Logotyp på utskrifter

Grön kompetens i Blekinge

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareLRF Sydost
KontaktpersonAnn-Marie Nordström
E-postann-marie.nordstrom@lrf.se
Telefonnummer0470-70 36 62
Beviljat ESF-stöd2 598 419 kr
Total projektbudget2 598 419 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2013-05-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

De gröna näringarna har en nyckelroll både för utveckling av landsbygden och för att vi ska få ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. LRF Sydost vill med projektet stärka landsbygdens företag med fokus på företagen inom de gröna näringarna, medverka till att stimulera dess entreprenörskap och företagande. Vi vill kartlägga kompetensbehovet hos projektdeltagarna och genomföra de kartlagda och prioriterade utbildningsinsatserna. Projektet vill medverka till att ge möjlighet till ökad lönsamhet och en ökad konkurrenskraft. Detta innebär bevarade arbetstillfällen och kan också innebära nyanställningar.
LRF Sydost vill se ett ökat och förbättrat samspel mellan aktörerna på landsbygden och i städerna och att nya nätverk/mötesplatser skapas. Projektet vill medverka till att en regional samverkansgrupp bildas med tydlig koppling till landsbygden och de gröna näringarna.
För att nå ett långsiktigt hållbart samhälle måste landsbygdens resurser nyttjas mer och bättre än idag.

De gröna näringarna har en nyckelroll både för utveckling av landsbygden och för att vi ska få ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. För att nå det långsiktigt hållbara samhälle som alla eftersträvar måste landsbygdens resurser nyttjas mer och bättre än idag. För framtiden behövs därför en landsbygd i utveckling. Vi vill stärka landsbygdens företag med fokus på företagen inom de gröna näringarna, tillvarata landsbygdens potential och medverka till att stimulera dess entreprenörskap och företagande.
Projektet syftar till att kartlägga kompetensbehovet hos projektdeltagarna och genomföra de kartlagda och prioriterade utbildningsinsatserna. Det bidrar till ökad lönsamhet, få en ökad konkurrenskraft. Detta innebär att arbetstillfällen bevaras och kan också innebära nyanställningar. Vi vill se ett ökat och förbättrat samspel mellan aktörerna på landsbygden och i städerna. En regional samverkansgrupp bildas med tydlig koppling till landsbygden och de gröna näringarna.

Bakgrund

De gröna näringarna har en nyckelroll både för utveckling av landsbygden och för att vi ska få ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. För att nå det långsiktigt hållbara samhälle som alla eftersträvar måste landsbygdens resurser nyttjas mer och bättre än idag. För framtiden behövs därför en landsbygd i utveckling.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en opolitisk intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRFs nästan 169 000 medlemmar driver tillsammans 90 000 företag och de gröna näringarna står för 9 procent av Sveriges BNP.
LRF ska medverka till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

LRF Sydost har ca 20 000 medlemmar varav ca 3 850 i Blekinge län. Vi är väl förankrade i länet med 22 lokalavdelningar och 5 kommungrupper. LRF vill stödja en ökning och utveckling av såväl gårdsbaserad verksamhet som företagande inom andra näringar som krävs för att det ska vara attraktivt att bo och verka på landsbygden. Genom att stödja detta bidrar vi till att öka tillväxten och sysselsättningen i hela länet samt att, på individnivå ge möjlighet att öka lönsamheten och förutsättningarna att bo och försörja sig på landsbygden.

Inom de gröna näringarna finns idag ett 30-tal branscher representerade med ett 60-tal näringsverksamheter. I genomsnitt bedrivs 3,4 olika verksamheter i ett lantbruksföretag. I bakgrunden i de gröna näringarnas företag finns många gånger kvinnorna. Kvinnorna är ofta initiativtagare till kompletterande verksamheter. LRF Sydost vill medverka till att synliggöra och stärka kvinnorna i de gröna näringarnas företag, men i detta projekt även ge männen möjlighet till kompetensutveckling och deltagande i nätverk.

Under 2009 och 2010 har LRF Sydost bedrivit två projekt i Blekinge, Grön kraft i K-län och Starkare grön kraft och landsbygd i Blekinge, i syfte att stimulera och stödja en positiv företagsutveckling och entreprenörsanda på landsbygden. Men också medverka till att stärka kvinnornas roll med landsbygdsföretag. Projekten finansieras med medel från Leader Blekinge, Tillväxtverkets satsning på att främja kvinnors företagande, Region Blekinge samt Landbygdsprogrammet.

Drygt ett 70-tal företagare har hittills deltagit i projekten. Företagen finns inom de gröna näringarna (skogsbruk, lantbruk, trädgård, häst), småskalig livsmedelstillverkning, besöks-näringen och hälsa. Flera av företagen har direkt eller indirekt koppling till besöksnäringen.
Det finns en stor potential att utveckla den blekingska landsbygden och skärgården i en positiv riktning. Förutsättningarna att bedriva ekoturism, kultur- och naturturism är stora.
Detta kan bli bättre genom ökad kunskap om bl a ett gott värdskap, paketering av olika erbjudande och ett större samarbete mellan stad och land. Nätverk har och kommer att bildas, såväl geografiska som branschvis.

För utveckling av såväl företag som företagare behövs fortlöpande kompetensinsatser. Intresset att medverka i projekten Grön kraft i K-län och Starkare grön kraft och landsbygd i Blekinge, har varit stort. Det personliga mötet har varit och är en viktig framgångsfaktor. Erfarenheterna från projekten visar att företagarna önskar mer branschinriktade utbildningar, fördjupad coachning och mer seminarier om omvärld, värdskap och konkurrenskraft, samt fler nätverksskapande aktiviteter och erfarenhetsutbyte genom studiebesök/resa.
Under hösten 2010 kommer projektdeltagarna att erbjudas, i projektet Starkare grön kraft och landsbygd i Blekinge, kortare utbildningsinsatser i marknadsföring, ekonomi och IT. I samband med projektledarens företagsbesök påbörjas under hösten också en kartläggning av varje företags kompetensbehov.

Vi har bara skummat på ytan och skapat intresse och medvetenhet om att utbilda sig.

ESF-projektet ger möjlighet att ta tillvara detta intresse och medvetenhet om att varje lyckosam företagare behöver mer förkovring. Projektet lägger inte heller någon begränsning när det gäller kön, utan både män och kvinnor med landsbygdsföretag är fullvärdiga projektdeltagare.

Syfte

LRF Sydost vill med projektet stärka landsbygdens företag med fokus på företagen inom de gröna näringarna. Därmed tillvaratas landsbygdens potential och vi medverkar till att stimulera dess entreprenörskap och företagande.

LRF Sydost vill vidare se ett ökat och förbättrat samspel mellan aktörerna på landsbygden och i städerna.

Projektets syfte är att under mobiliseringsfasen kartlägga de kompetensbehov som föreligger hos projektdeltagarna. Därefter, i ett genomförandeprojekt, verkställa de kartlagda och prioriterade utbildningarna, så att de deltagande företagen ges möjlighet till ökad lönsamhet, få en ökad konkurrenskraft. Detta innebär att arbetstillfällen bevaras och kan också innebära nyanställningar.

LRF Sydost vill också medverka till att ge möjligheter till erfarenhetsutbyte och att nya affärskontakter knyts då nya nätverk/mötesplatser skapas.

Målsättning

• Att minst 70 företag deltar i mobiliseringsfasen
• Att minst 50 företag av dessa är med i genomförandefasen
• Att 85 % av deltagarna bedömer i utvärdering att de fått en fullgod utvecklingsinsats i genomförandefasen
• Att lönsamheten hos deltagande företag i genomsnitt har ökat med 10 % efter projektets slut
• Att projektet vid projektslut bidragit till 30 nyanställningar inom målgruppen
• Att under mobiliseringsfasen genomföra fyra informationsmöten med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att presentera de gröna näringarnas potential att bidra till sysselsättning och rehabilitering.
• Att under genomförandefasen det etablerats 30 kontakter mellan den gröna näringen och Arbetsförmedling och Försäkringskassa
• Att minst fem nätverk bildas som spänner över såväl branscher, geografi och stad/land
• Att genom projektet stärka i de gröna näringarna så att de vågar visar vägen och fungera som goda exempel för de som vill starta gröna företag.
• Att lantbrukaren ses som en företagare

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Genomförandeprojektet kommer att beakta tillgänglighetsaspekten ur flera perspektiv. Dels genom att fokusera på att med olika kompetenshöjande insatser medverka till en attitydförändring och därmed till ett mer positivt bemötande, oavsett mötesrelation. Projektet vill medverka till att ge ökad insikt och bidra till en attitydsförändring så att alla möten präglas av ett positivt bemötande och förståelse, samt visa på möjligheterna och bryta rädslan att anställa personer med funktionsnedsättningar.

För att uppnå ett tydligt tillgänglighetsperspektiv kommer projektet att
• Använda Handisams checklistor när det gäller tillgänglighet avseende lokaler, information, kommunikation och verksamhet. Detta innebär bl a att de lokaler som används vid olika utbildningsinsatser och konferenser så långt som möjligt är utformade så att ingen exkluderas.
• Genomföra tillgänglighetsutbildining under mobiliseringsfasen för att kunna möta upp med ytterligare utbildning i genomförandefasen.
• Medverka till att projektdeltagarna, genom ökad kunskap, ser vinsterna och vågar anställa personer med funktionsnedsättningar

Projektet kommer att under mobiliseringsfasen ta hjälp av ESFs nationella processtöd för att nå störst resultat i frågan om tillgänglighet.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är en viktig del i hela projektet. Organisering, förbättring, utveckling och värdering av beslutsprocesser kommer att ske så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen.
Styrgruppens deltagare kommer att gå jämställdhetsutbildning för att förstå vikten av hela projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

Projektet kommer att under mobiliseringsfasen ta hjälp av ESFs nationella processtöd för att nå störst resultat i frågan om jämställdhet.

Transnationellt samarbete

Projektet innehåller inga inslag av transnationell verksamhet.

Samarbetspartners

 • AF Ronneby
 • Arbetsförmedlingen Karlshamn
 • Arbetsförmedlingen Karlskrona
 • Coompanion
 • Försäkringskassan Karlskrona
 • Karlshamn
 • Kommunledningsförvaltningen
 • Kommunledningsförvaltningen
 • LÄNSBYGDERÅDET I BLEKINGE
 • Länsstyrelsen i blekinge län
 • Näringslivsenheten
 • Olofströms kommun
 • Region Blekinge

Kommun

 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Olofström
 • Ronneby
 • Sölvesborg