Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

HERMES

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareRMS
KontaktpersonSvante Larsson
E-postsvante.larsson@rms.se
Telefonnummer0414-412403
Beviljat ESF-stöd244 601 kr
Total projektbudget364 601 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-08-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Arbetsrehabiliteringsprojekt för sjukskrivna och arbetslösa. Rehabilite-ringsmedicinska insatser förstärker deltagarnas möjligheter att återgå i arbete. Helhetsbedömning, utbildnings- och aktiveringsprogram, förprak-tik och arbetsprövning samordnas med indivduell coachning och myndig-hetssamverkan.

Bakgrund

Det är lättare att få förtidspension/sjukersättning än rehabilitering. Intresset för medicinsk och yrkesinriktad rehabilitering har inte på flera decennier varit så stort som idag. Trots det så erbjuds färre än 15% någon form av rehabilitering. De flesta med förtidspension har aldrig deltagit i något rehabprogram alls, verken medicinskt eller yrkesinriktat.
Både regeringen och oppositionen kommer nu med nya förslag till ändrad lagstiftning och nya rutiner som skall underlätta samverkan myndigheter emellan och skapa incitament till arbetsåtergång och socialt oberoende.
Försäkringskassans ledning uttalar att Fk i fortsättnignen skall vara ett försäkringsbolag och att man inte skall syssla med rehabilitering. Samtidigt söker sjukvården efter bra modeller för tidiga rehabinsatser för de stora sjukskrivningsgrupperna, personer med smärta eller stressrelaterade psykiska besvär.

Under hösten 2008 genomförs sista fasen av det mest omfattande socialmedicinska projektet någonsin i Sverige, PILA-projektet.
Långtidssjukskrivna och arbetslösa ungdomar och vuxna som varit sjukskrivna i 2 år eller mer genomgår på initiativ av Försäkringskassan försäkringsmedicinska utredningar för att man skall kunna identifiera dem som har en viss restarbetsförmåga så att dessa skall kunna erhålla arbetslivsinriktade insatser i form av arbetsprövning inom ramen för den s.k. fördjupade samverkan mellan FK och af.
Genom dessa utredningar identifieras cirka 10-12% som direkt kan gå vidare till arbete eller arbetsprövning utan ytterligare åtgärder. Dessutom identifieras en grupp på ca 35% som bedöms vara i behov av kompletterande rehabiliteringsmedicinska och psykosociala insatser innan de förväntas klara av att genomföra arbetsprövning på minst 25% arbetstid.
Denna grupp på drygt en tredjedel av de sjukskrivna kan idag inte erhålla någon form av medicinsk eller psykosocial rehabilitering, då PILA projektet inte erbjuder några sådana insatser och sjukvårdens resurser idag är otillräckliga för att ta hand om denna grupp. De får istället förtidspension i form av icke tidsbegränsad sjukersättning. Väntetiderna till smärtbehandling och smärtrehabilitering är 14-20 månader.
Erfarenhetsmässigt vet vi att det i denna grupp finns en rehabpotential som kan tas tillvara genom insatser inom ramen för olika multidisciplinära rehabiliteringsprogram med sammansatta insatser av medicinsk, social, psykologisk och arbetsmarknadsinriktad art. Åtgärder som samordnas tidsmässigt och genomförs i form av individuella och gruppinriktade pedagogiska insatser utifrån deltagarnas förutsättningar, behov och önskemål.
Behovet av nya modeller för kombinerade medicinska, psykosociala och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser är mycket stort. Effektiva, multidisciplinära rehabprogram innebär stora ekonomiska vinster för samhället och har stort humanistiskt värde för deltagarna.
Pilaprojektets försäkringsmedicinska utredningar är i sig omfattande och det är efter genomförd utredning lätt att identifiera de personer som skulle ha nytta av mer omfattande rehabiliteringsinsatser.
I de berörda kommunerna i Sydöstra Skåne beräknas denna grupp utgöra minst 500 personer.
Med utgångspunkt från erfarenheter av tidigare arbetslivsinriktat rehabprojekt, Arkimedes, som genomfördes vid RMS, Rehabiliteringsmedicin Simrishamn AB med stöd av ESF Rådet i Skåne 2004 -2007 av RMS i samverkan med FK, af och socialförvaltningarna i Simrishamn och Tomelilla, där drygt 45% av deltagarna som var arbetslösa och långtidssjukskrivna, kunde återgå till arbetslivet på nya arbetsplatser, önskar vi nu genomföra ett förprojekt för att förbereda ett genomförandeprojekt, Hermes, där dessa erfarenheter kan vidareutvecklas och på sikt implementeras i sydöstra Skåne. I projektet kommer i detta projekt även hälso- och sjukvården / primärvården i SÖ Skåne att engageras.
För att ge en större bredd på genomförandeprojektet och därmed större möjligheter till implementering kommer genomförandeprojektet att vara öppet för personer med funktionsnedsättning som uppbär andra former av försörjning. Sjukskrivna kortare tid än två år, arbetslösa med handikappkod, vilka är en grupp arbetssökande som af har svårt att hjälpa till arbete pga de medicinska problemen som oftast är begränsat kartlagda inom primärvården och där arbetsprövning bör samordnas med medicinsk utredning och "back-up".
Dessutom klienter vid socialförvaltningarna som uppbär ekonomiskt stöd och som likaså är svåra att aktivera på ett adekvat sätt utan tillgång till medicinsk och psykologisk stödfunktion.
Tidsmässigt sammanfaller detta förprojekt med starten av ett nyligen beslutat samordningsförbund mellan dessa olika myndigheter samt Region Skåne.
Det finns således flera skäl till att utprova en konkret modell för hur ett multidisciplinärt rehabiliteringsteam kan underlätta och samordna de olika myndigheternas rehabiliteringsinsatser.
Istället för att varje myndighet hanterar "sina" klienter inom sitt eget kompetensområde så planeras genomförandeprojektet, utöver sin socialmedicinska och rehabiliteringmedicinska kompetens kunna erbjuda samordnande insatser som skall underlätta förändringsarbetet för deltagarna och stärka myndigheternas ahndläggningsrutiner.
Ett ytterligare behov föreligger när det gäller arbetsprövningsplatser vid företag. Rädslan för att ta emot personer i arbetsprövning med de särskilda krav det kan medföra, gör att företagare ogärna erbjuder arbetspraktik till långtidssjukskrivna. Genom att genomförandeprojektet planeras kunna erbjuda förstärkt service avseende medicinsk och psykologisk kompetens, kommer det att underlätta för företagare och arbetsledare att kunna ta emot projektdeltagare för arbetsprövning, samtidigt som företaget tillförs kompetens och nya erfarenheter och resurser, som även kan komma de egna anställda tillgodo. Samarbete har redan inletts med nätverket/projektet Tillväxtskolan i form av utbildning av arbetsledare genom föreläsningar av RMS personal.

Syfte

Ansökan gäller förprojektering till ett mer omfattande genomförandeprojekt som kommer att omfatta insatser för deltagarna med syfte att underlätta återgång i arbete. Totalt kommer uppskattningsvis 250 personer att delta i projektet. Den totala projektkostnaden under genomförandefasen beräknas till minst 15 miljoner kr under 2009 -2012.
Syftet är att under förprojekteringen samla representanter för de berörda myndigheterna, näringsliv, fackliga organisationer, handikapporganisationer och i viss mån även andra ideella organisationer för att dra upp riktlinjerna för genomförandeprojektet. Särskilt med tanke på Samordningsförbundet SÖ SKåne och rehabgarantin är det av största vikt att planeringen kan samordnas med det arbete som pågår.
Efter en noggrann inventering av behovet av arbetslivsinriktad och medicinsk rehabilitering fskall förprojektet förbereda de praktiska, individuella förändringsinsatserna som i genomförandeprojektet kommer att utformas enligt nedanstående syften:
1/
att erbjuda deltagarna, oavsett om det "kommer från" FK, af eller soc, en kvalificerad rehabiliterings- och socialmedicinsk bedömning och därefter erbjudas att deltaga i ett gruppinriktat femveckors aktivitets- och utbildningsprogram som är anpassat till deltagarna individuella förutsättningar och kombinerat med arbetslivsinriktade insatser i form av intresseinventering, fördjupad vägledning och omsorgsfullt anpassad arbetsprövning.
2/
att utarbeta rutiner för framtida god samverkan mellan sjukvården, FK, af och socialkontor för att underlätta handläggning av aktiva insatser för målgruppen i framtiden.
Det finns ofta en organisationsspecifik osäkerhet rörande andra organisationers arbetssätt och kompetens som gör att man kan ha svårt att samarbeta över myndighetsgränserna. Genom att arbeta tillsammans i projektet kan denna osäkerhet elimineras och ett förtroendefullt samarbete stärkas.
Det kan innebära att man kan arbeta parallellt inom de olika myndigheterna mot samma mål vilket förstärker effektiviteten och förkortar handläggningstiderna. Samarbetet mellan FK och af inom ramen för fördjupad samverkan är ju ett exempel på att samarbete kan leda till ökat ömsesidigt förtorende och det bör eftersträvas även när det gäller socialkontoren och sjukvården.
Det nyligen beslutade Samordningsförbundet för Sydöstra Skåne kommar att vara en av de myndigheter som direkt kommer att ha nytta av projektet, då man i projektet just kommer att utarbeta en långsiktig plan för samarbete mellan de i Samordnignsförbundet ingående myndigheterna. Utformningen av rehabgarantin i Skåne kan redan under förprojekteringsfasen dra nytta av det arbete som kommer att utföras under förprojektet och kommer att ha stor nytta av det slutligt utformade programmet som skall genomföras i genomförandeprojektet.
3/
att påverka attityder inom arbetslivet, offentlig sektor och och allmänheten. Genom planerad samverkan med pågående kompetensutvecklingsprojekt bland företagare kommer fokus att riktas även mot jämställdhets- och integrationsfrågor.

Målsättning

Förprojektets mål är att samla berörda aktörer kring en gemensam målsättning och samordnade aktiviteter. Målet i nästa steg, genomförandeprojektet är att deltagarna efter projektet skall vara väl förberedda för att gå vidare till fortsatt arbetsprövning, utbildning och arbete.
Målsättningen för genomförandet är gemensam för alla deltagare oavsett vilken myndighet som aktualiserat dem till projektet och är inför förprojektet att minst 70% av deltagarna efter avslutat genomförandeprojekt skall ha kommit närmare arbetsmarknaden och att hälften skall ha uppnått en arbetsförmåga på minst 25%, gått vidare till anställning i anpassat arbete eller yrkesinriktad utbildning eller på annat sätt ha förberetts så att de är bättre skickade att gå vidare mot arbetslivet. Målen kan läggas på olika nivåer beroende på hur långt från arbete deltagarna befinner sig.

Utvärderingen av genomförandeprojektet kan ske genom jämförelse med matchade kontrollgrupper med motsvarande antal personer , aktuella vid af, FK eller soc på annan ort än de som berörs av projektet med liknande grad av funktionsnedsättning.
Genom frågeformulär vid projektstart och utskrivning kartläggs problematiken och resultatet.
Man kan på individuell nivå och gruppnivå mäta resultaten utifrån andel till arbetsåtergång el motsvarande, motivation/attityder till arbete. Psykiskt/fysiskt välbefinnande, fysisk prestationsförmåga.
Beträffande målsättningen avseende myndighetssamverkan kan en attitydundersökning och probleminventering vid projektstarten jämföras med motsvarande parametrar vid projektavslutningen. Här kan jämföras rutiner före och efter, studeras väntetider, frekvens av samverkans- möten, klientöverföring mm.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojektet planeras ett antal seminarier eller studiedagar med medverkan av representanter för de i genomförandeprojektet deltagande myndigheterna och representanter för olika handikapporganisationer. Dessutom forksningsaktiva experter som fokuserat på handikappforskning. Ett interimistiskt brukarråd initieras. Målet är att genomförandedelen redan från början skall ha en tydlig inriktning på att maximera möjligheten för funktionshindrade att delta i projektet. Det handlar inte bara om fysisk tillgänglighet utan även om attityder, rutiner, information mm

- Förprojekteringsfas kommer att genomföras i de lokaler där RMS idag bedriver medicinsk arbetsrehabiliteringsverksamhet. Lokalerna är handikappanpassade med hänsyn till rörelsehinder och allergier. Anpassningsompletteringar vid specifika behov kommer att förberedas och genomföras under förprojektet.
- Personal som kommer att medverka i projektet har lång erfarenhet av arbete med personer med funktionshinder och aktivitetsbegränsningar och verksamheten styrs idag av två grundläggande värderingar: " en positiv människosyn och en demokratisk samhällssyn".
- Den kommunikativa tillgängligheten med IT-resurser, intranet, hörselslinga etc finns. Teckentolk och andra stödfunktioner kommer att kunna erbjudas vid behov. Vilrum finns vid behov. Internatmöjligheter kommer att ordnas i likaså handikappanpassad miljö.
- Informationsmaterial kommer att utarbetas både i form av skriven text, video och ljudband. Text på enkel svenska kommer att utarbetas.
Särskilda insatser kommer under förprojektet att inriktas på att personer med psykiska funktionshinder skall kunna delta i projektet. Personal med erfarenhet från psykiatrisk rehabilitering finns vid RMS, men kan behöva kompletteras med individuella coacher.
Vid förberedelser för genomförandedelen kommer de lokaler och verksamheter som skall ingå i genomförandeprojektet att granskas utifrån tillgänglighetskrav, liksom attitydproblem rörande invandrare och funktionshindrade kommer att bedömas innan samarbete kan bli aktuellt.
En handikappanpassad trädgård nära Simrishamn kommer i genomförandefasen att utgöra en arbetsprövningsenhet. Österlens Folkhögskola som planeras medverka med vissa utbildnignsinstaser har erfarenhet av studenter med funktionshinder och är redan anpassad till funktionshindrade.

Transnationellt samarbete

Under förprojektet planeras en begynnande samverka med Jobcenter Bornholm och Bornholms kommune där man nyligen har avslutat ett omfattande ESF finansierat projekt för långtidssjukskrivna och arbetslösa. Man har i Danmark andra ansvarsområden beträffande ersättningsformerna och andra regler på arbetsmarknaden. Man har utarbetat rutiner för insatser vid långtidsarbetsfrånvaro pga sjukdom. RMS har tidigare haft utbyte med detta rehabprojekt på Bornholm, och tror att det finns intressanta och lärorika erfarenheter att ta tillvara i vårt eget planerade projekt.
Bl.a. har man i detta projekt utarbetat modeller för tidig uppföljning vid arbetsfrånvaro pga sjukdom. Insatser i form av psykologsamtal och teambedömningar samtaktiv arbetsprövning redan efter tre månaders frånvaro.
Dessa rutiner och utvärderingen av dessa torde vara av stort intresse för svenska förhållanden med de nya sjukskrivningsreglerna enligt Rehabkedjan. Dessa erfarenheter kan ställas i relation till vad som framkommer i detta planerade projekt som ju vänder sig till grupper med betydligt längre inaktivitetsperioder.
Vår förhoppnign är att deltagarna i genomförandeprojektet kommer att kunna ta del av vissa av de nya rutiner man arbetat fram på Bornholm.

Medfinansiärer

  • Koncernadministrationen

Kommun

  • Simrishamn
  • Sjöbo
  • Tomelilla
  • Ystad