Logotyp på utskrifter

GoingeForward

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKommunledningskontoret
KontaktpersonTomas Carvonen
E-posttomas.carvonen@ostragoinge.se
Telefonnummer044-7756020
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

I kommunen finns 100 hushåll som är bidragsberoende inrikesfödda, samt 60 hushåll utrikesfödda. Bl.a över 55 år, de med utländsk bakgrund eller funktionsnedsättning har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi vill pröva hur kommunen kan starta socialt företagande för målgruppen och implementera i den ordinarie verksamheten. Hur kan vi utveckla arbetet mot folkhälsomålen för denna grupp? Hur sker samverkan mellan myndigheter, frivilligorganisationer, kommunen mfl? Hur kan vårt utbildningssystem ta hand om de som har en utbildning kortare är 3-årigt gymnasium, är i behov av kompetensuppdatering eller tänker sig att byta yrke? Vi vill se över utbildningsbehovet vad gäller vårt sätt att arbeta med målgruppen. Det långsiktiga målet är att stärka förutsättningarna och möjligheterna för den enskilde att själv på ett meningsfullt sätt bidra till sin egen försörjning genom att fokusera på individens möjligheter i en struktur som tillgodoser den enskildas såväl som samhällets behov.

Bakgrund

Östra Göinge är en kommun i nordöstra hörnet av Skåne. Kommunen har ett befolkningsantal på 13 609 (juni 2013) och en arbetslöshet på 12,3 %, därav 5,4 % öppet arbetslösa ( jan 2013). I kommunen finns 100 hushåll som är bidragsberoende inrikesfödda, samt 60 hushåll som går under kategorin utrikesfödda. Könsfördelning vuxna: män 95, kvinnor 98 (totalt 193) varav utrikesfödda 69 (jun 2013). Utbetalt bistånd i juni 2013: 989 tkr i en ökande trend.
Det vi har sett under en längre period är att många personer - bland annat de över 55 år, personer med utländsk bakgrund eller de med någon form av funktionsnedsättning inte får möjlighet att komma in på den öppna/ordinarie arbetsmarknaden. Det är individer som inte kommer in på arbetsmarknaden oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur. Dessa individer brukar betecknas som strukturellt arbetslösa. Alltför ofta hamnar dessa individer i utanförskap och långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. För att skapa en gynnsam process för individen, samtidigt som befintliga resurser används på effektivt sätt, krävs en samordning mellan de aktuella insatserna. Det är vår uppfattning att detta inte sker i tillfredställande utsträckning idag.
Kommunen tar emot ett stort antal asylboende, 350 platser totalt. Det är avtalsflyktingar och ensamkommande flyktingbarn. Detta ställer ännu större krav på hur vi strukturellt hanterar en utsatt grupp i behov av stöd, strukturer som vi idag inte tycker fungerar tillfredsställande. I Östra Göinge kommun finns viljan att öka kunskapen kring behov och förutsättningar för ovan nämnda målgrupper. För att möta dessa behov och förutsättningar behöver vi utveckla befintliga arbetsmetoder samt utveckla nya. De har i dagsläget inte varit en prioriterad grupp och det finns inte mycket överhuvudtaget att erbjuda vad gäller sysselsättning från kommunens sida. Det finns uppenbara strukturella hinder, av ovan nämnd typ, för ett framgångsrikt arbete i att främja social inkludering och öka anställningsbarheten hos denna målgrupp. I samband med att man kartlägger och gör en analys över läget är det viktigt att ha en plan för hur det strategiska påverkansarbetet skall se ut. Detta så vi i grunden kan ändra de strukturer som inte fungerar tillfredsställande.
I kommunen har det bedrivits ett ESF-projekt GoingeLean (2011-09-01–2013-08-31)som inriktade sig på kompetensutveckling av samtliga medarbetare i vårt nya arbetssätt- Lean. Detta projekt har fokuserat på arbetsmetoder och filosofi för att ständigt göra det bättre för våra kunder. Dessa metoder och verktyg kommer väl till pass när det gäller att skaffa sig utökade kunskaper om de strukturer vi jobbar i och vilka hinder som finns i dessa strukturer för en framgångsrik etablering på arbetsmarkanden för målgrupperna. Tack vare projektet kommer vi på ett tydligt sätt kunna beskriva våra processer utifrån målgruppens perspektiv och skapa en helhetsbild och samsyn mellan deltagare, kommunens berörda verksamheter och samverkanspartners.
Eftersom kommunen inte har ett utbud av aktiviteter och sysselsättning att kunna hänvisa till vill vi pröva en tanke kring hur kommunen kan starta socialt företagande för målgruppen och implementera denna metod i den ordinarie verksamheten. För att vara ett socialt företag krävs att man skapar arbete för människor som står utanför arbetsmarknaden, ett starkt deltagarinflytande och ett empowermentperspektiv i arbetet. Sociala företag har alltså en dubbel affärsidé- att utveckla människan, samtidigt som man producerar och säljer varor och tjänster på marknaden. Här i Östra Göinge finns två sociala företag-Allt möjligt-verkstaden och Medvind. Alltmöjligt-verkstaden drivs av kyrkan och Medvind är ett kooperativt företag med huvudsaklig inriktning att hjälpa funktionshindrade till arbete. Det är dock inte i tillräcklig omfattning då behovet är betydligt större än tillgången.
En långvarig arbetslöshet och utanförskap kan leda till passivitet och en känsla av hopplöshet hos individer i målgruppen. Varje enskild individ har olika förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden och det gäller att hitta varierande vägar för målgruppen att finna en lämplig sysselsättning. För vissa deltagare skulle ett eget företagande kunna vara en möjlighet. Coompanion är en företagsrådgivare som specialiserat sig på kooperativt/socialt företagande och kommer att bjudas in till en informationsträff under förstudieperioden. Genom deras kunnande och kontaktnät önskar vi förmedla ett entreprenöriellt förhållningssätt till arbete hos individerna i målgruppen och ge dem möjlighet att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang.
Vi har en målgrupp som i vissa fall saknar motivation och redskap för att ta sig in på arbetsmarknaden. En annan tanke vi vill undersöka är hur vi kan utveckla arbetet mot folkhälsomålen för denna grupp. Det gäller att hitta och prova innovativa metoder för att få gruppen aktiv. Vi har sett ett behov av rådgivning- och specifikt inom folkhälsoområdena med fysisk och psykiska hälsa -för att skapa ekonomiska och sociala förutsättningar till ett innanförskap istället för ett utanförskap.
Vi har idag ingen eller endast ringa kunskap om omvärldens sätt att hantera problemen för målgruppen. Därför finns en tredje tanke angående omvärldens lösningar. Även om situationen i Östra Göinge är unik på så sätt att människorna, arbetsmarknaden och företagen är specifika just här- borde ju samma typ av frågeställningar finnas i många andra kommuner och länder. Att genom kontakter, från t.ex. vårt EU-kontor i Skåne Nordost, få möjlighet att studera framgångsrika exempel tror vi är en framgångsfaktor. Även inom Sveriges gränser besitter olika grupper och organisationer kunskap i ämnet. Genom att läsa forskningsrapporter, leta i ESFs projektbank efter liknande projekt och studera deras resultat och utvärderingar, ta tillvara på kunskaperna i som finns i ESFs egna temagrupper tex Temagruppen Integration i arbetslivet kommer man en bit på väg i sitt arbete.
Idag är kommunen deltagare i ett antal projekt av olika inriktningar, ägarskap och frågeställningar. Vi upplever inte att vi har ett samlat grepp om dessa till målgruppens nytta. En fjärde tanke rör hur samverkan sker mellan myndigheter, frivilligorganisationer, kommunens verksamheter, näringsliv, arbetsförmedling, försäkringskassa, andra projekt vi är deltagare i, FINSAM etc. vad gäller målgruppen. I den tänkta förstudien önskar vi utreda och kartlägga om dessa samverkansformer sker på ett ändamålsenligt sätt eller om vi på något sätt kan förbättra dem.
I Östra Göinge har - i åldersgruppen 25-64 år- 62 % av männen en utbildningslängd som är kortare än 3-årigt gymnasium och motsvarande del för kvinnorna är 49 %. En femte tanke gäller hur vårt utbildningssystem kan ta hand om de individer som har en utbildning kortare är 3-årigt gymnasium, är i behov av kompetensuppdatering eller tänker sig att byta yrke. Det finns ett behov av att inventera kompetensbehovet i målgruppen och undersöka möjligheten till såväl utbildningsplatser som praktikplatser. På så sätt önskar vi att öka möjligheterna till utökat utbud för deltagarna på en, för dem, rörligare arbetsmarknad.
För målgruppen finns ett begränsat utbud och antal platser till sysselsättning via arbete eller praktik. Det är ett stort problem och kommunen själv kunde vara bättre på att skapa och hantera praktikplatser och praktikanter inom organisationen. Det är vårt ansvar att se till att utökade förutsättningar finns för gruppen samtidigt som vi behöver kompetensutvecklas hur vi kan göra det. Den sjätte tanken gäller att se över utbildningsbehovet vad gäller vårt sätt att arbeta med målgruppen.

Målsättning

Att stärka förutsättningarna och möjligheterna för den enskilde att själv kunna på ett meningsfullt sätt bidra till sin egen försörjning genom att fokusera på individens möjligheter i en struktur som tillgodoser den enskildas såväl som samhällets behov.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Omkring 1,5 miljoner människor, eller mer än en femtedel av den svenska befolkningen i åldern 16–84 år, har en nedsatt funktion. Betydligt färre har ett förvärvsarbete jämfört med övrig befolkning – 58 procent i åldersgruppen 16-64 år jämfört med 76 procent av övriga befolkningen i samma åldersgrupp. ( Statens folkhälsoinstitut)
Förhållandet mellan riket och Östra Göinge kommun borde vara likvärdigt.

En delgrupp i målgruppen är dem med funktionshinder och funktionsnedsättningar så det är naturligt för förstudien att ha anpassade lokaler och tillgänglighetsanpassat material när så krävs för att alla skall ha samma chans att delta och tillgodogöra sig information. Det handlar till stor del om att bygga en grundstruktur i verksamheterna som inte är exkluderande.
Eftersom vi nyss avslutat projektet GoingeLean och hade god hjälp av Processtödet Tillgänglighet vill vi arbeta vidare med det påbörjade arbetet kring tillgänglighetsfrågor. För att säkra beslut och kvalitet kommer förstudien att använda checklistor framtagna av HANDISAM (Myndighet för handikappolitisk samordning).

Transnationellt samarbete

Det finns intresse för att inom förstudiens ramar undersöka möjligheten till transnationella aktiviteter relaterat till kunskapsutbyte med andra länder. Kontakt har tagits med EU-kontoret i Hässleholm och ett par alternativa länder (Nederländerna, Danmark, Polen) som arbetar lyckosamt med liknande problemställningar har diskuterats. Under förstudien skulle bl.a. dessa länder kontaktas och frågan ställas om ett kommande samarbete skulle vara möjligt och intressant.

Kommun

  • Östra Göinge