Logotyp på utskrifter

GoOn

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsförmedlingen Karlshamn
KontaktpersonCecilia Andersson
E-postcecilia.a.andersson@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-486 03 57
Beviljat ESF-stöd3 489 440 kr
Total projektbudget8 723 600 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2013-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Ungdomsarbetslösheten är ett mycket stort samhällsproblem och i Blekinge är behovet av insatser för ungdomar större än vad som gäller för Riket i genomsnitt. Det är därför mycket angeläget att utveckla samverkan, arbetsformer och nya verktyg hos olika aktörer vilket kan bidra till ökad sysselsättning bland ungdomar.

Syftet med projektet är att utveckla kunnande och ny metodik för att motverka ungdomsarbetslöshet och ungdomars utanförskap. Detta ska göras genom att medvetet ta vara på de möjligheter som den betydande generationsväxlingen under 2010-talet innebär. Deltagande ungdomar ska inom projektet stärka sitt kunnande om arbetslivet och utveckla sitt nätverk via kontakter med olika arbetsgivare inom privat/offentlig sektor och då främst de som behöver ersättningsrekrytera pga pensionsavgångar.

Bakgrund

Sverige befinner sig i den värsta lågkonjunkturen sedan 1930-talets depression. 500 000 människor beräknas stå utan arbete 2010/2011. Inom några år kommer det sannolikt att vara högkonjunktur, samtidigt som 500 000 personer uppnår pensionsåldern. Vi står också inför den största generationsväxlingen någonsin.

Ungdomar är en grupp som drabbats särskilt hårt av den globala lågkonjunkturen. Övergången mellan skola och arbetsliv påverkas av många olika faktorer.
I vårt Arbetsmarknadsområde (AMO), med Karlshamn, Olofström, Sölvesborg och Bromölla kommun, hade vi i juli 2010 en total ungdomsarbetslöshet på ca 19 %, varav ca 7,5 % öppet arbetslösa och ca 11,5 % arbetslösa i program med aktivitetsstöd. Detta kan jämföras med genomsnittet för Riket där motsvarande siffror är ca 12 %, varav 7 % öppet arbetslösa och 5 % i program med aktivitetsstöd. Ungdomarna i Blekinge står utanför arbetsmarknaden i högre grad än vad som gäller för Riket.

Under förprojekteringen (diarienummer 2009-3040062) fick vi möjlighet att titta närmare på hur vi kan utveckla och förbättra vårt arbetssätt gentemot ungdomar och arbetsgivare. Detta har skett i nära samarbete med målgruppen, företag och andra parter i samhället. Samarbete har varit den röda tråden under förprojekteringen och har resulterat i en modell med verktyg som målgrupper och samverkansparter ex kommuner, svenskt näringsliv, Startveven, och Företagarna tillsammans vill arbeta vidare med och utveckla i ett genomförande projekt.

Under förprojekteringen genomfördes en kartläggning av ungdomar i vårt Arbetsmarknadsområde. Vid analysen framkom tydliga mönster på att bakgrund, sociala förhållanden, ekonomisk trygghet, utbildning, erfarenheter, kontakter, olika nätverk är faktorer som påverkar steget vidare in på arbetsmarknaden. Det har också visat sig att många ungdomar inte direkt har en känsla av att befinna sig i ett utanförskap pga arbetslöshet. Generellt ser de positivt på framtiden. De hör och ser via media och bekantar att efterfrågan på arbetskraft är på väg att öka igen och de känner hopp om ett inträde på arbetsmarknaden. Inför inträdet uttrycker många ungdomar behov av stöd och hjälp för att bättra på sitt självförtroende, lära sig vardagliga rutiner, höja sin kompetens för att bli mera attraktiva samt få flera kontakter med arbetsgivare.

Denna framtidstro hos ungdomarna vill detta projekt ta vara på genom att med ungdomarnas egna idéer och insatser skapa förutsättningar och strukturer för att de ska vara jobbklara när konjunkturen vänder upp på allvar. Vi vill särskilt ta tillvara de kommande omfattande pensionsavgångarna hos arbetsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Att sammanföra arbetsgivare som står inför pensionsavgångar med ungdomar som ser fram emot en framtid på arbetsmarknaden utgör grundidén och själva kärnan i detta projekt.

Under förprojekteringen gjordes en kartläggning av ett antal arbetsgivare inom arbetsmarknadsområdet som står inför en generationsväxling bland de anställda.

Ca 350 enkäter delades ut till privata arbetsgivare i arbetsmarknadsområdet och
ca 110 svarade på enkäten. Av dessa valdes ca 30 arbetsgivare ut. Urvalet grundades på arbetsgivare som har minst en pensionsavgång som arbetsgivaren räknar med att ersättningsrekrytera till under perioden 2010-2015. Bransch och storlek varierar en hel del mellan företagen.

Under förprojekteringen kontaktades också fem myndigheter, samtliga fyra kommuner i arbetsmarknadsområdet, en kommunal tillsynsmyndighet och ett kommunalförbund.

De flesta arbetsgivarna hade av naturliga skäl (kopplat till lågkonjunkturen) svårt att säga hur pensionsavgångarna kommer att lösas framöver. Det kan ta upp till två år innan de ser var nyrekryteringar blir aktuella efter genomförda internutbildningar, interna kedjor, omorganisationer osv. Men de ser det som väldigt angeläget att vara med och stärka ungdomarna inför deras inträde på arbetsmarknaden och vill gärna bidra i möjligaste mån till detta arbete. Arbetsgivarna ser här också en möjlighet att marknadsföra sig inför kommande rekryteringar.

Genom att arbetsgivarna tidigt börjar identifiera framtiden behov av arbetskraft kan projektet rusta ungdomarna så att de är klara att ta steget in på arbetsplatserna när de äldre tar steget ut! Det öppnas också vägar för att bryta traditionella könsmönster på arbetsmarknaden genom att ungdomarna erhåller ökade kunskaper och inblickar i otraditionella yrkesområden.

Två gånger per år utför Arbetsförmedlingen prognoser ute hos arbetsgivare i landet. Prognoserna ger en bild av hur arbetsgivare ser på framtiden kopplat till efterfrågan av varor och tjänster, personalavgångar, behov av nyrekryteringar mm.
I vårt arbetsmarknadsområdet utförs ca 100 prognosbesök hos arbetsgivare vid varje prognostillfälle. Sammanställning av dessa prognosbesök kommer att bli ett viktigt verktyg i projektet. De ger en överskådlig bild av hur arbetsmarknaden ser ut just nu och vilka yrken som kommer att efterfrågas under de närmaste månaderna/åren. Uppgifter hämtade från verkligheten skapar intresse, engagemang och motivation hos ungdomarna till att utveckla kontaktnät med arbetsgivare, utbildningsanordnare m fl.

Geografiskt kommer projektet omfatta Arbetsmarknadsområde Karlshamn som omfattar kommunerna Karlshamn, Olofström, Sölvesborg och Bromölla.

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla en arbetsmodell med verktyg som långsiktigt ska bidra till att motverka ungdomsarbetslöshet och reducera risken för ett kommande omfattande utanförskap bland ungdomarna. Detta ska främst ske genom att ta vara på de möjligheter till arbete som uppstår tack vare de stora pensionsavgångar som vi vet blir verklighet under 2010-talet. Den nödvändiga generationsväxlingen innebär en möjlighet till att reducera ungdomsarbetslösheten som medvetet skall tas tillvara i detta projekt.

Ungdomarna skall rustas för att bli mera attraktiva och kunna möta arbetsmarknadens behov av arbetskraft samtidigt som insatserna syftar till att underlätta arbetsgivarnas arbete med ersättningsrekryteringar.

Projektets aktiviteter för ungdomarna syftar till att föra dem närmare ett arbete genom att
• stärka deras självtillit och förbättra deras hälsa
• vidga deras referensramar och perspektiv inom arbetslivet
• öka deras allmänna kunskaper om samhälle med särskilt fokus på arbetslivet
• öka deras kontaktytor och utvidga deras nätverk, särskilt gentemot arbetsgivare inom såväl privat som offentlig sektor

Den långsiktiga nyttan med projektet är det viktigaste. Strukturell påverkan kan uppnås genom att projektet syftar till utveckling av nya arbetsmetoder, samverkansformer och förhållningssätt gentemot ungdomar för framförallt Arbetsförmedlingen men också för andra aktörer som arbetar för att öka sysselsättningen bland ungdomar. Detta kräver ett starkt fokus på utveckling och lärande när det gäller verktyg, samverkan och förhållningssätt. Vi är också övertygade om att det krävs aktiv medverkan och involvering av ungdomarna för att nå framgång i detta utvecklingsarbete.Målsättning

Vid projektets slut skall

- 160 ungdomar ha deltagit i projektet

- 90 % av deltagarna uppleva att de kommit närmare arbetsmarknaden genom sitt deltagande i projektet
- 30% av deltagarna ha övergått till annat arbetsmarknadspolitiskt program t ex arbetsprövning, arbetsmarknadsutbildning
- 40 % av deltagarna ha erhållit ett arbete med eller utan lönesubvention
- 20 % av deltagarna ha gått vidare till reguljär utbildning eller andra väl valda studier
- 20 % av deltagarna ha valt praktikplatser som är otraditionella ur ett genusperspektiv

- 90 % av de arbetsgivare som varit delaktiga i projektet ska uppleva ett mervärde för sitt företag tack vare sin medverkan i projektet. Mervärdet kopplas till möjligheter att bland ungdomar hitta och forma lämplig arbetskraft vid framtida rekryteringsprocesser. Mervärdet ligger även i ett förbättrat samarbete med Af och andra relevanta aktörer när det gäller rekrytering.

- erfarenheterna och lärdomarna från projektet skall vara sammanfattade, väl strukturerade och spridda till relevanta aktörer med intresse och ansvar för frågor som rör ungdomars sysselsättning. Detta görs i syfte att åstadkomma strukturell påverkan.

Uppföljning av resultat och måluppfyllelse görs i samverkan mellan projektledning och utvärderare under hela projekttiden. Likaså skall utvärderaren bistå projektledningen när det gäller att identifiera lärande och sammanfatta viktiga erfarenheter och slutsatser enligt ovanstående målsättning. Regelbundna milstolpar med sammanfattningar av resultat och lärdomar inplaneras tidigt tillsammans med upphandlad utvärderare vilket ger möjlighet till strukturell påverkan redan under projekttiden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Deltagare i projektet ska ej vara förhindrade att delta eller uppleva svårigheter med att delta pga funktionsnedsättningar. Projektgrupp, styrgrupp och arbetsgivare kommer att erbjudas utbildning i tillgänglighet i ett tidigt skede av projektet, senast 2011-06-30.

Förprojekteringen har haft kontakt med ESF:s processtöd för tillgänglighet och Handisam. Denna kontakt skall fortsätta under genomförandet för att säkerställa goda förutsättningar för deltagare med funktionshinder. Andra handikapporganisationer kommer att kontaktas när behov uppstår. Viktigt är även att deltagare själva får vara med och påverka och hitta fungerande lösningar utifrån sina olika förutsättningar.

Inom Arbetsförmedlingen finns avdelningen arbetslivsinriktad rehabilitering som är specialister när det gäller olika funktionsnedsättningar. Dessa kommer att rådfrågas/agera bollplank när behov uppstår. Förprojekteringen har samverkat med denna avdelning och förankrat projektet.

Arbetsförmedlingen är en s k sektorsmyndighet. Det innebär att Arbetsförmedlingen är en myndighet som har ett speciellt ansvar för arbetsmarknadspolitiska frågor som berör personer med funktionsnedsättningar. Projektet har för avsikt att följa denna överenskommelse.

Projektteamet kommer att beakta frågan om tillgänglighet under hela projektperioden.
Det innebär att vi kommer att vara lyhörda för olika svårigheter som deltagare kan ha,
t ex när det gäller att tillgodogöra sig information, att kommunicera, att klara krav på praktikplatserna etc.

Vi kommer att vara lyhörda även för de särskilda behov som kan finnas i form av t ex dyslexi, social fobi, kontaktstörningar etc och inte bara uppmärksamma behoven hos deltagare med uttalade och tydliga behov pga fysiska handikapp såsom rörelsehinder, syn- eller hörselnedsättning.

Jämställdhetsintegrering

Projektgruppen kommer att genomgå utbildning i jämställdhet tillsammans med styrgruppen i ett tidigt skede, senast 2011-06-30.

Förprojekteringen har haft kontakt med processtödet i frågan ett flertal gånger och tanken är att upprätthålla denna kontakt även under ett genomförande för att hålla genusfrågorna ständigt levande.

På Arbetsförmedlingen i Karlshamn finns två kontaktpersoner för jämställdhet, vilka projektet kommer använda som bollplank under genomförandet. Förprojekteringen har förankrat ett genomförandeprojekt hos dessa.

I målgruppen är idag männen i majoritet bland de arbetslösa, Vi avser därför att ha något fler män som deltagare i detta projekt. Att få männen att intressera sig för kvinno-dominerade yrken och tvärtom är ett av projektets mål. För att uppnå detta kommer vi bl a jobba med att skapa förståelse/kunskap/intresse för kvinno- och mansdominerade yrken och vad de olika yrkesrollerna innebär. Att tydliggöra vinsterna med att bryta könsmönstret på arbetsmarknaden blir en viktig uppgift i detta arbete.

Av förprojekteringens kartläggning av arbetsgivare, visade det sig att många arbetsgivare önskade fler ansökningar från det på arbetsplatsen underrepresenterade könet. En bra mix av män och kvinnor strävar de flesta arbetsgivare efter då det ofta leder till bättre personalgrupp, större erfarenhetsutbyte, bättre arbetsklimat och bättre arbetsresultat. Detta ska tydliggöras för ungdomarna för att väcka deras intresse för att bryta könsmönstret på arbetsmarknaden. Det ska även tydliggöras gentemot de arbetsgivare som idag inte ser nyttan, vikten av att bryta rådande könsmönster på arbetsplatsen.

All statistik, all dataregistrering som görs i projektet kommer att vara könsuppdelad.

Transnationellt samarbete

Inom arbetsförmedlingen finns det sk Eures-advisers som jobbar med arbetsförmedling över landets gränser. Ett ökat samarbete med dessa under ett genomförande ser vi som självklart. Samarbetet syftar till att bredda ungdomarnas syn på arbetsmarknaden och förmedla ett europeiskt perspektiv på studier och arbete.

En Eures-adviser kommer att hålla minst ett informationstillfälle per ungdomsgrupp för information om geografisk rörlighet inom EU och visa hur man hittar ytterligare information gällande arbete utomlands, vilka regler, villkor och förutsättningar som gäller osv.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Karlshamn

Samarbetspartners

 • Arbetsmarknadsenheten
 • Bromölla kommun näringslivsenh
 • Föreningen Startvevarna
 • Kommunledningsförvaltningen
 • Olofströms kommun
 • Region Blekinge

Kommun

 • Bromölla
 • Karlshamn
 • Olofström
 • Sölvesborg

Liknande projekt