Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Hållbar kompetensförsörjning i Sölvesborg

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKommunledningsförvaltningen
KontaktpersonClemens Malmberg
E-postclemens.malmberg@solvesborg.se
Telefonnummer0456-816110
Beviljat ESF-stöd1 212 463 kr
Total projektbudget1 212 463 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2009-02-28
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Genom förprojekteringen avser Sölvesborgs kommun utföra en kartläggning av kompetensbehov och outnyttjad kompetens i såväl företag som offentlig verksamhet. Genom att ge goda förutsättningar för den framtida kompe-tensförsörjningen kan Sölvesborg säkerställa en långsiktigt hållbar plan för kompetensutveckling i takt med att uppgifterna, omvärlden och konkurrenssituationen förändras. Kartläggningen kommer att utmynna i kompetensför-sörjningsplaner för varje deltagande arbetesplats samt utbildnings- och aktivitetsförslag som tillgodoser kommunens och näringslivets kompetensbehov. Genom att föra samman offentlig och privat sektor i ett gemensamt kompetens-projekt sker ett mer effektivt resursutnyttjande samtidigt som nya nätverk och kontakter skapas. I förlängningen stärker detta regionens möjlighet till otraditionella samarbeten, tillväxt och utveckling.

Bakgrund

Sölvesborgs kommun och näringsliv står inför omfattande samhällsförändringar. En allt större del av befolkningen närmar sig pensionsåldern. Stora pensionsavgångar innebär att äldre, erfaren personal måste ersättas av yngre. Det innebär också att allt färre ska ta hand om och försörja allt fler. Det kommer att uppstå ett kraftigt rekryteringsbehov till följd av detta. Ur ett kommun- och samhällsperspektiv är det viktigt att höja den kommunala anställningens status för att underlätta nyrekrytering till främst vård och omsorg, men också till andra verksamheter.

Både offentliga och privata verksamheter förväntas bli mer kunskapsintensiva i framtiden. I takt med en ökad internationalisering kan vi också förvänta oss nya konkurrenssituationer och nya marknader. Internationell kon-kurrens ställer krav på flexibilitet, innovativt tänkande och entreprenörskap hos företagen. Utifrån de begränsade resurser som kommunens många små företag har, kan flera av dem förväntas behöva stöd i den framtida kompetens-utvecklingen. Ett bra lokalt företagsklimat underlättar nystart och utveckling av framgångsrika företag och det i sin tur har en avgörande betydelse för välfärd, arbete och tillväxt.

Utöver detta kommer både kommun och näringsliv sannolikt att möta större krav på miljömedvetenhet och ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbar utveckling. Detta medför nya rekryteringsbehov och ställer krav på annan kompetensutveckling. Det är inte självklart att gårdagens och dagens kompetenskrav motsvarar framtidens behov och det är därför viktigt att som del i förprojekteringen analysera vilka behov vi kan vänta oss.

Ansökan ska ses som ett led i Sölvesborgs långsiktiga strategi att möta framtidens utmaningar. Målsättningen är att på bred front planera för den framtida kompetensförsörjningen i Sölvesborgs kommun och näringsliv. I detta arbete ska hänsyn tas till samhällsförändringar, mångfald, jämställdhet, åldersstruktur, nyskapande verksamheter, integra-tion, ekonomiska skalfördelar, otraditionella samarbeten, hållbar arbetsplats och välmående medarbetare som trivs och utvecklas.

Sammantaget handlar ”Hållbar kompetensförsörjning i Sölvesborg” om att medvetandegöra kommun och näringsliv om den kompetens som finns, den kompetens som behövs inför framtiden samt hur eventuella brister kan komp-letteras. Det handlar om att genom förprojekteringen nå insikter om hur möjligheten att uppnå verksamhetsspecifika mål och visioner hänger samman med den kunskap som finns om lokala, regionala, nationella och internationella samhällsförändringar. Det handlar också om att öka kunskapen om de lokala kompetens- och rekryteringsutma-ningar som Sölvesborg står inför samt om situationer som kräver nya arbetsformer och/eller snabba omställningar

Syfte

Med ansökan om ”Hållbar kompetensförsörjning i Sölvesborg” vill Sölvesborgs kommun göra en heltäckande insats för att säkra goda förutsättningar för den framtida kompetensförsörjningen i kommun och näringsliv. Genom projektet kan Sölvesborg säkerställa en långsiktigt hållbar plan för kompetensutveckling i takt med att uppgifterna, omvärlden och konkurrenssituationen förändras.

Målsättning

Förväntat resultat;
• SWOT-analyser som behandlar övergripande framtida förändringar för verksamheterna i Sölvesborg.
• Jämställdhets-SWOT som säkrar att jämställdhetsarbetet integreras i förprojektetering och genomförande.
• Kompetensförsörjningsplaner för c:a 200 enheter och/eller företag.
• Förslag på enskilda och gemensamma utbildningar och aktiviteter som kan tillgodose kommunens och näringslivets kompetensbehov.
• Utveckling av ett Kompetenscenter som kan driva och samordna gemensamma utbildningsinsatser för anställda i Sölvesborgs kommun och näringsliv.
• Samarbete med andra kommuner, framför allt i närområdet nordöstra Skåne och västra Blekinge.
• Ansökan om ett gemensamt kompetensutvecklingsprojekt för kommun och näringsliv inom ESF:s programområde 1. Eventuell ansökan om ett projekt för ökat arbetskraftsutbud inom ESF:s programområde 2. Efter förprojekterings-fasen finns uppgifter om efterfrågad kompetens i Sölvesborgs kommun och näringsliv. Dessa uppgifter kan även användas som utgångspunkt för riktade utbildningsinsatser för kommunens arbetslösa.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det är av stor vikt för projektet att alla intresserade anställda, även de med nedsatt arbetsförmåga, på enheter/företag har möjlighet att delta. De lokaler som på förhand tittats ut för projektet är redan tillgänglighetsanpassade, likaså den lokal som kan vara aktuell som framtida kompetenscenter. Under förprojekteringen kommer rutiner kring tillgänglighet skapas så att personer med fysiska eller psykiska funktionshinder kan delta fullt ut i den framtida kompetensutvecklingen.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge