Logotyp på utskrifter

HISO Jobb - genom idrott och nätverk

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareUtvecklingsnämndens förvaltning
KontaktpersonAnn Abrahamsson
E-postann.abrahamsson@helsingborg.se
Telefonnummer042-107713
Beviljat ESF-stöd5 180 800 kr
Total projektbudget12 964 664 kr
Projektperiod2009-09-01 till 2011-08-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

HISO jobb rustar individen för arbete genom föreningslivet eller genom en ny utvecklad jobbpool.
Metodarbetet bedrivs av Helsingborgs stad, Utvecklingsnämnden, AF, Coompanion och Helsingborgs Idrottsföreningar, samt kommunerna i Skåne Nordväst.

Bakgrund

Helsingborgs stad anser att det är av största vikt att agera proaktivt under den rådande lågkonjunktur som kan bli långvarig och som kommer att få konsekvenser för antalet personer utanför arbetsmarknaden. Allt fler individer, särskilt ungdomar och invandrare, har redan idag svårt att komma ut i arbetslivet, något som förvärras under lågkonjunkturer. Det innebär att dessa grupper och även andra som står långt ifrån arbetsmarknaden riskerar att hamna i utanförskap, något detta projekt vill förebygga.

Staden har arbetat med olika insatser inom social ekonomi sedan 1999, men aldrig tidigare har det skett med EU-stöd. Föreningslivet är en stark resurs inom den sociala ekonomin som inte utnyttjas till fullo, trots dess stora sociala kapital. Föreningslivets inkluderande värdegrund, där alla oavsett ras, kön, ålder etc. kan delta är en viktig grund för socialt engagemang. För att kunna utveckla verksamheten finns det också ett stort behov av att anställa inom föreningslivet, men det är ofta svårt för föreningar att anställa någon på heltid. Den Jobbpool som planeras inom HISO Jobb är en lösning på detta.

Utvecklingsnämndens förvaltning, UVN vill bygga vidare på sitt tidigare samarbete med Helsingborgs idrottsföreningar i projektet Time Out som startade 1999. Fram till att projektet avvecklades under 2006 hade 463 deltagare arbetat på 75 av stadens idrottsföreningar. Under 2006 fick 23 personer anställning genom plusjobb eller särskilt anställningsstöd SAS. Sedan starten 1999 har 184 personer fått arbete och utav dessa har 160 personer fått arbete i en idrottsförening. En anledning till att Time Out inte fortsatte var att projektet var uppbyggt kring en enskild eldsjäl. När personen drabbades av sjukdom, fanns ingen som mäktade ta över projektet. En annan orsak till att projektet inte fortsatte var, paradoxalt nog, dess framgång. Många personer fick sysselsättning hos föreningarna och marknaden mättades. Nu har många av de som då fick arbete pensionerats eller fått andra arbete, så behovet av arbetskraft har åter uppstått. Det krävs dock en organisation som kan återuppta metoden. Tanken är att projektet HISO Jobb ska ta tillvara den kunskap som redan finns inom staden och satsa denna inom ett större projekt i samverkan med HISO, Helsingborgsidrottens Samorganisation. I projektet får föreningar möjlighet att göra en samhällsinsats samtidigt som deltagarna får utbildning, praktisk erfarenhet och ett nätverk inom föreningen, vilket hjälper dem ut på arbetsmarknaden. Projektet avser också att ta tillvara de värdefulla näringslivskontakter som finns inom föreningslivet, genom en mentorsverksamhet där deltagarna får en koppling till arbetslivet. Projektet kommer också att bygga upp en Jobbpool från vilken föreningarna kan anlita kompetens på timbasis.

Idrottsföreningarna, den tredje sektorn, utgör en stor ekonomisk sektor och fick 2008 ca 18 miljoner kronor i olika bidrag från Hbg stad. En stor del av medlen gick till personalkostnader i olika former. 11,2 miljoner var lokalt aktivitetsstöd, lägerbidrag och funktionärsbidrag. 5,5 miljoner, varav 1 milj gick till elitbidrag, 1 milj gick till projektbidrag och 3,5 milj till tävlingar och stora evenemang. UVN bidrog med 300 000 kronor plus 1 miljon som gått till 30 sommarjobb riktade till föreningarna. I de 18 miljonerna ingick hyresbidrag till föreningarna.

När lågkonjunkturen gör det allt svårare för särskilt ungdomar och invandrare att kunna etablera sig på arbetsmarknaden eller behålla de arbeten man har, ser Hbg stad vikten av att agera kraftfullt. Arbetsmarknadsläget kräver förstärkta insatser för att förhindra arbetslöshet och utanförskap. UVN har gjort en behovsanalys och kartläggning och har kommit fram till att vi har ett stort behov av metoden som HISO jobb kan erbjuda. UVN ser att man har underlag för minst 72 platser under projekttidens två år. Det är svårt att i förväg uppskatta fördelningen mellan unga och vuxna deltagare, bland annat beroende på arbetsmarknadens utveckling, men en kvalificerad uppskattning är 50 % vuxna och 50 % ungdomar.

AF kommer att förfoga över 72 platser under perioden.

För att satsa inför den förväntade ökningen av arbetslöshet vill UVN tillsammans med deltagarna, AF och HISO utveckla en individanpassad metod där deltagarna får en gedigen kompetensutveckling med fokus på arbetsmarknaden och föreningslivet. Under projektet har deltagarna även möjlighet att deltidsarbeta inom Jobbpoolen som inrättas, något som tillsammans med den föreningsförlagda delen av projektet kommer att ge deltagarna en praktisk erfarenhet som kan hjälpa dem ut i arbetslivet. Delaktighet och motivation är två andra viktiga framgångsfaktorer.

HISO har arbetat med en behovsanalys under våren 2009 för att knyta kontakter och förbereda inför HISO jobb. Arbetet sker inom ramen för projektet "Ledare utan gränser", som bland annat innebär kartläggning av de prioriterade områdena avseende antal unga, antal föreningar och antal möjliga projekt. En kartläggning av föreningarnas behov av arbetskraft har gjorts. Resultatet av analysen har visat att 55% av Helsingborgs 100 idrottsföreningar (föreningar med mer än 100 medlemmar) har behov av att anställa 1-2 personer, 60% har redan idag anställd personal, 50% kan tänka sig att ta emot praktikanter 1-2 personer, 15% kan tänka sig att hjälpa till med företagsmentorer. 90% av föreningarna har egen lokal, där verksamheten bedrivs. Vid kartläggningen har framkommit att ungdomar ser ett stort behov av insatser och intresset för att engagera sig som ledare inom föreningarna är mycket stort. Ungdomarna har givit uttryck för att de vill komma ut i arbete genom föreningarna.

Navigatorcentrum, som drivs av Hbg:s stad och AF har kartlagt sin målgrupp, ungdomar mellan 16 - 24 år och kommit fram till att många är studieovilliga och vill ha ett arbete, även de således en målgrupp för HISO Jobb.

I förberedelsearbetet inför projektet har flera kontakter tagits med Malmöprojektet Mabi Mål för att inhämta kunskap och erfarenheter. I Mabi Mål matchas varje persons förutsättningar, erfarenhet, behov och önskemål mot arbetsmarknadens behov och efterfrågan. HISO Jobb kommer att arbeta med individen för matchning mot föreningar och näringsliv.

Det fortsatta engagemanget efter projektstart säkerställs bland parterna på flera olika sätt. På deltagarnivå säkerställer man engagemanget genom att deltagarna redan i rekryteringsprocessen får ge sin syn på val av att vara med i projektet, val av förening och arbetsinriktning. De deltar även i metodutvecklingen genom brukarmötena.

Helsingborgs stad, UVN är ägare och har huvudansvaret för projektet med allt vad det innebär. Drivkraften är att finna en samverkansform med HISO, Arbetsförmedlingen, Coompanion och kommuner i Skåne Nordväst, som gynnar förvaltningens målgrupper. Möten och workshops är planerade och kommer att genomföras, för att säkerställa engagemanget.

HISO: s drivkraft i projektet är att förse föreningarna anslutna till organisationen med arbetskraft utifrån varje förenings behov. Ambitionen är även att hjälpa föreningarna med utvecklingsarbete och att bli ännu bättre arbetsgivare genom information och diskussion i workshopform.

AF samverkar med UVN eftersom de arbetssökande i många fall är aktuella på båda ställena. AF kommer att medverka i metodutvecklingen genom att delta i styrgruppsmötena.

Coompanions drivkraft är att fler ekonomiska föreningar ska skapas. De kommer att hjälpa föreningarna med juridiska frågor vid behov.

Kommuner i Skåne Nordväst kommer att delta i metodutvecklingen genom workshops. Kanske kan en liknande metod byggas upp i fler kommuner i nordvästra Skåne.

Flertalet workshops kommer att hållas tillsammans med alla samverkanspartner för att ta tillvara på deras åsikter och engagemang, samt för att på så vis utveckla metoden från olika synvinklar samtidigt.

En slutkonferens är planerad och personer från alla samverkanspartners kommer att bjudas in.

Syfte

Syftet med projektet HISO Jobb är:
- att utveckla en individanpassad metod byggd på delaktighet som stärker individen personligen och i deras jobbsökande/vidareutbildning.
- att hjälpa deltagarna att bygga upp ett nätverk inom förenings- och näringslivet som leder till arbete.
- att utveckla ett samarbete med HISO och Helsingborgs idrottsföreningar för att ta tillvara och stärka dessas sociala engagemang.
- att agera proaktivt inför en troligtvis långvarig lågkonjunktur för att förebygga och bryta utanförskap.
- att bygga upp en Jobbpool riktad mot föreningslivet.

Målsättning

Projektets målsättningar är
- att utveckla en individanpassad metod för att deltagarna ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Deltagarna kommer aktivt att delta i metodutvecklingen. Metoden ska innefatta en urvalsprocess, arbetsförmågebedömning och yrkesbedömning, utbildning inriktad mot arbetsmarknaden och föreningslivet, prova på-platser, coachning, fyrpartssamtal, föreningsförlagd utbildning, mentorsverksamhet och en Jobbpool där deltagarna kan få arbete. Deltagarna kommer att delta i projektet under ca 3 månader.
- att bygga upp en Jobbpool med en databas över deltagare från vilken föreningarna kan anlita den kompetens de behöver. Konceptet med Jobbpoolen ska byggas upp under projektet för att sedan drivas vidare i HISO:s regi.
- att minst 144 personer ska omfattas av projektet. Då intaget är löpande kan antalet bli fler om deltagare får anställning och lämnar projektet innan de 3 månaderna har gått.
- att 50% av deltagarna ska få anställning via nätverket eller föreningarna. 20% förväntas gå vidare till ytterligare studier. 20% kommer att behöva ytterligare åtgärder och 10% kommer av individrelaterade skäl att befinna sig utanför aktiviteter.
- att öka föreningarnas sociala engagemang och kompetens.
- att öka deltagarnas självkänsla, motivation och personliga utveckling.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inom projektet kommer en arbetsförmågebedömning att göras för att även personer med nedsatt arbetsförmåga ska kunna delta på sina villkor. Den fysiska tillgängligheten i utbildningslokalerna tar hänsyn till olika typer av funktionshinder med bl. a. toaletter för rullstolsburna, hiss och dataskärmar för synskadade. Föreningarna kommer även att få stöd i sitt tillgänglighetsarbete för att inte urvalet ska försämras för funktionshindrade. Även vid rekryteringen av personal kommer kunskap om tillgänglighet att beaktas. Projektet kommer även att vara kommunikativt tillgängligt då Utvecklingsnämndens tolkförmedling erbjuder teckentolkar och Helsinborgs stads hemsida har god akustisk miljö för att stödja synskadade. Även den informativa tillgängligheten kommer att beaktas vid utformningen av informationsmaterial m.m. Exempelvis kan viss information behöva finnas på olika språk och ges via olika kanaler. Projektet kommer att arrangera workshop om tillgänglighet för att höja handledarnas och mentorernas kunskap i ämnet.

Jämställdhetsintegrering

Projektet kommer att arbeta för att öka medvetenheten hos både personalen, de deltagande föreningarna och deltagarna i projektet. Workshops kommer att hållas för personalen och föreningsrepresentanterna för att diskutera jämställdhetsintegrering och hur de själva omedvetet kan upprätthålla ojämlika strukturer, samt hur de konstruktivt kan arbeta med jämställdhet med deltagarna. Personalen kommer att arbeta aktivt för att påverka både deltagarna och föreningarna så att valen av förening och/eller yrke inte blir könssegregerat. Genom att uppmuntra och inspirera deltagarna att prova på yrken de kanske inte tänkt på tidigare i branscher dominerade av det andra könet hoppas projektet kunna bryta mot stereotypt könsrollstänkande. Det är också möjligt att kvinnor i vissa fall kan behöva extra stöd. Detta arbete kommer dels att ske löpande under coachningen och dels under de planerade workshoparna. Även brukarrådsmötena har som syfte att lyfta fram kvinnors erfarenheter av projektet och öka deras delaktighet och möjlighet att göra sin röst hörd. Det är av yttersta vikt att kvinnor och män kan utvecklas på lika villkor inom projektet och att de får samma möjligheter.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsområde Helsingborg
  • Utvecklingsnämndens förvaltning

Samarbetspartners

  • Arbete och Tillväxt Bjuv
  • Arbetsmarknadsenheten
  • Båstads Gymnasium
  • Coompanion

Kommun

  • Helsingborg