Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

HANTVERKSJOBB i Skåne nordväst

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareUtvecklingsnämndens förvaltning
KontaktpersonAnn Abrahamsson
E-postann.abrahamsson@helsingborg.se
Telefonnummer042-107713
Beviljat ESF-stöd9 944 027 kr
Total projektbudget18 975 835 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Nyskapande "Andra Chansen Utbildning" för 16-29 åringar som inte har slutfört sin gymnasieutbildning och/eller arbetslösa. De bor i kommunerna Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Landskrona eller Ängelholm. Utbildningen ska leda direkt till jobb. Utbildningen är en ny form av praktisk lärlingsutbildning på företag med motivationsprogram, personlighetsstärkande pedagogik, gemensam teori inledande yrkesträning. 75 % av tiden tillbringas på företag. En försöksutbildning med ambitionen att permanentas som en ny skolform.

Projektägare:
Helsingborgs stad, utvecklingsnämndens förvaltning.

Samverkansgrupp:
Kommunerna Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Landskrona eller Ängelholm samt ett yrkesgymnasium i varje kommun, Region Skåne, Helsingborgs Hantverksförening, Företagarna i de fem kommunerna, Företagarna SYD samt Arbetsförmedlingen i kommunerna.

Bakgrund

Inom kommunerna Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Ängelholm finns ett stort antal 16-29 åringar som inte slutfört sin gymnasieutbildning och som är arbetslösa. Situationen är allvarlig och denna grupp tenderar att bli större. Ju längre en 16-29 åring är arbetslös desto svårare är det att få den arbetslöse i arbete. Ett av problemen är att denna grupp inte matchar arbetsgivarnas krav. Framförallt inte de som är arbetssökande med försörjningsstöd och har hoppat av gymnasiet. Eller de som kommit till Sverige i tonåren med en dålig skolunderbyggnad från hemlandet.

Vi vill för gruppen 16-29 åringar som inte gått ut gymnasiet och som varit arbetslösa (16-24 åringar som varit arbetslösa mer än tre månader och 25-29 åringar som varit arbetslösa mer än 6 månader) göra en specialanpassad företagsförlagd lärlingsutbildning. I kommunerna Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Ängelholm finns ett stort behov av alternativ för att denna målgrupp ska finna sin väg till arbete. Över 20 procent av de inskrivna på Arbetsförmedlingen i Helsingborg var under 25 år i december 2010. Ungdomar och unga vuxna har oftast mer aktuell kompetens än äldre och brukar vara mer attraktiva att anställa när ekonomin vänder uppåt efter en lågkonjuktur. Men den här gången vänder det inte lika tydligt för de unga.

Tre områden har identifierats – brister hos ungdomarna, arbetsgivarnas hinder och myndigheternas brister. De baseras på: Ungdomars syn på ansvar och arbete, ofullständig utbildning, avsaknad av nätverk och kontakter, bristande språkkunskaper, arbetshinder, sociala arvet – utanförskap, saknar arbetsmarknadens koder, arbetsgivarna har inte tid och resurser att satsa på ungdomarna, arbetsgivare förstår inte ungdomar, lagstiftningen, ungdomarna matchar inte arbetsgivarnas krav, korta lösningar från myndigheternas sida, gör ungdomarna insatströtta.

Inom "HANTVERKSJOBB i Skåne nordväst" vill vi utveckla denna typ av utbildning för att passa vår region och det företagsklimatet som finns här. Vi vill bland annat utveckla ett helt nytt motivations-program som vänder sig till den som av olika anledningar inte har en positiv bild av utbildning, för att skapa förutsättningar för vidareutveckling och deltagande i samhället för de unga.

Vi är övertygade om att en ny samarbetsstruktur med kommuner-yrkesgymnasier-arbetsförmedlingar och näringslivsorganisationer kommer att bli en stor fördel för vår målgrupp. Vi tror att vi tillsammans kan utveckla en modell som är en bra lösning att få 16-29åringar i arbete.

En möjlighet som vi hoppas kunna ta till vara i projektet är att knyta samman företagens kompetensbehov med kommunernas utbildningsinsatser på ett naturligt sätt. En ökad dialog om yrkesutbildningens innehåll och metoder kommer också att prioriteras.

Vi bygger vår utbildningsmodell på Hantverksakademins utbildning, Järvalärling, som gjorts för att denna målgrupp ska finna sysselsättning. Det behövs en metodutveckling för att bygga upp en kontinuerligt fungerande samverkansmodell och det behövs ett helt nytt motivationsprogram för att projektet ska lyckas.

1. STORT BEHOV AV JOBB FÖR UNGA ARBETSLÖSA SOM SAKNAR GRUNDDUTBILDNING
De unga som hamnat utanför, som inte fullföljt sin gymnasieutbildning, som inte arbetar eller studerar får det allt svårare. De behöver en "Andra-Chansen-Utbildning" som leder till jobb. I Sverige finns över 100 000 unga personer i åldersgruppen 16-24 år som inte fullföljt sin gymnasieutbildning, som saknar jobb, och som varken studerar eller har arbete. I de fem kommunerna i nordvästra Skåne finns ca 2117 i denna grupp, varav över hälften har varit arbetslösa under en längre tid. Dessa har enligt Ungdomsstyrelsen svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. Gruppen växer vilket är ett allvarligt samhällsproblem. Det finns stora risker att ungdomarna hamnar i permanent utanförskap, vilket i sin tur kan leda till passivisering och ökade sociala problem såsom drogmissbruk och kriminalitet. Det behövs omgående åtgärder för att förhindra den här utvecklingen som också är en tung kostnad för samhället. Enligt projektet ”Unga Utanför” kostar en 16-24 åring som inte har jobb eller går någon utbildning ca 200 000 kr per år. Om utbildningen kan leda till att 120 unga arbetslösa får jobb blir det en årlig samhällsvinst med 24 miljoner kr. Att få till en för målgruppen attraktiv utbildning som leder till jobb hjälper ungdomarna och sparar samtidigt med samhällets resurser.
Många av dem med ofullständiga betyg.
Antal ungdomar mellan 16 och 29 år boende i kommunerna. Källa: SCB

2. FINNS INTE NÅGON YRKESUTBILDNING FÖR MÅLGRUPPEN - NÅGOT NYTT MÅSTE FRAM
För unga utan gymnasieutbildning (som inte passar in i den gymnasieutbildning som idag står till buds) finns ingen yrkesutbildning. HANTVERKSJOBB i Skåne nordväst är ett komplement till existerande yrkesutbildningar och är en ”Andra Chansen Utbildning” som med individuell anpassning och flera motivationshöjande moment ska minska tröskeln för de som avbrutit sina gymnasiestudier eller inte har arbete. Utbildningen vänder sig till en grupp som har lägre motivation att påbörja vidare studier eller en yrkesutbildning. Projektet kommer att verka för att utveckla en ny skolform. Projektet kommer även att verka för en ökad mobilitet av målgruppen, då utbildningarna och företagen ligger utspritt över Nordvästra Skåne.

3 FÖRETAGEN I SKÅNE NORDVÄST BEHÖVER ANSTÄLLA
I de fem kommunerna i Skåne nordväst finns sedan många år tillbaka näringslivsorganisationer som Helsingborgs hantverksförening och Företagarna, vilken den senare har föreningar i alla kommunerna. Det finns en företagsstruktur med ca 23 455 företag varav 16 755 är enmansföretagare och 6 700 företag har två eller fler anställda. Räknas all arbetställen i de fem kommunerna inom bramnscherna hantverk, service, handel och industri med mer än två anställda så blir det 2 829 företag.
Medelåldern inom hantverkssektorn är hög i hela Sverige och så även i nordvästra Skåne. Bristen på hantverkare är tydlig inom flera olika yrken i regionen vilket innebär att det finns ett behov hos företagen att knyta till sig nya men även yngre medarbetare och därmed underlätta generationsväxlingen. 120 personer i jobb under en tvåårsperiod ses som rimligt för regionen.
Även andra yrken än hantverkare kan bli aktuella. Det kommer även att bli aktuellt med entreprenörskap för deltagarna då många startar egna företag och på så vis etableras på arbetsmarknaden.

ANTAL FÖRETAG

Kommuner Antal företag Varav minst i målgruppen
Bjuv 1 036 109 - 300
Helsingborg 11 500 1 676 - 3357
Höganäs 3 041 189 - 784
Landskrona 3 137 392 - 960
Ängelholm 4 741 453 – 1 299
Summa företag 23 455 2819 – 6 700

kolumn 1: Totalt antal arbetsställen i de fem kommunerna.

Kolumn 2: Det lägre värdet: Företag med fler än två anställda Företag inom hantverk, service och mindre industri.
Det högre värdet: Summa företag exkl enmansföretag.
Trolig målgrupp företag 3 000-3200 företag

4. MODELL FÖR LÖSNING: SPECIALANPASSAD LÄRLINGSMODELL
Elever som inte gått ut gymnasiet och som är långvarigt arbetslösa och studieomotiverade är en svår målgrupp. Projektet ska lära av Hantverksakademins utbildning Järvalärling som gjorts just för att denna målgrupp ska finna sysselsättning. Inom HANTVERKSJOBB i Skåne nordväst har vi vidareutvecklat denna utbildning med ett motivationsprogram och en ny samarbetsstruktur med kommuner-yrkesgymnasier-arbetsförmedlingar och näringslivsorganisationer. Vi tror att modellen är en bra lösning att få 120 unga i arbete under utbildningsperioden.
Projektet kommer att undersöka hur man arbetar med lärlingskonceptet i andra länder ex i Nederländerna och England.

Målsättning

MÅLEN PÅ LÅNG SIKT

• NY UTBILDNINGSFORM FÖR MÅLGRUPPEN
Implementering och spridning av en ny utvecklad utbildningsform för ungdomar, 16 - 29 år.

• UTVECKLA NYTT KONCEPT FÖR ATT ÖKA STUDIEMOTIVATIONEN HOS STUDIE-OMOTIVERADE 16-29 ÅRINGAR
Studie-omotiverade 16-29-åringar ska motiveras att söka och genomföra en yrkesutbildning som leder till att eleverna får en riktning i sina liv som i sin tur leder till anställning, vidare studier eller startande av eget företag. Utbildningen ska även leda till ökad självkänsla för individen. Genom ett särskilt motivationsprogram, ska den unga motiveras att söka utbildningen samt motiveras att fullfölja den under hela utbildningstiden för att erhålla diplom på avslutad yrkesutbildning.

• ÖKAD JÄMSTÄLLDHET
HANTVERKSJOBB i Skåne nordväst ska bidra till ökad jämställdhet i de fem medverkande kommunerna. Jämställdhetsarbetet följer en jämställdhetsplan som också ska bidra till ökad jämställdhet i de olika hantverksbranscherna som är verksamma i kommunerna. Utbildningen ska leda till en jämn spridning mellan könen inom de olika yrkena samt att fler kvinnor startar eget och söker sig till chefsjobb.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under mobiliseringsfas och under själva utbildningen ska samarbete med ESF-rådets processtöd tillgänglighet etableras så att utbildningen i högsta möjliga grad blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Under mobiliseringsfasen tas det fram en plan för tillgänglighet.

POLICY FÖR TILLGÄNGLIGHET
Projektets övergripande princip som gäller i all verksamhet är att varje deltagare ska mötas utifrån sina individuella förutsättningar, behov och ambitioner. Det innebär att varje deltagare har sin egen individuella studieplan som görs i samråd med lärare och coach. Det är viktigt att i den planen sätta mål som går att uppnå och fokusera på individens styrkor men också att ta hänsyn till förutsättningar och behov och så långt det är möjligt sträva efter att uppnå de individuella målen och matcha dem med arbetslivets krav. Det är därför viktigt att valet av yrkesinriktning blir realistiskt och leder till att individen i en framtid kan försörja sig själv. Genom att alla bemöts utifrån sina egna unika förutsättningar och behov, och inte bedöms utifrån kön, etnicitet, ålder, trosuppfattning, sexualitet och funktionshinder motverkas diskriminering och ett stereotypt tänkande som hindrar individernas utveckling.

HANDLINGSPLAN FÖR TILLGÄNGLIGHET
Målet är att sökande med funktionshinder så långt det är möjligt ska kunna få tillträde till utbildningen och hinder ska undanröjas när det gäller:
• Fysisk tillgänglighet: Lokalerna där deltagarna ska finnas ska vara tillgängliga. Att det finns tillgänglig utrustning. En checklista utformas efter anvisningar från Arbetsmiljöverket och Handisam.
• Verksamhetens förhållningssätt och hur vi bemöter varandra: tillgängligheten finns ständigt på dagordningen i personalträffar och personalfortbildning, i möten med deltagare, i möten med arbetsgivare och handledare på praktikplatser, med myndigheter och med andra skolor.
• Kommunikativ tillgänglighet: Den moderna tekniken utnyttjas med ett intranät som alla har tillgång till i undervisningslokalerna men även de personliga mötena mellan deltagare och mellan deltagare och personal är viktiga för att säkerställa en god kommunikation. De deltagare som behöver det (exempelvis dyslektiker och deltagare med neuropsykiatriska funktionshinder), utrustas med bärbara datorer.
• Informativ tillgänglighet: informationen är tydlig och ges på olika sätt genom intranätet, muntligt och tryckt på papper.
Ansvarig lärare och coach sörjer för att matcha deltagare och praktikplats, utifrån individens förutsättningar och arbetsplatsens krav. Arbetsplatsen bedöms utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Handledaren informeras om deltagarens behov, med tillstånd från deltagaren och i förekommande fall (deltagare under 18 år), föräldrar.
All personal har ansvar för att sträva efter att tillgängligheten tillgodoses. Brister rapporteras och dokumenteras i verksamhetens kvalitetssäkringssystem.
Verksamhetsledningen ansvarar för att tillgängligheten ständigt förbättras genom regelbunden utvärdering och uppföljning med åtgärdsplaner, som i sin tur följs upp. Prioritering av åtgärder sker utifrån de behov som uppstår.
Verksamheten har kontakt med lokala organisationer som verkar för tillgänglighet, exempelvis handikappråd (Inom de sju kommunerna), SAMSOL (arbetar med funktionsnedsättning och integration), HRF – SHIBA 99 (arbetar för hörselskadade med invandrarbakgrund), ESF-rådets processtöd tillgänglighet ska medverka i upplägget av verksamheten.

Transnationellt samarbete

Under mobiliseringsfasen planeras en Studieresa till Leerpark i Nederländerna, alternativt Storbritannien för att studera hur lärlingsutbildningar som kombinerar teori och praktik kan fungera för målgruppen. Under år 1 och två bjuds representanter från besökt skola att besöka skolorna i de fem kommunerna.

Förtydligande 2011-11-03
Hantverksjobb Skåne nordväst ska utveckla en ny typ av utbildning som bygger på en lärlingsutbildning som också har teori. Det som är helt nytt är att det är en utbildning där en klass elever placeras ut i flera kommuner på företag i flera kommuner och där de olika kom-munernas skolor ska samverka. För att på bästa sätt utveckla denna utbildning ansöks att för göra en studieresa för att lära och diskutera hur olika upplägg bäst kan genomföras. Vi inriktar oss att besöka skolor som kommit långt i pedagogiskt hänseende och vill genomföra en Studieresa till Lehrpark i Nederländerna eller en skola i Storbritannien. Dessa två länder har kommit längre än andra i nyutvecklande av lärlingsutbildningar. I Tyskland finns det en stor andel lärlingsutbildningar men de är mer traditionella. Vi vill ha ett utbyte med en skola som ligger långt fram i utvecklande av skolfor-mer som kan engagera unga vuxna som inte genomfört gymnasiet och som inte är så engagerade av att utbilda sig.

Det finns flera skolor i de aktuella länderna att välja bland. Under mobiliseringsfasen kommer en djupare analys av de olika alternati-ven att genomföras så att vi får största möjliga utbyte av den inter-nationella aktiviteten.

Vi planerar att åka några från projektet (lärare och projektmedarbe-tare) samt några elever. Efter besöket kommer vi bjuda in skolan att på samma sätt med lärare och elever besöka våra skolor och ar-betsplatser i Skåne nordväst.

Medfinansiärer

 • Arbete och Tillväxt Bjuv
 • Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsområde Helsingborg
 • CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN
 • Enoch Thulins kunskapscentrum
 • Höganäs Utvecklingscentrum
 • Region Skåne
 • Resurscenter Ängelholm
 • Utvecklingsnämndens förvaltning
 • Vuxenförvaltningen
 • Ängelholms gymnasieskola

Samarbetspartners

 • Arbete och Tillväxt Bjuv
 • Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsområde Helsingborg
 • Företagarna
 • Höganäs Utvecklingscentrum
 • Region Skåne
 • Utvecklingsnämndens förvaltning
 • Vuxenförvaltningen
 • Ängelholms gymnasieskola

Kommun

 • Bjuv
 • Helsingborg
 • Höganäs
 • Landskrona
 • Ängelholm