 anställda. Varor och tjänster som konsumeras lokalt måste även i allt väsentligt handlas och distribueras lokalt. Detta innebär att en stor andel av jobben skapas i Sverige.
Inom förstudien "Handelscollege" har vi intervjuat ett 70-tal butiksägare/föreståndare inom olika delar av handeln i Malmö regionen. Deras synpunkter har varit våra utgångspunkter när vi arbetat fram konceptet.
Vi har främst tagit fasta på följande:
- Konceptet ska vara flexibelt och branschanpassat, olika delar av handeln och olika befattningshavare behöver inte ha samma kompetens.
- Längre sammanhållna praktikperioder.
- Praktisk utbildning utan alltför omfattande teoretiska moment.
- Matchning och coachning så att rätt personer kommer till rätt företag.
Rekrytering av deltagare till projektet kommer att göras med hjälp av intervjuer. Målgruppen kommer att få information om projektet, därefter får de som är intresserade söka att bli antagna till projektet. Kandidaterna kommer att intervjuas för att säkra att de uppfyller de krav som företagen har angivit som viktiga i samband med våra diskussioner med företagen.
Deltagarna börjar med en baskurs på ca 10-12 veckor. Under denna period används ca 75% av tiden åt grundläggande utbildning gemensam för alla oavsett vilken bransch som deltagaren har som intresseområde. Resten av tiden dvs 1 till 2 dagar per vecka ägnas åt det vi kallar matchning, dvs aktiviteter med målet att hitta rätt arbetsplats åt deltagarna där vi tar hänsyn till deras intresse och lämplighet.
Därefter genomgår deltagarna utbildning ute på arbetsplatserna. Denna arbetsplatsförlagda utbildning ska vara handledd, dels av en speciell handledare från företaget och dels från någon av projektets lärare/coacher. Varje deltagare kommer att ha en individuell coach som följer deltagarens utveckling. Den arbetsplatsförlagda utbildningen kommer att vara individuell men bedöms pågå 3-4 månader.
Under denna tid genomförs korta utbildningsinsatser i samlade grupper där varje deltagare genomför de "kurser" som deltagaren, företaget och coachen är överens om. Deltagarna kommer alltså att genomgå olika antal kurser beroende på val av bransch och också beroende tänkta arbetsuppgifter. Dessa kurser kommer att omfatta 2-5 dagar och genomföras i grupper på 5-15 personer. Coacherna skall följa deltagaren från start till säker etablering på arbetsmarknaden i ett nära samarbete med arbets- och integrationscentra samt arbetsförmedlingen.

Det unika med projektet är att ungdomarna får en skräddarsydd yrkesutbildning med skräddarsydd utformning av praktiken och att rekryteringen av deltagare bygger på krav som företagen ställer. Det unika är också att företagen redan tidigt i processen har påverkat projektets utformning och har visat stort engagemang. Detta arbetssätt tillämpas inte normalt för den aktuella målgruppen. Projektet kommer att ge värdefull kunskap om hur samverkan mellan de olika aktörerna kan utformas för att uppnå konkreta resultat. Konceptets utformning har skräddarsytts för gruppen ungdomar och företagen inom handel och service.

Innehåll och genomförande för Baskurs
Följande ämnen kommer att ingå: Säljteknik och kundbemötande Service Grunderna i marknadsföring, konsumentbeteende Branschens utveckling Information om arbetsvillkor, löner och anställningsformer av både arbetsgivare och fackförening. Grunder i företagsekonomi, lönsamhet i butik Etik och moral Jämställdhet inom branschens olika delar Grundläggande datautbildning Säkerhet, rån och överfall, stöldhantering Kassahantering, grunder Butikskommunikation, skyltning etc.

Matchning och coachning
Parallellt med den inledande utbildningen bedrivs själva matchningen där målet för deltagaren är att hitta en arbetsplats där möjligheten till anställning efter utbildningen finns.
I den inledande fasen av matchningen ger vi en grund för deltagaren inför träff med arbetsgivaren:
- Studiebesök hos olika typer av handelsföretag
- Företag bjuds in att beskriva sina företag och vilka krav dom ställer när dom rekryterar
- Presentationsteknik
- CV-skrivning/Utveckling av CV
Därefter genomgår deltagaren en intervju där han/hon redovisar sina intressen och önskemål om inriktning. Ett antal företag identifieras där deltagaren kan tänkas passa.
Under de sista veckorna kontaktar deltagarna olika arbetsgivare för att hitta rätt plats. Vi förbereder dem för intervjuer mm och stöttar deltagarna genom olika övningar i hur man kan närmar sig en arbetsgivare.
De deltagare som inte hittar en plats och som vi bedömer har förutsättningar för arbete inom handeln kan få ytterligare tid på sig där vi tar en mer aktiv roll.

Arbetsplatsförlagd utbildning
Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen handleds dels av en handledare på företaget och dels en kontaktperson hos oss. Uppföljning sker genom besök, telefon och mail.
Varje fredag mailar deltagaren in en beskrivning av hur veckan varit.
Uppföljningen inriktas mot målen i de kurser som beskrivs under punkten "betyg" genom att handledarna och deltagaren prickar av de kunna-mål som finns beskrivna i respektive kursplan.
Kortare specialkurser
Tillsammans med deltagarna och handledaren från företaget bestäms vilka kurser som deltagaren ska genomföra parallellt med den arbetsplatsförlagda utbildningen.
Kurserna kommer att vara 2-5 dagar där teoretiska moment varvas med praktiska tillämpningar/övningar på företaget.
Följande kurser kan ingå i deltagarens utbildningsplan:
- Branschinriktad säljteknik (denna kurs kommer att genomföras i små grupper med deltagare från en specifik bransch, exempelvis detaljhandel, bygghandel, modebutik, elektronik etc) - Konsumentköplagen - Merförsäljning - Att hantera klagomål - Grunderna i logistik - Godshantering
Betyg
I samarbete med Komvux kommer vi att kunna erbjuda examination av gymnasiekurserna Försäljning och service 50p HNDL1203, Inköp och varuhantering 100p HNDL1205, Bransch- produktkunskap 50p HNDL1202 för de som är intresserade och i de fall där individens utbildningsplan stämmer överens med innehållet i motsvarande gymnasiekurs. Eventuellt kommer fler gymnasiekurser att kunna erbjudas. För en del deltagare kan gymnasiebetyg vara en merit för fortsatta studier alternativt för att gå vidare i karriären.

Syfte

Projektets syfte är att underlätta för och ge förutsättningar till ungdomar att etablera sig i arbetslivet och även att förebygga att ungdomar hamnar i utanförskap.
Avsikten är att projektet ska genomföras i nära samverkan med företag inom handel och närliggande branscher. Genom att företagen i regionen har fått möjlighet att beskriva sina behov och krav när det gäller sin framtida rekrytering av personal är avsikten att anpassa målgruppens kompetens genom skräddarsydda yrkesutbildningar så att de ökar sina möjligheter att få praktikplatser och senare anställning i dessa företag.

Målsättning

Följande projektmål gäller
1. Minst 70% av deltagarna i projektet ska få någon form av anställning senast inom 3 månader efter projektets slut.
2. Minst 10% av deltagarna i projektet ska besluta sig för att fördjuppa sin yrkeskompetens med någon form av yrkesutbildning.
3. Övriga maximalt 20% av deltagarna ska ha fått relevant yrkeskompetens och ökat sin anställningsbarhet.
4. Minskat försörjningsstöd.
5. Att de medverkande arbets- och integrationscentra och företagen genom samverkan skall finna en gemensam struktur som möjliggör att erfarenheterna av projektet kan etableras i permanenta former.
6. Att effektivisera och öka matchningen mellan arbetsgivare – arbetssökande.
7. Påverka arbetsgivarnas attityder och värderingar kring underrepresenterat kön på arbetsplatsen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vår kartläggning visar att ca 30% av företagen har anställda med någon form av funktionshinder. Lika stor andel anger att det finns möjlighet att anställa personer med funktionshinder.
Vår bedömning är att det finns möjligheter att hitta lämpliga praktikplatser och även arbetsplatser för arbetslösa ungdomar med funktionshinder. I genomförandet av projektet kommer vi därför att säkra tillgängligheten på följande sätt:
1. Vi kommer att specificera vilken typ av funktionshinder som är möjliga för olika yrken och arbetsplatser inom handelscollege.
2. Vi kommer att informera om vilka möjligheter som finns för arbetslösa ungdomar med funktionshinder att bli antagen till handelscollege.
3. I de fall vi har deltagare med fysiska funktionshinder kommer vi att kontrollera utbildningslokaler och arbetsplatser så att vi säkrar den fysiska tillgängligheten samt kommunikationen med deltagarna.
4. När det gäller de arbetsplatser som kan bli aktuella för funktionshindrade kommer en avstämning att göras när det gäller personalens kunskap och kompetens kring förhållningssätt och bemötande av funktionshindrade.

Jämställdhetsintegrering

Förprojekteringen har visat att andelen kvinnor är större än män och att detta förhållande är mer tydligt inom vissa yrkeskategorier inom handel och service. Samtidigt visar förprojekteringen att branschen inte upplever några problem med jämställdheten. Man skulle kunna tolka detta som att branschen saknar insikt i frågan alternativt att frågan inte är ett problem eller ett hinder för enskilda eller för branschen i sin helhet.
För att säkra att jämställdhetsfrågorna blir uppmärksammade och för att öka kunskapen och medvetenheten om dessa frågor kommer vi att arbeta på följande sätt:
1. Integrera avsnitt om jämställdhet i lämpliga utbildningar som kommer att genomföras i projektet. Jämställdhetsfrågorna kommer att kopplas till deltagarnas och företagens dagliga verksamhet. Vår avsikt är att öka deltagarnas förståelse och kunskap om hur ökad jämställdhet kan bidra till positiva effekter i det dagliga arbetet.
2. Vid användning av externa utbildare kommer vi att säkerställa att de har erfarenhet och kunskap om jämställdhetsintegrering.
3. Vi kommer att skapa rutiner som gör det möjligt att följa män respektive kvinnors väg genom projektet, vilka utbildningar som de går och vilket resultat som det har gett. Samt i utvärderingsblanketterna synliggöra kvinnor respektive mäns svar.
4. Under projektets gång kommer jämställdhetsintegeringsarbetet att finnas med som en punkt vid styrgruppens möten. Projektledningen har genomgått jämställdhetsutbildning i ESFs regi. Resterande medlemmar i styrgruppen kommer också att erbjudas att gå samma utbildning.

Medfinansiärer

  • Arbets- & Integrationscenter AIC, Hyllie

Samarbetspartners

  • Svensk Handel Malmökontoret

Kommun

  • Malmö

Liknande projekt