Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Hållbar kompetensförsörjning i Samverkan

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunledningsförvaltningen
KontaktpersonLena Hedvall
E-postkompetens@solvesborg.se
Telefonnummer0456-816164
Beviljat ESF-stöd8 841 136 kr
Total projektbudget8 841 136 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2013-01-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Genom kompetensutveckling på individ-, arbetsplats- och företags/verksamhetsnivå vill företag, verksamheter och organisationer i Sölvesborgs kommun behålla och skapa effektiva, konkurrenskraftiga, lönsamma och hälsosamma arbetsplatser. Jämställdhets och mångfaldsintegrering samt utvecklande av nya kunskaper och produkter är av strategisk betydelse. Via etablerandet av ”Centrum för kompetensutveckling” i samarbete mellan Arbetsförmedling, högskola, utbildare, företag och kommun läggs grunden för en resurseffektiv kompetensutveckling.

Bakgrund

Bakgrunden till förprojekteringen (2008-3040158) var:
-Att Sölvesborgs kommun och näringsliv står inför omfattande samhällsförändringar. En allt större del av befolkningen närmar sig pensionsåldern. Stora pensionsavgångar innebär att äldre, erfaren personal måste ersättas av yngre.
-Att både offentliga och privata verksamheter förväntas bli mer kunskapsintensiva i framtiden. Att den internationella konkurrensen och de ökade internationella möjligheterna till arbete ställer krav på flexibilitet, innovativt tänkande och entreprenörskap hos företagen och de anställda.
-Att via projektet utveckla ett bra lokalt företagsklimat som underlättar nystart och utveckling av framgångsrika företag och att det i sin tur har en avgörande betydelse för välfärd, arbete och tillväxt.
-Att möta större krav på miljömedvetenhet och ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbar utveckling
-Att få stöd till den framtida kompetensförsörjningen.
-Att via projektet få stöd till individuell kompetensutveckling.

Dessutom med tanke på stora förändringar i konjukturläget de senaste åren, är det nödvändigt att blicka framåt, att ställa om sig till nya produkter, tjänster och ta sig in på nya marknader.
Med ny kunskap och ny kompetens kommer verksamheterna inom kommunen och företagen bli effektivare, resurssnålare, hälsosammare och arbeta smartare med fokus på medborgares och kunders bästa.

Förprojekteringens tillvägagångssätt
Förstudien har genomförts i seminarieform hos samtliga deltagande kommunala enheter och företag. Arbetet har bedrivits med fokus på företagets/enhetens framtida mål/visioner, uppdrag, behov och utmaningar. Utifrån detta har det skett en inventering/behovsanalys på grupp och individnivå. Arbetsmetoden som använts har varit en kombination av SWOT-analyser och arbetsmaterialet "Att göra ett bra jobb", framtaget av Sveriges kommuner och landsting samt en webbaserad individ enkät. Jämställdhetsintegrering har lyfts fram genom direkta frågor kring jämställdhet utifrån ett kompetensperspektiv. Samtliga möten har dokumenterats och sammanställts i kompetensplaner för varje deltagande arbetsplats. Dessa har återkopplats, justerats och prioriterats av respektive enhet och företag. Syftet med återkopplingen har också varit att ytterligare förankra de mål/visioner, utmaningar och behov som framkom vid analysen. Den webbaserade individuella enkäten har sammanställts i ett eget dokument och återkopplats på samma sätt som seminariemötena.

Förprojekteringens resultat
Förstudien har varit ett led i Sölvesborgs långsiktiga strategi att möta framtidens utmaningar. Målsättningen har varit att på bred front planlägga för den framtida kompetensförsörjningen bland kommunala verksamheter och deltagande företag. Det har handlat om att få insikter om verksamhetsspecifika mål och visioner som hänger samman med den kunskap som finns om lokala, regionala, nationella och internationella samhällsförändringar och marknadsförutsättningar. Förstudien har fokuserat kring företagets/enhetens framtida mål/visioner, uppdrag, utmaningar kopplat till de anställdas kompetensbehov. För att uppnå kostnadseffektivitet och samverkansfördelar har samtliga kompetensbehov bearbetats i flertal steg.

I genomförandeprojektet kommer seminarier/workshops att genomföras då det gäller jämställdhet, tillgänglighet och mångfald samt då det gäller nya och ökade marknadsandelar för bibehållen eller ökad konkurrenskraft. Seminarier/workshops kommer också att genomföras när det gäller hälsa, effektivitet och lönsamhet.

I förstudien har det också identifierats utbildningsaktiviteter som går att samordna. Syftet med de samordnade utbildningsaktiviteterna är att anordna gemensamma aktiviteter för både företag och kommunala enheter. Det handlar om kompetensutveckling genom att skapa möten, nya nätverk, lära tillsammans och av varandra samt en kostnadseffektivitet i genomförandeprojektet.

Eftersom förstudien genomfördes 2008/2009 har vi inför denna ansökan återkopplat till samtliga företag och enheter med uppmaningen att uppdatera och hårt prioritera i kompetensbehoven för deltagarna. Transnationell samverkan har lyfts fram eftersom kommun och företag verkar i en mer och mer internationell miljö. Vi behöver lära oss mer om och ta till vara på de möjligheter denna samverkan ger för tillväxt och effektivitet.

Syfte

Syftet med genomförandeprojektet är att i samverkan med deltagande aktörer:

-Stärka sysselsatta kvinnor och män, att utvecklas i takt med förändringar i arbetslivet och omvärlden.

-Bibehålla och skapa effektiva, lönsamma, attraktiva, hälsosamma och hållbara arbetsplatser, som är konkurrenskraftiga för att möta framtidens krav och möjligheter.

-Stärka och främja Sölvesborgs och regionens konkurrenskraft gentemot omvärlden.

-Öka kunskapen om hur likabehandling främjas och hur diskriminering motverkas.

-Främja jämställdhet, tillgänglighet och mångfald i arbetslivet både på individ och på arbetsplats nivå.

Målsättning

I bakgrunden till projektet beskrivs de omfattande samhällsförändringar och utmaningar som Sölvesborgs kommun och dess näringsliv står inför. Kommande pensionsavgångar, skapa mer attraktiva, kunskapsintensiva, flexibla och innovativa arbetsplatser. Utveckla företagsklimatet för att underlätta nystart och utveckling av framgångsrika företag på den lokala, regionala och internationella marknaden. Att de anställda blir rustade för att möta dessa möjligheter/krav som företag och verksamheter står inför. Att de anställda också aktivt medverkar till en positiv förändringen på arbetsplatsen och tar vara på och utvecklar idéer till nya produkter/metoder.

Med genomförandeprojektet kommer projektledningen fånga upp kreativa och innovativa idéer, genom att arbeta med utbildning, seminarier/workshops. Dessa kommer att förläggas till olika arbetsplatser, lärcentret och andra lokaler. Utbildningarna, seminarierna/workshopens kommer att ske med deltagare från olika arbetsplatser i en stimulerande mix för att skapa nya kontakter, nätverk och plattformar. En viktig del i detta, som inte nog kan poängteras är att medarbetare och chefer lär och inspireras av varandra.

Målen utifrån medarbetarnas och chefernas kompetensutveckling genom projektet är:
-att det utvecklats effektiva, lönsamma och hälsosamma arbetsplatser
-att arbetsplatserna har effektiviserat sina processer
-att det kommit fram idéer till nytänkande och metoder för utveckling av nya tjänster och produkter
-att kunskapen om likabehandling, jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och mångfald används strategiskt i utveckling och för att skapa attraktiva arbetsplatser.
-att deltagarna upplever att man fått förutsättningar och kompetens för att utveckla och bredda sitt arbetsområde

Målen i projektet är också:
-att det etablerats ett "centrum för kompetensutveckling" som en del i det livslånga lärandet. (se beskrivning under innovativ verksamhet)
-att få tillstånd en konkret samverkan mellan arbetsplatser i västra Blekinge och närliggande arbetsplatser i Skåne via "centrum för kompetensutveckling".
-att behov av ny personal med ny kompetens förmedlas till arbetsförmedlingen och utbildare för matchning/utbildning och rekrytering.
-att minst 90 % av företags och enhetsledningarna i projektet har deltagit i seminarier om jämställdhet, tillgänglighet och mångfald.
-att hälften av deltagande arbetsplatser har använt projekteamet för fördjupade kunskaper om jämställdhet, tillgänglighet och mångfald.
-att hälften av deltagande arbetsplatser har använt projektet för fördjupade kunskaper om hälsa, effektivitet och lönsamhet.
-att minst 80 % av deltagarna fullföljer sin kompetensutvecklingen.
-att transnationella erfarenheter implementeras på arbetsplatserna efter projektets slut.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Utgångspunkten är att alla, oavsett om deltagarna har något funktionshinder eller inte, ska alla kunna delta i projektets samtliga delar. För att säkra tillgänglighetsarbetet i projektet kommer vi inom nedanstående fyra integrerade delar ha återkommande översyner och inventeringar för att tillgängligheten skall vara optimal för deltagarna.

Fysisk tillgänglighet
Alla ska kunna ta sig in i lokaler, delta på möten, konferenser och utbildningar etc. oavsett funktionshinder eller hjälpmedel.

Tillgänglig verksamhet
För att öka kunskapen om tillgänglighet kommer kontakt och samarbete utvecklas under genomförandet med Processtöd Tillgänglighet. Ett bra bemötande och en god arbetsmiljö kommer att belysas i projektet. Seminarier kommer att anordnas inom bemötande, värdskap och service med hjälp av extern konsult. Projekteamet kommer även att arbeta aktivt med denna fråga tillsammans med arbetsplatserna för att sprida och fördjupa kunskapen.

Kommunikativ verksamhet
Målsättningen är att samtliga deltagare ska ha möjlighet att höra/ta del av och delta i projektets aktiviteter. Inför möten, semiarier, utbildningar kommer projekteamet att se till att kommunikativ tillgänglighet finns vid behov.

Informativ verksamhet
Vid utformning av informationsmaterial finns en medvetenhet att människor är olika och har behov av olika informationsvägar. Projekteamet kommer därför att säkerställa att det finns information i alternativa format när det behövs.

För att säkra beslut och kvalitet i frågor kring tillgänglighet kommer projektet att använda checklistor framtagna av HANDISAM (Myndighet för handikappolitisk samordning) samt genom samarbete med Processtöd Tillgänglighet.

Jämställdhetsintegrering

I förstudiens jämställdhets SWOT framkom att en svaghet är den ojämna könsfördelningen på arbetsplatserna. Bland tillverkningsföretagen finns en överrepresentation av män. I de mindre företagen med 1-2 anställda finns mestadels kvinnor. Även inom kommunen finns en överrepresentation av kvinnor.
Ett hot är att jämställdhetsfrågor inte lyfts på arbetsplatser där en överrepresentation av det ena eller andra könet finns. Ett annat hot är att frågan inte prioriteras på grund av ett lågt intresse från deltagande arbetsplatser.
En möjlighet är att via ett genomförande projekt öka medvetenheten om möjligheter och vinster med jämställdhetsintegrering via riktade utbildningsinsatser.
En styrka är kommunens kunskap utifrån sitt arbete med jämställdhetsfrågor. Det är viktigt att lyfta fram goda exempel, genom att låta arbetsplatser med erfarenheter av jämställdhets- och mångfaldsarbete inspirera dem som inte kommit lika långt.

En utmaning blir att stimulera medarbetarna att se möjligheter genom att sprida kunskap, idéer och erfarenheter gällande jämställdhetsintegrering. Det handlar om att se alla människors olikheter som en värdefull tillgång, vare sig det handlar om personlighet, ålder, kön, kulturell bakgrund eller andra erfarenheter.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kunskapen och intresset för jämställdhetsfrågor har visat sig vara lågt, flertal arbetsplatser lägger inte stor vikt vid dessa frågor idag.

I genomförandeprojektet kommer jämställdhetsintegrering att lyftas som en strategisk fråga. Detta gäller för projekteamet och styrgruppen vid planering, upphandling, genomförande och utvärdering av samtliga aktiviteter i projektet.

Transnationellt samarbete

Vi kommer inom ”Hållbar kompetensförsörjning i samverkan” att använda delar av resultat och kontakter från en förstudie ”Internationalisering av Blekinge kommunerna”, som pågick 2009-2010. Under denna förstudie framkom tankar och inspiration som kan vara användbar för att utveckla transnationell samverkan och nätverk med andra i genomförandeprojektet.

Då vi som kommun och företag verkar i en mer och mer internationell miljö behöver vi lära oss mer och ta vara på de möjligheter detta ger för tillväxt och effektivitet. Hur kompetensutvecklar man i andra länder? Vilka lärande miljöer har de utvecklat för ett livslångt lärande på arbetsplatsnivå? Kan vi gemensamt kompetensutveckla oss i tex. språk, teknik m.m? Hur tar vi tillvara på våra nya nätverk för utveckling? Vilken nytta kan vi ha av varandra? Vilken är nyttan för de anställda att arbeta transnationellt? Kan företag få ökade möjligheter till nya marknader och spetskompetens? För att bl.a. få svar på dessa frågor och utveckla en framtida samverkan kommer vi att koppla på en transnationalitet.

Projektledaren kommer tillsammans med styrgruppen att utse en transnationell arbetsgrupp för att etablera kontakter, förbereda studiebesök och plattformar för samarbete. Projekteamet kommer kontinuerligt att sprida resultat och erfarenheter till kommun och företagsledningar för återkoppling och vidareutveckling.
Samarbetet kommer att ske både fysiskt som virtuellt.
Förberedelse inför studiebesök och kontakt med partners kommer att göras i början på projektet av projekteamet.

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Karlshamn
 • Föreningen Startvevarna
 • Företagarna i Sölvesborg Hantv

Deltagande aktörer

 • BDO Nordic Sydost
 • Björklidens Materailaffär AB
 • Blekinge Pressgjuteri AB
 • Bobergs Recykling AB
 • Charlotttendal Maskin AB
 • Comiendo Communications
 • Eivors Hjärt- Lungräddningsutb
 • Elektra i Lister-Mjällby AB
 • Elgruppen i Sölvesborg AB
 • Elises Massage Friskvård
 • Excits AB
 • Feralco Nordic AB
 • Fikalösningar i Sölvesborg AB
 • Fruit Distribution i Sölvesbor
 • Furulundsskolan
 • Gebera redovisning
 • Hotell Humbla
 • Hälleviks Camping
 • Hälsobutiken i Sölvesborg AB
 • Jims Färg & Måleri AB
 • Kommunledningsförvaltningen
 • K-service AB
 • Kulingens förskola
 • Lax & Vin i Hällevik
 • MA Sölvesborg AB
 • Mjällby Målning & Blästring AB
 • Nya Nygrens Dammode
 • Peak Industri AB
 • Procona Interiör AB
 • Reklamgrossisten AB
 • Standardbox AB
 • Stål- och Rörmantage AB
 • Ställningsmontören AB
 • SVETS O MONTAGE I P AB
 • Svetsbo AB
 • Sölvesborg-Mjällby Sparbank
 • Sölvesborgs Data AB
 • Sölvesborgs Energi & Vatten AB
 • Sölvesborgs Glasmästeri AB
 • Sölvesborgshem AB
 • Sölvesdals Förvaltnings AB
 • Tredenborgs camping
 • Trollungens Föräldrakooperativ
 • Ventilationsservice i Sölvesbo
 • Wibraform
 • Äppelgården

Kommun

 • Sölvesborg